داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

نقشه سكس دوستم با زنم

1392/11/09

منو علی حدودا يكسال و نيم بود باهم ازطريق سايت آشنا شده بوديم تو اين مدت خيلی باهم بوديم و رو هم شناخت پيدا کرده بوديم ؛ يه روزكه سپیده نبود ومن علي رو به خونه دعوت كرده بودم تا گپ بزنيم تصميم گرفتیم رابطه با زنهای همديگه رو شروع كنيم و هر دو خيلی مشتاق بوديم و دوست داشتيم سكس همديگه با زنا مون ببينيم اولش قرار شد چهار تایی باهم باشيم اما من اصرار كردم كه علی اول بياد خونه ما و با سپیدهسكس كنه چند شب بعد با علی برنامه ريزی كرديم ازچند وقت قبل هم سپیده آماده كرده بودم و ميدونستم اونم دوستداره اما ازنقشه اونشب ما بی خبر بود من برای اونشب لحظه شماری ميکردم وحتی فكرش هم برام لذت بخش بود و بهم حال ميداد خلاصه اونشب رسيد به سپیده گفته بودم كه علی يكی از بهترين دوستای قديمی منه وخانمش رفته شهرستان منم دعوتش كردم بياد اينجا بهش هم گفتم كه جلوی علی لباسهای شیک بپوشه و كاملا راحت باشه ؛ ساعت حدودا ٩شب بود كه علي اومد من در رو براش باز كردم و تعارف كردم اومد تو سپیده هم از اتاق اومد بيرون و با علی دست داد و احوالپرسی يك لحظه كه به سپیده نگاه كرد خشکش زد و از خجالت سرش رو پايين انداخت چون سپیده يه ساپورت نازک مشکی پاش بود كه كاملاسفيدی رونهاش بيرون زده بود وشرت صورتی رنگش هم تا بلو بود با يه بلوز نازک كه يغش باز بود ونصفه سينه هاش قلمبه شده بود بيرون ؛ علی يه كم معذب بود وسا كت رو مبل نشسته بود رفتم كنارش نشستم و آروم گفتم باب ميلت هست يه خنده كوچيک كرد و هيچی نگفت منم شروع كردم به تعريف كردن از علی جلوی سپیده ؛چند دقيقه بعد سپیده هم اومد نشست و سر صحبت رو با علی باز کرد بعد منم دوسه تا جک نيمه سوپر گفتم و هر سه باهم خنديديم يه كم كه جمع صميمی به علی گفتم بيا اتاق خواب بهت شلوار راحتی بدم تويه اون اتاق بهش گفتم با سپیده راحتر باش اون خيلی خون گرمه گفت باشه اما خيلی استرس دارم خلاصه يه شلوارك کوتاه تنگ بهش دادم که كیرش تابلوی تابلو بود اولش نمیپوشيد اما من اسرار كردم گفتم من بهت دادم تو چيكار داری بپوش اونم پوشيد ؛ اومديم نشستيم سپیده هم ميوه آورد منم رفتم ازتو كمد يه شيشه ويسکی آوردم سه تا يی باهم مشروب ميخورديم و بگو بخند ميكرديم سپیده حركات شهوت انگيزی انجام ميداد هميشه وقتی مشروب ميخورد اينطورميشد علی هم كه حالا راحتر شده بود حسابی اونو ديد ميزد دو سه پیک مشروب خوريم بعد با سپیده ميز شام رو چيديم و شام خورديم بعد از شام بازهم شروع كرديم به صحبت ؛چون هميشه سپیدهبعد شام دلستر ميخورد من چندقطره تحریک کننده آمريكایی خيلی قوی ريختم تويه دلسترش اونم خورد تاثير قطره خيلی زياد بود و ده دقيقه بعد اثر ميکرد من طبق نقشه 5دقيقه بعد صدای زنگ گوشیمو در آوردم و به بهانه اينكه یه كار واجب پيش اومده و همكارم اومده دنبالم رفتم بيرون بيرون هم كه رفتم سپیده زنگ زدم گفتم من كارم طول ميكشه ازعلی پذيرايی كن تا بيام ؛ رفتم دو كو چه بالاتر نشستم داخل پارک دو سه دقيقه بعد علی زنگ با هم هماهنگ كرده بوديم وقتی خبری شدبهم زنگ بزنه تا گوش كنم ؛ صدای سپیده ميومد كه به علی نزديک بود ونشسته بود پيشش شهوت تو صداش موج ميزد ؛ بعد از دو سه دقيقه سپیده به علی گفت لطفا ميشه بيای بهم كمک كنی علی روتصور كردم با اون شلوارک تنگ وكيرش كه راست شده بود خندم گرفت و سپیده رو كه وقتی حشری ميشد ديگه