مهسا کون گنده

1391/05/06

اسمه من حامده و 22 سالمه یه روز داشتم از دانشگاه برمیگشتم خونه که دیدم یه دختر منتظره تاکسی هستش صورتش سفید و تپل بود چشماشم مشکی جلوش ماشینمو نگر داشتم و ازش خواستم سوار شه نگاه قشنگی داشت دوباره که بهش گفتم سوار شد تو را از هر دری حرف زدیم گفت اسمش مهساست و 20 سالشه پدرش چند سال پیش مرده و خرجه خودش ومامانشو داداشش که تازه ازدواج کزده میده فهمیدم وضع مالیه خوبی ندارن اما من تو همون نگاه اول عاشقش شدم خلاصه رسوندمش نزدیک خونش اونم شمارشو بهم داد و رفت وای موقع را رفتنش با اینکه مانتوش زیاد تنگ نبود اما باسنه بزرگش خیلی ناز چپو راست میشد با خودم گفتم بلاخره یه کیس باحال پیدا کردم. اونروز تلفنی باهم حرف زدین فردا هم دو باره دیدمش اینبار با ماشین رفتیم تو یه کوچه خلوت و اونجا ازش لب گرفتم و حسابی رونای تپلشو مالیدم بعد دستمو بردم زیر مانتوش چون هوا گرم بود زیره مانتو فقط یه تاپه تنگ و کوتاه تنش بود و منم مشغوله مالیدنه شیکم و پهلوهاش شدم ( اونایی که دختر بازی میکنن یا دوست دختر دارن میدونن خیلی از دخترا تو همون قراره اول حاضرن سکس کنن البته نه همه دخترا ) پهلوها و شیکمش خیلی نرم بودن مثله دنبه دیگه طاقت نداشتم دسته مهسارو گرفتم و گذاشتم رو کیرم که از رو شلوارجینم بدجور شق شده بود و مهسا مشغوله مالیدن شد منم دستمو کردم تو شورتش و دستمو کشیدم لای خطه کونش از طرفی لبامونم تو هم بود و جفتمون رو ابرا بودیم تا اینکه صدای یه ماشین مارو به خودمون اورد لبامو از لبش جدا کردم و بهش گفتم یه روز تو خونه اینکارارو با خیاله راحت میکنیم و بعد از یه دور زدن و بستنی خوردن مهسارو رسوندم خونشون.

