میسترس زیبای همزبان در اروپا

1397/10/26

ساعت گوشیم زنگ خورد هوا هنوز روشن نشده بود وسائلم رو آماده کردم بطری آب و هدفن، لباس اسپورتم رو پوشیدم و رفتم پارک هر روز حتی زمانی که ایران بودم هم عادت داشتم صبح تو پارک ورزش کنم حالا دیگه تو هوای پاک استکهلم این کار برام لذت بخش تر بود…
صبحانه ام رو همون بیرون تو کافه لوکاس میخوردم کره ی بادام زمینیش بی نظیر بود…
یه دوش پنج دقیقه ای به قول خودمون گربه شور کردم و کمی ادکلن تلخ همیشگیم رو زدم و دستی هم به موهام کشیدم تیشرت محبوبم رو پوشیدم همونی که اندامی بود عادت داشتم آستینم رو کمی بالا بزنم تا بازو هام یکم خودنمایی کنه مخصوصا امروز که دیشبش بدنم رو شیو کرده بودم البته من بدنساز حرفه ای نبودم و نیستم اما اندام مردانه ی خوبی دارم راهی دانشگاه شدم اون روز برای من روز ویژه ای بود حالا برای اینکه بدونید چه فرقی با روزهای دیگه داشت باید برگردیم به قبل تعطیلات شب آخری که با لیلا به کلاب رفتیم و مست کردیم و رازی که از خودم رو بهش گفتم و اتفاق باور نکردنی این بود که لیلا به خوبی در مورد گرایش من که در واقع همون راز من بود اطلاعات کامل داشت اون میدونست که من چه قدر دوست دارم تحت سلطه ی یک بانو باشم و از اونجایی که خودش دختر سلطه گری بود قرار شد تا سرور و ارباب من بشه اون روز برام زمان خیلی دیر میگذشت لحظه شماری میکردم تا تایم دانشگاه تموم بشه اما این یه قانونه انگار که وقتی له له به چیزی رسیدن رو میزنی زمان برات اسلوموشن میگذره.
وقتی دانشگاه تعطیل شد حس آزادی از زندان رو داشتم لیلا هم دانشگاهش نزدیک دانشگاه من بود اما اون بعد کلاس به باشگاه میرفت اگه بخوام براتون لیلا رو معرفی کنم باید بگم یه دختر فعال بیست و هفت ساله با اندام کشیده و قد نسبتا بلند و موهای تا کمر از افغانستان به سوئد اومده بود و اینجا معماری میخواند اومدم خونه دوباره دوش گرفتم و حسابی به خودم رسیدم ماشین رو برداشتم و رفتم سر قرار ده دقیقه ای منتظر موندم تا لیلا از باشگاه خارج شد قدش چند سانتی از من بلند تر بود شلوار جذب و کتونی های سفید پاش بود و کلاه و گرمکن ورزشی مشکی به تن داشت و موهای بسته ی زیباش از پشت کلاه بیرون زده بود از ماشین پیاده شدم سلام بانو خوبین خسته نباشید سرورم لیلا:سلام اسلیو خستگی من رو تو باید از تنم خارج کنی ابن بسته به توست کوچولو در ماشین رو بار کردم بانو نشستند و به سمت خونه ی بانو رفتیم لیلا:لخت شو بیا قلاده ات رو ببندم توله سگ من:اطاعت سرورم لیلا:گمشو بیا سمتم قلاده ام رو جوری بست که حس خفگی گرفتم من:سرورم دارم خفه میشم لیلا:چه بهتر منم همین هدفو دارم کوچولو دولا شو احمق زود میخوام اون باسن تازه شیو شدتو سرخش کنم جووون و زد با پنجه های کشیده و محکمش روی باسنم من:آییی سوختم بانو در حالی که دو سه تا دیگه زد رو باسنم گفت جووون بسووز باید بسوزی حالا مونده شلاقو گرفت و زد رو کونم با تمام وجود درد رو حس کردم من:آیییی سوختم آیییی سرورم لیلا:جووون و در حالی که سه چهار ضربه ی نسبتا شدید تر زد روی باسنم:خوبه تخم سگ درد بکش درد کشیدنتو دوست دارم کونی جوون من:آییییی بانو درد میکشم له میشم محکم کوبید رو کونم دوباره تو چیه منی برده؟ من:من سگ کونی و حقیر و تحت سلطه ی شمام بانو من خاک پاتونم من کتک خورتونم سرورم لیلا:له له بزن و پارس کن با هر ضربه من:هاپ هاپ هاپ هاپ هاپپپ هاااپ هاااپ هاااپ آییییی هاپپپ آی آی هااپ بانو اومد به سمتم کیرمو گرفت تو دستش به تخمام دوتا وزنه ی سنگین وصل کرد گفت حالا پاشو وایسا بلند شدم از درد شدید نتونستم وایسم و نشستم که بانو شلاقش برد بالا و کوبید تو سینم و داد زد بلند شو وایسا کونی به زور و ایستادم حس میکردم تخمام داره کنده میشه بانو اومد جلوم و نوک سینه هامو میخورد و دندون هاش رو فرو میکرد تو سینه