داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

پرسیدن ادرس از پیرمرد و ...باز شدن کونم

1399/04/14

سلام .به همه شهوانی ها .
من ۱۸ سالمه با قد ۱۶۸ و سفید و مرتب .
داستان از اینجا شروع میشه که : پدرم پوشه ای رو به من داد که ببرم برای شرکت که بدم به همکارش .و خودش اون روز رفت ماموریت .و نمیتونست ببره و از من خواست این کار رو بکنم .
منم تا حالا محل کارپدرم نرفته بودم .و بلد نبودم .که میدان فردوسی کجاست .
ادرس و محل سوار شدن به اتوبوس رو به من توضیح داد .
من اومدم میدان راه اهن و سوار اتوبوس تجریش شدم . و تقریبا دو ایستگاه بعد یک اقای مسن تقریبا ۵۸ یا ۶۰ سال .
که خوشتیپ بود و کت وشلوار طوسی پوشیده بود و سبیل و ته ریش مرتبی داشت .سوار شد و کنارم نشست .
و منم موقعی که سوار شد تا بیاد وسط اتوبوس کنارم بشینه .بصورت ناخوداگاه با چشمم دنبالش کردم .
طوری که متوجه نگاه من شد …
بعد تقریبا یک ایسگاه دیگه متوجه شدم که داره بالای رونش رو میماله .
و زیر چشمی نگاه کردم .
بعد از ایسگاه جمهوری که رد شد .
چون ادرس رو بلد نبودم .ازش
پرسیدم : ببخشید به ایستگاه ۴ راه ولی عصر چند تا مونده .
گفت ؛منم اونجا پیاده میشم . رسیدیم بهت میگم .
موقعی که رسیدیم .به رون پام دست زد گفت پاشو همین ایستگاه است .
وبا هم پیاده شدیم …
پیاده شدیم .اون طرف خیابون یک پارک بود .
مرده گفت : ادرس دستته کجا میخای بری .
بهش گفتم فردوسی .
گفت بیا بهت بگم .
دستمو گرفت از خیابون رد شدیم .و گفت : فردوسی برای چی میری . ومن بهش گفتم .
وتو این مدت که بامن صحبت میکرد . دستمو ول نکرده بود و خیلی اروم میمالید .و گفت .این یه تیکه رو پیاده بریم بهت بگم .و انگشتشو خم کرده بود تو دستش و کف دستمو میمالید …
تقریبا به انتهای پارک رسیدیم .
اینم بگم ما توی پارک نبودیم .از پیاده رو کنار پارک راه میرفتیم .
بعد وایساد گفت : اینجا سوار تاکسی شو وبگو میدان فردوسی .میبرنت .
گفتم : ممنون . اما حاج اقا .اون اول خیابونم .میگفتم . میبردن . پس چرا این قدر پیاده اومدیم .
گفت :راستش دلم تنگ شده بود برای نوه ام . اخه اونا خارج زندگی میکنن .
منم تنها هستم.
خاستم کمی باهات صحبت کنم .
بعد گفت ببخشید .
منم گفتم ؛ خاهش میکنم .
بعد گفتم .
خداحافظ .
بعد ۲ قدم نرفته بودم که . صدام کرد .
گفت : میشه ازت یه
.خاهش کنم .گفتم بفرما .
گفت ؛ خونه من دو تا کوچه پایین تره .
یه وسیله دارم .سنگینه نمیتونم ببرم بالا .بهم کمک میکنی .بعد خودم با ماشین میرسونم شما رو .
گفتم باشه .تو راه تعریف کرد که . تنها زندگی میکنه .و همسرش چند سال فوت کرده و بچه هاش’هم خارج از کشور زندگی میکنن . رسیدیم .
توی حیاط یه مشماع مشکی بود که توش سیمان سفید بود و با یه گونی کوچک خاک سنگ . گفت که اینو میخاد برای اشپز خونه که دیوارش نم داده وریخته .
میخاد خودش با حوصله درست کنه .
گفت با هم ورداریم .گفتم ورمیدارم .
ورداشتم مشماع رو .چشتون روز بدنبینه .
مشماع پوسیده بود .و من از پله رفتم بالا وافتادم و مشماع پاره شد و سیمان .گند زد به هیکل من .
پیرمرد ناراحت شد دست منو گرفت رومو ماچ کرد و گفت ؛ ناراحت نباش الان درستش میکنم .
رفتیم تو اتاق .و شروع کرد دکمه لباسم و باز کردن .گفتم ؛ نمیخاد .
گفت : این جوری بری شرکت ابروی بابات میره .همکاراش میگن چه پسر کثیفی داره .
و دکمه هامو باز کرد و من سرمو انداختم پایین .
و دیدم که کیرش از زیر شلوارش معلومه و داره تکون میده .
ولباسمو دراورد و گفت ؛ شلوارتم در بیار .گفتم نه .خجالت میکشم . گفت : به این که میخای بری شرکت فکر کن . وکمر بندم رو خودش باز کرد .
وشلوارمو دراوردم.
ودیدم کیرش زیر شلوارش داره میترکه .
دکمه کتشو بست .
و رفت اشپزخانه و دو تا شربت درست کرد واورد .
و گفت : تا تو بخوری منم لباس وشلوارتو میندازم لباسشویی و ردیف میکنم برات .
بعد رفت وکت و شلوارشو در اورد .
