میشه داماد من باشی؟

  از آخرین باری که همدیگه رو دیده بودیم یک سالی می‌گذشت .البته اگه از یواشکی دیدن های من صرف نظر بشه .خیره شده بودیم تو چشمای هم ،خیلی وقت بود که چشماشو از این فاصله ندیده بودم .دلم میخواست می‌تونستم مثل قبلنا بپرم بغلشو دستمو دور گردنش حلقه کنم و با لبخند بگم تا بوسم ندی ولت نمی‌دم .ولی جلوی خودمو گرفتم .انگار تو ذهن اونم چنین چیزی بود از نگاهش می‌خوندم ولی باید جلوی خودشو می‌گرفت .ما مال هم نبودیم و اون حالا تو یه خط قرمزی بود که نباید وارد حریمش میشدم .اما دلم میخواست این زجری باشه برای هردومون ،برای همین بهش زنگ زده بودم ...


  سه روز قبل :
  چهار روز مونده به عروسیش بهش زنگ زدم، اولش مردد بودم ولی تصمیممو گرفته بودم .برداشت ،با بهت مونده بودم چطور حرف بزنم .با اون همه سال شناخت الان انگار غریبه ای بود که فقط از دور می‌تونستم نگاهش کنم .بدون مقدمه گفتم : میشه داماد من باشی ؟
  شوکه شده بود. از طرز نفس کشیدنش پشت خط میشد اینو فهمید .گفت : هنوز یادته ؟!
  مگه میشد یادم بره ..همیشه میگقتم دلم میخواد شب عروسیمون خودم آمادت کنم ،خودم دامادت کنم ،خودم پیرهن مردونتو بپوشم تنت و دکمه هاشو دونه دونه ببندم .کراواتتو دور گردنت بذارم و بعد کلی تمرینایی که کردم بتونم گره‌ش بزنم ‌.
  بهم قول داده بود تحت هرشرایطی ،حتما از شب عروسی پیش هم باشیم و آماده‌ش کنم و بعدش خودم برم آرایشگاه ،شاید خنده دار باشه اما فانتزی من همین بود .
  ولی حالا اون دیگه داماد من نبود .اما بخاطر قولی که داده بود و زجری که من تو این یه سال کشیدم ،فک کنم این کوچکترین کاری بود که میشد کرد .
  و حالا بعد سه روز از اون زنگ روبروی هم بودیم ،صبح فردا اون می‌رفت سمت آرایشگاه دنبال عروسی که من نبودم .
  گفت : خب الان چیکار کنیم ؟
  فکر کردن نمی‌خواست میدونستم قراره چیکار کنم .


  +برو زیر دوش تا تنت خیس بشه ولی فقط بالا تنت لخت باشه .موهاتم زیاد خیس نکن فقط نم دارش کن .


  رفت و بعد مدت کوتاهی توی رختکن حموم نشست و صدام کرد .رفتم داخل رختکن .