خلاصه من هروز مهسا رو میدیدم و روز به روز علاقمون بهم بیشتر میشد تا اینکه یروز مامان بابام تصمیم گرفتن برن شهرستان عیادته یکی از فامیلامون که تازه عمل کرده بود از خوشحالی داشتم بال درمیاوردم قضیه به مهسا اس ام اس کردم و گفتم پس فردا خونمون خالیه بعد از داشگاه میام دنبالت خلاصه روزه موعود رسید اونروز مهسا یه ارایشو غلیظ کرده بود و خیلی ناز شده بود بهش گفته بودم وقتی که میخواد بیاد یه شلوارکه تنگ و کشی یعنی از همونایی که تو خونه میپوشه بیاره خلاصه رسیدیم خونه من به مهسا گفتم شلوارشو عوض کنه منم لباسمو عوض کردم و یه تیشرت با شلوارک پوشیدم وقتی برگشتم واااااااااای وقتی مهسا رو دیدم قلبم نزدیک بود وایسه یه تاپه قرمزه خوشرنگ تنش بود که بنده کرستش بیرون زده بود و رنگشم مشکی بود بازه ها و بدنه توپل و سفیدی داشت شیکمشم به طرزه حشری کننده ای بیرون زده بود شلوارکشم بنفش بود و رونای کلفت و نازی هم داشت کسشم قلمبه بود مهسا پشتشو بهم کرد وای کون گندش از پشته اون شلوارک وحشتناک سکسی بود زیبایی و بزرگیش حد نداشت یه کونه پهن که تا حدودی شبیه یه گلابیه گنده میموند با خودم گفتم حتما مهسا خیلی کون داداه که کونش اینطوری گنده شده مهسا شرو کرد به غر دادان و رقصیدن البته از رقصش معلوم بود که میخواد منو حشری کنه منم نشستم رو کاناپه تو اتاقم و مشغوله تماشای غر دادانه عشقم شدم کیرم دیگه داشت شلوارکمو جر میداد رفتم طرفش و مهسا تو عالمه خودش همچنان داشت غر میداد اما من از پشت خودمو بهش مالیدم و کیرم از رو شلوارک داشت به کونش میخورد و داشت دیگه اتیش میگرفت برش گردوندم و ازش لب گرفتم و زیر گردنشو بوسیدم بعد همینطور که ایستاده بودیم دستمو رو کونش کشیدم و بهش گفتم جووون چه کونه گنده ای داره گفت واسه خودته عشقه من گفتم واسه کیه ؟ گفت واسه حامدمه گفتم چی واسه حامدته ؟ گفت اه کونم کونه گنده و سفیدم من همینطور مشغوله مالیدنه کونش از رو شلوارکش بودم و لبمم رو لبش بود که رفتیم طرفه تخت و افتادم روش و از هم لب گرفتیم و حسابی مالیدمش تا اینکه تاپشو در اوردم وای سینه هاش برجسته و ناز بودن و از پشته اون کرسته مشکی خیلی زیبا به نظر میرسید منم از رو سوتین بوسیدمش و کلی قربون صدقش رفتم بعد اومدم پایین تر و شیکم نازو سفیدشو بوسیدم مهسا هم گفت وووووووییییی حامدی خیلی نازی قربونت برم من گفتم حالا کجاشو دیدی بعد شلوارکه تنگشو داوردم چه رونای گوشتی و سفیدی داشت شورتشم مشکی بود تیشرت و شلوارکمو دراوردم و پریدم تو بغلش و حسابی بدنه لختمو به بدنه گوشتی و سفیدش می مالیدم کیرمم از شورت مالیده میشد به کسش و به جفتمون حال میداد تا اینکه سوتینشو داروردم و افتادم به جونه سینه هاش و هی میخوردم و میبوسیدمشون مهساهم مدام قربون صدقم میرفتم بعد رفتم پایین تر دوباره شیکمشو بوسیدم چون فهمیدم از این کار خیلی خوشش میاد اما اینبار بیشتر شیکم و پهلوهاشو بوسیدم و لیسیدم و رفتم پایین تر سراغه روناش تا کفه پاشو بوسیدمو لیسیدم وکلی قربون صدقه اون بدنه گوشتی و سفیدش رفتم تا اینکه سرمو بردم لای پاهاش و شورته مشکیشو با دندونام دراوردم و حسابی کسشو لیسیدمو مکیدم مهسا هم همش میگفت اه جون بخورش فداتشم واسه خودته وای کسم واسه حامدمه منم با ملچ ملوچه فراوان واسش خوردم تا بایه جیغه اروم اما طولانی اب کسش دراومد و من اون لحظه از بس حشری بودم تموم ابشو خوردم البته خیلی کم بود بعد از اینکه ابشو اوردم پریدم تو بغلش و حسابی بوسیدمش و بهش گفتم تو کیرمو نمیخوری ؟گفت چرا که نه فداتشم منم نشستم مهسا هم اومد جلوم و اول مشغوله مالشه کیرم از شورت شد بعدش با دستای تپل و نازش اونو بیرون اورد و گفت وای چه کیری داری فداتشم منم گفتم واسه خودته گلم اما اول صبرکن یه دقه منم یه اسپره از زیره تختم برداشتم و زدم به کیرم مهسا هم یکم واسم جلق زد تا کیرم دوباره داغ بشه بعد کیرمو فشار داد از شدته لذت جونم داشت درمیومد مهسا اروم لبای خوشگلشو اورد جلوی کیرم و مشغوله مکیدن شد سره کیرم تو دهنش بود و با دوتا دستش برام جلق میزد تموم اب دهنش از گوشه لباش ریخته بود رو کیرم بعد از حدوده سه دقیقه که کیرمو خورد لباشو از کیرم جدا کرد و گفت جووووووون عجب کیری داری فداتشم و مشغوله جلق زدن واسه کیره تفیم شد چون کیرم خیس بود بیشتر بهم حال میداد بعد از خواستم تخمامم بخوره و در حینه خوردنه تخمام واسم جلقم بزنه اونم قبول کرد مهسا تخمامو خورد و کیرمم میمالید واسم منم دیگه داشتم حسابی حال میکردم که مهسا خودش خسته شد و کیرمو ول کرد واومد تو بغلم و دوباره لبای همو خوردیم ومن تو چشمای قشگش نگاه کردم وبهش گفتم خیلی دوست دارم اونم گفت منم دوست دارم عزیزم و دوباره همو بوسیدیم بعد ازش خواستم قمبل کنه اونم قمبل کرد و کونشو کرد هوا وای تو این حالت کونش خیلی سکسی و بزرگ شده بود صورتمو بردم نزدیکش و اول چندتا بوسه رو لمبراش زدم بعد اونارو با لبام گاز گرفتم نزدیکه پنج دقیقه با کپلاش ور رفتم همش میلیسیدمو میبوسیدمشون بعد کپلاشو باز کردم و چشمم به سوراخه کونش افتاد که حسابی معطر و تمیز بود منم با کله رفتم تو کونش و تا اونجایی که میتونستم زبونمو تو سوراخه کونش فرو کردم سوراخش با اینکه تنگ بود اما معلوم بود مهسا قبلا کون زیاد داده منم همینطور سوراخشو میخوردم که دیگه ناله مهسا در اومد و گفت وای حامد بسه دیگه کی منو میکنی ؟ گفتم چشم قربونت برم من بعد بهش گفتم دوست دارم واسم بگوزی مهسا با تعجب گفت چیییی ؟ گفتم بگوز واسم تا صداشو بشنوم گفت اخه نمیشه گفتم بخاطره من فقط یکم سعی کن مهسا هم یکم بیشتر کونشو داد بالا و گفت اه اوه و یهو صدای گوزیدنش تو کله اتاق پیچید مهسا گفت یکی از عادتاش اینه که هروقت تو خونه تنهاست با صدای بلند بگوزه منم گفتم جووووووووون چه عادته خوبیه فداتشم بعد کیرمو به صورته شلاقی اما خیلی اروم زدم رو کونه گنده و سفیدش و بعد کیرمو گذاشتم لای لمبراش و بالا پایین کردم مهسا گفت وای حامد چه حالی میده گفتم الان چی میخوای ؟ گفت کیرتو میخوام گفتم کیرمو میخوای چیکار؟ گفت میخوامش میخوام کیره کلفتتو بکنی تو کونم منم تا اینو شنیدم کیرمو گذاشتم دمه سوراخه کونش و بعد کردم تو وای داخلش خیلی گرم و باحال بود اول اروم کیرمو تو کونش نگه داشتم بعد با دستام زانوهاشو خم کردم و به صورته دمر خوابیدم روش با دوتا دستام سینه هاشو گرفتم و حسابی فشار دادم و بعد تو کونه گندش تلمبه زدم خیلی باحال بود حس میکردم تو اوجه لذته جنسی هستم همینطور که داشتم کونه گنده مهسا جونمو میگاییدم مدام قربون صدقش میرفتم و میگفتم جون عجب کونی داری تو فداش بشم من مهسا هم گفت واسه خودته کونم واسه تو عشقه من هروقت خواستی بکنش گفتم تو جنده کی هستی ؟ گفت جنده حامدم گفتم اره تو جنده منی بعد از گفتنه این حرفا دیوانه وار داشتم تو کونش تلمبه میزدم که یهو گفتم کسکشت کیه ؟ گفت تو کسکشه من تویی فداتشم دیگه حس کردم کیرم از حده معمولش گنده تر شده که گفتم اییییییییی دارههههههه میییااااااااد مهسا با هیجان گفت جوووووون بذار بیاد همش ماله خودمه جووووووون منم یهو ابم اومد و همشو با فشار ریختم تو کونش خیلی اب ازم رفت انگار تمومی نداشت همشو تو سوراخه تنگ و داغه کونه مهسا خالی کردم و روش ولو شدم دیگه نای حرکت نداشتم که به اورومی کیرمو که هنوز نیمه شق بود از کونش بیرون کشیدم و همدیگرو بغل کردیم و دوباره مشغوله لب بازی شدیم مهسا دوباره دستشو گذاشت رو کیرم واونو مالید تا شق شد منم دوباره افتادم روش و اینبار لاپایی حال کردیم حسابی کیرمو لای پاهاش میمالیدم و مهسا همش میگفت اه جون وای صداش از دفعه قبل ضعیف تر شده بود حس کردم واسه باره دوم ابم میخواد بیاد اینبار کیرمو دادام دسته مهسا تا واسم جلق بزنه و ابمو بیاره اونم با جلق زدن ابمو اورد و خیلی بهم حال داد و دوباره همو بغل کردیم اینبار چون مهسا هم ارضا شده بود دیگه حالی نداشت و بعد از زدن یکم حرفای عاشقانه تو بغله هم خوابیدیم حدوده دو ساعتی خواب بودیم وقتی بیدار شدم دیدم مهسا به پهلو خوابیده و کونه گندش به طرفه منه منم سرمو گذاشتم رو کونه نرمش پوسته کونش خیلی داغ بود حسابی لمبرای کونشو بوسیدم که مهسا جونم یهو یه گوزه گنده ول داد که بدجور سرحالم اورد بعد بیدار شد بهش گفتم سلام عشقم اونم گفت سلام عزیزم منم گفتم چیزی میخوری واست بیارم ؟ گفت نه ممنون فهمیدم داره تعارف میکنه منم رفتم و بایه ظرف شیرینی و یه کاسه بزرگه چیپس و با یکم ماست و همینطور دو تا کاسه بستنی برگشتم حسابی خوردیم و خودمونو تقویت کردیم که مهسا گفت حامد شاش دارم منم گفتم وای منم شاش دارم دوست داری دوتایی باهم بریم توالت و بشاشیم ؟ مهسا که انگار از این پیشنهاد خوشش اومده بود گفت اره بدمم نمیاد جفتمون بلند شدین که بریم کونه گنده مهسا موقع را رفتن کپلاش میخورد به همدیگه و حالته باحالی داشت هنوز باورم نمیشد که این کونو گاییدم خلاصه بعد از اینکه شاشیدیم دوباره از کون گاییدمش بعدشم دوتایی لباسامونو پوشیدیم و اومدیم از خونه بیرون اونروز تا شب با مهسا بیرون بودم و حسابی خوش گذروندیم شبم رسوندمش خونه دوستیه من با مهسا شش ماه طول کشید تو این شش ماه هفته ای نبود که باهم سکس نکنیم اما واسه مهسا خواستگار اومد و منم چون امادگی ازدواج نداشتم ا زش خواستم بره جدایی واسه جفتمون سخت بود اما مجبور بودم ولش کنم چون خواستگارش هم ادم حسابی بود هم پولدار اما خداییش تا اخره عمرم فکر نکنم مزه کونه گنده و سفیده مهسا از رو کیرم پاک بشه !
پایان