و از این لباس خاب راحتی های مدل تن پوش پوشید واومد .
و نشست پیشم .
و شروع کرد به صحبت .
و هر از گاهی دستشو میبرد و لای پاشو میخاروند .
راستش با این وضعیتی که میدیدم .
یه جوری شده بودم و دوست داشتم .کیرشو ببینم .و زیر تن پوش …
چیزی نپوشیده بود .فقط شرط پاش بود و سینه پشمالوشم معلوم بود و پاشم که مینداخت رو پاش . .رون پاش معلوم میشد .
راستش احساس میکردم حشری شدم .
بعد از خوردن ابمیوه .
گفتم : اگه لباسام شسته شده من برم .
گفت ؛ الان نگاه میکنم .
رفت اشپزخانه :گفت داره خشک میکنه .
امد تونشست و دستشو انداخت رو شونم
.و شروع کرد شونمو فشار دادن .
و گفت اجازه میدی بغلت کنم .
دلم برای نوه هام تنگ شده .اونم هم سن تو است .
بدون اینکه چیزی بگم .بغلم کرد .و تن پوشش رفت کمی کنار وسرم روی سینه پشمالوش بود .و سکوت بود .
راستش منم خودم لذت خوبی بهم دست داد وراضی بودم .و سرم پایین بود .وچشمم روی بر امدگی کیرش بود ودراین حین تن پوشش کمی رفته بود کنار وشرت سفیدش معلوم بود .
و یکدفعه بوسم کرد و گفت : برو حمام .تا یه دوش بگیری . منم لباساتو اطو میزنم و میری .( ببخشید معطلت کردم )
رفتم حمام و سرمو شستم و بدنمم شستم واینو بگم کیرم سیخ شد بود و دوست داشتم جغ بزنم .
که یکدفعه در حمام باز شد .
و پیرمرد اومد تو و گفت منم یه دوش بگیرم .
و پشتتم برات لیف بکشم .
و رفت زیر دوش و سرشو شامپو زد .و چشماش بسته بود و شورتش که خیس شده بود .قشنگ برجستگی کیر وخایش معلوم بود .منم نگاه میکردم .تا حالا چنین اتفاقی برام نیافتاده بود و فقط تو استخر .مرد هارو با مایو لخت دیده بودم و به چیزی دقت نکرده بودم .
نمیدونم چرا اونقدر دوست داشتم کیرشو ببینم و بهش دست بزنم .
واونم زیر دوش .باچشمای بسته .
دستشو کرد تو شرتش و کیرشو اینور اونور کرد و کیرش نیم شخ شده بود .
بعد دوش رو بست و لیف رو برداشت و صابون زد و گفت .
پشتمو لیف بکش .منم کشیدم .
بعد بلند شد و اومد پشتم و برای منم لیف کشید و اروم اروم میرفت پایین و کونمم میکشید …
و یکی دو بارم بهم نزدیک شد و کیرش خورد بهم .
داشتم دیوانه میشدم .
میخاستم برگردم و بهش دست بزنم .ولی روم نمیشد .
و اون دوش گرفت واومد بیرو ن ومنم دوش اخرو گرفتم و اومدم بیرون .
اون تن پوششو پوشید و به منم یک حوله داد .
وبعد لباسامو اورد وگفت اماده است .
بیا بپوش.
و باز دستشو انداخته بود رو شرتش و کیرشو میخاروند .
بعد گفت ؛ راستی اسمت چیه .
گفتم بیژن .
گفت ؛ منم سیعدم .
گفت :دوست دختر داری .گفتم نه .
گفت : پس موقعی که انتن شما سیخ میشه چی کار میکنی .
هیچی نگفتم .
گفت ؛ حتما جغ میزنی .
گفتم اره .
گفت :تا حالا کیر کلفت دیدی .
گفتم ؛نه
گفت : تا حالا کسی رو کردی .یا به کسی دادی .گفتم : نه .
گفت ؛ متوجه شدم بیژن جان .
از موقعی که تو اتوبوس به پای من نگاه کردی . حواسم بهت بود .
و دوست داشتم بغلت کنم .
میخای بهت نشون بدم .
گفتم : اره .
بعد منو برد تو اتاق خواب .
واز تو کمد یه شورت طوری زنونه قرمز با یه لباس خاب قرمز داد .
گفت : اینو بپوش کارت دارم .
منم بدون اینکه چیزی بگم پوشیدم .
و تن پوششو در اورد و دستمو گرفت و رفتیم رو تخت . و روتخت دراز کشید .
و شرتشو کشید پایین .
و گفت ؛این برای تو بیژن .
من چشمامو میبندم .خجالت نکشی .
هر کاری دوست داری باهاش بکن .
و بعد چشم بندشو زد به چشماش .
منم .تا حالا یه مرد لخت ندیده بودم .
پیرمرد ،بدن پر مو وسینه پهنی داشت و پشمالو بود که هم موهای سفید و سیاه باهم قاطی بود.
و کیرشم نیمه شل شد . و موهای کیر وخایشو زده بود .
که سفیدی کیر وخایش تو بدن پر موی اون عین یک نگین میدرخشید .
دست انداختم و کیرشو گرفتم .و کمی مالیدم و خایه هاشم کمی مالیدم .
داشتم لذت میبردم و اینکه. ست زنونه پوشیده بودم .یک حس غریبی داشتم .
و فکر میکردم که زنم و اون شوهرمه .
و میخاستم .ازش لذت ببرم .
