وقتی خواهرم قهر کرد

  سلام.داستانی كه میخام تعریف كنم باعث شرمم هستش و میخام عبرتی بشه تا دیگران انجامش ندن


  ٣تا خواهر دارم كه همشون ازدواج كردن و از من بزرگترن.خواهر بزرگترم كه متولد ١٣٥٨ هستش زندگیش نسبت به اون دوتای دیگه زیاد جالب نیست.زیاد شوهرش رو دوس نداره.و سوىرد هستن باهم.هرزگاهی دعواشون میشه و میاد خونه ما یك شب میمونه بعد خودش اشتی میكنه میره.دوتا بچه داره.ی دختر ١٧ ساله و یك پسر ٨ ساله
  اصلا فكر نكنید چون دوتا شكم زاییده باید چاق و تركیده باشه.خیلی زن شیك و با كلاس و امروزی با اندامی ایده ال.فكر میكنم ٦٥-٦ كیلو باشه نهایتا.
  اون شبی كه اومد خونه ما فهمیدم كه دعواش شده. چون پسرش مدرسه داشت فردا صبح نیاورده بودش.دخترشم كه هم مدرسه میرفت هم بچه نبود كه بیارش.
  از شانس اینسری چند روز قهر موندن.حدود ٥شب نرفت خونشون
  منم خیلی عادی میومدم خونه كنارمادرو پدرم و خاهرم فیلم نگاه میكردیم و غیبت میكردیم
  یكشب من رفتم خونه دوستم و تا دیر وقت اونجا بودمو مشروب میخوردیم.
  نمیدونستم مامان و بابام رفتن قزوین خونه عمه م برای عیادت شوهر عمه م كه تازه عمل كرده بود پروستاتش رو.چون از سركار ی راست رفته بودم خونه رفیقم
  وقتی رسیدم خونه ساعت. یك شب بود.دیدم خاهرم حموم رفته و صدای اب میاد.منم ی ذره تلو تلو میزدم و گرسنم بود.رفتم پای اجاق ی خورده سیب زمینی سرخ كرده خوردم كه دیدم خاهرم با ی تاپ خیلی باز با ی شلوارك كه ی حوله هم دور موهاش پیچیده بود از اتاق اومد بیرون.سلام داد.اصلا متوجه نشد كه مستم.راستش ی خورده لباسش زیادی راحت بود.از بغل سینه هاش دیده میشد كه اویزونن.البته من فكر بدی نكردم
  رفتم اتاقم لباسام رو عوض كردم.اومدم پذیرایی.دیدم نشسته روی مبل و تلویزیون تماشا میكنه.منم نشستم روی مبل و شروع كردم با گوشیم چت كردن.
  شروع كرد طبق معمول از شوهرش گفتن با این تیكه كلام كه توكه غریبه نیستی اما من اصلا با شوهرم رابطه نداریم.چند ماه هستش كه اون توی پذیرایی میخابه و من توی اتاق خواب.خلاصه تا ساعت ٣داشتیم غیبت میكردیم.من از بغل سینه هاش رو قشنگ میدیدم كناره هاش رو و متوجه میشدم كه سوتین نبسته.كیرم راست میشدو میخابید توی این مدت.پاهاش سفییید و بدن مو.مشخص بود كه با تیغ زده.باسن خیلی خوش فرم و نسبتا بزرگی داره.خلاصه كه من گفتم خابم میاد.اونم ی پیش دستی دستش بود و داشت تخمه میخورد.تا من بلند شدم خاهرم كه روی مبل نشسته بودو پیش دستی روی پاش بود پیش دستی از روی پاش افتاد و تخمه ها ریخت لای مبل و روی مبل.بلند شد پشت به من دولا شد و شروع كرد تخمه هارو از روی مبل جمع كردن.منم سرپا بودم و میخاستم برم اتاقم.