نوشته:‌ حامد


👍 2
👎 3
149630 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

327904
2012-07-27 13:58:54 +0430 +0430
NA

boro jish beriz

0 ❤️

327905
2012-07-27 13:59:35 +0430 +0430
NA

خوب بود…داستان بعدیتو یک نگارش بکنی بعد نیش کسکش کونی…گاییدی دهن مارو

0 ❤️

327907
2012-07-27 14:26:25 +0430 +0430
NA

انواع فانتزی ودسرسکس رادیده وشنیده بودیم که چشممان به این یکی روشن شد مواظب باش توالت عمومی نری یااگه رفتی گوشات رابگیرکه ازصدای گوز ارضانشی کسخل دراسرع وقت به یک روانشناس مراجعه کن

0 ❤️

327908
2012-07-27 15:14:14 +0430 +0430
NA

چون اولین نظرم در این سایت هست نمی خواهم بهت فحش بدم…

0 ❤️

327909
2012-07-27 15:23:20 +0430 +0430

خوش ا به حالتون . ما که در حسرت یه لاپایی پیر شدیم . اونوقت شما ها …
کسسسسسسسسسسسسافط

0 ❤️

327910
2012-07-27 15:27:28 +0430 +0430
NA

اخه کیرکله ماهیچ فکر خودتو بکن که اینقد جق زدی هر رو از بر تشخیص نمیدی کونی بدبخت جقی

0 ❤️

327911
2012-07-27 16:43:31 +0430 +0430
NA

تیر برق سر کوچمون تو مقعدت کونی جلقی

0 ❤️

327912
2012-07-27 17:15:37 +0430 +0430
NA

دوستان عزیز توجه کنید به متن داستان :
مهسا اروم لبای خوشگلشو اورد جلوی کیرم و مشغوله مکیدن شد سره کیرم تو دهنش بود و با دوتا دستش برام جلق میزد

