همجنسبازی با استاد کاراته

1390/12/12

من پیمان هستم وكاراته كار ميكنم.من از بچگی به مردها علاقه داشتم و همیشه نقش مفعول را داشتم. یادم می آید که همیشه با بچه همسایمون که یکی دو سال از من بزرگتر بود میرفتیم زیرزمین خونه و بازی مامان و بابا میکردیم من همیشه نقش مامان را بازی میکردم همینکه کیر پسر همسایه را میخوردم احساس خوبی داشتم و وقتی هم منو میکرد زیاد احساس نمیکردم ولی با این حال خیلی خوشم میآمد.
اولین باری که یک کیر درست و حسابی تو کونم رفت مربوط به 12 سالگی ام بود كه باشگاه كاراته ثبت نام كردم،مربي مون حدودا 30 ساله بود، یک دو ماه اول موضوعی نبود ، از همان اول از مربي خوشم ميومد هم خوش هیکل بود و هم خوش قيافه، تلاش کردم که از همان اول با او دوست شوم. توی سالن ورزش که لباسمو عوض ميكردم تا لباس كاراته بپوشم خیلی وقتها فقط با شورت میگشتم برای همین بدن منو ميديدن و از این من خیلی احساس خوبی داشتم. چون نمیدانستم استاد چه احساسی در رابطه با کون کردن دارد زیاد تند نمیرفتم هر وقت براي آموزش پيش من می آمد خودم را جلوی او راحت میگذاشتم و به هر کجای بدنم دست میزد کاری میکردم که احساس راحتی بکند بخصوص وقتی که به رانهایم دست میزد تا پاهایم را از هم باز کند آرام نفس میکشیدم تا به او خط بدهم.
یکی دو هفته به همین وضع گذشت فهمیدم که او هم از دست زدن به بدن من خوشش میآید تا این که روزی استاد برای کمک به من آمد من متوانستم پاهایم را 180 درجه باز بکنم استادرفت پشتم ایستاد وقتی کمک کرد تا پاهایم را باز کردم شروع کرد به ماساژ دادن پاهایم بعضی وقتها دستش را به کپلم میکشید خیلی احساس خوبی داشتم وقتی دید اعتراضی ندارم بعضا دستش را میان کپلهایم هم میکشید. جلسه بعد که برای تمرینات رفتم استاد از من خواست در ساعات غیر باشگاه بروم خانه آنها او در خانه شان یک سالن ورزش درست کرده میتوانم آنجا بیشتر تمرین کنم من هم قبول کردم عصر بعداز اتمام تمرینهایمان در باشگاه با هم رفتیم خانه استاد که هم مسیر را بشناسم و هم روز اول با هم تمرین کنیم. او زیرزمین خانشان را به یک سالن ورزش تبدیل کرده بود لباسهایم را عوض کردم و با او شروع کردم به تمرین.
وقتی به قسمتهای مختلف بدنم دست میزد حالت خاصی بهم دست میداد و بدنم میلرزید و بیحرکت میشدم تا کارش تمام شود مدتی گذشت گفت پيرهن كاراته را دربیاور هوا گرم شده و اول خودش پيرهنشو درآورد شلوارش را هم در آورد فقط شرت کوچکی به پایش بود و کیرش در حالی که سفت شده بود از پشت شورتش حالت خلی زیبایی داشت با این که خیلی دوست داشتم آن را دست بگیرم و بگذارم تو دهنم ولی از طرفی هم میترسیدم چون این اولین باری بود که با یک مرد بزرگتر از خودم تنها بودم. وقتی دید حالت یخ زده دارم آمد جلو و پیراهن و شلوار مرا در آورد مرا چهار دست و پا روی زمین نشاند و پاهایم را از هم باز کرد و از پشت خودش را به من چسباند کیرش را از پشت شورتش که وسط کپل هایم بود احساس میکردم هم خوشم می آمد و هم مترسیدم وقتی استاد دید من میترسم گفت کاریت ندارم نترس من اذیتت نمیکنم بعد شروع کرد به نوازش کردن من. یواش یواش آرام شدم و خودم هم حشری شده بودم بعد منو به پشت خواباند روی من خوابید و شروع کرد به بوسیدن گردنم و بالا آمد تا به لبهایم رسید تا حالا چنین احساسی نداشتم آرام آرام پایین رفت شکم و نافم را بوسید با یک حرکت شورتم را در آورد کیرم را توی دهانش گذاشت و با آن بازی کرد دوباره منو برگردوند و شروع کرد با کونم بازی کردن و با