اما باورتون نمیشه با دولا شدن این چنان صحنه سكسی جلوی چشمم نمایان شد كه قشنگ فهمیدم پیش ابم اومد.سینه هاش كاملا از بغل تاپ معلوم بود.سینه هایی خوشگل سفید وجا افتاده.یعنی سینه پرتغالی نبود مثل دختر بچه ها.قنبلش زده بود بیرون و از لای پاش كسش قلمبه بیرون بود.من تا دم اتاقم رفتم ی لحظه فكر كردم گفتم اینكه همیشه دعوا میكنه و اینجاست.اگه خفتش كنم بكنمش دیگه مال خودم میشه و هر وقت بیاد اینجا میتونم بكنمش.خیلی ریلكس رفتم سمتش كه قنبل كرده بود و تخمه هارو جمع میكرد
  دست چپمو انداختم دور شكمشقفل كردم و خودمم قوس برداشتم روش.برگشت با تعجب لشت رو نگاه كرد تا منو ببینه كه چه اتفاقی افتاده!متوجه نشد اولش.اومد دور بزنه كه حونشو بذاره روی صندلی كه من نذاشتم.اونجا فهمید كه بگا رفته.گفت چیكار میكنی اشغاااال!منم دست راستمو از توی بغل تایىپ كردم سینه هاش رو گرفتم.وااای باورتون نمیشه سینه های نسبتا سفت وبزرگ.شاید سایزشون ٨٠ میشد.همش میگفت چه غلطی میكنی اشغال.باورش نمیشد.
  ی خورده كه سینش رو مالوندم تمام تلاشش رو كرد كه بشینه.اما هیچوقت ی زن زورش به مرد نمیرسه.موفق نشد.سریع دست انداختم توی همون حالت شلواركشو كشیدم پایین كه تا زانوهاش اومد پایین و همزمان شورتش هم با شلوارك پایین اومده بود.واااای ی كون سفید و خوش فرم و رویایی.اون فقط زور میزد بلكه بتونه بشینه روی مبل و مسلط بشه به اطراف.اما تمام اتفاقات توی یك لحظه افتاد و شلوارو شرتش تا نصف اومد پایین.بادست چپ اینقدر محكم گرفته بودمش از لشت كه روی هوا دست و پا میزد.سریع شلوار خودم دادم پایین و كیرم كردم لای باسنش.اما سوراخی در كار نبود.توقع داشتم ی راست بره توی كسش.اما كسش خشك بود.دستمو اوردم جلوی دهنم یك تف انداختم توش و بردم لای پاش و مالیدم لای كس و كونش.دوباره سریع كیرمو گذاشتم لای پاش فشار دادم .میفهمیدم روی سوراخ كسشه اما نمیرفت توش.خشك بود و همچنان تقلا میكرد كه بتونه فرار كنه از دستم.خلاصه كلی فشار دادم تا فهمیدم سر كیرم رفت تو.خودشو سفت كرد.كسش خشك بود.ی فشار دیگه دادم كه فهمیدم سر كیرم رفت تو ی جای گرم.اما ورودی كسش همچنان خشك بود و نمیشد یهویی كرد توش.نلمبه های ریز میزدم كه با اون ی ذره اب كسی كه داخل رحمش هست كیرم خیس بشه و همینطور هم شد.خاهرم باورش نمیشد كه كیر كلفتم توی كسشه.هنوز به تنگ و داغی و عظمت كسش پی نبرده بودم تا اون لحظه.شرووع كردم بخ زدن تلمبه های ریز.خاهرمم میگفت چییییكار میكنی.به كمرش قوس داده بود و مونش رو سفت كرده بود.منم تند تند تلمبه میزدم.دید كه دیگه كاری از دستش نمیاد همونطوری پاهاش روی زمین بود و كمرش دولا روی مبل.منم با تمام زور تلمبه میزدم كه كیرم بیشتر بره توش.