آخه وقتی کیرت تو دهنش بود چجوری با دوتا دستش جلق میزد ؟
حتما برای کونت جلق زده کسکش
این مهسا جنده که شما میگی با یه بوق سوار شده و ساک رفته و معلوم بوده زیاد کون داده چطور شده عشق شما؟
آدم عاشق جنده میشه دیوث؟
اون اسپری که از زیر تخت درآوردی زدی به کیرت در عرض 1 ثانیه اثر کرد؟
کونی مادر جنده اگه مصرف کرده باشی میبینی که روش نوشته حداقل نیم ساعت قبلش باید بزنی به تخمات نه همون لحظه !!
بعدشم کونی شما چطور رفتی تو یه کوچه برای لب بازی یعنی تو شهر چمچرو هم تو کوچه حداقل روز 40 نفر رد میشن کسی ندیدتون؟
حداقل یه جوری بنویس کیر دو نفر نیم خیز شه نه همش فحش بخوری
آخه از یارو خواستی بگوزه تو دهنت!!!؟ خفه نشدی؟حالت بهم نخورد؟گفت هر وقت تنهام با صدای بلند میگوزم؟تو هم تشویقش کردی؟میگم پس هی یکی رو میاوردی برینه تو دهنت باهات توالت هم بیاد و بس !!!
شاخ گوزن تو کونت کس کش با این نگارشت یعنی سنجاب آفریقایی ننتو گایید !!!

1 ❤️

327913
2012-07-27 17:31:51 +0430 +0430
NA

داستانت بدون مقدمه و احساس بود سعی کن کس ننویسی ودیگه ننویسی تا نصفه خوندم

0 ❤️

327914
2012-07-27 17:32:10 +0430 +0430
NA

کیییییییرم وسط بشقاب شامت…

0 ❤️

327915
2012-07-27 18:02:34 +0430 +0430
NA

کون تر سور ننویس
کون تر سور = شخص کونی که در حال دادن تر میزنه به دادنش سور هم ریشه ی سر هست یعنی کونش انقدر گشاده زیاد کیر توش سر میخوره

0 ❤️

327916
2012-07-28 00:13:03 +0430 +0430
NA

کیرم تو چشمات

0 ❤️

327917
2012-07-28 01:48:18 +0430 +0430

سکسو-خیالو
“پهلوها و شیکمش خیلی نرم بودن مثله دنبه”
خدا مرگت بده با این تشبیه کردنت!
مثه اینکه داری درمورد یه خانوم حرف میزدی
حتما بخوای دستاشو توصیف کنی میگی:
دستاش گرم بود عین ان!
غر میداد؟
غرو نمیدن
میزنن
منظورت قره؟
سوات موات نداریا!
“یه اسپره از زیره تختم برداشتم”
اسپره؟؟؟
جدیده؟
یا بگو اسپری یا افشانه :)
“کپلاشو باز کردم و چشمم به سوراخه کونش افتاد”
کره خر فک کردی با بچه طرفی؟
طرف هرچقدم کونش گنده باشه قمبل بزنه سوراخش معلوم میشه
مگه داشتی با گوریل انگوری(البته از نوع مونثش!)حال میکردی؟
"مهسا گفت یکی از عادتاش اینه که هروقت تو خونه تنهاست با صدای بلند بگوزه "
مهسا گوزو مهسا گوزو!
واست می گوزید توم حال می کردی؟
“حسابی لمبرای کونشو بوسیدم که مهسا جونم یهو یه گوزه گنده ول داد که بدجور سرحالم اورد”
یه نفر بگوزه تو صورتت حال می کنی؟
فک کنم اگه برینه تو صورتت میری رو ابرا :)
“کیرمو به صورته شلاقی اما خیلی اروم زدم رو کونه گنده و سفیدش”
دقت کردین؟
بصورت شلاقی اما خیلی آروم!
جالبه
چقد همو بغل کردین!
دیدیش بغلش کردی
لب گرفتی بغلش کردی
کردیش بغش کردی
گوزید بغلش کردی
رید بغلش کردی
شاشید بغلش کردی
بسه دیگه!
"مهسا گفت حامد شاش دارم منم گفتم وای منم شاش دارم "
اول جا داره که بخاطر ادبتون ازتون تشکر کنم
عجب تفاهمی!