  +برگرد تا من پشتتو کرم بزنم .
  میدونستم به تیغ و پودر و بقیه چیزا حساسیت داره .برای همین کرم موبر همراهم بود .موی زیادی نداشت ولی برای شب عروسیش باید تمیز تمیز میشد .برگشت و نشست ،شروع کردم به مالیدن کرم با کاردک مخصوصش .چشمم افتاد به موهای نم دار و بلندش که تا گردنش می‌رسید .همیشه موی بلندشو دوست داشتم .میدونستم از وقتی اینو فهمیده موهاشو همیشه بلند نگه میداره .برگشت طرفم ،خیره شدم به سینه های مردونش که پر از مو بود .من عاشق موهای سینش بودم و بهش میگفتم هیچوقت حق نداری بزنیشون ،موقع بغل کردنش با تن برهنه ،برخورد اون موها به تنم واقعا برام لذت بخش بود .از خیال گذشته اومدم بیرون .
  +موهای سینتم باید بزنم
  نگاهم کرد و می‌خواست نه بیاره اما سکوت کرد .همه اینا بخاطر من بود .عروس جدیدش صمیمی ترین دوست من بود ،میدونستم مردای بی مو رو ترجیح میده و حالا باید دامادش رو مثل رویاهاش می‌ساختم .
  کرم رو به سینه هاش زدم
  _چرا این کارارو می‌کنی ؟داری انتقام میگیری ؟
  +این اسمش انتقام نیست ،ففط تحمل یک هزارم زجریه که من کشیدم
  _می‌دونی اگه بفهمه ....
  حرفشو قطع کردم
  +اون می‌دونه ،تمام این مدت میدونست ،اونم باید یطوری ضربه ای که بهم وارد کرد رو حس کنه ،این حداقل کاریه که می‌تونه بذاره انجام بدم ،بهر حال من برعکس اون به مال مردم چشمی ندارم ،فقط قولی که خودت بهم دادی رو دارم انجام میدم .
  دیگه چیزی نگفت .
  بعد چند دیقه همون کاردک رو روی تنش کشیدم ،موهایی که دوستشون داشتم از سینش کنده میشد و منم همراهش تو دلم جیغ می‌کشیدم .دوباره رفت زیر دوش بدون خیس شدن موهاش .رفتم پشتش با لباس تنم .دست کشیدم به شونه هاش تا کرم رو کامل پاک کنم .قبل اینکه دستشو بیاره طرف دستم ،دستمو کشیدم و گفتم : بیا بشین موهات هنوز مونده .
  ساعت دو شب شده بود و شیش باید می‌رفت دنبال عروس که ببرتش آرایشگاه .
  +باید زودتر تمومش کنم تا استراحت کنی وگرنه برای فردا خسته ای
  دوباره نشست سرجاش .آرایشگری بلد بودم اما نه مردونشو ،ولی طی چهار سالی که باهم بودیم انقد تو موقعیت های پیش اومده اصلاحش کرده بودم که الان هم بتونم انجامش بدم .
  نمی‌خواست موهاشو کوتاه کنم
  _بذار این موها بمونه واسم
  +نیازی بهشون نداری ،میدونم که اون موهای کوتاه بالا داده رو بیشتر دوس داره و حالا هم عروسیشه باید داماد رویاییش باشی


