پزشک گی (۲)

  ...قسمت قبل


  من احسانم...اولین خاطره گی خودم توی مطب دکترو براتون تعریف کردم...بعد از اینکه اون ماجرا با دکتر فرزاد برام اتفاق افتاد مدام تو فکر اون روز بودم...اونشب وقتی رسیدم خونه شام نخوردم...رفتم دوش گرفتمو وقتی خواستم بخابم دیدم فرزاد پی ام داد و شروع کردیم حرف زدن...گفت امروز چطور بود گفتم عالی...گفت تو هم عالی بودی هم کیرت هم کونت گفتم ممنون...دیگه قرار شد با هم باشیم...البته اونم دوس دختر داشت ولی مایل بود در کنار دوس دخترامون هر از گاهی با هم گی کنیم....بهم گفت 1 دوست داشته که اونم پزشکه که حدود 1 ساله با هم گی میکنن و دوستش 2 ماهه رفته خارج از کشور برای تخصص و برا همین اونم خیلی دلش میخاسته که منو انتخاب کرده...این ماجرا گذشت که من اخر هفته با دوس دخترم مهمونی دعوت بودیم...فرزاد زنگ زد گفت پنج شنبه برنامه خاصی نداری گفتم چطور؟گفتم 5 شنبه شب بیا منزل من گفتم تولد دعوت شدم ولی اگه شد زود از اونجا میامو میام پیشت گفت اوکی...5 شنبه عصر بود رفتم دوش گرفتمو داخل کونمو حسابی تمیز کردم تیپ رسمی با کراوات زدمو با دوس دخترم رفتیم مهمونی...حدود ساعت 11 شب به دوس دخترم گفتم بریم خونه من باید برم خونه یکی از دوستام...گفت باشه...البته بعد از کلی سین جیم کردن...گذاشتمش دم خونشونو رفتم سمت خونه فرزاد...خونشون بالای شهر چندتا خیابون با خونه پدرم فاصله داشت...رسیدم دم مجتمع گفت بیا طبقه...رفتم بالا در باز کرد رفتم داخل...سلام و احوالپرسی...1 اپارتمان تقریبا 200 متری فوق شیک بود...تیشرت و شلوارک پوشیده بود...تعارف کرد نشستیم دیدم بساط مشروبش براهه...گفت میخوری گفتم حتما...گفت ویسکی بریزم یا وودکا...چون توی مهمونی وودکا خورده بودم گفتم وودکا بریز...رفت اول برام تیشرت و شلوار اوورد گفت برو عوض کن...رفتم عوض کردم اومدم نشستم مشروب ریخت شروع کردیم به خوردنو تعریف از خاطرات...از خانواده ها گفتیم اون خانواده سرشناسی بودن حتی داییش که 1 تاجر بزرگ بود دوست صمیمی بابام از اب در اومد...دیگه خیالم راحت شده بود....میدونستم با 1 شخص ابرومند طرف شدم...فرزاد پسر خیلی خوبی بود...با شخصیت و مودب...من رفتم دستشویی فرزاد گفت احسان ژل گذاشتم داخل کونتو میخای بشوری...رفتم داخل دستشویی شلوارکمو در اووردم دستشویی کردم و با ژل کاملا داخل کونمو تمیز کردمو اومدم...1 کم مست بودم...بازم مشروب ریخت خوردیم...اون گفت اهل سیگاری یا قلیون...گفتم قلیون بهتره...پا شد برام درست کرد...نشستیم داخل تراس...به قلیون کشیدن و مشروب خوردن...دیگه حال خودمو نمیفهمیدم هم من مست بودم هم اون...بلند شدیم به زور رفتیم داخل اون ول شد روی مبل...بدون مقدمه رفتم سمتش کیرشو از تو شلوارکش در اووردم نیمه شق بود شروع کردم خوردن...1 کم ساک زدم کامل راست شد...فرزاد سرشو گذاشته بود روی مبل و چشماش بسته بود منم حسابی براش ساک میزدم کیرشو میکردم توی حلقمو در میاووردم دیگه اون شهوتی شد...منو زد کنار پا شد لباساشو همرو دراوورد منم همه لباسامو دراووردم اومد کیر منو گرفت اونم شروع کرد ساک زدن...من ایستاده بودم اون ساک میزد...کیرمو میکرد توی حلقش...خیلی هال میداد...محکم با لبهاش کیرمو مک میزد...هردوگیج بودیمو شهوتی...بهم گفت قنبل کن لبه مبل قنبل کردم شروع کرد سوراخ کونمو لیس زدن و انگشتوی کونم میکرد...واییی چقدر عالی بود...سوراخ کونمو مک میزو...دیوانه وار لذت میبردم حسابی کونمو خورد بعد خوابید روی مبل پاهاشو داد بالا گفت احسان بکن...بکنم...زود باش...سریع رفتم سوراخ کونشو دادم بالا شروع کردم خوردن وزبونمو میکردم توی کونش...اون اه اوه میکرد...حسابی براش کونشو خوردم دیگه التماس میکرد میگفت بکن...میگفت بسه بکن منو...کیرمو ژل زدم...گفت خواهش میکنم 1 دفعه بکن داخل اروم اروم نکن محکم بزن توش منم کیرمو 1 دفعه گذاشتم دم سوراخشو 1 دفعه با سرعت کردم داخل کونشو شروع کردم تلمبه زدن...گفت جان جان جان عالی عالی عالی بکن بکن همینه همینه احسان همینو میخاستم...جرش بده جر بده کونمو پاهاشو گذاشته بود روی شونه هام و التماس میکرد...میگفت بکن...محکم بکن...میگفت فقط تلمبه بزن...خواهشم میکنم احسان منو بکن...کونم بذار...بکنم....کیرتو تا ته بکن منم محکم تلمبه میزدم...حسابی میکردم...میگفتم جون چه کونی چه کونی داری جون جون میگفت مال توئه میگفت کونم مال توئه بکنم بکنم حدود 5 دقیقه که کردم کیرمو در اووردم برگشتم حالت 69 کیرمو گذاشتم دم دهن فرزاد کردم دهنشو کیر فرزادم و کردم توی دهنم شروع کردم خوردن ...حالت 69 با سرعت برا همدیگه ساک میزدیم کیرشو مثل وحشی ها میکردم توی دهنم اونم کمر منو فشار میداد تا کیرم بیشتر بره تو دهنش و انگشتاشو میکرد توی کون من...انگشتاش توی کون من بود...از روش بلند شدم رفتم رو به دیوار ایستادم دستامو گذاشتم به دیوار پاهامو باز کردم و قنبل کردم و کونمو دادم عقب و گفتم بیا بکن....زود باش...بیا بکن توش...بجنب...محکم...یواش نکن که خوشم نمیاد...بذار دم سوراخ 1 مرتبه بکن تو کونم ...بکن...فرزاد بجنب خواهش میکنم....فرزاد اومد کمرمو گرفت کیرشو گذاشت دم سوراخم 1 مرتبه فرستاد تو کونم...1 اه کشیدمو گفتم جون قربون کیرت برم بکن بکن بکنننننننن بکننننن کرد توی کونم و شروع به تلمبه زدن کرد...نه تنها درد نداشتم بلکه لذتی داشتم که توی عمرم اینقدر لذت نبرده بودم...کیر بزرگ فرزاد مثل تنه درخت میرفت تو کون منو بیرون میومد من اه اوه میکردم...بکن بکن بکن بکن فرزاد بکن بکنم....بیشتر بیشتر...خواهش میکنم...التماست میکنم...اونم محکمتر میکرد...صدای شالاپ شلوپ بدنش که به کون من میخورد سالن و پر کرده بود...فقط اه اه میکردیم...من قربون صدقه کیر فرزاد میرفتیم اون قربون صدقه کون من...خیلی قشنگ میکرد...واقعا عالی تلمبه میزد...از پشت بغلم کردو چسبید بهم با سرعت تو کونم تلمبه میزد و من اه اه اه میکردم...بکن بکن فرزاد بکن فرزاد تورو خدا بیشتر التماست میکنم...فرزاد با اخرین توانش تو کون من تلمبه میزد...منو بغل کرده بود چسبیده بود بهم حدود 10 دقیقه همینطور منو کرد بعد کیرشو در اوورد بر گشتم شروع کردم ازش لب گرفتن...لبای همدیگرو میخوردیمو زبونمون تو دهن همدیگه بود... بعد پامو گذاشتم لبه مبل فرزاد کرد تو کونم از پشت کمرشو گرفته بودمو چسبونده بودمش به خودم...