0 ❤️

327919
2012-07-28 10:14:30 +0430 +0430
NA

کیر بچه های مش جواد تو کونت…

0 ❤️

327920
2012-07-28 10:35:40 +0430 +0430
NA

مهسا گوزو ،مهسا گوزووووووووووووووووووووووووووووو ،مهسا گوزو

0 ❤️

327922
2012-07-28 14:59:04 +0430 +0430
NA

اخه داداش من نگو خوب…ما گفتیم داستان سکسی نه داستان کیرییییییییییی.تو بهتره جقتو بزنی

0 ❤️

327923
2012-07-28 15:26:30 +0430 +0430
NA

یعنی کیر حج اسمال و کلیه ی نوادگانش تو کون خودت و خاندان کونیت با ای داستان کیریت

0 ❤️

327924
2012-07-28 15:39:39 +0430 +0430
NA

دختره خراب بوده در حد تیم ملی ازبکستان

0 ❤️

327926
2012-07-28 16:22:32 +0430 +0430
NA

آقای ((گل پسر)) مرحبااااا
باور کن فقط میام نظرای تو رو میخونم و کلی میخندم
خیلی بامزه ای
حال میکنم با نظرات
مووووووچ

0 ❤️

327927
2012-07-28 16:29:33 +0430 +0430
NA

بهتر بود بجاي اينكه عنوان داستانتو مهسا كون گنده انتخاب ميكردي ميذاشتي مهسا گوزو و حامد گوز خور حالم بهم خورد خوب هر كي يه جوريه ديگه بعضيا با ريدن و گوزيدن ديگران حال ميكنن گوزش بو نداشت؟لطفا پاسخ بده

0 ❤️

327928
2012-07-28 16:43:34 +0430 +0430
NA

کس کش ننه چغلمه عن
ریدم تو کس ننت

0 ❤️

327929
2012-07-29 00:19:05 +0430 +0430
NA

بچه ها كسي كاندوم فلفلي نداره تا بديم به اقا حامد كه ديگه هوس كير خوردن به سرش نزنه.
به افتخار اقا حامد بگوزيييييد
تا جيگرش حال بياد

0 ❤️

327931
2012-07-29 01:09:14 +0430 +0430
NA

شما واقعاً چرا همش دم از عشق میزنید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
عشقه ما انواع مختلف داره(1-رمانتیک2-محبت آمیز3-از روی هوس)
ما معمولاً منظورمون از عشق همون نوعه اوله؛تو اون نوع هم اصلاً به رابطه ی جنسی فکر نمیکنند.

0 ❤️

327932
2012-07-29 03:15:36 +0430 +0430
NA

|( |( خیلی سوتی دادی تو داستانت که نشان از توهمی بودن نویسنده هست
در ضمن حالمو بهم زدی
دیگه ننویس

0 ❤️

327933
2012-07-29 10:02:52 +0430 +0430

گوزمال بود دیگه ننویس. . . . . . . . . . .
خیلی از جاها که داشتی صحنه رو تعریف میکردی نوشتی که خیال میکردم که فلان شدم، خیال میکردم که بهمان شدم. فهمیدم که همش داشتی خیال میکردی و جلق میزدی. اعضای اخوان المسلمین تو دهنت بگوزن دیگه ننویس بچه گوزو.

0 ❤️

327934
2012-07-29 13:35:41 +0430 +0430
NA

کامنت ها از خود داستان باحال تر و ادبی تر بوده اند، خیلی باهاشون حال کردم…من نمیگم ننویس چون از خواندن اینهمه کامنت جالب و خنده دار که همگی نشان از طنازی دارند محروم میشوم… پس قربانت بنویس حتی اگر قرار است قر را غر بنویسی و یا اینکه با گوز ارضا بشوی

0 ❤️

327935
2012-07-29 15:02:11 +0430 +0430
NA

مهندس جان ،عزیزم من کشته مرده تمام نکته سنجی ها ودقتت هستم… وقتی کامنتتو خوندم از خنده روده بر شدم … خیلی دوست دارم؛ وقتی گل پسر یه داستان می خونم به این امید می خونم کامنت تو رو بینم، کلی ذوق زده می شم … منو یکی از طرفدارهای خودت بدون البته اگه … بدونی.