  شروع کردم به کوتاه کردنش و بعد دورشو خالی کردم ،دستم راه افتاده بود انقد که رو موهای پدر و برادر و بچه های کوچیک انجام داده بودم .بعد موهاش رسیدم به ریشاش رسیدم به گردنش ،من عاشق گاز گرفتن گردنش بودم ،عاشق عطر تنش بودم و حالا بعد اصلاح ریشش هم کاملا دلم لمس کردنش رو میخواست ،جلوی خودم رو گرفتم ،گفتم : حالا برو زیر دوش و کامل خودتو بشور منم میرم بیرون تا بیای
  میشه پشتمو بسابی ؟حس میکنم هنوز کرم روی تنم هست
  نمی‌دونم چرا ناخودآگاه قبول کردم رفت زیر دوش و منم رفتم داخل پشت بهم کرده بود .داشتم لیفو به پشتش می‌کشیدم که برگشت
  موهام یکم خیس شده بود و لباسم کاملا به تنم چسبیده بود .رنگ قرمز لباس زیرم بعد از چسبیدن تیشرت سفیدم به تنم کاملا خودنمایی میکرد .دستشو گذاشت دور گردنم و منو کشید طرف خودش ،حالا منم کاملا خیس شده بودم .دستمو گذاشتم رو سینش که مانعش بشم ،قصد من زجر دادنش بود نه لذت بردنش .ولی زورش بیشتر بود
  +لطفاً ،وضع منو از چیزی که هست بدتر نکن
  _قرارمون تو اون قول چیزای دیگه ای هم بود ،نگو که اونارو هم انجامش نمی‌دی
  +اونا برای وقتی بود که من عروست باشم نه بهترین دوستم برای وقتی بود که با عشق تو بغل هم بودیم نه وقتی که چشمت دنبال کس دیگه ای رفت و ولم کردی
  _پس این کارا برای چی بود ؟چرا اومدی اینجا ؟نگو که فقط با حذف عاشقانه هاش میخوای زجرم بدی که بدترین ظلمه در حق من
  +ظلمه ؟پس زجری که من کشیدم و میکشم چی ؟! منو بعد از امشب دیگه نمی‌بینی ...
  حرفم تموم نشده بود که تو بخار آب داغ حموم و آب گرمی که از دوش رومون می‌ریخت ،لباشو به لبم چسبوند ،نمیدونم اون حرارت از چی بود از گرمای آب یا آتیشی که از درونمون شعله میکشید
  تو دلم داد میزدم من نمیخوام عامل خیانت باشم ولی قلبم بهم سیلی میزد که از اول هم اون حق تو بوده نه کس دیگه ای .
  منو چسبوند به دیوار و دستمو برد بالای سرم و همچنان مشغول خوردن لبام بود ،لذت بخش بود اما در عین حال حس بدی بهم دست میداد .جفت دستامو با یه دستش نگه داشت و دست دیگشو برد زیر تیشرت خیسم .شروع کرد به مالیدن سینه هام .دستش قوی تر شده بود ،دلم میخواست تیکه وار بگم خوب براش مالیدیا ،ولی نمی‌تونستم .چشامو باز کردم و نگاهش کردم چشاش بسته بود و قطره آب از روی پیشونیش روی پلکش می‌ریخت ،چشام تار شد ،بستم و باز کردم تا واضح بشه سرشو آورد جلو و خیره شد تو چشام .نگاهشو ازم گرفت و تیشرتمو آورد بالا ،تاجایی که چشمامو کامل پوشوند و روی بازوهای بالا موندم مونده بود .رفت سمت گردنم ،میدونست چقدر رو گردنم حساسم ،و حالا که تنم زیر دوش اب خیس شده بود گردنم حساس تر شده بود .چسبید بهم و همچنان گردنمو میخورد .صدامو تو خودم خفه میکردم و فقط نفس های آرومم به گوشم می‌رسید ، آب هنوز باز بود .دستشو برد پشتم و بند لباسمو باز کرد و دادش بالاسرم .از گردنم رفت پایین تر و شروع به خوردن سینه هام کرد ،لبمو گاز می‌گرفتم ولی بازم نمی‌تونستم صدامو کنترل کنم .همون‌طور که سینه هامو میخورد دستشو برد سمت شلوار جینم که حالا خیس خیس بود .دکمشو باز کرد و زیپشو کشید .دستشو برد پشت و از پشت شروع کرد به پایین دادن شلوارم .