انگشتش روی سوراخ کونم بازی میکرد و انو میمالید کاملا از حال رفته بودم سوراخ کونم را بوسید و منو برگردوند. استاد خوابید روی من لبهام را بوسید گفت تو چیزی نمیگی ناراحتی گفتم نه خیلی هم خوشم آمد ولی کمی میترسم تا به حال با کسی مثل تو نبودم گفت میدانم بعد استادشورتش را درآورد كيرقشنگی داشت هم خوش تراش بود هم بزرگ، البته برای من که یک بچه بودم بزرگ بود. استاد گفت میخوای از این بخوری من که از دیدن کیرش از خود بیخود شده بودم گفتم اره برگشت به پشت خوابید من هم رفتم وسط دوتا پایش نشستم و اول با ترس به کیرش دست زدم داغ و سفت بود روی کیرش خم شدم و سر آن را آرام گذاشتم تو دهنم وای چقدر خوب بود تا آنجا که میشد آن را توی دهنم جا مدادم حتی یکبار رفت توی حلقم حالت تهوه به من دست داد سریع کیرش را از توی دهنم در آوردم استاد خندید گفت اولش همینطور است یک مدت که بگذرد میتوانی آن را تا ته توی حلقت بکنی.
یکساعتی با هم بودیم من گفتم باید بروم به مادرم نگفتم که دیر می آیم ولی از فردا بیشتر میتوانیم با هم باشیم به مادرم میگویم که دیر می آیم. موقع رفتن با دستش آرام یک رو کونی زد من هم خندیدم و رفتم شب خوابم نمیبرد و همه اش به فکر استاد بودم به کونم دست میزدم و یاد او میافتادم. وقتی ظهر مردسه ما تعطیل شد طبق قرار رفتم جلوی خانه استاد كاراته مون استاد منتظر من بود آمد جلو دست منو گرفت و با خودش برد رفتیم زیرزمین و در را از پشت بست بلافاصله لخت شدیم اول کمی با هم بازی کردیم بیشتر او با اعضای بدن من بازی میکرد کیرم را بازی میداد و منو حشری میکرد بعد منو برعکس روی خودش گذاشت من کیرش را توی دهنم گذاشتم و با آن بازی میکردم استاد هم با کپلها و سوراخ کونم بازی میکرد و آن را میمالوند بعضی وقتها انگشتش را روی سوراخ کونم میگذاشت و آرام فشار میداد با این که قبلا پسر همسایمان منو کرده بود ولی با فشار دادن انگشتش احساس خوبی به من دست میداد و دوست داشتم که با انگشتش منو گشاد بکنه درحالی که اون با کون من بازی میکرد من هم تمرین میکردم که کیرش را بیشتر توی حلقم بکنم واز این کار خیلی احساس خوبی داشتم یکبار که انگشتش را روی سوراخ کونم گذاشته بود گفتم استاد انگشتت را بکن تو باید آخرش من گشاد بشم پس از الان شروع کن استاد هم سوراخ کون منو با کرم چرب کرد و آرام آرام انگشتش را کرد توی سوراخ کونم یک انگشتش راحت رفت تو وقتی انگشتش 2تا و بعد 3 تا شد توی سوراخ کونم احساس سوزش میکردم ولی از این خوشم می آمد من هم چند بار تونستم کیر استاد را تا ته توی حلقم بکنم که خیلی خوب بود.
مدتی که استاد با سوراخ کونم ور رفت منو بلند کرد چهار دست و پا روی زمین نشوند بعد سرم را فشار داد که به زمین چسبید اینطوری کونم بالا امد و قنبله شد مقداری کرم برداشت و با انگشتش توی سوراخ کونم کرد دو سه بار این کار را کرد بعد با دو دستش کپلهای مرا گرفت و از هم باز کرد و دوتا انگشت شستش را کرد توی سوراخ کونم و سوراخ کونم را باز کرد کیرش را گذاشت پشت سوراخ کونم و آرام آرام شروع کرد به فشار دادن با اینکه هنوز کیرش توی کونم نرفته بود دردم گرفت به استاد گفتم استاد میترسم پاره بشم گفت نترس من هوای کون قشنگت رو دارم اولش درد داره ولی بعد عادت میکنی وقتی که سر کیرش رفت تو از درد داد کشیدم استاد گفت عزیزم چیزی نیست فقط تحمل کن استادهم بیشتر از این کیرش را توی کونم نکرد فقط در حد سرش نگه داشت مدتی که گذشت آرام آرام دردم کم شد به استاد گفتم حالا کمی آرام شدم میشه بیشتر بکنی