بخاطر اینكه خودشو سفت كرده بود.بعد از ٦-٧ دقیقه دیدم شل شد.من تا اون لحظه چیزی نمیدیدم.چون خودمو انداخته بودم روی كمرم خاهرم و داشتم میجنگیدم البته سینش رو هم محكم گرفته بودم.وقتی شل شد منم دست چپم رو ی خورده شل كردم.دوباره شروع كردم تلمبه زدن اما چون شل كرده بود خودشو كیرم بیشتر میرفت توش.و قشنگ خیس شده بود میرم.بعد از چند دقیقه گفت اااه یواش اااه یواش.فهمیدم رام شده.دستمو ول كردم از دورش.خودش زانوهاش رو گذاشت روی نشیمن مبل و دستاشتم گذاشت كنار زانوهاش و كاملا قنبل شده بود.صورت و دماغ و دهنش چسبیده بود به تكیه گاه مبل.تازه قنبل شده بود.و كونش زده بود بیرون.لای باسنش باز شده بود.سوراخ كونش رو میتونستم ببینم كه صورتی خوش رنگ و كوچیك بود.همینطور كیرمو كه میرفت توی كسشوخیس برمیگشت بیرون.هیچی نمیگفت و فقط نفس محكم میكشید.اما مثل ادمایی كه دارن از روی تمایل كس كیدن قنبل كرده بود.از پهلوهاش دو دستی گرفته بودم.ی لحظه دیدم خودشم تا حدودی داری كمكم میكنه و خودشو عقب جلو میكنه فهمیدم كه داره لذت میبره.كسش بی نهایت تنگ بود.مگه میشهزمی كه دوتا بچه زاییده باشه و چندین سال باشه كه سوهر داشته باشه كسش اینقدر تنگ باشه.با سرعت نور تلمبه میزدم.از بغل نگاش میكردم.سینه هاش اویزون و توپر بودن و انگار كه داشتن مشت میخوردن.چنان بازی میكردن كه فكر میكردم الان كنده میشن میفتن.باور كنید ٣٠ دقیقه مثل سگ داشتم تلمبه میزدم.اونم منتظر بود تا ابم بیاد ولش كنم.اما درد میكشید هم عرق كرده بود هم داشت لذت میلرد و میگفت یواش اروم تر
  داشت ابم میومد.هیچی نگفتم.همونطوری فشار دادم تا ته خالی كردم توش.اروم گفت چیكاررررر كردی
  روش ٢دقیقه افتادم بیهوش.اصلا هیچی نمیگفت.اما میدونستم با ابی كه رروی كیرم ریخته اونم ارضا شده.كیرمو كشیدم بیرون و شلوارمم كشیدم بالا.اون حال نداشت حتی بلند شه ششلواركشو بكشه بالا.بعد از چند ثانیه شلواركشو داد بالا.نگام كرد گفت اشغال حرومزاده.رفتم سمت اتاقم .شنیدم گفت كثافط جرم داد.اشغال.
  اونم رفت حموم.فردااش كه رفتم سركار خاب بود.برگشتنی خونه دیدم رفته خونشون.
  خیلی سكس عالی بود.نه كسشو دیدم.نه كسشو خوردم.فقط توی حالت قنبل اتفاق افتاد این سكس.واقعا حال داد.بعد ازون یكبارم قهر كرده و امده خونمون اما اصلا ی همچین اتفاقی نهاهد افتاد كه ما دوباره سكس كنیم.رفتارامون ی ذره سرد شده اما من باهاش صحبت میكنم اونم سرد جوابمو میده.سكسمون عالی بود اما پشیمونم.چه اتفاقی افتاد توی نیم ساعت.این كارا واس ی ادم كس ندیده هستش.نه ی پسر مجردی مثل من كه دوس دختر دارم و هر وقت بخام میتونم سكس كنم.با این حال اون صحنه ها كه یادم میفته راست میكنم.


  نوشته: نيما

 • 9

 • 35
 • نظرات:
  •   sitraa
  • 2 سال،6 ماه
   • 1

  • خاك عالم تو سرت...لايق فحش هم نيستي چي بگم بهت حرومزاده..


  •   sitraa
  • 2 سال،6 ماه
   • 3

  • اين ها حاصل ٣٧ سال تلاش بي وقفه هستن


  •   kris.philip
  • 2 سال،6 ماه
   • 0

  • جالب بود.
   دوستان اینجا سایت فانتزی و سکس هست. هر کس هرچی میگه بگذارین بگه چرا فحش میدین. دوست ندارین نخونین و این سایت نیایین. بعضی میان و آیه و حدیث میگذارن. اگر حدیث میخونی جایت اینجا نیست و تو بغل یه آخنده


  •   وب.گرد
  • 2 سال،6 ماه
   • 3

  • کاری ندارم که داستانت محارمه... فجشتم نمیدم
   فقط بیچاره ابجیت که خونه خودش اونجوری به خونه مادرشم که پناه میاره اینجوری (که خودت نوشتی)
   این زن خیابونی نشه والا خیلیه.


  •   shadow69
  • 2 سال،6 ماه
   • 1

  • ﺍﻭﻟﻦ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﻧﻪ ﺧﺎﻫﺮ ﻛﺼﻤﻐﺰ ﺩﺳﺘﺘﻮ ﺍﺯ ﺗﻮﺷﺮﺗﺖ ﺩﺭﺍﺭ ﻳﻜﻢ ﻧﻮﺷﺨﻮﺍﺭ ﻛﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﭼﻲ ﻣﻴﻨﻮﻳﺴﻲ
   ﺧﻮﺍﻫﺮﺕ ﺛﻤﺮﻩ ﺍﻧﻘﻼﺑﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮﻩ ﻫﻤﻴﻦ ﻳﻜﻢ ﻛﺴﻪ ﻫﻲ ﻣﻴـﭙﺮﺳﻪ ﭼﻴﻜﺎﺭ ﻣﻴﻜﻨﻲ ﺷﺼﺘﺶ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺭ ﻧﺶ ﭼﻪ ﺣﺮﻭﻣﺰﺍﺩﻩ ﺍﻱ ﻫﺴﺘﻲ
   ﺍﻳﻜﺎﺵ ﻳﻪ ﺟﻖ ﺗﻮ ﻧﻮﺟﻮﻧﻲ ﺑﺎﺑﺎﺕ ﺑﻮﺩﻱ ﻣﻴﺰﺩ ﺗﻮﺭﻭ ﻣﻴﺮﻳﺨﺖ ﺗﻮ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺗﻤﻮﻡ ﻣﻴﺸﺪ ﻧﻪ ﻛﻪ ﺗﻮﻳﻪ ﺣﺮﻭﻡ ﺯﺍﺩﺭﻭ ﺑﻨﺪﺍﺯﻩ ﺑﻴﺮﻭﻥ
   ﺧﺮﻣﮕﺲ ﺗﻮ ﻛﻴﻮﻧﺖ ﻣﻠﺠﻮﻕ ﺮ


  •   Dream-girl
  • 2 سال،6 ماه
   • 1

  • بعید میدونم داستانت دروغ باشه..
   کله خر بی مغز .خواهرت با اینهمه دردسر و مشکلات زندگیش ..حالا هر علتی که میخواد داشته باشه .اندازه خودش شب روز بدبختی و عذاب روحی کشیده و داره ..اگر هم خونه پدریش برمیگرده و جایی برای رفتن نداره یعنی پناه امن دیگه ای نداره ..اونوقت تو حیوون که تورو پشت و پناهش بعد از پدرش میدونه .... فرصت رو غنمیت میدونی بهش تجاوز میکنی !!؟ خدا میدونه که چند برابر درد و ناراحتی که قبلا میکشید بخاطره گهی که خوردی داره میکشه ..روح اون زن رو شکستی ..بی اصل و نسب . هرچی پفیوز و قرمساق تو این ملک وجود داره به تو شرافت داره ..
   بزرگترین چیز گنده و درازی که تو دنیا سراغ دارم بصورت حواله نقدا تقدیم نابدترت میکنم ..
   ساختمان آمپایر استیت با آنتش


  •   cowboys74
  • 2 سال،6 ماه
   • 1

  • وطنم ای پاره تنم
   ای شکوه ...
   یعنی کیرم تو ۳۷ سال انقلاب لاشی
   کصکلک بازی بود ، منجلاب بود ، چی بوددد
   میترسم بچه دار شم ناموسا میترسم از اجتماع میترسم
   بکننش بکنه متجاوز شه مورد تجاوز قرار بگیره یعنی اون پسر کونیه ک باباش کارگر بود نون حروم میاورده ک ما با پول حلال بچمون ادم شه فقط بخودش پناه میبرم

   فمن الله توفیق
   بچه اخوند نیستم زنم ندارم سنمم بیس دوساله میخوام از این مملکت برم بزنم تو کوه و بیابون


  •   ARAD_SM
  • 2 سال،6 ماه
   • 1

  • ٢٥٠٠٠٠٠٠٠تيغ جوجه تيغي توكونت


  •   reza19191919
  • 2 سال،6 ماه
   • 0

  • عجببببببببببببب


  •   Silent22
  • 2 سال،6 ماه
   • 0

  • ارزس فحش هم نداری تو کف بمون


  •   hidden2000
  • 2 سال،6 ماه
   • 0

  • کوس وشر بود ولی اگر هم واقعی بود خیلی حروم زاده ای در ضمن غلط املایی وحشتناک داشتی