  من عین یک عروسک بدون تحرک فقط مسخ کاراش بودم .
  _مطمئنی بدون منظور اومده بودی ؟
  +منظورت چیه ؟
  _آخه حتی لباس زیرت با هم سته همون رنگی که میدونی دوس داشتم تو تنت
  واقعا از قصد نپوشیده بودم ،ولی چیزی بود که میخواستم اگه واقعا عروسی خودمون بود اون شب بپوشم
  +نه ...
  از روی شورتم شروع به مالیدن تنم کرد ،صدای آب نمی‌ذاشت صدای منو بشنوه .دستامو ول کرد ،سوتین و تیشرتمو درآورد و چشامو با تیشرت پوشوند . نشست جلوم و پاهامو یکم از هم باز کرد .سرشو برد بین پاهامو شروع کرد به لیسیدنش .دستامو بردم سمت موهای تازه کوتاه شدش و بیشتر فشارش دادم به سمت خودم ،با این کارم سریع تر لیسید و میکش میزد و میخورد .
  خیانت لذت بخشی بود ولی اون خیلی قبل تر از اینا برای من بود ، ما از تقریبا سه سال قبل سکس داشتیم .با این حرفا خودمو قانع میکردم ولی میدونستم اشتباهه .سرشو هل دادم به جلو .
  +ادامه نده من نمیتونم بیشتر از این
  بلند شد . جلوم وایساد ،تیشرت رو برداشت .کش مو رو از سرم کشید ،موهامو کوتاه کرده بودم و حالا روی شونه هام بود .
  _چرا کوتاهش کردی ؟
  +چون تو دوسش داشتی
  _خودتم موهای بلند رو دوست داشتی
  +من یکساله از هرچی تو دوست داری متنفرم
  صورتمو گرفت تو دستاش .
  _تو بوسه های منو دوست داشتی الان ازش متنفری ؟
  دهنم باز شد بگم آره اما با لباش دهنمو بست .
  این بار دو دستی سینه هامو فشار میداد و از پایین هم کاملا بهم چسبیده بود .و من برجستگی آلتش رو از روی شلوارش حس میکردم .
  دستام رو بازوهاش بود ،بین سمت خودم کشیدنش و هول دادنش .ازم فاصله گرفت ،آب رو بست دوباره نگاهم کرد که کاملا لخت روبروش بودم
  _خیلی لاغر شدی
  +تازه فهمیدی ؟
  _نه ‌‌‌...وقتی بغلت کردم کوچیکتر شده بودی و حالا بدون لباس کاملا واضحه
  سرمو انداختم پایین .دستامو بردم سمت سینه ها و پاهام .
  انگار این کارم بیشتر تحریکش کرد ،حمله کرد طرفم و شروع کرد به گاز گرفتن لبام ،با دستش محکم تر سینه هامو چنگ می‌گرفت و دیگش کاملا و با سرعت مشغول مالیدن بین پاهام شد .
  _حالا خودت رو میپوشونی ؟
  از صداش شهوت می‌بارید ،منم تو اوج لذتی بودم که آرزو میکردم کاش همیشگی میموند ..
  دیگه نتونستم تحمل کنم ،از خودم جداش کردم و جلوش زانو زدم .شلوار و شورتش رو باهم کشیدم پایین و آلت کاملا راست شدش اومد بیرون .گرفتمش بین دستام ‌.حس میکردم بزرگ تر شده ،خیلی بزرگ تر .سرشو لیسیدم .برعکس بی صدایی من صدای اون بلند شد .دهنمو باز کردم و کامل فرستادمش تو دهنم .تقریبا داشتم خفه میشدم ولی میدونستم یکی از بخش های لذت بخشش براش همینه .چند بار از دهنم عقب و جلو بردمش و با دستام ماساژش میدادم .متوقفم کرد ،دستاشو آورد زیر بغلم و بلندم کرد .منو برد سمت رختکن حمام که یه سکو داشت و روش حوله بود .حوله هارو پخش کرد تا سردی و سختی سکو کمتر احساس بشه .منو نشوند روش شروع کرد به بوسیدن لبهام و با دستش پاهامو از هم باز کرد و مشغول بازی با لای پاهام شد .