دستمو به سینه هاش میکشیدم . وتا پیش کیرش میاوردم .و روی روناش میکشیدم .و میمالیدم .و دوست داشتم سرمو بزارم روی کیرش و دراز بکشم .
که یکدفعه اقا سعید گفت ؛
گفتم ؛بیژن خجالت نکش .
خاستی بزار دهنت ببین چه مزه ای میده .
سرمو اوردم پایین و کیرشو کردم تو دهنم ‌.نرم و خوشمزه بود . دوست داشتم . و شروع کردم با ولع و لذت وصف ناپذیری میخوردم و عشق بازی میکردم .
کیرش اروم اروم صفت و شق شد .
چه کیر خوش تراش و خوبی بود و با دست اندازه گرفتم .یه وجب بود و کلفتیش تقریبا به کلفتی یک لامپ مهتابی بود و خایه های شل و
اویزونی داشت .
اما پر پود و تخماش بزرگ بود .
کیر خودمم سیخ شده بود و از شورت زنونه زده بود بیرون .
وبا لذت کامل میخوردم .و اومدم رو سینه سعید و خودمو انداختم بغلش .
و اونم دست انداخت دور کمرم و چشم بندشو ورداشت و شروع کرد لبمو خوردن .
واقعا داشتم لذت میبردم و بعد گردنمو خورد و دست انداخت رو کونم و کونمو چنگ میزد و میمالید .
بعد اومد روم و دوباره شروع کرد لب وگردنمو و گوشمو خوردن .
احساس میکردم زنشم وکاملا تسلیمش .
و داشتم لذت میبردم .
پیرهن خابو از تنم در اورد و شروع کرد سینه هامو خوردن .
گفت ؛دوست داری بکنمت عزیزم .
گفتم ؛تا حالا کون ندادم .
میترسم . کونم پاره شه اقا سعید .
کیرشما دو برابر کیر منه .
اقا سعید گفت ؛ من کارمو بلدم .نمیزارم اذیت شی .
تو دیگه زن منی .
امروز میخام عروست کنم .
و پرده کونتو بزنم .
بعد شروع کرد لب گرفتن .
و شورت قرمزو از تنم در اورد و لنگامو داد بالا و شروع کرد خایه هامو لیس زدن و خوردن و کم کم رفت پایین و بین سوراخم و خایمو میخورد و شروع کرد کونمو خوردن .
بعد از روم بلند شد و دراز کشید و گفت ؛ خوشگله .عزیزم .
شروع کن .
کیرو خایمو با زبونت ماساژ بده .بیژن جون .
منم شروع کردم به ساک زدن و لیسیدن خایهاش .
بعد بلند شد .
رفت از توی دراور اتاق .
روغن و اسپری بی حسی و کاندوم اورد .
اونجا بود که فهمیدم .که سعید این کارس و منو با هدف . وارد خونش کرده که بکنه .و یه بچه باز حرفه ایه .
اما راضی بودم .خیلی خوب منو تحریک کرد .ومنم لذت بردم ،
از کنار اون بودن .
وبعد زیر شکمم یه بالش گذاشت تا کونم بیاد بالا .و روغن زد به کونم و شروع کرد اروم اروم انگشت کردن .
بعد دو انگشتی کرد ومن داشتم لذت میبردم .و پرسید :بیژن درد نداری که .
…اگه درد داشتی بگو .
بعد کرم بی حسی زد تو دستش و میکرد تو کونم .
و گفت ؛ کرم زدم که دردت کم بشه .
هی میگفت ؛ بیژن امروز عروس میشی .
جون جون جون قربون کونت عروس خانم .بعد گفت :بیژن بشین .
نشستم .
بعد کاندوم رو داد دستم .گفت :اینو باز کن بکش رو کیرم .
قبلش برای دوباره بخورش تا حسابی سیخ و صفت بشه .
منم شروع کردم به ساک زدن و کیرش حسابی دوباره صفت شد .
و کاندوم رو باز کردم … اوه چه بوی خوبی میداد .گذاشتم رو کیرش نرفت .
ازم گرفت :گفت ؛بیژن .
برعکس گزاشتی و درست کرد و داد بهم .
منم کشیدم رو کیرش .
و مدل داگی شدم و اونم کمی روغن به کونم زد و انگشتم کرد و گفت حاضری .
گفتم اره .
متوجه شدم که : سر کیرشو گزاشت دم کونم .
و شرو ع کرد اروم فشار دادن .
و کیرش نمیرفت تو .
بلند شد رفت یک چیز پلاستیکی باریک اورد و روغن زد و کرد اروم تو کونم .
و گفت : الان گشاد میشه .
و کونت باز میشه و کیر راحت میره توش .
و بعد درا ز کشید و کاندوم رو در اورد و گفت بخور تا کونت وا شه .
و منم با ولع شروع کردم ساک زدن .
بعد چند دقیقه .
گفت بسته .
داگی شدم و اون پلاستیک رو از کونم در اورد و به کیرش اسپری بی حسی زد و کاندوم رو کشید روش .
و روغن زد و گزاشت رو سوراخ کونم و فشار داد و کلاهکش رفت تو کونم .
گفت : درد داری .
گفتم ؛ هنوز نه .
گفت تحمل کن .
برای اولین بار درد داره . حتی تو کس زن هم بکنی برای بار اول درد داره .
و اروم شروع کرد فشار دادن .
کمی درد داشتم .
اما چیزی نگفتم .و شروع کرد تلمبه زدن و بعد خودشو کامل انداخت روم و تلمبه میزد .

بعد کیرشو دراورد .
و گفت بیا ایستاده .
و من به کمد تکیه دادم .
و کیرشو کرد تو کونم و شروع کرد تلمبه زدن و بعد در اورد و اومد رو تخت دراز کشید.
گفت بیا روش .
رفتم روش و روکاندوم روغن ریخت و تنظیم کردم در کونم و فرستاد توش .اون کیر نازنینو .
و بالا پایین کردم .
و داشت لذت میبرد و قربون و صدقه میرفت .
بعد گفت ؛ پاشو بخاب .
و من به پشت خابیدم .و پاهامو داد بالا و کیرشو کرد تو کونم .
و شرو ع تلمبه زدن .
و یکدفعه در اورد ‌و ریخت روی شکمم .
و کیرشو اورد جلو صورتم و گفت بخور .
گفتم نه .
حالم بهم میخوره .
گفت :یه زن تابع حرف شوهرشه و صورتمو گرفت و کیرشو مالید به صورتم وکرد تودهنم .
اول بدم اومد و لی چند لحظه بعد شروع کردم خوردن .تا کیرش شل شد و خودش کشید بیرون .
و سرشو اورد پایین و شروع کرد برای من ساک زدن .
کمی که ساک زد .
ابم اومد و تودهنش پر اب شد و بلند شد رفت تو دستشویی خالی کرد .
بعد دستمال اورد ومنو پاک کرد وبوسید و گفت :بیژن من تا حالا خیلی کون کردم .
اما تو بهترین حالی بودی که تا حالا کردم .