ی من و آروم کیرمو میمالید دوتا گیره ی دردناک به سر کیرم و نوک سینه هام زد از درد داشتم میمردم از چشمام اشک میومد آروم لبهاشو روی لبهام گذاشت و گفت تو مطیع منی تو مال منی و با ظرافت و احساس خاصی لبهامو میبوسید و زبونش رو توی دهنم بازی میداد و زبونم رو محکم میک میزد و تو چشمام نگاه میکرد اشک از چشمام میریخت نگاهم کرد و گفت درد داری خوشگلم گفتم بله خیلی لیلا خانم گفت جون دلم درد بکش برام دوست دارم و آروم گردنمو لیس میزد بعد ده دقیقه منو نشوند و وزنه هارو باز کرد تخمام آویزون شده بود گفت بلند شو وایسا و پاهاتو باز کن ایستادم و پاهام رو باز کردم پاهاشو آورد سمت تخمم و نزد میخواست انتظار بکشم و تمام تنمو ترس بگیره بعد چند ثانیه زد تو تخمم التماس میکردم و اشک میریختم و لیلا بیشتر لذت میبرد و رضایت در نگاهش حس میشد قشنگ با پاهای کشیده ی زیباش که جورابش رو هنوز در نیاورده بود به تخمام ضربه میزد و براش خیلی جذاب بود که من بالا پایین میپرم حتی گاهی از ترس پاهامو میبستم که سرم داد میزد و میگفت بازش کن توله سگ و دوباره به تخمام میزد منو خوابوند روی زمین دستکش دستش کرد و کمی کرم به سوراخ کونم زد و دوتا انگشتاشو آروم کرد تو کونم و تند تند شروع کرد عقب جلو کردن چیزی نگذشت که حس کردم چهارتا انگشتش تو کونمه موهامو گرفت و گفت خوب کون گشادی داری اما برای من کافی نیست من به دیلدو راضی نیستم باید از این گشاد ترت کنم پاهامو از هم باز کرد و بست هر کدومش رو به یه طرف یه پام به میز یک پام به تخت بستنش چند دقیقه ای طول کشید اما محکم بست معلوم بود دختر زرنگیه به دستامم یه دستبند مخصوص زد و دستام محکم بسته شدن جوراب هاشو از پاش در آورد و گرفت جلوی دهنم گفت دهنتو باز کن و کردشون تو دهنم بوی عرق پاهاش رو میشد از جورابا حس کرد جوراباش تو دهنم بود و بهم گفت هرچه قدر درد کشیدی فقط جوراب نباید از دهنت در بیاد کونمو باز کرد دو انگشت سه د چهار انگشت رو کرد داخلم یکم چرخوند و عقب جلو کرد و یوهو حس کردم دستشو با فشار به داخل کونم میبره خیلی درد وحشتناکی بود از یه طرف جوراب هاشم نباید از دهنم میفتاد خیلی خیلی فشار زیادی روم بود تا اینکه به زور دستش تا مچ رفت تو کونم قشنگ حس پارگی داشتم موهامو با اون دستش گرفت و گردنمو کشید عقب به سمتش در گوشم گفت قشنگ جرت دادم قشنگ پاره کردم کونتو جنده ی من شدی کونی و دستشو تو کونم عقب جلو میکرد چند دقیقه اینکارو باهام کرد و بهم میگفت دارم جرت میدم کونتو دارم میکنم آب و خون از کونت راه افتاده و همینطور گردن و گوشمو میخورد و میبوسید بعد اینکه منو حسابی گایید ولم کرد و نشست جلوم کف پاشو گذاشت رو صورتم و چنتا سیلی بهم زد با پاهاش جوراباش رو از دهنم در آورد یه آب معدنی ریخت تو دهنم و گفت دهنتو بشور تو ظرف و اینکارو کردم و بعدش اومد جلوم شرتش رو درآورد و کس قرمز گوشتی با موهای خطی رو آورد جلوی صورتم و گفت لیس بزن بوس کردم کسشو و بعد شروع کردم به لیسیدن و مک زدن ما برده ها کس لیسی رو خیلی خوب بلدیم و لیلا هم قشنگ داشت از حرفه ای بودن من تو کس لیسی لذت میبرد و همینجور از کسش آب تو دهنم میومد زبونم روی کسش میلرزید و چشمای خمارش خمار تر میشد انگشتشو تو کسش و بعد تو دهن من میکرد چند دقیقه ای تند تند لیس زدم اومد جلوم نشست به حالت سجده خوابید و کونش رو داد تو صورت من کونش اومد تو دهنم و منم لیس میزدم و لیلا کسشو میمالید بهم گفت زبونتو ببر تو کونم و بخور زبونم تو کونش قشنگ میچرخید و میخوردم از کونش یه گوز آروم تو دهنم داد و آروم آروم خودشو ارضا کرد برگشت به سمتم و آب کسشو مالید به صورتم یه سیگار روشن کرد و کف پاهاشو گذاشت رو صورتمو گفت ببوس همینطور که من کف پاهای لیلا رو میبوسیدم شصت پاشو کرد تو دهنم و از سیگارش کام میگرفت و با قدرت و حس برتری منو نگاه میکرد…