آلت همچنان بیدارش رو با دستش کنترل کرد و می‌مالید لای پاهام .کاملا خیس خیس بودم و بدون کنترل که جلوش رو بگیرم .همچنان که مشغول خوردن لبا و گردنم بود آلتش رو هل داد داخل واژن کاملا خیس و داغم .اتیشم بیشتر شعله کشید .هردو بلند آه می‌کشیدیم و اون تندتر تلمبه میزد .کاملا بهم چسبیده بود ،یه لحظه دلم خواست که کاش قبل زدن موی سینش این اتفاقا میفتاد ولی در اونصورت دیگه نمی‌تونستم بیخیالش بشم .دستامو بردم سمت سینه هاش .از سرعتش کم کرد و نگاهشو سمت دیگه ای برد .انگار خودشم فهمیده بود .ازم فاصله گرفت و برگشت سمت در .
  _هنوزم میتونم درستش کنم
  +این رو مردی میگه که آلتش هنوز راسته ؟
  _نه بخاطر این نیست
  +شک نکن بعد رفتنم یادت میره ،فردا با عروس جدیدت تو خونه خودتون مشغولین و میگی کون لق اونی که دیشب باهاش بودم ،مگه بعد شروع رابطت باهاش همینو بهش نگفتی ؟!
  شوکه بود که حتی حرفاش رو کامل می‌دونم
  _چیزی ندارم بگم جز اینکه واقعا متاسفم
  +تأسف چیزی رو درست نمیکنه ،فردا خطبه عقدتونو میخونن و اسمتون بعد یک سال میره تو شناسنامه هم ،شبم که میرین سر خونه زندگیتون
  با عصبانیت برگشت طرفم
  _لعنتی آخه تو چی می‌دونی ؟ من اشتباه کردم درست ،ولی تو نفهمیدی چرا عقد و عروسی رو انداختم یه روز ؟! چون منتظر امشب بودم .میخواستم ببینم قولمو یادته یا نه .تا اخرین لحظه صبر کنم و اگه خبری ازت نشد برم دنبال زندگی با اون
  +پس تو میخواستی اونم بازیچه دستت باشه ؟
  _منو تو بازیچه دستش بودیم عزیزم
  +من اگه عزیزت بودم هیچوقت اجازه نمی‌دادی بازیچه بشیم ....
  سکوت کرد ،الان برای گفتن این حرفا دیر بود .
  خودمو جمع کرده بودم ،سردم شده بود ،تنم خشک شده بود .نگاهم کرد ،حولشو برداشت و پیچید دورم ،اومدیم بیرون ،ساعتو دیدم که چهار رو نشون میداد .دوساعت مونده بود .
  +باید بخوابی حداقل دو ساعت
  بلندم کرد و برد سمت اتاق خواب خونه مجردیش .
  _نمیتونم ...
  تو آینه اتاقش به خودم نگاه کردم ،تو یه حوله سفید پیچیده شده بودم و گردنم تقریبا قرمز شده بود
  برقو خاموش کرد و چراغ خواب رو روشن کرد ،اتاق خیلی کم روشن شد .اومد طرفم و حوله رو انداخت
  ...حداقل نه تا وقتی که پیشمی
  تو نور گرم و کم اتاق بهم چسبید و لبامو بوسید .برم گردوند و انداختم روی تخت .از پشت بهم چسبید و دستشو برد زیر شکمم ،اروم آوردتم به سمت بالا .برجستگی التش هنوز حس میشد .آروم ‌گردنمو نوازش میکرد و کمرمو میلیسید .با دست دیگش که هنوز روی شکمم بود پاهامو باز تر کرد و دوباره لای پامو مالید .دستشو گرفت و دوباره آلتشو تنظیم کرد .آروم هولش داد داخل واژنم .از روم بلند شد و با دستاش کمرمو گرفت و شروع کرد به تلمبه زدن .دیگه صدام بالا رفته بود و آه می‌کشیدم .سرعتشو بیشتر کرد و یه دستشو دوباره برد از زیر شکمم و روی واژنم رو می‌مالید .دست دیگشو برد سمت سینمو و تو دستش فشار میداد .یکم تلمبه زد و کنار کشید .رو تخت خوابید و منو کشوند رو خودش .حالا من نشسته بودم روی آلتش و مثل آخرین سکسمون بالا و پایین میرفتم .یکم دیگه ادامه دادم تا جایی که دیگه نایی برام نموند .همونطوری منو کشید طرف خودش و چسبیدنم بهش .لبامو بوسید و دستاشو برد سمت باسنم و می‌مالیدش .یکم بالاترم برد و تو همون حالت خودش شروع کرد به تلمبه زدن .انقد اه کشیدم و لذت بردم که حس کردم بلاخره به ارگاسم رسیدم .همزمان اونم ارضا شد .هرچی بود خالی کرد توی واژنم .ولو شدم تو بغلش .لبامو بوسید و منو کشید تو آغوشش .
