پرستار جنده و دكتر حشری

1397/08/17

امیر تو بیمارستان رئیس بخشمون بود.حس میكردم از وقتی شنیده با نصف كارمندا سكس دارم برام نقشه كشیده كه مرتب پیام میده. روز تولدم به بهونه ی دعوت به رستوران برام مرخصی رد كرد و سوارم كرد.وسط راه گفت میشه سرراه از خونم یه چیزی بردارم.گفتم مشكلی نیست.تعارفم كرد برم بالا.تنم میخارید واز خدا خواسته قبول كردم.آقای دكتر خونه لوكس و خیره كننده ای داشت.واسه یه پسر مجرد زیادی زیبا بود.با شنیدن صداش نگاهمو از تابلو فرش گرفتم:
_سپیده من می رم یه دوش بگیرم.
باشه ای گفتم و رفتم روی مبل منتظرش بشینم که صداشو از تو اتاق شنیدم که گفت :
_یه لحظه میای
پوف کشیدم به محض باز کردن در اتاق و دیدن امیر اب دهنمو قورت دادم
لخت بود و فقط یه حوله کوتاه به کمرش بسته بود
عین مردای هیز همه جاشو رصد کردم‌… عجب هیکلی داشت بی شرف!
پشت به من رفت تویه اتاق دیگه که حدس زدم حموم می تونه باشه.
در حمومو باز گذاشت.
رفتم جلو…
تو خونه یه مرد غریبه بودم دوتایی تنها حالا اون تو حموم بود همین کافی بود تا شهوت بهم غلبه کنه
رفتم جلو در حموم
با دیدن كیر بزرگ و خوش فرمش که اب ازش می چکید کل وجودم پراز حس لمسش شد
راست کرده بود
فهمیدم همه اینا یه نقشه واسه تشنه کرده منه
دست برد و كیرشو تو دستش گرفت و عقب و جلو کرد
تموم لباسامو در اوردم و لخت رفتم تو… انگار خودم نبودم شده بودم یکی که فقط تشنه‌ سكس!
با دیدن من جووون کش دار گفت
و با شدت بیشتری شروع کرد به ماساژ كیرش
رفتم جلو زیر دوش…
رو زانوم نشستم و دستش از دور كیرش برداشتمو دست خودمو جاش گذاشتم.
نگاهم دادم به سرکلاهک كیرش که جلو‌صورتم بود.
با کنجکاو زبونش زدم‌و تو دهنم کردمش و مثل یه آبنبات لیسیدمش…
قبل اینکه ابش بیاد از دهنم بیرونش کشیدو گفت: بسته نمیخام تا وقتی که نکردمت آبم بیاد
تکیه‌م داد به دیوار سرد حموم، لبام بین لباش گرفت و بوسیدم
همزمان دستشم بین پام بود و كسمو میمالید و انگشت فاكش واردم می‌کرد
کمی تو واژنم احساس سوزش داشتم با هربار وارد شدن انگشتش ولی لذتش چند برابر بود
كیرش تو دستش گرفت وبین چاک كسم کشیدو سمت سوراخم برد
یه پام بالا گرفت و كیرش بافشار واردم کرد که همزمان با وارد شدنش آهی کشیدمو به سرشونه‌ش چنگ زدم
_پاهات بزار دور کمرم…
کاری که گفت کردم‌‌
دستام دور گردنش انداختمو پاهام دور کمرش قفل کردم
دستاش دو طرف پهلوم گذاشت‌…
چسبوندم به دیوار و كیرش داخلم تند تند عقب و جلو کرد
صدای نفس نفس زدنمون و شر شر آب تنها صدایی بود که شنیده میشد
لباش بوسیدمو گفتم: آه آه جرم بده… همه كسم برای تو
بعد چند دقیقه بدنم که لرزید فهمید میخام ارضا بشم سرعتش کم کرد ارضا که شدم كیرشو بیرون کشید…
پاهام از دور کمرش باز کردم و پایین اوردم…
كیرشو چند بار تو دستش عقب و جلو کرد تا ارضا شد
سینه‌م تو دهنش کرد ومک زد که جیغی از سر شهوت کشیدم
خیلی خوب بلد بود که چطور حشریم کنه‌
كیرش حس می کردم که رو شکممه و تخماش رو كسم
چند باری كیرشو برد پایین به كسم می‌مالید دلم میخواست بکنه توم.
از روم بلند شد بین پام نشست كیرش تو دستش گرفت و بین چاک كسم مالید انگار که چیزی یادش اومده باشه بلند شد گفت: قمبل کن…
منظورش گرفتم ولی یکم میترسیدم.
وقتی ترس تو نگاه‌م دید گفت: نترس درد نداره…
رفت یه قوطی برداشت از رو عسلی نگاه کردم دیدم روغن بدن اواکادو …
چند قطرش به سوراخ پشتم زد و گفت: اگه میخوای بدی الان راحت میره تو اما اگه‌امادگی نداری که هیچی
انگشتمو گذاشتم رو لباش و گفتم: فقط خفه‌شو لذت ببر
خوابوندمش رو تخت و رفتم بین پاشو آروم آروم كیرشو کردم تو کونم…
چشمام از درد گردتر از این نمی‌شد.
سرزانوهام به لرزه شدید افتادن… محکم گرفتشون… كیرش کامل تو کونم بود.
نمیشد یه سانتم تکون بخورم!
لرزش زانوهام کم کم بند اومد… سینه‌هام مالید و دستشو برد بین پام…
حس خوبی بهم دست داده بود و درد وحشتناکش با لذت همراه شده بود.
آروم رو كیرش بالا پایین شدم.
با هر سیلی که به باسنم می‌زد كیرشو با سرعت بیشتری عقب و جلو می‌کرد.
کم کم برام عادی شد و با سرعت رو كیرش خودمو بالا پایین می‌کردم.
دستام رو سینه‌ش گذاشتم.
خمار تو چشماش زل زده بودم و آه و ناله می‌کردم.
دستام جون نداشت روسینه‌ش خم باشم، کم کم سست شد و افتادم رو سینه‌ش…
تو همون حالت تا آخرش و ازم لب میگرفت و منم با لذت همراهیش می کردم
لباشو جدا کرد…
همونطور که روش بودم از رو تخت بلندم کرد و چندتا تلمبه خشن و محکم ایستاده تو کونم زد که جیغم خونه رو پر کرد.
تو همون حالت چون چوچولم به شکش مالیده میشد ارضا شدم.
نشوندم پایین رو زانوهام و كیرش تمییز کرد تا براش ساک بزنم.
چند دقیقه ای براش ساک‌زدم تا درش اورد منو کشید سمت کاناپه حالت داگی نشوندم لبه کاناپه و كیرشو کرد توم…
نفسم بند اومد و چندتا جیغ زدم و گفتم: وای جر خوردم لعنتی…
شونه‌م رو مالید و دستامو از کتف گرفت و گذاشت لبه‌ی تاج مبل و آروم تو کونم تلمبه زد.
سینه‌هام مالید. این کارش بیشتر حشریم می‌کرد و تحملم نسبت به دردی که تو از تلمبه زدنش حس می‌کردم بیشتر می‌کرد.
دستش برد بین پام و با چوچولم ور رفت اونقدر ور رفت که تو كسم احساس سوزش می کردم و میخواستم که ازم بیرون بکشه ولی انگار دست بردار نبود…
چشمام داشت سیاهی میرفت که بلاخره ازم بیرون کشیدو ارضا شد بردم رو تخت مثل قحطی زده ها حمله کرد بین پام اونقدر خورد که از شدت شهوت جیش کردم‌و ارضا شدم.