كسی رو نميشناخت ؛ خلاصه علی رفته بود اون اتاق گوشی رو با خودش برد سپیده بهش گفت ميشه چهار پايه رو نگه داری علی هم از خدا خواسته بود چون كس و كون سپیده رو راحت ديد ميزد سپیده هم همين رو ميخواست بعد چند لحظه ديدم سپیده گفت علی آقا چند روز خانمت رفته شهرستان اونم گفت حدود ده روز سپیده گفت پس لابد خيلی بهت فشار اومده علی گفت بله منظورتون … سپیده گفت يعنی كم مونده سرت رو بكنی تو كس و كون من بخوری درسته علی هيچی نگفت كه ديدم سپیده گفت وای اون چیه از شلواركت زده بيرون وای جون وقتی سپیده اونطوری آخ جون گفت واسه كيرعلی قلبم داشت از سينم ميزد بيرون يه حس عجيب داشتم كه نميتونم بگم چطور بود؛ بعد انگار سپیده كيره علي رو گرفته بود چون ميگفت وای چه كلفته چه باحاله من میخام وای …من ديگه نتونستم طاقت بيارم پا شدم و رفتم بطرف خونه در اصلی رو بازكردم و رفتم بالا ميدونستم تو اتاق خوابن در رو آهسته باز كردم ولی نبستم كه صدا نده بعد آروم رفتم پشت در اتاق خواب صدای نفس نفس هاشون راحت شنيده ميشد يواش يواش صدای آخ و اوخ سپیده بلند شد و هر لحظه بيشترميشد منم صبر كردم تا شهوتشون به اوج برسه بعد آروم لای در رو باز کردم وای چه صحنه ای بود بدنم داغ كرده بود فكر نميكردم ديدن اين صحنه كه علی و سپیده بصورت 69 داشتن هم رو ميخوردن و برای هم ساک ميزدن یه كم نگاه كردم و يكدفعه رفتم داخل سپیده شکه شده بود ملحفه رو پيچيد به بدنش وخودش رو انداخت اونور تخت گفتم مرسی عزيزم خوب داری از مهمونم پذیرايی ميكنی مزاحم بخور بخورتون شدم كارتون روبكنيد به علی گفتم بدكه نميگذره ؛ سپیده زبونش بند اومده بود همينطور كه به من زل زده بودسعي لباساش رو از رو تخت جمع كنه ؛ گفتم چته چيکار ميكنی فقط من غريبه ام لباسش رو از دستش گرفتم گفتم راحت باشين ؛ سپیده زد زير گريه و گفت طور و خدا علط كردم چيكار ميخوای بكنی دستم رو كشیدم تو سرش گفتم هيچ كاری نميكنم نترس يادته بيشتر وقتا تو سكس ميگفتم خيلی دوست دارم سكست رو بايه نفر ببینم توهم دوستداشتی حالا موقعشه کی بهتر از علی بخواب عزيزم سپیده ماتش برده بود من خودم خوابوندمش بهش گفتم ميخوام بهترين سكسی كه تا حالا داشتی انجام بدی به علی هم گفتی ميخوام حسابی جرش بدی همونطور كه سپیده رو تخت افتاده علی از پشت پاهاش روباز وشروع كرد به خوردن كس وكونش از پشت اولش صداي سپیده درنميومد ولی بعد شروع كرد ومنم تشويقش ميكردم بعد سپیده برگشت و پا هاش رو باز كرد من رفتم كنارشو تا كاملا ببينم و خوب حال كنم يه پاي سپیده رو نگه داشتم تا كسش خوب باز بمونه سپیده هم شهوتش به اوج رسيده بود به چشای من نگاه ميکردو آه و ناله ميكرد علی هم كه سفت داشت ميكرد ده دقيقه ای همونطور كرد گفتم سپیده جون حالتت رو عوض كن پاشو خم شو دستات رو بزن به ديوار اونم اينكارو كرد خمش كردم و پاهاش رو از عقب باز كردم به علی گفتم دوستدارم چنان از عقب بكنيش كه جر بخوره و صدای جيغش رو همه بشنون لمبه هاي كون سپیده رو باز كردم و نگه داشتم تا علی بذاره دره كونش چه حالی ميداد واقعا بهترين حسی بود كه تا حالا تو زندگیم داشتم ؛ همينطور كه كونش رو باز كرده بودم علی كيرش رو تندتند تو كونه سپیده جلو عقب ميکرد يه ربع هم از عقب كرد دیگه داشت واقعا جر میخورد علی كيرش رو درآورد داشت ارضاع میشد كه من سپیده رو برگردوندم و سرش رو زير كير علی گرفتم آب علی پاشيد رو صورت سپیده اونم سريع كيرش كرد تو دهنش و بيشتر آبش رو خورد ؛؛؛

انسانها همه آزاد آفریده شدن و هركس هر طور كه دوست دارد زندگی ميكند و به هر سبک و روشی بخواهد میتواند از زندگي لدت ببرد ؛ اين روش هم هيچ ضرری برای كسی نداره ؛ شما نيز قبل از هر اظهار بهتر است سری به باطن خود بزنيد

نوشته: Dl


👍 8
👎 6
274061 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

411178
2014-01-29 00:39:08 +0330 +0330
NA

منم نقشه بکشم؟

0 ❤️

411179
2014-01-29 01:47:48 +0330 +0330

خوشم اومد، ولی ننویس . . . . . . . . . . . . . .
بهت تبریک می‌گم که در جاکشی و کُس‌کشی سنگ تمام گذاشتی. می‌دونم که بعدش ‌می‌خوای ماجرای کون دادن خودت رو به علی آقا بنویسی ولی چون از گی خوشم نمیاد، بهتره که ننویسی. جاکش دیگه ننویس. کُس‌کش دیگه ننویس. در ضمن شاشیدم تو آزاده‌گی و گشادگی و کونی‌گریت، دیگه ننویس. شاشیدم تو تخیلات جلقیت، دیگه ننویس. شاشیدم تو آناتومی اندامت، دیگه ننویس. از جلو چشام خفه شو مردک جلقوی ابله.

2 ❤️

411180
2014-01-29 02:19:54 +0330 +0330
NA

“طورو خدا علط کردم”
همه ي غلط هات به کنار اين يه تيکه ام به کنار. احمق.

0 ❤️

411181
2014-01-29 02:35:47 +0330 +0330

گی هستم 18ساله.خواستید خصوصی بدید

0 ❤️

411208
2014-01-29 02:39:57 +0330 +0330

ممنون قشنگ بود

0 ❤️

411182
2014-01-29 02:45:41 +0330 +0330

من میخوامت

0 ❤️

411183
2014-01-29 05:35:10 +0330 +0330
NA

ای مادرتو سگان عالم نمودند که چه توله سگی پس انداخته قرومساق.