  _می‌دونی اگه ببندمت به تخت و نذارم بری دنبال قرص و زندونیت کنم و به کارم برسم چی میشه ؟!
  یه لحظه ترسیدم ،از تو نگاهم تو نور کم اینو خوند .
  _نترس .اگه آروم باشی هیچی نمیشه
  +چیکار میخوای بکنی ؟
  _کاری که واقعا می‌خوام
  +منظورت چیه ؟
  _اینکه گوشیمو خاموش کنم و تا شب تو بغلم نگهت دارم
  +پس عروسی ...
  _آدرس اینجا رو کسی نداره ،راه ارتباطی هم یه گوشیه ،نتیجش هم یه سیلی از پدره
  +من راضی به این اتفاق نیستم
  _نیازی به رضایت تو نیست ،هرکدوممون زجرش رو کشیده و حالا نوبت اونه ،یکسال صبر کردم تا برگردی ،این خونه رو ترجیح میدم با تو بسازم تا اون خونه ای رو هیچ عشقی توش نیست و نیت زنم ،پول و ثروتم باشه .
  +پس چرا ترکم کردی
  _اشتباه کردم و تاوانشم دادم .برای من هیچکسی تو نمیشه
  نمی‌دونم راست بود یا دروغ ،اما تو دلم آدمی که یک بار گذاشت و رفت همیشه همون آدم باقی میمونه .کسی که یکبار بره ،بازم میره
  صدای ذهنمو شنید ،از جاش بلند شدو از توی کشو یچیزی برداشت ،نشست جلوم پایین تخت ،دستمو گرفت و انگشتری رو دستم کرد که قبل جدایی نشونش داده بودم
  _دلم میخواست شرایط بهتری پیش میومد تا بهت بدمش اما یکسالی نشد ،حالا که برگشتی مصمم شدم که هنوز دلت با منه ،من این ازدواجو بهم میزنم و فقط میخوام با تو بمونم ،تا هرچی شده رو جبران کنم ...
  دلم دیگه داشت میترکید و اشکام می‌ریخت .دستمو دور گردنش حلقه کردم
  _فقط کاش این موهارو نمیزدی لجباز
  خندم گرفت
  +اشکال نداره دوباره در میاد
  _حداقل تا عروسی خودمون ،ببینم به مامانت اینا گفتی امشب کجایی ؟!
  +حقیقتش باید خونه دوستم باشم
  _من دوستت نیستم شوهرتم
  +شکست عشقی که اون میخوره چی ؟
  _شکست عشقی ؟! نه عزیزم حداقل یه سالی فهمیدم فقط چشمش دنبال پول و دوله .نه عشق و علاقه ،وگرنه عشق دوستشو نمیدزدید
  +نمی‌دونم ....امیدوارم به خیر بگذره و شر نشه
  گوشیشو خاموش کرد و انداخت کنار
  _حالا اگه خانوم اجازه بدن بخوابیم
  ساعت شیش شده بود
  +تو الان باید بیدار میشدی
  _وقتی ببینه دنبالش نرفتم خودشم نمیره آرایشگاه
  +ولی می‌دونه شب من پیشت بودم
  _بهتر ،پس می‌فهمه وقتی بهش گفتم عقد و عروسی تو یه روز باشه چون مطمئنم نیستم ، چقدر جدی بودم
  دستشو آورد جلوی دهنم تا ادامه ندم
  _بخوابیم شاید بعد این داستان دیگه کسی پشتم نباشه اما خودم تنهایی برای بدست اوردنت می‌جنگم .دوباره از دستت نمی‌دم
  دلم دوباره گرم شد .سرمو چسبوندم به سینش .سرمو بوسید ،دستشو آورد زیر چونمو صورتمو داد بالا
  _اولا اشک نریز دوما تا لب ندی خواب حساب نیست
  خندیدم و بوسیدمش .سرم رفت سمت گردنش و بو کشیدمش ...
  و خوابیدیم بدون فکر به اتفاقای بعدش ....