خودشو با خنده کنارم انداخت و گفت عالی بودی
دستشو دور سینم قلاب کرد و فشارش داد
_سپیده
آخی گفتم وجواب دادم: جونم
خم شد ونوک سینمو بوسید
توی چشمام نگاه کرد وگفت: از این به بعد فقط می خوام با من باشی خودم همه جوره ساپورتت می کنم… چه لحاظ مادی چ سكس
همه جوره می خوام فقط مال خودم باشی
توی چشمای جذابش نگاه کردم .
همونطور که از روی تخت پا میشد
ابروهامو شیطون بالا انداختم و گفتم: بازم آبنبات می خوام
دماغمو کشید وگفت: ای شیطون سه بار تا حالا کمرمو خالی کردی دیگه جونی برام نمونده!
دستمو پشت گردنش گذاشتم وقبل اینکه لبشو ببوسم گفتم: عشق بازی کنیم
اونم انگار از پیشنهادم خوشش اومد که گفت: باشه
لبمو شروع کرد به بوسیدن و لمس کردن بدن برهنه‌م


ناهار باهم خوردیم و با پیشنهاد امیر رفتیم تا برای یکی دوساعت بخوابیم و بریم بیمارستان.
*____
چشمام که باز کردم صورت امیر جلو چشمام دیدم لبهای مردونه و برجسته‌س بدجور وسوسه‌م کرد برای بوسیدنش.
خم شدم بوسهی کوتاهی به لبش زدم و رو تخت نشستم که چشمم به كیرش افتاد زبونمو رو لبم کشیدمو رفتم سمتش
تو دستم گرفتمو کردم تو دهنم و خوردمش…
با آه ناله‌ ش بدون اینکه دست از خوردنش بکشم سرم برگردوندم سمتش…
دستشو تو موهام برد و گفت: ای جووون…
كیرش از دهنم بیرون کشید و خوابوندم رو تخت اومد روم.
با نگاه به ساعت ازهم جداشدیم باید برمی‌گشتیم بیمارستان تا الانم نیم ساعت از تایم شروع شیفتمون گذشته بود!
بعد از اون روز باز هم با هم سكس داشتیم كه اگر استقبال خواننده ها خوب بود براتون مینویسمشون