0 ❤️

411184
2014-01-29 05:43:29 +0330 +0330
NA

شما برو ننتو نصیحت کن . نمی خواد ما رو نصیحت کنی. نگفتی علی جون اجازه داد ترتیب زنشو بدی؟ مطمئنا نه.
من به باطنم نگاه کردم دیدم مثل تو حیوون نیستم . اینکارا دمده شده . میدونی چرا ؟
تاپیک بزنی از سکس گروهی دفاع کنی بعد بیای توهمات ذهن ملجوقانتو بنویسی . ههه. برو عمتو خر کن .
از مغزت داره عن ترشح می شه عوضی . ببین کی گفتم . اخرش 4 تا حروم زاده عین خودت پس می ندازی قاطی می کنی ننه باباشون کیه باید ببرنت تیمارستان . از من گفتن.
بعد هم میدونی چی میشه؟
چند سال دیگه تو همین سایت بچه هات میان داستان سکس با ننه شون و یا خواهر شونو می ذارن . این می شه اینده خانوادت . این باطن کثیف تو هستش. بی شرف بی ناموس. از تو سایت اشنا شدی؟ خوب خودتو لو دادی. خنگ خرفت . وقتی می گم مغز تو کله پوکت نیست نگو نه.

ای گل بگیرن دهنتو حیوووون.

0 ❤️

411185
2014-01-29 06:16:24 +0330 +0330
NA

قدیما پیژامه تعارف مهمون می کردن ،‌ الان شما مدرن شده ها شلوار کوتاه و ناموستون رو بفرما می زنین. خدایا یه لطفی کن و اگه من زمانی خواستم مدرن شم به زعم آقایون ، بنده رو به تیر غیب خلاص کن. من ترجیح می دم همین متحجر امل قدیمی که هستم بمیرم و صد سال سیاه دچار تمدن زدگی اینچنینی نشم . والله .

در تایید کامنت شیر جوان عزیز ، آفت بزنه بچه دون مادرایی رو که می خوان بی شرف هایی مثل شما رو به جای زاییدن ،‌برینن .

0 ❤️

411186
2014-01-29 06:17:23 +0330 +0330
NA

اينا كس شعرايي بيشتر نيس تا ذهن مارو آماده كنن و بهمون بقبولونن ك غيرت نداشته باشيم و بزاريم و بخوايم ك هركس خواست با افراد خانواده مون سكس كنه :|

ننويس كسكش… :$

0 ❤️

411209
2014-01-29 06:50:19 +0330 +0330
NA

کیر تو کون نشستت

0 ❤️

411210
2014-01-29 06:51:06 +0330 +0330
NA

کیر تو کون نشستت

0 ❤️

411187
2014-01-29 06:58:00 +0330 +0330
NA

بی ناموس الدنگ . بی شعور . بی شخصیت . اشغال حروم زاده مادر به خطا . مردک مخ گ…زیده .

(اینا تهش مونده بود گفتم بهت بگم . بازم میام بهت می گم. )

0 ❤️

411188
2014-01-29 07:13:15 +0330 +0330
NA

:D اینا تهش مونده بود .گفتم بگم.رو دلم نمونه . همچین ی نمه کم گفته بودم بهش. :D
مردک مغزش اسهال خونی شده نفهمیده چی نوشته .

0 ❤️

411189
2014-01-29 07:29:09 +0330 +0330

“هرکسی آزاده هرکاری میخواد انجام بده و هیچ کس حق دخالت در حریم خصوصی افراد رو نداره” این بود همون تعریف ازادی که گفتی. تا اینجا باهات موافقم. ولی اون جمله یه ادامه داره و اونم اینکه “تا زمانی که مزاحمتی برای دیگران ایجاد نکرده باشه”! تو آزادی که زنت رو آزاد بزاری که بده. حتی براش بکن جور کنی ولی حق نداری با تبلیغ اینکار و با تعریف کردنش در یک وبسایت عمومی، دیگران رو به نوعی گمراه کنی و برای اینکارت تبلیغ انجام بدی. در اینصورت مزاحم دیگران شدی و مقوله ازادیت دیگه مخصوص به خودت نیست! اینکار هرچقدر هم که از نظر آزاداندیشان درست باشه، یه کاری هست برخلاف هنجارهای اجتماعی رایج در ایران. هرچی که هست من مطمئنم در اکثریت مواقع، زندگیها رو به تباهی خواهد کشوند مگر اینکه زوجین وافعا و از هر لحاظ آمادگی و جنبه شو داشته باشند که با توجه به خلقیات ایرانیها، در اکثریت قریب به اتفاق ایرانیها، این جنبه و آمادگی وجود نداره و در نهایت منجر به شکست خواهد شد.

1 ❤️

411190
2014-01-29 10:15:38 +0330 +0330
NA

(ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﺁﺯﺍﺩ ﺁﻓﺮﯾﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﻭ
ﻫﺮﻛﺲ ﻫﺮ ﻃﻮﺭ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﺒﮏ ﻭ ﺭﻭﺷﯽ
ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻟﺪﺕ ﺑﺒﺮﺩ ؛ ﺍﻳﻦ
ﺭﻭﺵ ﻫﻢ ﻫﻴﭻ ﺿﺮﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻛﺴﯽ
ﻧﺪﺍﺭﻩ ؛ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺑﻬﺘﺮ
ﺍﺳﺖ ﺳﺮﯼ ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻦ ﺧﻮﺩ ﺑﺰﻧﻴﺪ)

نامردای هفت خط آب زیر کاه اصلأ میدونی داری چی میگی؟ این چه حرفایی بود که زدی؟
انسانها آزادن و هر طور که دوست دارن می تونن زندگی کنن؟ این روشم برای کسی ضرر نداره؟
آخه خواب نما این که نشد زندگی… آخرش که چی؟ آخرش یه نگاه که به خودت بکنی می بینی که از همه چی پاشیده شدی. دیگه دنیای نداری که از نو بسازیش. اینو بدون نادون هر چیزی قوانین خاص خودشو داره. پاتو که بیش از حد برداری خوردی زمین. آره.
در کل لپ هدفو بگم. هدفتون بد هست. حالا هم خوب و بد رو هم می تونی از هم تشخیص بدی که.
همون بهتره بگم امثال شماها آدم نیستن. چیزای بی ارزش… همون بهتر که توی دنیا نباشند.ولا غیر…
باطنای همه خوبه الا تو که باطنت تاریک تاریکه. امیدوارم قلوبت به روشنی وصال شود.

به خوشی باهات برخورد کردم وگرنه می شکستی و هیچ کس نبود تکه هاتو جمع بکنه.
برو که دیگه اینورا پیدات نشه. برو

0 ❤️

411191
2014-01-29 10:26:53 +0330 +0330
NA

بي شرف بي غيرت و كس كش . چنان كثيفي كه حتي لاشخور هم نميخوردت .
تف بر صورتت بي همه چيز

0 ❤️

411192
2014-01-29 10:33:53 +0330 +0330

جناب maxmahony . . . . . . . . . . . . .
آقا یک نوشابه خدمت جناب maxmahony بیارید لطفاً.

0 ❤️

411193
2014-01-29 11:21:37 +0330 +0330

جناب سهند_20 . . . . . . . . . . . . . .
ممنون، همین عالیه. دوغ هم خوبه.

0 ❤️

411194
2014-01-29 11:57:03 +0330 +0330
NA

جناب مکس

غلاممممممم <):)

0 ❤️

411211
2014-01-29 12:00:45 +0330 +0330
NA

نویسنده پدرسگ است.

0 ❤️

411195
2014-01-29 13:25:30 +0330 +0330
NA

دوست عزیزم جناب MS.TEACHER خیلی چاکریم.
مخلص همه دوستان که از خجالت این نویسنده اخمخ مادر مرده دراومدن هستیم.
بخصوص جناب تکاور عزیز و جناب مکس بزرگ.

0 ❤️

411196
2014-01-29 16:12:37 +0330 +0330
NA

Takavarjoon terekondish dada

0 ❤️

411212
2014-01-29 18:20:51 +0330 +0330
NA

درود

0 ❤️

411213
2014-01-29 23:32:17 +0330 +0330

هه هه هه

0 ❤️

411214
2014-01-30 05:11:56 +0330 +0330

hehe

0 ❤️

411197
2014-01-31 03:42:12 +0330 +0330
NA

دم همه ی دوستان گرم آزاده جونو خوب ترکوندینش…

ضمنأ کجای این داستان نقشه دوستت بود مجلوق مفلوک؟!

0 ❤️

411198
2014-05-27 09:21:40 +0430 +0430

سلام من هم گی هستم خیلی بدن سفید و بی مو و خوشکلی دارم سافت حال میکن هم میدم هم میکنم خواستی بیا

0 ❤️

411199
2014-06-02 06:10:49 +0430 +0430
NA

کیر علی بره تو کونت از دهنت دراد

0 ❤️

411200
2014-08-15 17:04:59 +0430 +0430
NA

کیرم تو کس زنت و به خصوص زن علی
البته با اجازه ی دوستان

0 ❤️

411201
2014-08-15 17:05:20 +0430 +0430
NA

کیرم تو کس زنت و به خصوص زن علی
البته با اجازه ی دوستان

0 ❤️

411203
2014-08-25 08:08:27 +0430 +0430

صد رحمت به حيوان…پس فرق انسان و حيوان تو چيه…

0 ❤️

411205
2014-10-19 17:22:08 +0330 +0330
NA

منم میخوام سپیده جونو کیرم تو کسو کونش و دهنش و تو وایسی نگاه کنی بجان تو میایم با بچه های شهوانی ی جوری میکنیم زنتو که دیگه بتو نده ایشون کله ماهی خوره(بی غیرت/)وزنشم کله کیرخوره-کله کیری با زن جندت

0 ❤️

411206
2014-11-09 07:15:32 +0330 +0330
NA

بد نبود ولي ديگه لازم نبود با بيرون رفتن و زنگ زدن پليسيش كني
در هر حال دستت درد نكنه

0 ❤️

411207
2014-12-25 17:32:01 +0330 +0330
NA

دمت گرم به علی آقا خیلی حال دادی , خوشم امد بچه با معرفتی هستی.راستش منتظر بودم ببینم تو خودت کی وارد داستان میشی , اما بعد که فکر کردم, دیدم شما نقش کارگردان را داشتی .
آقا قبولی. موافق باشی

0 ❤️

553020
2016-08-19 01:51:25 +0430 +0430

جون این درسته. من عاشق گاییدن زن شوهردارم قربون کوس و کون زنت که گابیدنشو دیدی ولی باید خودت و دوستت دو تایی زنتو میگاییدی جرش میدادی پتیاررو
دمت گرم حال کردم ;) 🍺

0 ❤️

562950
2016-11-01 09:58:01 +0330 +0330
NA

تکراری بود

0 ❤️

569050
2016-12-17 19:56:45 +0330 +0330

اقایون و خانومهایی که با خوندن این داستانها رگ غیرتشون ورم میکنه ایا از اختلاصهای هزار میلیارد تومانی هم رگ غیرتتون اینجوری متورم میشه .صادقانه جواب بدین.

1 ❤️

577902
2017-02-06 06:40:17 +0330 +0330

ای جون
منم هفته پیش زنمو دادم دست سه تا از بچه های کیر کلفت شهوانی.خودمم نگاه کردم.خیلی حال داد.درکت میکنم.

0 ❤️

843177
2020-02-03 05:59:54 +0330 +0330

چوب تو کونت بی غیرت به تمام معنایی دمتگرم حال داد 🌹 🌹

0 ❤️Top Bottom