  ~•~•~•~
  درباره داستان عشق خوبم ۱و۲ که فرستاده بودم چون توی یک روز فرستادم باهم تایید شد و همه اتفاق های داخلش کاملا واقعی بود ،اما این داستان ساخته ذهن خودمه و‌ ببخشید اگه طولانی شد :)))


  نوشته: باران

 • 41

 • 9
 • نظرات:
  •   407TT
  • 1 ماه،2 هفته
   • 8

  • به قول ترکا گشنگ بود!


  •   teen...wolf
  • 1 ماه،2 هفته
   • 6

  • خوب بود یعنی قابل تحمل.... خسته نباشی باران


  •   mrsmith
  • 1 ماه،2 هفته
   • 3

  • خیلی لوس بود


  •   Littlelucifer
  • 1 ماه،2 هفته
   • 7

  • کلیشه ای و ملو دارم با طعم خیانت
   به نگارشت لایک دادم که با دقت و روان نوشته بودی . مرسی از زحمتی که کشیدی


  •   The.BitchKing
  • 1 ماه،2 هفته
   • 10

  • داستان بدی نبود. ولی منطقی که اتفاقات داستان روی اون بنا شده بود، همین که طرف روی یه امید دوردست چنین تفکری بکنه و اینطور برنامه ریزی ای، و بعد به این راحتی و یک شبه، حتی یک ساعته، قید همه چی رو بزنه، منطق نمداری بود. راستش نتونستم زیاد جدیش بگیرم.


   ازین گذشته، زیاد اروتیک برام جذاب نیست، ولی اروتیک این داستان نظرمو جلب کرد. فقط کاش دیالوگ های وسط سکس اینقد مصنوعی و غیر طبیعی نمیبودن. و ای کاش تر که فرمت نوشتن تو این سایت رو رعایت میکردین که داستان از وسط ایتالیک و نرمالش اینطور قاطی و زشت نشه.


   درکل لایک


  •   Sykiii
  • 1 ماه،2 هفته
   • 2

  • خوب بود واقعا.مرسی


  •   شبگردتنها44
  • 1 ماه،2 هفته
   • 3

  • مرسی از داستان قشنگت ، منتظر داستانهای بعدیت هستم


  •   black.dog
  • 1 ماه،2 هفته
   • 3

  • استعداد نوشتن داری ولی به نظرم تمین بیشر میخوای
   درهرحال لایک


  •   آقامهربون
  • 1 ماه،2 هفته
   • 5

  • جالب بود
   ولی واقعا همه این مدت شیر آب باز بود؟؟


  •   مهدی-پاشنه-طلا
  • 1 ماه،2 هفته
   • 7

  • عشق و عاشقی شده پول و دول و مالش چوچول!!


  •   sikir
  • 1 ماه،2 هفته
   • 3

  • باید بگم صحنه های نزدیک شدن زن و مرد به هم و فضاسازی و پرداخت موقعیت و کاراکترسازی، دقت بسیار زیاد میخواد، اوائل داستانت فک کردم میحام یه داستان عالی بخونم ولی از لحظه شیو کردن شخصیت مرد، تم داستان نزول کرد.
   لایک میدم به امید داستانای بعدیت


  •   Paria_1991
  • 1 ماه،2 هفته
   • 3

  • عالی بود


  •   S_503694
  • 1 ماه،2 هفته
   • 3

  • داستان بدی نبود ولی معلوم بود که تخیلیه؛ چون با عقل و منطق جور نبود. از دیالوگ اگه من عزیزت بودم نمیذاشتی بازیچه بشم خیلی خوشم اومد. هوشمندانه بود این تیکه.
   407TT عزیز، ترکا اگه واقعا ترک اصل و غلیظ باشن نمیگن گشنگ؛ میگن گَشَه بود. خیلی غلیظش میشه این :)


  •   DAVOOD6545
  • 1 ماه،2 هفته
   • 1

  • براووو


  •   hamid30gari
  • 1 ماه،2 هفته
   • 5

  • راستش داستانت باورپذیر نبود و خیلی به دلم ننشست ولی بخاطر نگارشت و زحمتی که کشیدی لایک دادم.
   لایک ۱۷ تقدیم شد.
   منتظر داستان های بعدیت، اما قوی تر هستم.
   موفق باشی؛


  •   Karenjon
  • 1 ماه،2 هفته
   • 1

  • داستانش قوی بود


  •   Amoporang
  • 1 ماه،2 هفته
   • 2

  • کاش اونیم ک من و ول کرد پای قولاش میموند.لایک ۱۹ تقدیم شد


  •   Bad.booy7
  • 1 ماه،2 هفته
   • 2

  • ببخشیدا سبک نگارشت اصلن خوب نبود اینم گفتم چون میخوام پیشرفت کنی اگه روش کار کنی بهترم میشه