ممنون .
اگه بخاهی خوشحال میشم که با هم دوست باشیم .
منم چیزی نگفتم .
تقریبا ساعت ۴بود و گفتم .
بد بخت شدم .
اداره الان تعطیل میشه .
سریع لباس پوشیدم .
اقا سعید هم ماشینو دراورد و منو رسوند .شرکت بابام و منم تو اخرین لحظه اونو دادم به دوست بابام .
بعد اقا سعید گفت بیا برسونمت .
و ۱۰۰ هزار تومان هم به زور کرد تو جیبم .
گفت : واسه خودت یه ناهار خوب بخر .
و شمارشو بهم داد و منو تا نزدیکیای خونه رسوند .
تمام .
ببخشید نوشته هام زیاد طولانی شد تا این اتفاق سکسی رو براتون بنویسم .
اگه خوشتون اومد .چند تا خاطره دیگه هم است که براتون مینویسم .

ادامه...

نوشته: بیژن


👍 54
👎 17
76359 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

895692
2020-07-04 21:14:19 +0430 +0430

بیژنم به کونیای سایت اضافه شد.بخدا ملت چه راحت کون میکنن.سس بیژن .


895700
2020-07-04 21:20:21 +0430 +0430

نتیجه اخلاقی اینکه گم شدن بهتر است از کونی شدن.ادرس خود را از ما بپرسید بکنان شریف 😁


895710
2020-07-04 21:27:41 +0430 +0430

والا من شنیده بودم جونا دست پیرمردا میگیرن از خیابون ردشون میکنن اینجا قضیه برعکس شده پیرمردا دست جونا رو میگیرن

این روزا همه کونی هستن شما چطور؟؟؟


895712
2020-07-04 21:31:21 +0430 +0430

کون صدتومنی

6 ❤️

895717
2020-07-04 21:34:51 +0430 +0430

1- پدر شما پرونده های شرکت رو خونه نگه داری میکرد؟ 2- چه با اتوبوس رفته باشید چه با مترو میدان فردوسی خودش ایستگاه جفتشو داره نیاز نیست ولیعصر پیاده بشید تا فردوسی برید 3- پیرمرده ماشین داشت با اتوبوس و پیاده رفتو امد میکرد؟؟ 4- ساعت چهار بعد از ظهر تازه حرکت کردید و به اداره دولتی رسیدید؟ ادارات هرگز بعد از چهار باز نیستن 5- ساعت چهار به شما پول نهار داد؟؟ 6- پدرتون یه کار مهم به شما سپرد شما رفتید کون دادید؟؟؟


895718
2020-07-04 21:35:20 +0430 +0430

توکه میخواستی بدی
چرا پس اینقد داستانو کشش دادی
تو اتوبوس میکشیدی پایین بهش میدادی دیگه
مگه تو اون ایران نمیشه از این کارا کرد؟؟؟

4 ❤️

895731
2020-07-04 21:41:41 +0430 +0430

کونده جان کیر صفت نمیشه . کیر سفت میشه.
اگه بخوای به عنوان صفت به کار ببری،
اضافه تشبیهی میشه و باید بنویسی کیری.
یعنی ی نسبیت بیاری آخر کیر.
اونجوری صفت میشه.
کیری . یعنی همچون کیر.

6 ❤️

895732
2020-07-04 21:42:56 +0430 +0430

اخه چند شب پیش هم چی کستانی نوشتی فقط اون پیرمردش ژولیده بود اینجا تمیز تو دردت چیه معلومه بدجور هوس کیر پیر کردی

5 ❤️

895747
2020-07-04 22:10:10 +0430 +0430

لطفا اون چندتا خاطره دیگه رو ننویس…شاه ایکس حرفی برای ما نذاشت دیگه.یک کلمه بگو مفعولم و فاعلِ سن بالا می خوام و اینقدر تفت نده.


895767
2020-07-04 23:02:58 +0430 +0430
NA

داستانت قشنگ بود منکه لذت بردم عزیزم

3 ❤️

895790
2020-07-05 02:47:18 +0430 +0430

یه شب با یه خانم مطلقه ای که از دوستانم بود دو روزی برای تفریح رفتیم شمال بعد از پلیس راه نور به سمت علمده یه محوطه باز هستش …دنده به سه نزدم دیدم کنار جاده یه بنز 230 سفید 84 کاپوتش بالاست …راستش نو بودن ماشین باعث شد چشم ازش برندارم …سرعتم رو اروم کردم تا دل سیر نگاهش کنم رسیدم جلو ماشین یه پیر مرد قد بلند عصا بدست خوشتیپ با نگاهی ملتمسانه التماس دعا داشت . نگه داشتم برای اینکه بی ادبی نکرده باشم نگذاشتم که سمت پنجره خم بشه سریع پریدم پایین گفتم امری باشه ماشین مشکل داره؟ راستش یجوری نیشخند زد که ناخوداگاه سپر های امنیتی کونم که فکر میکردم بعد سالها از کار افتاده …شروع کرد آلارم هشدار زدن !!! بخودم گفتم در عرض یه ثانیه زد به کله ات … رفتم جلو گفتم جونم حاجی طوری شده ؟ گفت وای…شیر مرد قصه های من اومد دست انداخت گردنم رو مالید گفت بیا ببین ته سینه ماشین چند تا سیم اتصالی کرده و نیمه سوخته شده …وقتی دود اومد تو اتاق نگه داشتم دیدم اتیش گرفته سریع خاموش کردم …الهی قربونت برم ناز عسلی !!! میتونی سیم های نیمه سوخته رو از هم وابِکُنی؟!!! بروم نیاوردم رفتم از پشت ماشین یه دمباریک برداشتم و به سمت ته موتور رو دیواره سینی عقب …واسه اینکه دستم برسه…بشدت دولا شدم شروع کردم با سیمها ور رفتن…5 ثانیه نشد نصف و نیمه چسبوند بهم گفت میتونی ؟ سختت که نیست؟ تو دلم گفتم لااله …من اینجا چه جوری گیر افتادم…گفتم جاجی اگه سرک نکشی النه تمومش میکنم … ایندفعه نامردی نکرد کامل چسبوند در کونم و گفت نفهمیدم چی گفتی …بعد رو من دولا شد به بهانه نشون دادن چیزی شروع کرد هل دادن !! مردک روز روشن جلوی خلق اله!!! اومدم بکشم بیرون …تازه یه دستش هم گذاشت بغل کونم …تا اون لحظه دیگه اومدم کنار … سرمو تکون دادم گفتم خدایا اخه چه حکمتی بود که منو اینجا نگه داشتی ؟.خواستی بگی هنوز پیر نشدم ؟ نگهم داشتی که یاد اوری کنی که سپر های امنیتی کونم آلارم میزنه یا نه ؟ آپ تو دیته. یا حکمتت این بود که دلت واسه حاجی سوخت برم پیشکش شم…اینهارو جدی رو به اسمون میگفتم …مردک جمله اخریمو شنید …نیشش باز شد و انگشت اشاره گرفت به اسمون گفت اره قربون حکمتش!!زبونم بند اومده بو.د اصلا نفهمیدم که اتوسا سر اختلاط اخری کنارم واستاده بود …با یه خنده ای دستم رو کشید برد سمت ماشین نشوند جای خودش بعد ماشین رو روشن کرد گازش رو گرفت.اصلامغزم از کار افتاده بود …به خودم اومدم گفتم نگه دار …برگرد تا این دیوثو …هیچی دیگه هنوزم که هنوزه روزی دوبار منو یاد اونروز نندازه دل سیر نخنده ول کن نیست. دیوث روز روشن جلو عابرین…حتی به سن و سالمم توجه نکرد. دیر جنبیده بودم کاپوت ماشین از وسط دونیمم میکرد.حالا دیگه از ده متری هیچ پیر مردی رد نمیشم .
عبرت بگیرین شما هم رد نشین…

