وحشیانه گاییده شدن سوراخام

1399/12/16

داستان ماله چند وقت پیشه که خیلی افسرده و تنها بودم و سعی کردم از طریق برنامه های دوست یابی با یکی آشنا شم تا از تنهایی در بیام…
اپ دوست یابی رو نصب کردم چندتا عکس خوب و سکسی هم از خودم گذاشتم ، هر پسریو لایک میکردم سریع مچ میشدم، منم که عاشق پسرای قد بلند ، سفید و بور هستم هر چی پسر خوش تیپ بور میدیدم لایک میکردم.
بلاخره از یکیشون که باهاش چت کردم خوشم اومد. هم سکسی بود هم با کلاس و متشخص،شبا تا صبح باهم چت میکردیمو خیلی تفاهم داشتیم، خلاصه به بهانه ی کرونا و فیلم دیدن یروز قرار شد برم دفتر کارش. منم چون خوشم اومده بود ازش و هم خوش تیپ بود هم متشخص قبول کردم، اونروز حسابی به خودم رسیدم و رفتم پیشش اولش که دیدمش باهام دست داد و گونمو بوسید بوی عطر خنک و تلخش خیلی به جذابیتش اضافه میکرد نشستیم یکم صحبت کردیم خیلی جنتلمن و خونسرد بود خلاصه شروع کردیم به فیلم دیدن، حواسم به فیلم بود که یه لحظه نگاهم افتاد بهش دیدم خیره شده به ممه هام، سریع نگاهشو دزدید و خجالت کشید، منم چیزی نگفتم من چون سایز ممه هام ۸۵ ئه و خودم ریزه میزه ام و کمرم باریکه خیلی ممه هام توجه همه رو جلب میکنه!
یکم دیگه از فیلم رو دیدیم که یهو پاز کرد یه نگاهی به من انداخت و اومد جلو که ببوستم اولش شوکه شدمو خودمو کشیدم عقب اما بعد که با چشای خمار و حشریش بم زل زد نتونستم مقاومت کنم شروع کرد مالیدن ممه هام و لب گرفتن ازم، اولش همش عذاب وجدان داشتم اما وقتی دستشو کرد تو شورتمو کسمو مالید دیگه فقط میخواستم کیرش بره تو کسم، کسمو یکم مالید ، بلیزمو در آورد، ممه هامو از کرستم آورد بیرون با نوک ممه هام که سفت شده بود بازی کرد بعد از روی کاناپه بلند شد ایستاد بالای سرم گفت کیرمو در بیار بخور زیپ شلوارشو باز کردم دیدم کیرش سیخه سیخه … کیر سفید و گنده!
شورتشو کشیدم پایین کیرشو در اوردم کلفت ترین کیری بود که تاحالا دیدم با زبونم دور سر کیرشو لیس زدم، خیس کردم کیرشو شروع کردم ساک زدن براش، بعد همینطور که واساده بود شروع کرد محکم تلبمه زدن تو دهنم، کیرشو میکرد به زور تو دهنم فشار میداد منم با ولع کیرشو ساک میزدم تا اینکه گفت پاشو بسته کیر خوردن! موهامو کشید بلندم کرد بردم سمت میز پشتم ایستاده بود ممه هامو میمالید کامل لختم کرد و همونجوری از پشت گردنمو خورد و کیرشو گذاشت لای رونای گوشتیم! من به آه و ناله کردن افتاده بودم اونم مدام میگفت اره ناله کن میخوام جرت بدم بعد کمرمو خم کرد رو میز انگشتشو برد لای کسم گفت این کس برا کی خیس شده اینقدر!
من با التماس گفتم بکن توم کیرتو، سر کیرشو مالید به کسمو بعد محکم فرو کرد تو سوراخ کسم اینقدر گنده بود که حس کردم کسم واقعا داره جر میخوره، با اینکه درد داشت خیلی حال داشت میداد مخصوصا وقتی شروع کرد آروم جلو عقب کردن تازه داشت سوراخ کسم یکم باز میشد که تلمبه زدنشو محکم تر وسفت تر کرد من ناله میکردم دارم جر میخورم موهامو از پشت سرم کشید از بالا تو چشام نگاه کرد و گفت تازه اولشه و تند تر تلمبه زد!
آه کشیدمو پاهام شروع کرد به لرزیدن، داشتم ارضا میشدم تا ته کیرشو فرو کرد توم گفت اومدی؟ با آه ناله گفتم آره! کیرشو از تو کسم کشید بیرونو ولم کرد من که پاهام جون نداشت دیگه افتادم رو زمین بی حال همونجور که رو به پهلو افتاد بودم زمین اومد پشتم خوابید کیرشو به کونم مالیدو سوراخ کونمو خیس کرد گفت حالا دیگه نوبته سوراخ کونته که بگا بره، من با بی حالی التماس کردم نه کیرت خیلی کلفته واسه کونم، سر کیرشو گذاشت دمه سوراخ کونمو گفت سوراخات باید اندازه ی کیرم بشن! بعد کیرشو فشار داد تو کونم جیغ کشیدمو خودمو جمع کردم دهنمو گرفت گفت جیغ بزنی همه میان می بینن داری کون میدی آبروت میره سر کیرشو بزور بلاخره تونست بکنه تو کونم از درد ناله میکردم سوراخ کونم خیلی تنگ بود چون تاحالا کون نداده بودم! تف انداخت سوراخ کونمو خیس کرد شروع کرد سر کیرشو جلو عقب کردن تو کونم از درد فقط آه و ناله میکردم یکم که سر کیرشو اروم اروم تکون داد بعد لپای کونمو باز باز کرد و کیرشو فشار داد توم سوراخ کونم بازه باز شده بود حس میکردم الان جر میخورم، کیرشو که تا ته فرو کرد تو کونم شروع کرد تلمبه زدن و هی تند تند ترش میکرد اولش فقط درد داشتمو ناله میکردم اما یکم که تلمبه زد و سوراخ کنم بازتر شد خیلی بهم حال میداد جوری که التماسش میکرد تند تر بکنتم.
یکم که تو پوزیشن‌خوابیده کونمو گایید، بلند شد گردنمو گرفت بلندم کرد بردم سمت کاناپه ، نشست رو کاناپه ، گفت بیا بشین رو کیرم، نشستم رو پاش کیرشو‌ دوباره کرد تو کونم،کمرمو گرفت روی کیرش بالا پایینم میکرد هی تند تر و تند ترش کرد دیگه تا ته فرو میرفت تو کونم کیرش! اینقدر که گشاد شده بود کونم! خودمو بالا پایین میکردم تند تند و اونم ممه هامو میخورد، منم که عاشق اینم وقتی کیر تومه یکی ممه هامو بخوره خلاصه یبار دیگه هم ارضا شدم همینجوری که کیرش تو کونم بود!
بعد یه دفعه کیرشو کشید بیرون منو انداخت رو کاناپه کیرشو کرد تو دهنم یکم که ساک زدم آبش اومد تو دهنم! کیرشو فشار داد گفت قورتش بده! قورتش دادم کیرشو از دهنم کشید بیرون ، رفت لباساشو پوشید!
اون روز سوراخ کونم تا چند روز گشاد شده ، هر وقت یاد سکس اون روز میوفتم حشری میشمو خودمو انگشت میکنم یا یه چیز کلفت میکنم تو خودم تا ارضا شم! بعد ازون هر چند وقت یبار بهم پیام میده میرم خونش یا دفترش حسابی کس و کونمو میکنه مستر!
منم تبدیل شدم به ماده سگش…

نوشته: تینا


👍 13
👎 22
47201 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

795440
2021-03-06 01:00:35 +0330 +0330

بسلامتی 😁

1 ❤️

795445
2021-03-06 01:09:10 +0330 +0330

خیلی راحت تو داستان ها همه میشن ماده سگ…
نمیدونم چطوریه واقعا قضیه

0 ❤️

795447
2021-03-06 01:12:12 +0330 +0330

معلومه مخیله ات خوب کار نمیکنه وگرنه کیر پر از گوه رو نمیخوردی دییییییس دادم چون ته داستانت عنی بود

2 ❤️

795456
2021-03-06 01:23:18 +0330 +0330

ای کاش میشد در شهوانی زندگی کرد! اینجا چه آسان میدهند!! 😁 😍


795464
2021-03-06 01:38:06 +0330 +0330

به من بده کصتو بهتر جر میدم😂

0 ❤️

795478
2021-03-06 02:17:39 +0330 +0330

بسته اینترنتی
بسته پستی
بسته بندی

کافیه. بسه.
یاد بگیر احمق!

1 ❤️

795483
2021-03-06 02:25:39 +0330 +0330

مبارک باشه

1 ❤️

795486
2021-03-06 02:28:25 +0330 +0330

چه جنده هایی داشتیم خبر نداشتیم

برازرس میخواد یه کمپ استعداد یابی تو ایران بزنه 😀 😁

4 ❤️

795492
2021-03-06 02:45:11 +0330 +0330

ای پسرک نادان

1 ❤️

795493
2021-03-06 02:45:25 +0330 +0330

اینو یه مرد خنگ ابله نوشته

6 ❤️

795517
2021-03-06 08:09:13 +0330 +0330

حالا خوب اولش نگاهشو از سینه هات دزدیده بود اگر از اول خجالت نمیکشید که فکر کنمالان جنازه ات داستان را مینوشت 😂 . بعدشم که تو به قصد کس دادن رفته بودی و کونم دادی میخام بدونم کی به فکرت رسید که کامل داخلتو تر تمیزش کنی اون مرتیکه کیرشو از کونت دراورد و کرد تو دهنت و کیرش گوهی نبود و تو هم با ولع ابشو خوردی ، شایدم شمادخترانی از بهشت هستید که مدفوع ندارید 😎

4 ❤️

795523
2021-03-06 09:40:34 +0330 +0330

کس خوار دروغ گو . از اون کیر وخایه ی لای پات خجالت بکش

3 ❤️

795565
2021-03-06 17:07:21 +0330 +0330

عالی بود مرسی جنده خانم

0 ❤️

795571
2021-03-06 19:39:40 +0330 +0330

رفتی تو دفتر فیلم دیدید😐 کیرم تو اون محل کار ک شده کصخونه و سینما

1 ❤️

795575
2021-03-06 21:51:06 +0330 +0330

شدی ماده سگش ؟ شما ها چقدر. بی شخصیت هستین بخدا خیلی بیچاره شدین که انسان بودن و انگار گرفتن آرت تو دختر نیستی. و این کاملا نشون میده دروغگو‌هستی . من هنوز نشده یکی از دوستام چنین چیزی و‌کفته باشند که چنین شرایطی و دوست دارند که سگ و یا حیوان کسی باشند شخصیت خوبه داشت ه باشی

3 ❤️

795577
2021-03-06 22:27:53 +0330 +0330

چرت

تا اونجا خوندم که نوشتی به بهانه کرونا رفتم دیدنش. کون‌خل به بهانه کرونا به دیدار همدیگه میرن یا برعکس؟ شاشیدم تو چرت و پرت‌های وارونه.

ها کـُ‌کا

4 ❤️

795637
2021-03-07 01:49:59 +0330 +0330

0 ❤️

795682
2021-03-07 05:48:21 +0330 +0330

گلپسر شُل مغز همه میدونن این داستانها دروغه و واقعی نیست.حداقل یجوری بنویس که خواننده از خوندن دروغات لذت ببره نه اینکه فکر کنه به شعورش توهین شده … کون واسه خودش دنیاییه …

2 ❤️

795705
2021-03-07 10:47:47 +0330 +0330

شاید باورت نشه ولی این داستانی که تو گفتی من فیلمشو تو پورن هاب دیدم😂

2 ❤️

795711
2021-03-07 11:27:50 +0330 +0330

برای منی که تا حالا سکس نداشتم هم واضح بود داری چرت و پرت تخیلی تعریف میکنی اینا برای پورن هابه

2 ❤️

795804
2021-03-07 23:06:22 +0330 +0330

جون ماده سگ بیا ماهم بزنیم نفت دربیاد

0 ❤️

802640
2021-04-09 00:44:16 +0430 +0430

چقدر جالبه که اقایون از یک کنار الت هاشون بزرگه،وسینه های خانمها هم سایز85،کلا همشون خوش هیکل و کمر باریکن.و تو اون وادی ادم معمولی و زشت پیدا نمیشه!!!

0 ❤️Top Bottom