تو استاد اول کیرش را از کونم بیرون کشید کيرش را دوباره چرب کرد و مقداری کرم دور کونم زد و یک انگشت کرم برداشت و کرد توی کونم. کرم خنک بود از این خوشم آمد بعد استاد كيرش را گذاشت روی سوراخ کونم و شروع کرد به فشار دادن با اینکه درد زیادی داشتم ولی اینبار صدایم در نیامد هر چقدر کیرش بیشتر میرفت توی کونم دردم هم بیشتر میشد ذره ذره کلفتی کیرش را تو شکمم احساس میکردم تا اینکه شکمش چسبید به کونم فهمیدم که کیرش تا ته رفته تو دیکه نمیتونستم تحمل بکنم در حالی که بسختی میتونستم حرف بزنم به استاد گفتم استادبسه دیگه نمیتونم تحمل بکنم بیارش بیرون استاد هم کیرش را کشید بیرون وقتی استاد کیرش را بیرون کشید احساس کردم روده هام از کونم بیرون زد برای اینکه خیالم راحت بشه دستم را گذاشتم روی سوراخ کونم ببینم واقعا روده هام بیرون آمده یا نه کونم حسابی گشاد شده بود و خیس بود وقتی به دستم نگاه کردم دیدم کمی خونی است ترسیدم به استاد گفتم من گفتم که مواظب باش پاره نشم استاد گفت نترس اصلا پاره نشدی یک ذره خون برای اولین بار عادی است بعد منو بغل کرد بوسید و لباس پوشید رفت بالا چند دقیقه بعد با مقداری یخ برگشت یخ را گذاشت روی کونم از سردی آن خوشم آمد چون کونم مثل آتش میسوخت چند دقیقه همینطوری روی یخ نشستم رامین کونم را تمیز کرد و لباسهام رو پوشوند و با هم بیرون رفتیم.
تا دو سه روز نمیتونستم درست راه بروم و روی کونم نمیتونستم بشینم مامانم شک کرده بود به مامانم گفتم که توی تمرین زمین خوردم برای همین پایم درد میکند ولی مامانم قانع نمیشد و اسرار داشت که کونم را ببیند ولی من قبول نکردم ولی مادرم زرنگ بود و قانع نشد و دیگه کاری به من نداشت از آن روز به بعد همش دوست داشتم که استاد باشد و دوباره منو بکنه هفته بعد که درد کونم کم شده بود و سوراخ کونم کمی بسته شده بود با استادرفتم خانه شان بعد ازاینکه لخت شدیم استادگفت بگذار کون خوشگل تو رو بینم چطوره من هم دولا شدم و کونم گذاشتم در اختیارش اول کونم بوسید بعد شروع کرد به بازی کردن با کونم گفتم استاد یک هفته است که منتظرم دیگر نمیتوانم صبر بکنم اول یکبار سیر منو بکن بعد با هم بازی میکنیم کونم برای کیرت خیلی بیتابی میکنه بعد از اینکه کونم چرب کرد کیرش را گذاشت روی سوراخ کونم و آرام آرام فشار داد با اینکه درد داشت ولی خیلی هم خوشم می آمد دیدم استاد آرام آرام کیرش را توی کونم میکنه خودم عقب رفتم کیرش تا ته رفت تو من هم یک ناله کردم کمی به همین حالت ماندیم استادکیرش را از کونم بیرون کشید دوباره کرد تو وای خدا چه حالی داشتم وقتی استاد کیرش را آرام میکرد توی کونم بعد یک دفعه ای بیرون میکشید حسابی حال میکردم اصلا درد کونم را فراموش کرده بودم یکبار وقتی استادکیرش را از کونم بیرون کشید از کونم باد در رفت من خجالت کشیدم استادخندید گفت حالا معلوم شد که گشاد شدی شروع کرد به تلمبه زدن مدتی که گذشت کیرش را تا آنجا که میشد کرد توی کونم و چند بار ناله کرد بعدها فهمیدم که ارضاء شده و آبش رو توی کونم ریخته بود.
از آن به بعد دوساله من و استاد هفته ای یکبار همدیگر را میبينيم اول با هم بازی میکنيم من کیرش را میخورم و او هم با کون من بازی میکنه و اخر سر هم که حشری میشيم منو میکنه من هم میتونم کیر استاد را تا ته توی حلقم بکنم که از این کار خیلی خوشم میاد. دو سه بار حتی آب کیرش را ریخته توی حلقم اولین بار خوشم نیامد ولی دفعه های بعد حسابی میمکم که حتی چیزی تو کیرش باقی نمونه همه را میخورم.

نوشته: پیمان


👍 6
👎 2
77813 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

312889
2012-03-03 00:04:23 +0330 +0330
NA

ba gay hal mikonam

0 ❤️

312890
2012-03-03 05:28:53 +0330 +0330
NA

علی دایی به حالت افقی تو کونت

0 ❤️

312891
2012-03-03 15:21:48 +0330 +0330
NA

che sabki az karate kar mikoni ke hame tosh gey bazan? shotokan?ridam dahane harchi karate kare. konie kam seno sal

0 ❤️

312893
2012-03-04 10:03:33 +0330 +0330
NA

سلام من مربی کیوکوشین کاراته هستم شاگرد خوشگل و تپلی و بی مو زیاد دارم ولی از این بی ناموس بازیا و کثافت کاریا نمیکنم

0 ❤️

312894
2012-03-04 14:35:21 +0330 +0330
NA

کیری تخمی
برو کیر رامین توی جفت چشات

0 ❤️

312895
2012-03-05 00:13:51 +0330 +0330

نخوندم. از داستانهای بچه کونی ها حالم به هم میخوره.

0 ❤️

312897
2012-03-05 01:45:59 +0330 +0330
NA

Age gay ba 20 sal ro 2st dari idim0 add kon: takshakhboy

0 ❤️

312900
2012-03-05 15:04:40 +0330 +0330
NA

دوست عزیز اول بگو بچه کجایی؟
اگه بچه بالا باشی که توقعی ازت نمیشه داشت.
اما اگه بچه پایین باشی باید بگم پوستت خیلی کلفته که این کارا رو میکنی ما تومحلمون مربی شنا یکم نزدیک اونجاها میشه شری به پا میشه که باید ببینی.

0 ❤️

312902
2012-03-10 14:07:18 +0330 +0330

گل پسر حتما بهم پام بده .
کارت دارم اساسی …!!

0 ❤️

312903
2012-03-31 11:22:50 +0430 +0430
NA

جالب بودددددددد

0 ❤️

713450
2018-08-27 06:00:13 +0430 +0430
NA

کون دادن به استاد کارته تو لباس کاراته آرزوی همه کاراته کاران با تمایلات همجنسگرا هستش. من با سه نفر همیشه و با یک نفر که استاد کاراته هستش دیر به دیر با هم هستیم ولی با اون سه نفر همیشه هفته ای یکبار سکس داریم به بهونه تمرین کاراته در خونه یکی که تو خونشون یه جا برای تمرین درست کرده که نسبتا جا برای چند نفر برای تمرین کاراته هست کون دادن تو لباس کاراته و نگاه کردن دو نفر تو لباس کاراته شهوتی ترین چیز ممکن هستش تو آخر هم در حالی که همه لباس کاراته تنشونه یک نفر هر هفته می‌خوابه و اون سه نفر روش میشاشن کاش همیشه من اون یک نفر بودم

0 ❤️

713452
2018-08-27 06:06:30 +0430 +0430
NA

من نمیدونم که این رو نوشته ولی شاید تو یاهو که اون زمان همه اونجا سکس چت میکردن داستان در آمده. بگذریم نمیدونم چرا من عاشق لباس کاراته یا کیمونو شدم. دوست دارم تو این لباس بدم و عاشق دادنم. تو سکس فقط شلوار رو در میارم چون دوست دارم موقع دادن لباس کاراته تنم باشه

1 ❤️

775606
2020-11-05 06:38:04 +0330 +0330

دمت گرم با احساس نوشتی

0 ❤️

832185
2021-09-14 10:31:04 +0430 +0430

سلام عزیز خوبی پسر داستانت خوب بود به خصوصی ام پیام بده و شماره ات را هم بزار و مشتاق دیدارت هستم

0 ❤️

834632
2021-09-28 06:19:46 +0330 +0330

عالی بود ادامه بده

0 ❤️