  •   Hamed.L1985
  • 1 ماه،2 هفته
   • 1

  • آفرین


  •   Amiromri
  • 1 ماه،2 هفته
   • 1

  • زیبا بود
   کاش همه پسرای سرزمینم به عاقلی پسر داستانت باشن


  •   Keyvan@96
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • از داستان نویست خوشم اومد
   برای یه پروژه اگر تمایل داشتی به ای دی تلگرامم پیغام بده
   K10203 منتظرتم


  •   LustLove
  • 1 ماه،1 هفته
   • 2

  • بییییینهایت کلیشه ای بود... ‎:-|


  •   مردتنها90
  • 1 ماه،1 هفته
   • 2

  • خوب بود. فووووووووول لاااااااااااااایک موفق باشی (clap)


  •   1376Alone
  • 1 ماه،1 هفته
   • 2

  • اگه این همه رو میتونستم بخونم درس میخوندم


  •   Mazy1221
  • 1 ماه،1 هفته
   • 1

  • شاید بعضی جاهاش باور پذیر نبود...
   ولی با اینکه خیلی وقت نیست تو این سایت عضوم میتونم بگم از تمام داستان هایی که خوندم بهتر بود!
   و میشه گفت یجورایی اولین داستانیه که به نویسنده فوش ندادم
   شاید فوق العاده نبود ولی بد هم نبود و از بقیه داستان هایی که خوندم بهتر بود
   منتظر داستان بعدی هستم اما قویتر!
   موفق باشی


  •   Marita.m
  • 1 ماه،1 هفته
   • 1

  • خیلی خوب بود (rose)


  •   Sexybreasts
  • 1 ماه،1 هفته
   • 1

  • لايك ٣٥ :)
   موضوع داستان كليشه،تكرارى ولى قابل تحمل


  •   slv96
  • 1 ماه،1 هفته
   • 1

  • تو حموم کسی شلوار میپوشه خب


  •   Lucky.man
  • 1 ماه
   • 1

  • بیشتر به رویا پردازی یه خانم شکست خورده از عشق شبیه بود تا حتی فانتزی چنین فردی.
   موضوع و بیان آن بشدت ضعیفه. حتی به داستان هم شبیه نیست و از ضعف ماهوی شدیدی رنج میبره.


   در عوض ضعف های مطروحه، از ساختار نوشتاری قوی برخورداره. که نقاط ضعف را پوشش میده.


   در مجموع برای فردی که چنین تخیلی را به رشته تحریر درآورده و قلم فرسایی کرده، باید خون گریست.


   لایک، موفق باشید


  •   aminem_lustboy
  • 1 ماه
   • 1

  • اون ۲تا داستانی که گفتی‌رو نخوندم و ای‌کاش لینک‌شو میذاشتـی. این داستانت هرچند واقعی نبود ولی بی‌نظیر بود.خیلی فهمیدمش چون یه اتفاقی تو همین مایه‌ها برای خودم افتاد سال۹۲(ازدواج‌نبود). بعدم طولانی شدن داستان اصلا به‌چشم نمیاد و مهم‌نیست اگه داستان،داستان باشه.وقتی خوب و درست نگارش شده باشه و نویسنده براش وقت گذاشته‌باشه و فضاسازی-شخصیت‌پردازی‌‌رو حرفه‌ای انجام داده‌باشه. ممنون‌.


  •   Danyjons@
  • 10 ساعت،22 دقیقه
   • 0

  • فقط ده درصد اولو خوندم' چشام پره اشک شد'
   شبیه اینو تجربه کردم' کاملا اون صحنه رو چشیدم'
   حس خیلی ملس و عجیبیه' تلخی و شیرینی همزمان قاطی هم میشن' پایان یه تلخی و آغاز یه شیرینی'
   البته با یکم تفاوت'
   تو داستانی که چندوقته دارم مینویسم' و داره تموم میشه و منتشر میکنم' خواهید دید'


  •   Danyjons@
  • 10 ساعت،12 دقیقه
   • 0

  • به قول تورکا آغزوا سوخوم' آقای 407TT


   از زبون خودت حرف بزن


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو