پرستار بچه

1397/10/23

سلام دوستان
داستان بخاطر کامل بودنش طولانیه
سعی کردم غلط املایی نباشه و برای قشنگی داستان یه جاهایشو خودم اضاف کردم
اونایی فقط قسمت سکسیشو میخان وسطای داستان مشخصش کردم از اونجا بخونن

بعد از سه سال بالاخره تصمیم گرفتیم بچه دار شیم خدا یک دختر خوشگل بهمون داد کلی باهاش کیف میکردیم و تمام وقتمون چه در روز و چه شب درگیر کارهای خانم کوچولو شده بود من و مریم (زنم) از بچه داری هیچی بلد نبودیم برای همین خیلی برامون سخت بود بچه داری ولی یواش یواش یادگرفته بودیم چطوری ترو خشکش کنیم که به کارهای خودمونم برسیم من و مریم خیلی حشری هستیم و 3 ساله اول ازدواجمون همه جا همدیگرو میکردیم تو اطاق خواب، آشپزخانه ،سالن وحتی بیرون توی درکه وسط جاده چالوس بقل جاده خلاصه همه جا یک دفعه هم توی مهمانی توی اطاقی که مانتوها را میزارن که یکی از خانمهای مهمان هم وسط کار وارد اطاق شد و در پشت سر خودش پیش کرد دنبال مانتوش میگشت که حس کرد ما داریم چی کار میکنیم مریمو خم کرده بودم و دستاشو روی دسته صندلی گذاشته بود و از عقب دامنشو زده بودم بالا و شورتشو دراورده بودم و داشتم محکم میکردم تو کسش.
من که خیلی حشری شده بودم که یک زن داره مارو نگاه میکنه مریم هم معلوم بود اتیشش زده بالا و اه و نالش بلند شده بود و خانمه هم مات مونده بود بعد از چند دقیقه که به خودش امد در حالی که داشت میرفت بیرون گفت دارین چی کار میکنین مریم هم گفت توکه کلی دیدی بیرون نرو و بقیه اش را هم نگاه کن منم همون موقع از شنیدن حرف مریم دیگه نتونستم جلوی خودم رو بگیرم کیرم رو از کسش کشیدم بیرون و ابمو ریختم رو کمرش و دامنش، بعد هم به خانمه گفتم دستمال کاغذی را از انطرف تخت بندازه برای من از خودم تعجب کرده بودم که چه پر رو شده بودم کیر بدست جلوی مریم و یک زنه دیگه در حال حرف زدن بودم بعد از اون شب که اومدیم خونه به مریم گفتم تا حالا انقدر اتیشم تند نشده بود و از اینکه یکی مارو نگاه کرده خیلی حال کردم مریم هم گفت تو همون چند دقیقه 2 دفعه آبش آمده و خیلی خوشش امده
حالا دخترم اومده بود و وضع بکن بکن خراب بود من هم هر روز یک دست جلق را حتما میزدم به یاد گذشته تا اینکه به خاطر کار من و مریم مجبور شدیم پرستار برای دخترم بگیریم بعد از هفت نفر که معرفی شده بود و از کارشون خوشمان نیامده بود یک شرکت که پرستار معرفی میکنه بهمون زنگ زد که یک دختر دیپلمه که چند ساله با این شرکت همکاری میکنه برامون میفرسته که باهاش مصاحبه کنیم این کارها با مریم بود شب که امدم خانه گفت از فردا یک دختر دیگه میاد فرداش دیدم یک دختر خوش هیکل و خوشگل آمد و خودشو معرفی کرد راحله و شروع به کار کرد چند ماه گذشت و مریم ازش خیلی رازی بود فقط نمیدانستیم چرا غمگین بود بعدا فهمیدیم که از خونشون تو اردبیل فرار کرده و تو اتوبوس یک خانمی بهش این شرکت را معرفی کرده بود و انها هم همون روز برای مصاحبه فرستاده بودن خانه ما شانس اوردیم که دختر خوبی بود(اسمش راحله بود ولی ریحانه هم بهش میگفتیم) ولی همینجا بگم به حرف این شرکتها گوش نکنید که دروغ میگن شدید. دختر جالبی بود میخواست گذشته اش را فراموش کنه و تهرانی بشه برای همین از مریم همش سئوال میکرد که چطوری رفتار بکنه و چه حرفی را کجا بزنه و کجا نزنه لباس پوشیدنش هم یواش یواش عوض شد و از مانتو و روسری به شلوار مشکی و تی شرت گشاد رسید روسری را هم بیخیال شد چند ماه دیگر هم گذشت و همه با هم خوب بودیم حسابی راه افتاده بود و همه فکر میکردن دوست مریمه یک شب که همه با هم نشسته بودیم داشتیم فیلم نگاه میکردیم پاشو انداخت رو پاش و ساقه پاش معلوم شد دیدم از من بیشتر مو داره یهو گفتم چرا موی پاتو نمیزنی خجالت کشید و قرمز شد فهمیدم حرف بدی زدم به مریم گفتم بهش یاد بده چطوری موهاشو بزنه یک کم هم شیطونیم گل کرد و دامن مریم که پهلو من نشسته بود را زدم بالا و تا بالای روناش معلوم شد گفتم ببین مریم چه پاهایی داره هیچ جاش هم مو نداره فردا تو هم همینطوری موهاتو بزن اخرش هم تاکید کردم که البته مریم هیچ جاش مو نداره مریم هم خندیدو زد به دستم که دیگه بسه بعدش هم گفت فردا خودم تو حموم نشونت میدم باید چیکار بکنی از این حرفها کیرم سفت شد و اون شب مریمو حسابی کردم بعدش مریم گفت چی شده امشب داشتی با راحله لاس میزدی نبینم بگیری بکنیش ،من هم گفتم اگر هم بخوام کاری بکنم حتما تو هم باید باشی من تنهایی هیچ کاری باهاش نمیکنم مریم هم رفت تو فکر و گفت فقط باهاش لاس خوشگه میزنیم من هم نفهمیدم منظورش چیه ولی گفتم به خاطر این حرفت کستو میخورم تا حال کنی و شروع کردم به خوردن کسش ولی برخلاف شبهای گذشته که داد و بیداد نمیکرد کلی اه و ناله راه انداخت بهش گفتم راحله اطاق بقل خوابیده و میشنوه بلند گفت بزار همه بشنون تو داری کسمو میخوری باید تا ته بخوری بعدش کیر کلفتتو بکنی تو کسسسسسسم و با صدای بلند شروع به اه وناله کرد
فرداش مریم راحله را برده بود خرید و مومک و تشکیلات را با هم خریده بودن و از همون پاساژ مریم به راحله گفته بود برات یک کادو دامن خوشگل میخرم تا حالا که موهای باهات را میزنی بپوشی و مهندسم(من) نتونه بهت متلک بگه بعدشم یک دامن گل دار کوتاهخوشگل که جنسش فکر کنم نخ بود خریده بود با یک تیشرت استین کوتاه که به دامن میومد .شب بود من هم یک فیلم گذاشته بودم و به مریم و راحله گفتم که بیاین فیلم ببینیم مریم گفت من میام ولی راحله میخواد بره حمام و موهاشو بزنه بعد شنیدم تو راهرو به راحله میگه بعد از اینکه خودتو حسابی شستی نیم ساعت بخواب تو آب داغ که پوستت نرم بشه که دفعه اول دردت نیاد بعدش منو صدا کن بیام بهت بگم چیکار باید بکنی و خودش هم اومد نشست تا فیلمو ببیند منم که در حال تجسم کردن راحله بودم هیچی از فیلم نفهمیدم بعد راحله مریمو صدا زد مریم بلند شد که بره من گفتم منم میام نگاه کنم مریم هم چپ چپ منو نگاه کرد و گفت بیخود تو اینجا بمون من خودم هواتو دارم ورفت
فیلم تموم شد و داشتم اخبار نگاه میکردم که صدای در حمام امد و فهمیدم مریم وراحله کارشون تمام شده دارن میان راحله همون لباس تازه روپوشیده بود حسابی خوشگل شده بود پاهاش هم که تا زانو معلوم بود مثل برف سفید بود تا حالا ساق پا به این سفیدی ندیده بودم گفتم چقدر با این لباس خوشگل شدی وحیف این پاهای خوشگل نبود تو تا حالا میپوشوندیشون؟ مریم گفت کارم چطور بود ؟خوب شده ؟بعد خم شد و دامن راحله را تا بالای رون کشید بالا داشتم بیهوش میشدم عجب پاهای کشیده و بلندی داشت گفتم عالی شده و دستمو از پایین پاش یواش کشیدم بالا تا بالای زانوش وگفتم مورچه روش درجا میزنه ،مریم دامن راحله را ول کرد و گفت تازه خبر نداری تمام موهاشو زده مثل من همه جاش مثل بلوره بعد هم گفت ولی کاره سختی بود چون دفعه اولش بود اطراف لباش حسابی قرمز شده منگه تازه داشتم سرمو بلند میکردم که به صورت راحله نگاه کنم دیدم حسابی سرخ شده وگفت من میرم چایی بزارم و زود رفت تو اشپزخانه یکی دو هفته گذشت و راحله هم دیگه با دامن راحت بود و خجالتش جلوی من ریخته بود بعضی وقتها هم پاشو مینداخت رو پاشو یک کم از اون رونهای خوشگلش معلوم میشد من هم هر دفعه بهش میگفتم خوب شد به حرف من گوش کردی خیلی پاهات خوشگل هستن اونم کیف میکرد تو چشاش میتونستم ببینم وقتی ازش تعریف میکنم کیف میکنه
یکی از دوستامون زنگ زد و برای اخر هفته خونشون دعوت کرد من هم میدونستم که این رفیق ما سالی یک مهمانی میگیره ولی تمام تهران را دعوت میکنه خوبه خونشون یک حیاط بزرگ داره و همه میریم بیرون میشینیم و فقط برای رقص میریم تو ولی کلا خوش میگذره خبره مهمانی را به مریم دادم و گفت راحله و بچه رو هم ببریم بچه رو طبقه بالا میخوابونیم و خودمون میریم پایین و میرقصیم بعدش هم به راحله گفت رقص بلدی گفت روزا که ماهواره نگاه میکنه یاد گرفته بعدش من گفتم فکر کنم باید برات یه دس لباس مهمونی بخریم چون لباس مهمونی نداری مریم هم تایید کرد و فرداش رفتیم خرید این مریم شیطون هم از اون همه لباس یک لباس چسبون مشکی و کوتاه انتخاب کرد و به راحله گفت برو پرو بکن راحله از اطاق پرو مریمو صدا کرد که ببین چطوره مریم رفت پیشش و بعد منو صدا کرد که بیا نظر بده من هم از خدا خواسته سرمو از در کردم تو چشام چهارتا شد عجب هیکلی عجب سینه های قشنگی داشت یک کم از دست من بزرگتر و معلوم بود که سوتین نداره اون کون خوشگلش داشت تو لباس میترکید تا حالا فکر میکردم هیکلش خوبه ولی نمیدنستم که هیکلش عالیه و دهن همه را آب میندازه همون موقع مریم گفت از قیافت معلومه لباس خوبه نمیخواد چیزی بگی فقط از این شورتها نباید بپوشه و باید براش شورت جی سترینگ ( مثل خط میمونه این شورتها که لای کون میرن)بخریم تا خط شورتش معلوم نشه گفتم باشه اومدم بیرون و از این تعجب کرده بودم که راحله اصلا خجالت نمیکشید بلکه برعکس دلش میخواست من هم چیز را کامل ببینم بعد از نیم ساعت توی لباس زیر فروشی بودیمو مریم به فروشنده گفت ما چی میخوایم فروشنده هم چند مدل گذاشت جلومون مریم هم یکی یکی ور میداشت میگرفت جلوی کس راحله(از رو لباس) به من میگفت این خوبه من هم که حشری شده بودم گفتم این سه تا خوبن و خریدیم رفتیم خونه اون شب حسابی با مریم حال کردم تا صبح نگذاشتم بخوابه آخرش بهم گفت بهتره هر روز برای راحله بریم شورت بخریم و زد زیر خنده
شبه مهمونی شد و رفتیم و همونطور که انتظار داشتم خر تو خر عجیبی بود بعد از کلی سلام و احوال پرسی مریم گفت بریم برقصیم گفتم من دارم حرف میزنم تو با راحله برین من هم بعدش میام پیشتون از همان دور دورا دیدم که دوتایی دارن میرقصن تعجب کردم راحله حسابی خوب میرقصید بعد از کلی صحبت کردن با دوستام رفتم پیش مریم وراحله تا باهاشون برقصم حسابی تو گرم بود و هر دوتاشون خیس عرق شده بودن و اصلا هم جا نبود باید در حقیقت یک جا وامیستادی و خودتو تکان میدادی از یک جهت هم خوب بود چون این جور جاها من حسابی با مریم ور میرم و کلی دست مالیش میکنم(بمال بمااااااله ،همه رو مالیدم?) شروع به همین کار هم کردم و دستمو گذاشته بودم دور کمرش و قر میدادیم هی دستم سور میخورد میرفت روی کونش مریم هم از هر ده دفعه یک دفعه میگفت نکن مردم میبینن من هم میگفتم بزار ببینن مال خودمه بعدم میزدم روی کونش یواش یواش احساس کردم که راحله فکر میکنه که اونجا اضافه ،برای همین یک دستمو انداختم دور کمر مریم یکی هم دور کمر راحله و سرامونو چسبوندیم به هم و شروع کردیم به رقصیدن من هم از فرصت استفاده کردمو شروع کردم به لاس زدن دستمو بردم روی کون هر دوتاشون بعد بدون اختیار گفتم راحله تو شورت نپوشیدی راحله هم گفت چرا از همونا که با هم خریدیم پوشیدم گفتم کدوم یکی رو گفت زرشکی را گفتم ببینم مریم گفت چی میگی اینجا که نمیشه بعدا که رفتیم بالا به بچه سر بزنیم میبینیم بهش میاد یا نه بعدش هم هر سه تا زدیم زیر خنده و به رقصمون ادامه دادیم من که دیگه از رقص خسته شده بودم و از بس این دوتا رو مالونده بودم شق درد گرفته بودم رفتم نشستم و شروع کردم به حرف زدن با برو بچه ها ولی این دو تا تا نیم ساعت بعدش هم رقصیدن من نمیفهمم چرا دخترها انقدر رقصیدن را دوست دارن
روی صندلی ولو نشسته بودم داشتم حرف میزدم که راحله آمد و با خنده گفت
««««(بکن بکنش از اینجاست )»»»»»
من دارم میرم بالا بچه رو نگاه کنم شما هم میخواید نگاه کنید منم در حال بلند شدن گفتم ببخشید حال بچه ام زیاد خوب نیست یک نگاه میکنم و دست بزنم ببینم حرارتش چقدر است !!!؟ و زود میام پایین توی راپله بودیم راحله گفت قرار نبود دست بزنی گفتم مریم کو گفت رفت دستشویی گفتم میخوام ببینم حرارتش چقدره بعد زیر لب خندیدو دوید از پله ها بالا توی اطاق گفتم ببینم شورتی که خریدم بهت میاد یا نه و اونم یا یک قر کمر یواش یواش پایین لباسشو گرفت و کشید بالا تا دم شورتش گفتم من که هیچی نمیبینم و میخوام سوتینت که با شورتت سته را با هم ببینم راحله که یک کم قرمز شده بود با صدای لرزان گفت که اینطوری باید تمام لباسمو دربیارم گفتم لازم نیست زود لباستو بکش بالا تا بالای سینه هات بعدش هم رفتم سمت در که مواظب باشم کسی تو نمیاد راحله هم لباسشو کشید بالای سینه هاش من که دهنم آب افتاده بود گفتم بیا نزدیک یواش یواش امد من اول دستمو گذاشتم دور کمرش احساس کردم زیر دستم بدنش لرزید و یواش یواش دستمو بردم بالا روی سینه هاش و از روی سوتین شروع کردم به مالوندن هر دوتاش بعد یکی از دستامو بردم پایین روی شرتش و فشار دادم وسط پاش یک کم پاشو باز کرد و دستمو بردم اون وسط بیشتر از اینکه داغ باشه خیس بود چشماشو بست و تکون نمیخورد یک کم کسشو مالوندم و چوچولشو از روی شورت بین دو تا انگشتم گرفتم و مالوندم دستاشو انداخت روی شونه هام تا از افتادن جلوگیری کنه من دیدم زیادی رفتم جلو بهش گفتم بهتره بریم پایین و لباسشو کشید پایین و مرتب کرد و پشت سر من اومد پایین رفتیم توی حیاط دیدم مریم با دوستاش دارن غیبت میکنن تا ما رو دید اومد جلو گفت از منظره خوشت آمد شرت و سوتینش بهش میومد گفتم اره خیلی خوب چیزی خریدیم مریم گفت پس با این حساب من هم باید ببینم من گفتم بهتره بذاری بریم خونه ، مریم هم با دست زد به بازوی من گفت شیطون شدی و دست راحله را گرفت و کشید سمت خودش و گفت بیا بریم
توی ماشین،
داشتیم برمیگشتیم توراه شروع کردیم به حرف زدن در باره لباسهای دخترها مریم گفت یک دفعه باید همین لباسو بدون شورت توی مهمونی بپوشم آخه نیلوفر امشب زیر لباسش هیچی نپوشیده بود منو میگی دهنم باز مونده بود که این دخترها که چه کارها که نمیکنن و چه چیزها که به هم نمیگن بعدش هم مریم همینطور که روی صندلی شاگرد بقل من نشسته بود دو سه تااز دکمه های مانتشو باز کرد و کونشو از روی صندلی بلند کرد و شورتشو از آن زیر دراورد شروع کرد به چرخوندنش دور یک انگشتش راحله هم از ان پشت میخندید مریم گفت جلوتو نگاه کن نکشی مارو بدون شورت بعد گفت راحله اگه قراره بمیریم بدون شورت تو هم شورتتو درار راحله هم چند دفعه نه گفت بعد از چند دقیقه دیدم شورتشو انداخت روی فرمون این دفعه دیگه داشتم میرفتم تو جدول من هم کرمم گرفته بود و گفتم قبل از خونه یک اب میوه هم بزنیم در همون موقع هر دو تا شورتو گذاشتم زیرم میخواستم این دو تا بدون شورت تو خیابان راه برن اونم با این دامنهای کوتاه زیر مانتوشون من رفتم یک معجون برای خودم و دو تا اب میوه برای انها گرفتم و بردم دم ماشین مریم وراحله هم امده بودن بیرون ماشین ایستاده بودن مریم گفت این باد میپیچه وسط پا نه راحله ؟راحله هم گفت آره آدم لرزش میگیره من گفتم اینطوری که از لای دکمه ها باد نمخوره به کصااتون دکمه هاتون را باز کنید لباستونم تا کمر بکشید بالا تا یک حال حسابی بکنین ،مریمم یک نگاه به راحله انداخت و سه تا دکمه پایین مانتشو باز کرد و لباسشو تا کمر کشید بالا ریحانه هم از نگاه مریم فهمید همین کار را بکنه باورم نمیشد که ساعت 2 نصف شب با دو تا کس لخت داشتم آب میوه میخوردم شانس اوردم که اونجا که ما بودیم تاریک بود منم به زور این دو تا کس بدون مو را میدیدم بعد رفتم جلوی مریم قاشق پلاستیکی که تو دستم بود را کشیدم به کسش یک کم هم فشار دادم رفت تو بعدش کردم تو دهنم و گفتم تو خوشمزه ترین کس دنیا رو داری بعد راحله گفت برای همینه هر شب میخوریش و همه زدیم زیر خنده معلوم شد تمام اه و ناله های مریم شبها صداش به راحله میرسیده وقتی رسیدیم خانه دخترم که بد خواب شده بود شروع به گریه کرد و به سختی خوابوندیمش ،وقت رسیدن به مراد بود
که دوتا شاه کص رو بکنم
به مریم گفتم من کص میخام ،اونم گفت درخدمتم شما جون بخوا ارباب ،راحله هم سرخ شد و خجالت کشید ،مریم گف ولی قبلش بزار ببینم شرت سوتین راحله(شرتشو بهش داده بودم پوشیدش) چجوریه و با کمی اصرار راحله لخت شد و فقط با لباس زیر بود
به مریم گفتم توهم لخت شو ک خجالت نکشه مریمم سریع لخت شد
واااااااااای چی میدیدم
دوتا کص بدون مو و زیبااااااا
تقریبا هم قد و هم سایز بودن ، فقط مریم سایز سینش 75هس ماله راحله 70و کص راحله جوون تر
شروع کردم به لب گرفتن از راحله و اونم همراهی میکرد به لطف ماهواره قشنگ همچی بلد بود
مریمم داشت نگاه میکرد و کصشو میمالید
همه جاشو خوردم از بالا اومدم تا رسیدم به کصش
واااای یه کص کوچیک و صورتی رنگ مدل کلوچه ای شروع کردم به خوردن ،مریم ک حوصلش سررفته بود اومد زیر من و شروع کرد ب ساک زدن منم مشغول کص لیسی بودم
خیلی کصش خوب بود از همه مهم تر قرار بود کصی رو بکنم ک فقط یه بار کیر خورده (بابای راحله پردشو زده و بخاطر همین از خونه فرار کرده )
خلاصه وقت کردن بود
پاهای راحله رو باز کردم مریم رفت کنارش شروع کردن لب بازی ، منم کیرمو لای چاک کصش بالا پایین میکردم
واااااای ک چه داغ بود اروم سرشو کردم تو تنگ بود ولی بزورم نکردم ولی تنگ بود
وقتی سرش رفت لب مریمو ول کرد بلند گف اخخخخخخ تا نصفه کردم تو ک گف جرررررررر خوردم
با حرفاش من حشری تر میشدم یهو تا دسته کردم تو کصش و دوباره صداش بالا رف به مریم گفتم ازش لب بگیر صدا نده
اروم شروع به تلنبه زدن کردم کم کم اه اه راحله شروع شد تو اوج بود
نزدیک یه ربع با دوتا پوزیشن مختلف کردم و اونم دوسه باری ارضا شد
که ابمو با فشار ریتختم تو کصش و دوباره ارضاع شد
دیگه جوون نداشتم مریمم کیر میخواست نمیزاشت بخوابم افتاده بود به جون کیرم و ساک میزد هی فوش میدادو میگفت پس من چی
ادامه داستان که کردن مریم و دوباره کردن کون راحله هستو تو داستان بعد میگم

نوشته: ahy


👍 8
👎 21
69794 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

741195
2019-01-13 20:57:06 +0330 +0330

دیسلاک
مرتیکه جلقی!چقدر جنس خوب بوده!

0 ❤️

741197
2019-01-13 20:59:07 +0330 +0330

داستان تکراری…قبلا جای دیگ خوندمش…فقط کپی پیست کردی

1 ❤️

741224
2019-01-13 21:26:56 +0330 +0330

اوووف که گاییدن پرستار چقدر عالیه

0 ❤️

741261
2019-01-13 23:23:23 +0330 +0330

اولین داستان دقیق کپیی بود که خوندم
دقیقاااا کپی بودا

2 ❤️

741277
2019-01-14 04:52:01 +0330 +0330

اخه الاغ چجوری تو لباس زیر فروشی رات دادن یابو.
بقیه موارد با دوستان

0 ❤️

741278
2019-01-14 04:56:38 +0330 +0330

ای خالی بند زنا حسودن حتی به پیر زن نگاه کنی گیر میدن حالا تو میگی کردمش

0 ❤️

741290
2019-01-14 05:59:41 +0330 +0330

تا اینجاش که تکراری بود.جدید نبود چند سال پیش خوندم

0 ❤️

741307
2019-01-14 08:16:30 +0330 +0330

من که اولش هوندم کامل نوشته فهمیدم فیلم سوپر خارجی دیده بقیشو نخوندم

0 ❤️

741315
2019-01-14 09:14:27 +0330 +0330

خوب بود من خوشم اومد.

0 ❤️

741329
2019-01-14 10:53:19 +0330 +0330
NA

به هر حال خودش گفته بود یه چیزهایی بهش اضافه کردم. اگه تصوراتش هم بوده قشنگ نوشته
خوبه ادامه بده لایک

0 ❤️

741333
2019-01-14 11:21:22 +0330 +0330

ننتوگاییدم این دختره دوماهه اومده خونت بعددوماه کردیش اخه تخیل باسرعت نورم داریم مگه گلناربدست جقی خب بچه به عرض ننت بقیشومیرسونن

0 ❤️

741337
2019-01-14 11:33:53 +0330 +0330

این داستان من ۶-۷ سال پیش خوندم
ریدی اخوی ???

0 ❤️

741344
2019-01-14 11:53:06 +0330 +0330

كسشعر محض بود،،اينجوري كه تو تعريف كردي شك نكن زنت جندست كه اينكارارو كرده

0 ❤️

741347
2019-01-14 12:15:58 +0330 +0330

این قدر بازرز نگاه نکن،مغزت دچار توهم شده،کدوم زنی اجازه میده شوهرش با یکی دیگه باشه!
اون زن ایرانی رو خدا هنوز خلقت نکرده.

0 ❤️

741376
2019-01-14 16:02:14 +0330 +0330
NA

مِِنِِ نَنَت???

0 ❤️

741388
2019-01-14 19:11:33 +0330 +0330

آخه کسکش لباس زیر فروشی ننه ات مردهارو راه ميدن تو؟

0 ❤️

741466
2019-01-14 23:32:21 +0330 +0330

خيلي خوب نوشتي ، افرين

لطفا بقيه داستان رو بنويس

بسيار اروتيك بود ، لايك داره

0 ❤️

741527
2019-01-15 09:13:29 +0330 +0330

خاک بر سرت کم بزن همیشه بزن

0 ❤️

741539
2019-01-15 10:25:59 +0330 +0330
NA

(dash) مخم گوزید بابا شبیه فیلم امریکایی ساختی گوزو

0 ❤️

741593
2019-01-15 16:18:05 +0330 +0330
NA

مرتیکه جقی کمتر بزن

0 ❤️

742404
2019-01-19 11:08:30 +0330 +0330
NA

عالی بود بعدی هم بنویس

0 ❤️

784038
2020-12-30 10:23:11 +0330 +0330

کوسکش مگه جنگه تو خیابون باقاشق بکشی روکوسش مادرتو گاییدم

0 ❤️