ادامه…

نوشته: rosekosgol


👍 57
👎 14
150333 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

729164
2018-11-08 21:13:15 +0330 +0330

به عنوان یه اروتیک زیبا بود اما شما از عالم پزشکی هیچ اطلاعی ندارید جوون به اون سن نمیتونه رییس بخش باشه. قسمت ریاستشو حذف میکردی بقیش خوب و بی عیب بود


729167
2018-11-08 21:17:53 +0330 +0330

بدک نبود. لایک اول

2 ❤️

729180
2018-11-08 22:05:09 +0330 +0330

خوب بود اما نمیدونم چرا انقدر من رو یاد یک فیلم پورن انداخت که پارسال دیدم!
به جان خودم خیلی از صحنه ها دقیقا مثل همین داستان بود اما ایرانی شده!
فرق دیگش همون اشاره درست شاه ایکس جان بود که توی اون فیلم مرده کمی سن سال دار بود!
اما درکل بد نبود

1 ❤️

729233
2018-11-09 01:51:10 +0330 +0330

سری بعد خواستید تو حموم سکس کنید شیر ابو ببندید تو بحرانیم هااا خخخ نه خوب بود نه بد خنثی


729248
2018-11-09 06:01:38 +0330 +0330

این همه جنده تو کشور، تو هم روش. قیافت اون روزی که یه پرستار خوشگل دیگه بیاد بیمارستان و بشه چاقال خصوصی همون دکتر و تو رو پرت کنه اون ور، دیدنیه (ریدنیه).

1 ❤️

729277
2018-11-09 09:25:29 +0330 +0330

من داستانو نخوندم. فقط میام کامنت خرچنگو بخونم! بسیار شاد شدیم جقیانوس…

1 ❤️

729280
2018-11-09 09:33:58 +0330 +0330

عزیزم آب هست
ولی کم هست
مراقب آب باش هم آب حموم
هم آب مردا و هم آب خودت

0 ❤️

729286
2018-11-09 10:56:19 +0330 +0330

آبجی،من اصفهانیم،سرتاسر داستان دلم آشوب شد،دستم لرزید،پاهام سست شد،گلم،عزیزم،خانمم،جگرم…
شیرم بااااااااااااااااااز؟؟؟
ببین زاینده رود اصفهان خشکیدس
میبینی،مقصر کیه؟
منم یاااا توووووو؟
ببندین اون آب رووووووو
والا اسرااااافه
پول قبض آب رو کی میخوااااد بدههههه
وااای قلبممممم…

6 ❤️

729288
2018-11-09 11:10:50 +0330 +0330

پیر زن هم به این زودی پانمیده شما مثل این جرقیها تخیلاتت نوشتی???

1 ❤️

729289
2018-11-09 11:17:44 +0330 +0330

خیلی خوب بود. اونجا که گفتی «با دستش کسمو می مالید» یا کیر کیر می کردی احساس می کردم قصه سکسی میخونم. ناگهان «واژن» اومد وسط. حس متن پزشکی گرفتم. کاش بعضی جاهاش به جای کیر و کس از دو واژه «آلت و فرج» هم استفاده کرده بودی. اینطوری حس توضیح المسائل هم می گرفتیم که جنبه معنوی کار هم حفظ می شد. (clap)

2 ❤️

729296
2018-11-09 12:03:39 +0330 +0330

بد نبود نسبت به کصشرهای دیگه که اپ شده،ولی یکم دیرتر پا(البته پا که چه عرض کنم،واژنتو)میدادی بهتر میشد

0 ❤️

729309
2018-11-09 12:34:48 +0330 +0330
NA

چه روشنفکرین شما لعنتیا??

0 ❤️

729327
2018-11-09 17:23:39 +0330 +0330

خوبه بیمارستان هام کلا جنده خونن

1 ❤️

729331
2018-11-09 18:28:38 +0330 +0330

عمو کاندومی کجایی؟؟ دقیقا کجایی؟؟

2 ❤️

729338
2018-11-09 18:46:24 +0330 +0330

سکس میکنم با اثبات زن بودنم

1 ❤️

729343
2018-11-09 19:15:34 +0330 +0330

لایک ۲۳ ولی
من عرف نفس فقد عرف ربه
هر که خود را شناسد خدایش را شناخته
توام‌خوب به خود شناسی رسیدی
راستی اسم داستان چی بود…

1 ❤️

729354
2018-11-09 19:48:00 +0330 +0330

اچه دکتر خری با اینکه میدونسته استفاده نکردن از کاندوم باعث‌میشه مه امراض عفونی و‌ویروسی دچار بشین، بازم بی احتیاطی کرده و یک‌جنده رو‌بی کاندوم کرده، لطفا‌برای ثانیایی لذت خودتو و دیگران رو بگا ندید، دیدیم جای عمو کاندومی خالیه ، جاشو پر کردم

2 ❤️

729357
2018-11-09 19:56:00 +0330 +0330

تولدت و ناهار چی شد بعدش مگه مرخصی رد نکرده بود چطوری شیفتتون شروع شد کسخلی یا فکر میکنی ما کسخلیم

1 ❤️

729358
2018-11-09 19:56:44 +0330 +0330
NA

با داستان اصلا حال نکردم
ولی خیلی نوشتی
رزکسگل!!

0 ❤️

729429
2018-11-09 22:55:52 +0330 +0330

دمت گرم بابا
چطوری از حموم یهو رو تخت رفتی

0 ❤️

729511
2018-11-10 12:50:21 +0330 +0330

خوب بود لایک 34

1 ❤️

729534
2018-11-10 18:06:16 +0330 +0330
NA

همه مشکلات رو دوستان گفتن ولی یه سوال ازت دارم اسطوره جندگان الکسیس تگزاس بزرگ به این سرعت پا نمیده که شماها توی این داستانا میدین
بنا به گفته خودت تو داستان با نصف کارمندا سکس داری با این سرعتی که میدی (از صبح تا عصر ۴ راند ) تونستی شلوارتو پات کنی ؟؟؟؟

0 ❤️

729667
2018-11-11 11:01:11 +0330 +0330

سلام دوستان .ممنون از نظراتتون كه تو نوشته های بعدی كمكم میكنه چه مثبت چه منفی.
من اولین باره مینویسم و نمیدونم از كجا میتونم پیاماتونو تك تك ریپلای كنم پس اینجا یه توضیح كلی میدم>
امیر یه پسرمجرده و توضیحی در مورد سنش ندادم كه جوونه یا میانسال و منظورم این بود ازدواج نكرده
خیلیا گفتن زود پا دادی ولی قبلش نوشته بودم دكتر برام نقشه داشته و حركات تحریك آمیز انجام داده و گفتم انگار خودم نبودم شده بودم یکی که فقط تشنه‌ سكس!ضمن اینكه منم خیلی وقت بود تو كف دكتر و منتظر فرصت بودم. سیاست ناز كردن بعضی دخترا رو نمیدونم ولی من از كسی خوشم بیاد خودم پیشنهاد میدم پا دادن كه سهله.
اون فیلمی كه گفتینو ندیدم.
در مورد آب و كاندومم نگران بودید. من سعی كردم جنبه سكسی داستانو بالا ببرم و از اضافه گویی و بیان جزئیات بدیهی مثل بستن آب و كاندوم گذاشتن و اینا واسه اینكه حوصله مخاطب سر نره خودداری كنم .
ممنون

0 ❤️

729668
2018-11-11 11:07:38 +0330 +0330

در مورد ناهار و رستوران هم گفته بودین. ولی معلوم شد نقشه امیر بوده و هدفش خونه بوده نه رستوران. آخرشم گفتم ناهار سفارش دادن و خوردن تو همون خونه
در مورد مرخصی هم یه پدیده هست به اسم مرخصی ساعتی. به اینم فكر كنید دكتر در حد یه ناهار دو سه ساعته مرخصی رد كنه واسه پرستارش و با تموم شدن مرخصی ساعتی باید برگردن سر شیفتشون

0 ❤️

744739
2019-01-30 19:11:07 +0330 +0330

کاش اول قسمت 1رو خونده بودم بعدقسمت 2رو،دست به قلمت عالیه دوست داشتم داستانت رو،مچکرم لایک

0 ❤️

744820
2019-01-30 22:45:29 +0330 +0330

3 تا از رمانای تلگرام و یکی از فیلمای برازرس رو قاطی کردی
اینجا فرستادی ای کاش همشو خودت مینوشتی
خوشم.نیومد چون داستان نوشته خودت نبود
دیسلایک 14

0 ❤️

746014
2019-02-05 09:25:19 +0330 +0330

من خودم پزشکم و تا حالا ازین کارا نکردم خوشبحال دکتره خخخخخخخ

1 ❤️

801023
2021-04-01 02:56:32 +0430 +0430

اوووفف عاشق اینم یکی منو اینجوری بگاااادددد

1 ❤️Top Bottom