نوشته: یاشار


👍 5
👎 20
25263 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

741848
2019-01-16 21:53:44 +0330 +0330

ناموسن من برم گلاب به روتون تگری بزنم بیام

1 ❤️

741858
2019-01-16 22:14:41 +0330 +0330

سگه کی باشه زن افغان ؟ اونم میسترس؟ تابوده زن ایرانی میسترس بوده .افغانی جماعت پشم زن ومرده ایرانی هم نیست
بکیربابا

1 ❤️

741866
2019-01-16 22:45:42 +0330 +0330

تخمی
اولش را خوندم فهمیدم تخمیه. یک خط در میون خوندم. چرت بود کله کیری. حالم بهم خورد.

ها کوکا

1 ❤️

741875
2019-01-17 00:25:30 +0330 +0330

کیرم تو دهن همتون بی شرفا آبروی هر چی مرده بردین
خجالت بکشین این بیناموس بازیا چیه در میارین

1 ❤️

741887
2019-01-17 03:57:24 +0330 +0330

کیرم تو داستانت در ضمن
بدون کاندوم سکس نکنید (عمو کاندومی علیه السلام)

1 ❤️

741894
2019-01-17 05:15:14 +0330 +0330

ارومیه ابم زیر یک ساعت نمیاد

0 ❤️

741904
2019-01-17 06:48:27 +0330 +0330

ننویس تخم سگ…

1 ❤️

741913
2019-01-17 08:47:17 +0330 +0330

منم خیلی دوست دارم کف پای یه دخترو بلیسم

1 ❤️

741939
2019-01-17 11:53:27 +0330 +0330

کونی ازنوشتنت معلومه یه کونی افغانی هستی

1 ❤️

741940
2019-01-17 12:17:21 +0330 +0330

ننویس بیچاره. خاک هفت عالم تو سرت. ننویس

1 ❤️

741953
2019-01-17 13:08:31 +0330 +0330

برده بودن خیلی خوبه???

0 ❤️

741961
2019-01-17 14:52:16 +0330 +0330

شت نژاد پرستی موج میزنه تو کامنتا (-_-)

1 ❤️

741970
2019-01-17 17:57:59 +0330 +0330
NA

الان کی کیو گایید ؟

0 ❤️

741991
2019-01-17 21:09:53 +0330 +0330

چجوری میشه آستین رو یکمی زد بالا که بازو ها خودنمایی کنن؟ :(

1 ❤️

742389
2019-01-19 09:59:12 +0330 +0330

Mozakhraf

0 ❤️

742461
2019-01-19 19:05:55 +0330 +0330

تا اونجایی ک ما خبر داریم دختر افغانی همیشه قد کوتاه بوده. اصن سایزش ب میسترس شدن نمی خوره. حالا با این کار ندارم ک میخاستی بیشتر تحقیر شی لابد ک برده ی زن افغان شدی.
تا اونجا خوندم ک گفت لخت شو بیا. ینی یه برچسب لخت شو بیا باید واسه داستانای بی دی اس ام بزنن انقد ک تکراری شده.
این مزخرفاتو ننویسید جقیا. دیس

0 ❤️

751890
2019-03-03 22:46:23 +0330 +0330

زلاتان ابراهیموویچ از همون جا بگیره کونت بزاره
کیر منم دهنت که با این کس نوشتت جو نژاد پرستی درست کردی

0 ❤️
Top Bottom