  •   Pilot.pilot
  • 2 سال،6 ماه
   • 1

  • واقعا که خیلی رذل و پستی!!!!آخه حرومزاده اون خواهر به شماها پناه آورده که خانوادش هستین و نشسته واسه تو زنازاده درد دل کرده که مطمئنا اگر میدونست یک همچین برادر کثیفی داره هیچ وقت دهن باز نمیکرد...جنبه دوتا پیک عرق رو نداشتی پست فطرت،هر چه سریعتر بفکر دو متر طناب باش و نسخه خودت رو بپیچ خوک کثیف


  •   kris.philip
  • 2 سال،6 ماه
   • 0

  • کسکشا ای داستانه واقعی که نیست. هر چی رو جدی میگیرین. اینجا یک یارو میگه در چار ساعت بیست بار کردم. من میخندم ولی بعضی بیجنبه ها میگن نمیشه یا فوش میدن. کسخلا هیچی اینجا راست نیست مگر کیرای شما بعد خوندن این داستانا


  •   lover_luna
  • 2 سال،6 ماه
   • 0

  • بدتر از همه استدلالت واسه تجاوز بود


  •   Dark_slim
  • 2 سال،6 ماه
   • 0

  • مرتیکه کـ.ونی ۳۰ دقیقه تلمبه زدی آشغال (dash) (hypnotized) (hypnotized) (hypnotized) (hypnotized) (dash) (dash)


  •   mimi1368
  • 2 سال،6 ماه
   • 0

  • نظر شما چیه؟
   دوست گرامی هیچ میدونی حیوانی هست به اسم گاومیش که توی خوزستان روستایی ها نگه میدارن این حیوان رو بکشی با دختر خودش جفت نمیگیره الت ماده رو بو میکشه و عقب میاد انگار میدونه دخترشه اینو از جنوبیها بپرس تا بهت بگن بعضی از انسانها از گاومیش هم پست تر هستن چون اون حیوان علیرغم زبان نفهمیش ولی با محارمش جفت نمیشه


  •   Boob_lover
  • 2 سال،5 ماه
   • 0

  • نکته 1:اقا ناموسا کیرم تو سوادت
   نکته 2:اقا ناموسا کیرم تو ناموست
   نکته 3:اقا کیرم تو خواهرت که بعد اون اتفاق جوابتو هم میداد
   نکته 4:اقا کیرم تو بابات که ترو نریخت تو فاضلاب


  •   south_kirkoloft
  • 2 سال،3 ماه
   • 1

  • اوووف چه کسی کردی، مطمئن باش خواهرت راضی بوده وگرنه بزور نمیشه کسی رو کرد، الانم چون روش نمیشه پا پیش نمیزاره، دوباره اقدام کنی بازم بهت میده


  •   عقبدوس
  • 1 سال،6 ماه
   • 0

  • آورین
   آورین
   خواهرت مییخاریده و گرنه اونجوری نمیومد جلو تو بشینه البته اگه داستان نباشه و واقعی باشه.


  •   NASERNASERI
  • 1 سال،5 ماه
   • 0

  • از مسئولین محترم تقاضا دارم صابون و وازلین رو به صورت رایگان پخش کنند - خسته شدم اینقدر داستان های تخیلی خوندم
   ضمنا سکس با محارم همیشه غلطه
   یکی هم به من یاد بده چطوری می شه مست شد و 30 دقیقه تلمبه زد


  •   Mittycommon
  • 1 سال،4 ماه
   • 0

  • عالی بود ولی باید بازم.میکردیش


  •   roshi22222
  • 1 سال،2 ماه
   • 0

  • عاشق کردن خواهرمم


  •   imanb2255
  • 1 سال
   • 0

  • (dash) (dash) (dash) (dash) هرچقدر سرمون بکوبیم ب دیوار فایده نداره


  •   Eshghe65
  • 7 ماه،4 هفته
   • 0

  • از سگ پست تری


  •   Javane.jahel
  • 4 ماه،1 هفته
   • 0

  • خب بهش بگو مست بودی. حداقل یخورده آروم میشه


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو