ميدون كاج

1399/12/20

كنار ميدون وايساده بودم و به اطراف نگاه ميكردم، بقيه بچه ها هركدوم يه مشترى پيدا كرده بودن، فقط من و دو نفر ديگه مونده بوديم. هوا سرد بود، تصميم گرفتم اگر تا نيم ساعت مشترى پيدا نكردم به خونه برگردم. داشتم به ساعت نگاه ميكردم كه يه بنز آخرين مدل جلوم ترمز كرد، خم شدم. يه مرد ميانسال با موهاى جو گندمى بود، فِسَم خوابيد. با بى حوصلگى گفتم:
-گى نميكنم.
اومدم برگردم سر جام كه گفت:
-واسه گى نميخوامت.
دوباره خم شدم تو ماشين، تنها بود.
-واس چى ميخواى پس؟!
+مهمون دارم، واسه اون ميخوام.
-زنه؟
+آره…چند ميگيرى؟
-پونصد.
+چه خبره؟!
-ديگه همينه ديگه، بشينم؟
+چهارصد ميگيرى بشين!
به اطراف نگاه كردم، اگر باهاش نميرفتم بيكار ميموندم. نشستم تو ماشين، آروم راه افتاد.
-چند سالته؟
+بيست و نه.
-كمتر ميخوره بهت.
+همه ميگن.
-اسمت چيه؟
+كوهيار.
-چند سانته كوهيار جون؟
+اونى كه قراره باهاش حال كنه خودش ميبينه.
-حيف خوشتيپى، وگرنه پيادت ميكردم با اين اخلاقت!
سيگارم رو در آوردم و آتيش زدم، قفل كردم رو آهنگى كه داشت پخش ميشد. بعد از حدود يه ربع رسيديم به يه خونه ويلايى، وقتى در پاركينگ رو باز كرد فكم افتاد. خيلى خفن بود، با اينكه خونه اينجورى زياد ديده بودم ولى بازم عادت نميكردم.
-پياده شو كوهيار جون.
يه آدامس انداختم بالا و دنبالش به سمت خونه رفتم، تاريكـ بود. از در كه رفتيم تو، رو زمين پر از گل رز و شمع بود. از لاى شمع ها و گل رز هاى پر پر شده به سمت اتاق خواب رفتيم، روى تخت زير نور بنفش يه زن دراز كشيده بود. ميانسال با پوست سفيد، بدن گوشتى و تپل و سينه هاى بزرگ و آويزون كه به زور سوتين قرمز توريش سر جاشون وايساده بودن. مرد رفت سمتش، لباشون رو روى هم گذاشتن و عاشقانه هم رو بوسيدن. شروع كردم در آوردن لباسام، كه زن لب هاشو جدا كرد. با لبخند شهوتناكى بهم نگاه كرد، با اشاره دست بهم گفت كه جلو برم. رفتم جلو، به مرد لبخندى زد و دستش رو روى سينه هام گذاشت. با صداى نسبتاً كلفتى به حرف اومد:
-اوم…خوبه!
لم داد روى تخت و پاهاى سفيد و كلفتشو روى هم انداخت، مرد رفت و روى صندلى گوشه اتاق نشست. تازه فهميدم كه چه خبره، البته تجربش رو قبلاً داشتم. زن نفس عميقى كشيد، از كنارتخت يه دسته ده هزار تومنى برداشت.
-پيرهنتو در بيار…واسم برقص!
دكمه هاى پيرهنم رو باز كردم، زير نور بنفش شروع كردم آروم رقصيدن. مرد موزيكـ آرومى گذاشت و بهم خيره شد، زن با چشماش حركات بدنم رو دنبال ميكرد و پول سمتم پرت ميكرد. پيرهنم رو كه كامل در آوردم، زن روى تخت روى زانو نشست. دستش رو روى بدنم كشيد.
-فتبركالله احسن الخالقين…
بوسه نرمى به سينم زد و با يه دست كيرم رو از روى شلوار گرفت، به چشمام زل زد و آروم شروع به ماليدنش كرد. مرد روى صندلى نشسته بود و با كيرش ور ميرفت، چشماش رو از روى ما ور نميداشت. زن نگاهى به مرد كرد و نيشخندى زد، زيپ شلوارم رو باز كرد و تا زانوم پايين كشيد. از روى شرت بوسه اى به كيرم زد. با صداى دورگش كه حشر ازش ميريخت به مرد گفت:
-ببين كيرشو حميد! ميبينى؟! اوممم! ميخوام واسش ساكـ بزنم…
حميد كيرش رو بيرون كشيده بود و آروم جق ميزد، زن لبخند ريزى زد و كيرم رو از شرتم در آورد.
-باهاش بزن تو صورتم!
به سمت شوهرش برگشت، رفتم روى تخت بالاى سرش وايسادم. با سر كيرم يه ضربه به پيشونيش زدم، ناله بلندى كرد.
-آه! حميد ميبينى؟! خوشت مياد يه پسره جوون با كيرش بزنه تو صورته زنت؟!
يدونه ديگه محكمتر با كيرم به پيشونيش زدم، ممه هاش رو گرفت و آه كشدار ديگه اى كشيد.
-اومم! بمال اون دودلتو وقتى زنت جنده ميشه!
كيرم رو گرفت و با يه حركت تا ته تو دهنش كرد، به چشماش زل زدم. چون كج نشسته بود كه شوهرش بتونه كامل همه چيز رو ببينه، كيرم ميخورد به لپش و برجسته ميشد. با چشماى سياهش يه نگاه به من و بعد يه نگاه به حميد ميكرد. وقتى كيرم رو ميكـ ميزد آروم ناله ميكرد. سرش رو گرفتم و شروع كردم تلمبه زدن، ميخورد به ته حلقش و اوق ميزد. چشمم به حميد خورد كه حالا روى زمين زانو زده بود و با سرعت جق ميزد. زن كيرم كه حالا خيسه خيس بود رو از دهنش بيرون كشيد و لاى ممه هاش گذاشت، با دستاش ممه هاش رو از دو طرف به كيرم فشار داد.
-جون حميد! ببين چجورى داره لاپستونى ميزنه به زنت!
شروع كردم لاى ممه هاش تلمبه زدن، موهاش رو گرفته بودم. خودش رو عقب كشيد. روى تخت قمبل كرد، جورى كه صورتش سمت شوهرش بود.
-بذارش تو كسم، بدو!
كيرم رو گذاشتم لاچاكه كسش، يكم بالا و پايينش كردم. كيرم رو كه تا ته تو كسش كردم، آه بلندى كشيد. شروع كردم تلمبه زدن، با هر تلمبه لپاى تپل كونش ميلرزيد. حميد كنار تخت جلوى صورت زن نشسته بود و جق ميزد، زنه هم با تمام وجود ناله ميكرد.
-آره بكن منو! جلو شوهرم كسمو پاره! اين دوس داره زنشو بگايى! بكن منو، جندم كن!
تلمبه هامو تندتر كردم، تخمام محكم ميخورد لاى پاش صدا ميداد. دست انداختم و موهاش رو گرفتم و سرش رو به سمت خودم كشيدم. ناله هاش بلندتر شده بود، يه چكـ محكم به لپه كونه سفيدش زدم. خيس عرق شده بود، پوستشم هر لحظه قرمز تر ميشد. با شوهرش لب توى لب شدن، عاشقانه لب بازى ميكردن. اينقدر تلمبه زدم كه نفسم داشت تموم ميشد، زنه برگشت سمتم:
-وانستيا! الان وايسى خبرى از پول نيست!
محكمتر تلمبه زدم تو كسش، گشاد بود. با هر تلمبه اى كه ميزدم صداى هوا از سوراخش ميومد. حميد آه بلندى كشيد و ارضا شد، بيحال روى زمين افتاد. زن كيرم رو از كسش در آورد، برگشت سمتم.
-بخور كسمو!
خم شدم لاى پاهاش، كسش مو داشت. زبونم رو لاى چاكش گذاشتم و شروع كردم تند و تند ليس زدن. پاهاش رو انداخت رو شونه هام، با يه دست لاى موهام رو چنگ ميزد و با دست ديگش ممه هاشو ميماليد. حميد هم بالا سرمون وايساده بود و قربون صدقه زنش ميرفت.
-قربونت بشم من الهى! فداى تو بشم! من خوشبخت ترين مرد دنيام كه تورو دارم!
همينطور كه حرف ميزد، زن شروع كرد لرزيدن. با دست تند تند كسشو ماليدم، جيغ ميزد. يه دفعه يه لرزش كوچيكى كرد و تخت خيس شد. با لبخند رضايت اشاره زد به شوهرش، دوباره از هم لب گرفتن.
-مرسى عشقم!
نگاهم كرد، با بى حوصلگى گفت:
-چهارصد تو كشوس، اون پولايى هم كه ريختم رو سرت واسه خودت. به سلامت.
از جام بلند شدم و لباسام رو پوشيدم، نگاهشون كردم. كنار هم دراز كشيده بودن و باهم ور ميرفتن و همديگه رو ميبوسيدن. تو دنياى ديگه اى بودن. پولارو از زمين جمع كردم و از توى كشو هم چهارصد ورداشتم و زدم بيرون. سيگارم رو آتيش زدم و به سمت مترو رفتم، گوشيم رو كه نگاه كردم يه پيام از سارا اومده بود:
“كارت تموم شد زود بيا، واست قرمه سبزى درست كردم”
نفس عميقى كشيدم و يه كام سنگين از سيگارم زدم، يه نگاه به پول كردم. پوزخندى زدم توى تاريكى به راهم ادامه دادم…

نوشته: كوهيار


👍 45
👎 17
53901 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

796242
2021-03-10 01:23:28 +0330 +0330

یعنی دور میدون کاج پسرا وای میسن مردا میان میبرنشون زناشون رو بکنن؟؟ جل الجالق!!! فردا کل شهوانی دور میدون کاجن!! 😁


796249
2021-03-10 01:30:20 +0330 +0330

بد نبود،با اینکه خونم همون حدوداست و همچین خبرایی نیست اما داستانو خوب نوشتی و …مرسی


796252
2021-03-10 01:31:37 +0330 +0330

ما ک تو این بیس ساله ندیدیم دور کاج ازین خبرا باشه حتی جنده پولیا معروف ب جنده دویست و شیشیاهم دور فرهنگ وایمیسن ن کاج…خلاصه توهماتت دیگ از مرز گذشتس خیلییی…

6 ❤️

796255
2021-03-10 01:35:05 +0330 +0330

دومین چراغ ما برات روشن می کنیم دیس لایک نوش جونت .همون کاج وسط میدون کاج توک.و.ن.ت.

4 ❤️

796260
2021-03-10 01:43:43 +0330 +0330

داستان تخيلى ميباشد

3 ❤️

796271
2021-03-10 01:59:52 +0330 +0330

کاش یه راه دیگه برای رفتن ب اون خونه پیدا میکردی
باورپذیر نبودن این موضوع به همزادپنداری مخاطب لطمه میزد و ناخودآگاه ترغیب برای خوندن ادامه ی داستان رو کم میکرد
غیر از چند تا غلط املایی و نوشتاری مورد دیگه ایی بنظرم نیومد
خوب بود در کل دم شما گرم

1 ❤️

796273
2021-03-10 02:00:01 +0330 +0330

داستان ساده و یک خطی خوبی بود… آفرین… فکر کنم یه داستان دیگه ازت خونده بودم… این خیلی بهتر از داستان قبلی بود.
داستان باید جوری نوشته بشه که باورپذیر باشه اما این به اون معنا نیست که در واقعیت امکان رخ دادنش وجود داشته باشه یا نداشته باشه

1 ❤️

796331
2021-03-10 07:40:55 +0330 +0330

درود بر یوسف پیامبر زیباترین پسر دنیا 😂 😂 😂 😂 😂 😂
البته این کوهیارشونه

3 ❤️

796340
2021-03-10 08:24:11 +0330 +0330

میری سر چهار راه و میدون که کس بکنی؟ چه شغلی داری تو . تو گفتی و ما هم مثل اسب آبی باور کردیم. راستی یه چیز دیگه قورمه سبزیهایی که زنت برات درست میکنه احیانا مزه منی و اب کس نمیده با این پولی که تو درمیاری قاعدتا باید همین مزه را بده

5 ❤️

796359
2021-03-10 11:08:16 +0330 +0330

تا جایی که من یادمه دور میدون کاج و خیابون فرهنگ فقط کس وامیسه نه کیر
درسته میگن ایجاد شغل کنید ولی نه اینجوری

5 ❤️

796366
2021-03-10 11:50:20 +0330 +0330

چیزی رو که میخوام بگم اصلا در مورد شخص نویسنده نیست کلی و جمع تمام کسانیکه اینکاره هستند(((مردها فقط))) طرف مخاطب اونا هستم،
آیا میدونی به این کاری که میکنید و در مقابلش پول می گیرید چه اسمی داده شده؟ فرانسه به این تیپ آقایون میگه(( ژیگولو)) اگر اشتباه املایی داره ببخشید منو.
و به این معنا هست این اسم که
هر زنی که از تن فروشی و جنده گری پول دریافت کنه یک فاحشه مینامند اون رو
و در مورد مردی که این کارو میکنه حالا ی عده نیان بگن این که فاعل هست ، ربطی نداره به فاعل و مفعول تن خودش رو در مقابل پول به جنس مخالف داده
و به مرد این کاره میگن
ژیگولو،
اینم بگم که ما (((خود من حتی))) تا قبل از اینکه این مورد رو بدونم فکر میکردم ژیگولو به معنی دلربا خوشگل مردی که خانوما دوستش دارنند هست.
پس اینهمه به زنها میگین جن ده جن ده
مرد هم جن ده هست ولی واقعا برای مرد زشته خیلی بیشتر.
Gigoloo ژیگولو
امضا:اینجانب

3 ❤️

796382
2021-03-10 14:36:32 +0330 +0330

فردا همگی دورع میدون کاج بریم کص بکنیم

یادتون نرع بیاید

حاضرین ب غایبین اطلاع رسانی کنن

2 ❤️

796574
2021-03-11 16:37:47 +0330 +0330

والا تا جایی که من میدونم میدون کاج پسرهای کونی وایمیسن برای پیرمردهای بچه باز 😁😁

1 ❤️

796579
2021-03-11 17:06:42 +0330 +0330

چرا ساقیتون عوض میکنید که اینجوری توهم بزنید عاخه😂😂😂😂

0 ❤️

796602
2021-03-11 23:26:04 +0330 +0330

بدک نبود…لایک شد.

0 ❤️

796604
2021-03-11 23:47:01 +0330 +0330

فتبرک الله احسن الخالقین 😐😐😐
مطمئنی سعید طوسی نبوده ؟؟؟
وات د فاعکککک

0 ❤️

796607
2021-03-12 00:31:24 +0330 +0330

ميدون كاج نگاييدم

0 ❤️

796776
2021-03-12 15:43:54 +0330 +0330

چی شد نفهمیدم
یه سیاره دیگه بود 😂😂
یا تو زمان آینده😅😅😅

0 ❤️

797422
2021-03-15 23:23:37 +0330 +0330

کیرم تو داستانت خیلی تخیلی بود

0 ❤️

797923
2021-03-18 08:40:32 +0330 +0330

کوهیار جان از داستانات خیلی خوشم میاد
بابا یه قسمت بگیر این سارا رو بکن دیگه اه 😂

0 ❤️

798608
2021-03-21 19:59:19 +0330 +0330

لایک

0 ❤️