0 ❤️

327936
2012-07-29 15:19:55 +0430 +0430
NA

چی بگم خیلی خیلی انقدر بی شخصیتی که لیاقت نداری حرف بد بشنوی تو غلط کردی که می گی دخترا همون اول میدن بی شعور فکر کردی همه مثله اطرافیانتن … شخصیتت اینه که به یه سوارخ متحرک (منظور همان جنده می باشد)بگی عشقم چه عشقی اخه ادمه کثیف تو سواخش می کنی می گی سوراخ متحرک منی تو یه کیسه زباله ای حتی لیاقت سوراخ متحرکم نداری بدبخت …خیلی عقده سوراخ داری بیچاره…

0 ❤️

327937
2012-07-29 15:40:29 +0430 +0430
NA

قربونت با پيام خصوصي آدرستو بفرست برام يه گوزو برات سراغ دارم كه اگه بياد برات بگوزه از فرط شادي غش ميكني آخه بچه محل هاي ما يه نمه بي ادبند يه مسابقه گوز برگزار كردند ايشون با اختلاف فاحشي همه مدعيان ريز و درشت رو از پيش رو برداشت و به مقام قهرماني دست يافت به تازگي هم سفارش داده براش نخود و لوبياي افريقايي فرستادن داره آماده ميشه واسه مسابقات كشوري،زود باش آدرسو بفرست كه غفلت موجب پشيماني است و تا آخر عمرتم بگردي همچين كيس مناسبي پيدا نخواهي كرد!

0 ❤️

327938
2012-07-29 16:39:54 +0430 +0430
NA

;) bad nanud
ama bayad vase dastan nevisi rush kar koni aziz nake chize alaki benevisi ba khodet begi manam dastan neveshtam
boro rush kar kon

0 ❤️

327939
2012-07-29 16:45:38 +0430 +0430
NA

bad nabod3.jpg

0 ❤️

327941
2012-07-29 17:23:21 +0430 +0430
NA

:8)

0 ❤️

327942
2012-07-29 17:43:52 +0430 +0430
NA

بچه ها از خجالتت در اومدن من دیگه چیزی نمیگم

0 ❤️

327945
2012-08-07 03:21:20 +0430 +0430
NA

كس ننت جاكش

کیر حاجی قنبر تو کونت…
کشتی با لنگر تو کونت…
شیر سماور تو کونت…
آخوند با منبر تو کونت…
دنده خاور تو کونت…
کفشهای داور تو کونت…
قمه و خنجر تو کونت…
چوب صنوبر تو کونت…
چماق ابوذر تو کونت…
لودر تا آ خر تو کونت…
چاقوی زنجان تو کونت

0 ❤️

327946
2012-08-07 17:04:10 +0430 +0430
NA

خاک بر سرت با این داستان نوشتنت /بچه ها چند نکته اساسی در سکس از این داستان میشه فهمید
1.اگه دختره گوزید تو صورتت باید حال بیای و بری تو ابرا
2.دخترا تو همون جله اول قرار به صورت کملا حرفه ای باهات سکسس میکنن
3.تو خیابون لب بگیرید کسی چیزی نمیگه فقط اگه ماشینی بوق زد خودتونو جمع کنین
4.بعد از سکس با دوست دخترت با هم دیگه دو تایی بشاشین

0 ❤️

327947
2012-09-05 02:57:59 +0430 +0430
NA
small_FILE0016.JPG
0 ❤️

327948
2012-09-05 03:04:28 +0430 +0430
NA

عاشق کون گندهامsmall_FILE0016.JPG

0 ❤️

327949
2012-09-05 03:13:58 +0430 +0430
NA
FILE0016.JPG
0 ❤️

327950
2012-09-14 15:08:34 +0430 +0430
NA

:D

شاش دارم،بریم 2تایی بشاشیم؟آره بریم.

مردم ما چی فکر میکنن؟اصلا فکر میکنن؟

0 ❤️

552432
2016-08-13 10:58:33 +0430 +0430

جووووووووووووووووووون. کاش همچین دختری نسیب منم میشد

0 ❤️

776232
2020-11-09 19:19:33 +0330 +0330

افرین که کونشو خوردی افرین که گوزشو تناول کردی اگر راست گفته باشی ایول داری

0 ❤️