5 ❤️

895795
2020-07-05 03:49:12 +0430 +0430

نتیجه اخلاقی این کستان: هر کی میخواد کونش باز شه باید از یه پیرمرد آدرس بپرسه

5 ❤️

895808
2020-07-05 04:31:29 +0430 +0430

بدون دروغ و این چیزا بود خوشم اومد بیژن بیا پیام بده بهم خوشم اومد ازت

2 ❤️

895818
2020-07-05 05:13:36 +0430 +0430

خوب بود

1 ❤️

895827
2020-07-05 05:34:40 +0430 +0430

اخ دوست دارم یه پیرمرد اینجوری بکنتم

2 ❤️

895828
2020-07-05 05:45:13 +0430 +0430

مواظب باشید خطر خطر درگاه کونتان را سفت بچسبید

1 ❤️

895833
2020-07-05 05:55:52 +0430 +0430

اون پیرمرد دیگه نهایت اینکارست ،خونشم کنار پارک دانشجو بوده ، از چه کسی هم ادرس پرسیدی😁

1 ❤️

895848
2020-07-05 06:58:09 +0430 +0430

تو هم با یه شربت کونی شدی (clap)

2 ❤️

895856
2020-07-05 07:18:51 +0430 +0430

خدایا منو بکن

1 ❤️

895863
2020-07-05 07:47:57 +0430 +0430

فيلم فروشندرو زياد ديدى

0 ❤️

895901
2020-07-05 09:41:37 +0430 +0430
NA

فاک د گی

1 ❤️

895902
2020-07-05 09:45:57 +0430 +0430
NA

0936 420 7342
گی تماس

0 ❤️

895906
2020-07-05 09:58:08 +0430 +0430

کون میدم فقط حضوری از سنندج

0 ❤️

895910
2020-07-05 10:13:39 +0430 +0430

Kolan koon dadan hal mide

0 ❤️

895920
2020-07-05 11:06:12 +0430 +0430

بنویس

0 ❤️

895931
2020-07-05 11:41:50 +0430 +0430
NA

کی اشپز خونه رو با سیمان سفید میزنه کصکش بی همه کس اشپز خونه فقط گچ و سرامیک میشه بابات بهت یه کار مهم سپرده تو رفتی کون دادی ؟ زن باباتو گایدم

0 ❤️

895939
2020-07-05 12:13:16 +0430 +0430
NA

بپا بیژن خونت نیفته 🌹

0 ❤️

895973
2020-07-05 14:45:42 +0430 +0430

پیرمرد بالای پنجاه ، فوری پیام خصوصی بده. منتظرم

0 ❤️

895982
2020-07-05 16:14:40 +0430 +0430

تو آخرشی…بهت بیلاخ سر بالا میدم،چون داستانت قشنگ بود،کسشعر بود،ولی خوب بود،حداقل آموزنده بود و یادگرفتیم از پیرمردها آدرس نپرسیم…کونی خان،بابات همونروزی که اسمت رو گذاشت بیژن باید میفهمید آخرش کونی میشی…الدنگ خجالت نمیکشی این اراجیف رو بهم میبافی…این ماجرای پرده کون چیه افتاده تو دهنه شما کونیای سایت،

0 ❤️

896012
2020-07-05 19:52:14 +0430 +0430

بنویس بازم بیژن خوشگل جیگرطلا

0 ❤️

896016
2020-07-05 20:27:18 +0430 +0430

این جریان شربت آوردن همیشه داستان رو خراب می‌کنه. کی مد کرده اینو؟؟

0 ❤️

896062
2020-07-05 21:27:41 +0430 +0430

یعنی اینکه بعضی ها باور نمیکنن پسر کونی تو ایران زیاده منو یاد مصاحبه احمدی نژاد تو آمریکا میندازن

0 ❤️

896159
2020-07-06 04:51:19 +0430 +0430

باریکلا پسر خوب

0 ❤️

896249
2020-07-06 11:21:55 +0430 +0430

خدایا چرا داستانهای گی اینقدر لایک میخورن؟؟ مگه داریم؟؟ مگه میشه؟؟ (dash)

0 ❤️

896251
2020-07-06 11:32:21 +0430 +0430

پیر مرد بیچاره مشکلی نداشته؟ فقط یکم حشری شده.
کون خودت خارش داده.

2 ❤️

896321
2020-07-06 20:18:50 +0430 +0430
NA

سلام بر نویسنده عزیز
لطفا اگر شماره ایشون رو خصوصی بدید ممنون میشم
کار بلد کم گیر میاد
سپاسگزارم

0 ❤️

896640
2020-07-07 13:43:45 +0430 +0430

از قدیم میگن کرم از درخته.تو شورت پات نبود

0 ❤️

896671
2020-07-07 18:10:57 +0430 +0430

چاخاااان

0 ❤️

898212
2020-07-12 05:49:31 +0430 +0430

خداروشکر پیرمرده بیژن خونش تنظیم شده

0 ❤️

898620
2020-07-13 15:22:14 +0430 +0430
BSY

اینکه یه پسر بخواد کون بده رو هی به دختر بودن تشبیه نکنید خواهشا… مصلا کسی که گی هست یعنی دختره که میخواد با همجنس خودش رابطه داشته باشه؟

0 ❤️

899658
2020-07-17 07:19:03 +0430 +0430

چظوری همچین کصشعری انقد لایک میخوره نمی‌دونم
حتی نمیدونی تاخیری رو به کیر نمیزنن. اگه بزنن که کیر یارو بی حس میشه چیزی حس نمیکنمه احمق
نمیدونم چرا نمیتونم دیسلایک کنم

0 ❤️

899691
2020-07-17 16:12:09 +0430 +0430

اگر کون دادن و کون کردن له همین سادگی بود من کل ایران کرده بودم بچه کم کسسعر بنویس مگه له این سادگی

0 ❤️

899986
2020-07-18 18:30:02 +0430 +0430

اصولا از همجنسگرایی بدم میاد ولی کامنتا خیلی باحاله وقتی میخونی اما مشماع رو از تو زانو میگفتیا 😂 مُشماعععع ولی کامنتای خیلی باحالی بود دمتون‌گرم😂😂😂

0 ❤️

900041
2020-07-19 04:52:15 +0430 +0430

خیلی عالی بود…ممنون…

0 ❤️

900246
2020-07-19 20:11:15 +0430 +0430

😂 😂

0 ❤️

900256
2020-07-19 21:44:49 +0430 +0430

خدابرسونه ازاین اقاسعیداکه ده ساله کف موندم بخدادیگه نمیدونم فقط توداستانامیخونم انگاردیگه نیست قبلاداشتمارفت ومن موندم وکلی کفی یعنی الان گیرم بیادزن چیه همه چیش میشم

0 ❤️

904639
2020-08-01 10:08:23 +0430 +0430

استفاده از کاندوم در هر رابطه جنسی که قراره یه چیز سیخی توی یه سوراخی وارد بشه قطعاً لازمه، ولی لازمه که به شکل درست از کاندوم استفاده بشه.
از اولین لحظه فرو‌کردن، تا بعد از اینکه طرف ارضا شد و کشید بیرون، در تمام این مدت باید با کاندوم باشه. مطمئن باشید کاندوم سالمه و ترک نداره، تاریخ مصرفش باطل نشده باشه. برای لیز کردن، فقط و فقط از ژل روان کننده (لوبریکانت) که پایه آب داره استفاده کنید (از روغن، کرم، ژل مو، روغن آشپزی، صابون، شامپو، روغن بچه و وازلین و اینها استفاده نکنید که ممکنه کاندوم ترک بخوره و ساییده بشه و دیگه عملاً بی فایده س). هر از گاهی در بین سکس چک کنید که پاره نشده باشه. و اگر با چند نفر سکس دارید، اگر از یه نفر می رید سراغ نفر دیگه، حتماً اون کاندوم رو بندازین دور و از یه کاندوم جدید استفاده کنید. بعد هم که کارتون تموم شد، آروم کاندوم رو از روی گرزتون خارج کنید، سرش رو گره بزنین، لای یه دستمال کاغذی بپیچین، و ترجیحا توی یه کیسه بندازین و کیسه رو گره بزنین و بعد هم دور بندازین.
مراقب سلامت خودتون و کسی که باهاش سکس می کنید باشید.

0 ❤️


Top Bottom