التماس میکردم فقط بکنه...میگفتم تورو خدا ابت نیاد...فقط بکن...بکن فرزاد بکن لامصب جرم بده....کونم بذار کونم بذار فرزادم هرچی من میگفتم گوش میکرد...محکم تو کون من تلمبه میزد و صدای اه اوهش توی سالن پیچیده بود...به قدری محکم میکرد که شرق شرق صدا میداد...بعد فرزاد کیرشو کشید بیرون رفت رو مبل قمبل کرد من رفتم شروع کردم به کردن اون...کیرم تو کونش عقب جلو میکردم...دیگه اه اوهمون به اسمون بود...هر دفعه که هر کدوم زیر کیر بودیم به اون یکی التماس میکردیم بیشتر بکنه...انگار هیچکدوممون دوس نداشتیم بکنیم...فقط دوس داشتیم به همدیگه بدیم...من میکردم تلمبه میزدم...فرزاد التماس میکرد فقط خواهش و تمنا...فقط میگفت بکن بکن بکناحسان بکن بکن کونپو بکن محکم محکم محکم...میگفت بزن رو کونم من میزدم روی کونش شرق شرق قربون کونت برم عزیزم این کون مال کیه اون میگفت مال احسانه احسان ...با سرعت تو کون فرزاد تلمبه میزدمو قربون صدقه کونش میرفتم...وقتی حسابی کون فرزادو کردم چشمم به تراس افتاد گفتم فرزاد باید منو تو تراس بکنی مست مست بودیم ...پاشو بیا بدون معطلی رفتم توی تراس دستامو گذاشتم لب نرده ها و قمبل کردم...فرزادم اومدو شروع کرد کردن میکرد منو حسابی مثل وحشی ها تلمبه میزد...واقعا سکس تو هوای ازاد چقدر جذاب بود...من فقط پایین ماشینو رو میدیدمو لذت میبردم...از اینکه توی فضای باز 1 نفر داره منو میکنه لذت پیبردم...داشت ابش میومد زود نشستم روبروش ابش پاشید تو صورتم بلندم کرد منو تکیه داد به نرده های تراس شروع کرد برام ساک زدن اصلا حالمون دست خودمون نبود اون لحظه فقط دوس داشتم با فرزاد ارضا بشم...چطوریش مهم نبود...همه ابمو خالی کردم توی دهنش...رفتیم داخل اون رفت دهنشو شست و ولو شدیم روی پبل...بعد از چند دقیقه دوباره شروع کردیم...دیگه ساعت 3 بعد از نصفه شب بود...هر کدوم 3 بار ارصا شده بودیم...من خوابیده بودم روی تخت و فرزاد توی کونم تلمبه میزد...اون نشسته تو کون من تلمبه میزد دیگه هر دوتا زجه میزدیم گفتم بخواب رو کمرم...خوابید روی منو محکم تلمبه میزد....وایی که چقدر عالی بود...بهتر از این نمیشد....فرزاد با دستش کیر منو میمالیدو منو میکرد...همزمان ارضا شدیم...اب من ریخت روی تخت اب فرزاد هم ریخت توی کون من...همینطوری بیهوش شدیم...نفهمیدم کی خوابیدم...وقتی چشمامو باز کردم دیدم فرزاد نیست پا شدم دیدم توی پذیرایی نشسته بود...سلام کردم گفت بریم صبحونه...صبحونه خوردیم گفت میخای برو دوش بگیر...رفتم داخل حمام اب و باز کردم...هنوز 1 کم مست بودم وقتی رفتم زیر اب دیدم فرزاد از پشت کیرمو گرفته داره میماله...بدون معطلی کیرشو که راست شده بود گرفتم از پشت گذاشتم دم سوراخم ...زیر دوش مهلت ندادم اون تلمبه بزنه...خودم شروع کردم عقب جلو رفتن...حدود نیم ساعت توی حمام هم اون منو کرد هم من اونو...زیر دوش تو کون همدیگه تلمبه میزدیم و اه اوه میکردیم سکس کردیم و ارضا شدیم...بعد اومدیم بیرون...1 کم نشستیم به حرف زدن...تا عصر اونجا بودم و بعد از ظهر از فرزاد خداحفظی کردم و رفتم....امیدوارم خوشتون اومده باشه.


  نوشته: احسان

 • 18

 • 21
 • نظرات:
  •   407TT
  • 1 ماه،1 هفته
   • 13

  • عجب دکتر کنه ای بوده ولتم نمی کرده (biggrin)


   نامرد اون دفعه مرعاتتو کرد مشتری شی این دفعه سرویست کرد!!


   دکتررو هم آخرش کونی کردی خدانشناس!! نیم ساعت اون تورو کرد نیم ساعت هم تو اونو!!!


  •   شاه ایکس
  • 1 ماه،1 هفته
   • 6

  • دکتره اینو بخونه داوطلبانه کرونا رو میکنه تو حلقش!!(biggrin)


  •   Bad.booy7
  • 1 ماه،1 هفته
   • 2

  • بابا جمع کن دیگه هر شب هرشب گی میزاری؟!
   میزاشتی یه فاصله بینشون بیفته اح چقد از کون کونک بازیاتون میگین!!
   اعصابمون تخمی شد!!


  •   Mohammad533
  • 1 ماه،1 هفته
   • 1

  • کصشعر


  •   Arka1100
  • 1 ماه،1 هفته
   • 1

  • سری قبل کامنت گذاشتم اکانتم اومین غیرفعال کرد
   ولی امشب واقعا گی ها به سایت هجوم اوردن
   از حمله ملخ هاوحشتناک تره


  •   vahidshazdeh
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • دلم خواست


  •   Saeedسعید۲
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • کسی نیست ی کون بده به این کیر من


  •   forestgumpnew
  • 1 ماه،1 هفته
   • 2

  • خوش بحالش که دکتره و خونش دویست متره و تزاس خونش نمای قشنگی داره ، من هم اینها رو داشتم حتما زیاد میکردم


  •   19masoud13
  • 1 ماه،1 هفته
   • 6

  • دیگه کون دادن که کراوات زدن نمی خواست
   زیر دوش کون میدادی شیر آب رو میبستی اصراف نشه........
   توی تراس هم کون دادی آبروی دکتر رو توی کل محله بردی
   خجالت بکش برو کونتو بده این ادا ها چیه در میاری


  •   Baby_unicorn
  • 1 ماه،1 هفته
   • 3

  • اول اینکه گی کنیم نه؛ سکس کنیم درسته -_-
   باقی رو نخونده دیس


  •   atabak1396
  • 1 ماه،1 هفته
   • 2

  • پیرو تذکری که یکی از خوانندگان در کامنتها بیان کرد و همینطور قبلا بارها گفته شده، گی یک گرایش جنسی است نه فعل و عمل جنسی. پس گی کردن نداریم و غلطه. شما سکس می کنید حالا با جنس مخالف یا همجنس. هیچوقت کسی که می خواد با یه دختر سکس کنه نمیگه میخوام برم استریت کنم!!! بر همین سیاق کسی که با همجنس سکس می کنه نمیتونه بگه گی انجام دادم یا بیا بریم گی کنیم.
   قسمت عمده این متنت هم فقط فعل امر کردن بود و بس ... خارج از شمارش بکن بکن نوشته بودی . اون قسمت سکس در تراس هم خیلی دور از ذهن بود مگر اینکه در یک برج بلند آسمانخراش در طبقات بالا اونهم در نیمه شب بشه تصور چنین صحنه ای رو پذیرفت که این با توصیفی که شما از مجتمع محل سکونت آقای دکترتون ارایه دادید چندان مطابقت نداشت.


  •   senbala.mikham
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • آدرسه دکتره رو بگو خب


  •   Lusty_Boy
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • عالی بود عزیزم. امیدوارم بازم بهش بدی و بکنیش. حیفه اینجور رابطه ها تموم بشه


  •   99Manaba
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • عجب کسیربودیا یعنی راحت گذاشتی بکنتت (dash)


  •   شبگردتنها44
  • 1 ماه،1 هفته
   • 1

  • بابا بچه بالاشهر


  •   Nanaei
  • 1 ماه،1 هفته
   • 3

  • Iالدنگ دیروز یه کسشعری تلاوت کردی،خندیدیم،قرارنشد هرشب بیای اراجیف تفت بدی.....
   بعد تو فهمیدی آدم آبرومندی هست؟ آدم آبرومند که کونی نمیشه...نمیفهمم از به طرف میگید نرمال هستید و ما آدمای متحجر پشت کوهی نمیفهمیم احساس شمارو،بعد از یک طرف نگرانید بقیه بفهمند کونی هستید و آبروتون بره....


  •   Mahan.king
  • 1 ماه،1 هفته
   • 2

  • تو قسمت1 نگفتم داره مهربونی میکنه مشتری شی؟ به حرف بزرگتر گوش نمیدید که (از تجربیات ما استفاده کنید)


  •   samsepg
  • 1 ماه،1 هفته
   • 3

  • اینکه فانتزی طرف بوده، اونم کسی که احتمالاً فیلم پورن زیاد میبینه و خیلی وقتا خودش رو جای کاراکترهای فیلم می‌ذاره! یا یکی که حتی گی هم نیست و تصوری از سکس دو تا مرد نداره و فقط ناشیانه کپی کرده از اینجا و اونجا. اما از اینا که بگذریم:


   قسمت قبلی هم نوشتم، بعیده کسی دکتر باشه و اینقدر نفهم، که ندونه «سکس بدون کاندوم، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.»
   ندونه، «ریختن آب توی سوراخ، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.»


   مراقب سلامت خودتون باشید. خواننده باید عاقل باشه!!!!


  •   narange
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • مگه قرار نشد دیگه 1 داستان هم ننویسی !


  •   مهدی-پاشنه-طلا
  • 1 ماه،1 هفته
   • 1

  • این که یه عن زیادی بود که خوردی ، خوب هم خوردی‌


   خاااک بر سرت کنن کونیِ پلشتِ نکبتِ دوزاریِ گاو ‌   به قول مرحوم : خیلی خری


  •   Mania-les
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • لطفن کیرتونو از تو کون هم درمیارید بعدش ساک نزنید ، مرسی


  •   مردتنها90
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • من دیگه ررررررررد دادم (dash)


  •   فریاد سکس
  • 1 ماه
   • 0

  • فقط شرق میزد؟


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو