پسردایی بهم تجاوز کرد

  1392/4/8

  سلام اسم مریم 18 ساله یه دختر معمولی قد 165 کمر خیلی باریک کون متوسط که با اندام من همخانی داره نسبت به قدم و کمر باریکم خیلی خوشکله این رو دوستام میگن که تعریف از خود نباشه ولی با اینکه قد بلندی ندارم و لی اندام خیلی توپه موهام بور رنگشون نکردم خودشون بور هستن پوستم سفید و با کمی افتاب که بهش بخوره به قرمزی میزنه دماغ کوچیکه ولی مثل این دماغ عملی ها نیست چشمام ابی و بدن خیلی کم مو که مثل موهام زدن که اصلا نیازی نیست که بزنموشون خواستم خوب منو تو زهنتون تجسم کنین که در حال خوندن جلوی چشمتون بیام حیف که ما تو ایرانیم اگه خارج بودم . . . خلاصه من نه اهل دوست پسر داشتنم ولی مثل بقیه سکس رو دوست دارم فیلم نگاه میکنم خود ارضای میکنم همیشه دوست داشتم دوست پسر داشته باشم ولی خیلی میترسم کسی بفهمه و نه ازینا هستم که خودشون رو شبیه این دختر جنده ها میکن هستم خیلی عادی مانتو متوسط نه تنگ نه گشاد شلوار از کفش پاشنه بلند هم بدم میاد ما کلان زیاد خونه دایم میریم یه سالی میشه که شک کردم به پسر دایم ازم یک سالی کوچیک تره ولی بهش نمیخوره حتی فیلم هم نگاه کنه همین شکم رو برمیگردوند هر وقت میرفتم دست شوی چه خونشون چه خونم چون همیشه حواسش بهم بود متوجه میشد پشت سرم میرفت دست شویی من دلیلش رو نمیدونستم تا یه روز یه فکر احمقانه کردم گفتم نکنه میره نگاه نوار بهداشتی هام میکنه اخه هروقت پریود میشدم نوار بهداشتیم رو میزاشتو سطل اشغال دستشویی. اون خیلی دور از دستشوی میبود.


  یه بار که رفتم دستشوی نوار عوض کردم طبق معمول پشت سرم رفت دست شوی منم تا اومد بیرون رفتم نوارم رو چک کردم دیدم که دست خورده درست سر جاش نیست بازش کردم دیدم یه چیزی مثل اب دهن داخلش ریخته و خیسه نگو باهاش خودش رو ارضا میکرد نمیدونم چطور ولی این کا رو میکرد دیگه جدب نوار شده بود ابش ولی تا حال ندیده بودم و همیشه دست میزد تو کیفم ولباسام تو مثل اول مرتب نمب کرد فکر کنم شبا این کا رو میکرد وقتی خونمون بودن هم لباسی تو کمودم بهم ریخته میشدن جمشون میکرد ولی نه مثل همیشه ما برای عید یه 5 روزی رو رفتیم خونشون شب اول احساس کردم کس داره به کونم دست میزنه بیدار شدم کسی نبود روز دوم خواب نبرد تا صبح دوبار حس کردم بیدار بودم ولی واکنشی نشون ندادم من تو اتاق پیش اجیش که یک سال ازم کوچیکتر خواب بودم البته من رو زمین اون رو تخنه نمیدونستم باید چه واکنشی نشون بدم پتو رو صورتم بود اونم از رو شلوارم داشت خیلی ارود دست رو کسم میکشید حتی چند بار خواست دست کنه تو شلوارم که نمیتونست دستش میلرزید از یک طرف خوشم میومد و از یک طرف دوست اشتم پاشم بزنم تو گوشش اون شب نوار نزاشته بودم بعد از 2 یا 3 دقیقه حس کردم کسم یکم خیس شده و لی ارضا نشده بودم چون تو فکر بودم اینطوری شد تصمیم گرفتم یکم تکون بخورم تا بترسه بره که همنطور هم شده بلند شد رفت دست زدم به کسم خیس شده بود تا حال کسم به دست یه پسر خیس نشده بود فرداش که بیدارشدم بیشتر دوست داشتم بزنمش خیلی عادی که انگار نه انگار داشت دیشب بام حا میکرد میاد سلام میکنه و عادی رفتار میکنه دایم رفت سر کار بقیه هم رفتن گردش من یکم ضعف کرده بودم وایسام خونه پسر دایم رضا هم رفت کلاس کامپیوتر تا ساعت 11 کلاس داشت خوابم ساعت ده از شدت بی حال خوابیدم و بعد حس کردم یکی داره بهم دست میزنه باز خودم رو زدم به خواب زیر چشی نگاه میکردم روسریم رو چشام بود ولی از لبش بیرون معلوم بود خواستم تکون بخورم بره و تو فکر این بودوم چکارش کنم که بلند شد فکر کردم رفت بعد اروک یکی انگشت هاش رو به لب نزدیک کرد به لبم نزدیک بود داشتم میدیدم به زد به لبم حتی خواست لبم رو به بوس که ترسید اون لحضه خیلی ترسیدم اخه نمیدونستم کس خونه هست نیست سرو صدا کنم یه وقت زرو گیرم نکنه ازاز این چرت و چرته ها که از بوصیدنم منصرف شد بعد یک و کیرش رو گزاشت داشتم دیونه میشدم و حسابی ترسیدم که گذاشتش رو لبم دیگه نمیتونستم تحمل کنم که اب که مثل زمانی که خودم حشری میشم بود اخ تو فیلما دیدم اب پسر این جوری نیست یه مزه شور میداد که حس مثل بالا اوردن گرفتم اون فقط گداشتش رو لبام ولی من حالم بدشد از جام پریدم خشکش زده بود هم من رو هم اون رو شلوارشم تا نصفه پاین بود که گفت ببخشید گفتم بیشعور داری چکار میکنی از ترس حتی شلوارشم بالا نکشید گفت قلط کردم رفتم ناخداگاه رفتم گوشیم رو ورداشتم که زنگ بزنم مامانم اومد دستم رو گرفت دادزدم ولم کن اشغال که در دهنم رو گرفت با کمال پر رویی گفت بزار با هم حال کنیم خواستم دستش رو رو دهنم بردارم که موهام رو گرفت کشید گفت ببخشید به کس نگو گفتم ولم کن گفت میری زنگ میزنی ابرو ریزی میشه کیرش هنوز بیرون بود از ترس کیر شق شدش خواب رفته بود درازم کرد رو تخت ازم بزرگ تره 19 سالشه اندام ریز من پیش اندام درشت اون هیچ بود نمیتونستم کاری کنم انداختم رو تخت گفت بخورش خواستم بزنم تو گوشش دستم رو گرفت گفت بیا بزار حال کنیم من چنتا فئشش دادم هی دست پا میزدم حتا نخوانم کخ بلند بود خنج کشیدم رو دستش ولی ولم نکرد خیلی میترسیدم موهام رو کشید دیونه شده بود یه پسر خجالتی بود ببین چه پرو شد برا ما اینقد موهام رو کشید اشم تو چشمام جم شده بود نمیتونستم قبول کنم خودش کیرشو به صورتم مالید وقتی چک اول رو خوردم حساب کار دستم اومد بهش گفتم باشه ولی فقط میخورمش قبول کرد کیرش بزرگ بود یه 15 سانتی شاید بود شاید بیشتر شاید کمتر زبونم رو زدم بهش گفت بخور دیگه گفتم خفه شو دوباره موهام رو کشید که تسلیم شدم سرش رو کردم تو دهنم مزه بدی داشت خودش یکم شار داد داشت دهتم رو پار میکرد کل دهنم رو پرکرد نصفشم نرفت براتش سرشرو میخوردم گفت تا ته تا تونستم میخردمش ولی لذتی نداشت اخه می ترسیدم سرم رو چسبوند به دیوار و بعد خودش کیرش رو جلو عقب کرد که یه هو همش رو تا ته کرد تو دهنم داشتم بالا میوردم که درش اورد گفت بیا خود بخورش سه چارتا فوش بارش کردم گفتم برو گوشو دیگه گفت تا اب نیاد نمیرم داشت براش ساک میردم که دستش رو کرد تو دامنم تا اومد حرف بزنم اخم کرد با سوراخ کونم داش ور میرفت انگشتش همش دور سوراخم بود وقتی رکردش داخلم حال کردم همون جا گفتم من که اب از سرم گذشت بزار حال کنم شاید حس حشری بودنم باعث شد این تصمیم رو بگیرم بهش گفتم میخوام حال کنم و تا خواس حرفی بزنه با اشتیاق کیرش رو خوردم براش گفت میخوام بکنمت گفتم نه نمیشه گفت من باید از کون بکنمت مگرنه به زور این کار رو میکنم بزار خودتم حال کنی مجبور بودم قبول کردم بعد شروع کرد بام لب گرفتن زبونش تو دهنم بود حسابی لبام رو خورد و گازشون گرفت بعد با سینه هام بازی کرد که سایز کوچیکی دارن خواست بخورشون که بدم اومد پراهنم وشلوارم رو کشید پاین مونده بود تو کف خوشکلیم شرتم رو کشید پاین خیلی خجالت کشیدم دوست داشتم من پسر بودم اون دختر تا جرش بدم اون لحظه از دختر بودنم بدم اومد اخه از همه جا باید بخرومیش کون دهن کس فقط سوراخ داریم تو این فکر بودم که یه لیس کشید وسط کسم ناخدا گاه یه اه کشیدم بت دستش وسط کسم رو باز کرد و هی دور سوراخم رو خورد و بازبون میکشید وسطش دیگه حسابی رفت تو حس عرق کردم نفسم تند تند شد داشتم حال میکردم گفت به پشت بخواب میخوام بکنمت من دیگه دوست داشتم بکنم زود کونم رو دادم سمتش یه کرم اورد با انگشتش مالید و انگشتش رو کرد تو کونم درد نداشت یکیش ولی وقتی دوتای کرد یکم درد داشت خوب که قبل از خواب رفتم دستشوی مگرنه با کون پر میکردم داشت بازم میکرد سومی که رفت دیگه نتونستم تحمل کنم کسم رو می مالید حس مالیدن کسم دردو رو اروم میکرد بعد ازچند دقیق گفت پنج تا انگشتم تو کونت که شل شدم ارضا شده بودم بخاظر همین دردش رو حس نکردم ولی اب از خاج نشده بود ولو شده بودم که گفت خودت رو جمع کن بلند شدم دوباره کیرش رو گداشت دمم ارو سرش رفت تو خیلی درد داشت با این که با انگشت بازم کرد یکم دیگه رفت تو که نفصم بالا نمیومد درش اورد دوبار گذاشت چند بار همین کار رو کرد و بعد تا تا ته کردش داخلم کونم پاره شد داشتم جر میخوردم و میسوختم که درش اورد بعد دور زد داخلم وقتی میرفت داخلم حس میکردم میخوره تو دام بع اروم تجلو عقب کرد دردش کم شد داشتم حال میکردم هر دقیقه دردش کمتر حاش بیشتر کامل حس میکردم که میخوره داخل شکمم وقتی دستم رو میزاشتم رو شکمم حسش میکردم میزه میاد سرعتش زیاد شد گفتم ارومتر من هنواز درد دارم گوش نمی کرد خیلی تند میزد داشتم جیغ میکشیدم کیرش مثل اتیش بود و میکوبوندش داخلم یک هو درش اورد برگردوندم و تا به خودم اومد کیرش جلو صورتم اومدم بگم چکار میکنی من ابش رو نمیخورم دهنم که باز کردم باش رو ریخت تو دهنم سر صورتم زود بلند شدم یه دستمال ور داشتم صورتم پاک مردم لباسم ورداشتم و از تو کیف هوله در اوردم رفتم تو همام در حال رفت کاملا حس میکرم کونم بازه و دستم گذاشتم رو سوراخم چیزی نریزه بیرون بعد که رفتم تو حمام در رو قفل کردم باورم نمیشد ن رو کرده و این اب کیر تو دهنم ابش توف کردم بیرون تو حمومشون نشستم ان کنم که انم نیومد کرم توف از این چیزا بود بعد شلنگ دوش رو از سر دوش در اوردم گذاشتم تو کونم اب رو باز کردم حسابی داخل کونم رو شستم فقط شکه این بودم که من رو کرده دوش گرفتم و نشستم کسم رو مالیدم که دوباره ارضا بشم همش صحنه های کردنم میومد تو ذهنم از پسر دایم متنفر شده بودم اب که اومد ناخدا گاه اسمش رو گفتم نمیدونم چرا شاید برای این که اولین سکسم رو با اون داشتم کونم تازه داشت جمع میشد خودم روشستم و زدود خودم خشک کردم لباسام رو چوشیدم هوله رو پیچوندم دو صورتم زود در رو باز کردم رفتم اتاق اجیش چون هم درش قفل داشت هم سشوار اونجا بود در رو قفل کردم اومد در زد گفت در رو باز کن کارت دارم جوابش رو ندادم میگفت بزار یبار دیگه بکنمت دیگه هیچ وقت نمیکنمت سمت نمیام از این چرت پرت ها جوابش رو ندام کونم تاز داشت درد میگرفت از اون کردنش موهام روخشک کردم رو تخت نشستم که حسابی کون درد گرفتم 2 ساعت بعد دایم اومد وبعد مانم دختر دایم و بقیه وقتی دیدم اومدن در رو باز کردم شک نکن دراز کشیدم کتابم میخونم دختر دایم گفت بیا نهار از بیرو خریدیم بخور گفت باشه ناهر چیه پیتزا بود رفتم نشستم سر صفر اون کثافت هم اومد خجالت نمی کشید بیشعور به هزار زحمت نشستم که کسی شک نکنه یه کون درد داشتم دیگه فقط جواب سلامش رو میدادم سمتش نمی رفتم یا جای که فکر میکردم که تنها میشم نمی رفتم اخه تا 4 یا 5 رو کون درد داشتم گوشادم شده بودم که الان که دارم داستان رو مینوسیم دیگه کونم مثل اول شده من فقط با پسر نمیخواستم تا موقع ازدواج سکس نکنم الان هم همینطور اگه زورگیر نشم ولی با دوستام تو مدرسه لب میگرفتیم از رو لباس با هم حال میکردم تا معلممون بیاد نگهبان میزاشتیم در مدرسه بعضی وقت ها یکی ادای پسرا در می اورد با کیر تخیلی که تو ذهنمون درست میکردیم همدیگه رو میکردیم حدود فقط حیف که من افتادم زیر این اشغال. یه پسر خوشکل اگه درست حسابی میکردت که حال کنی یه چیزی مثل جاستین اینقدر دوست دارم جاستین منو بکنه کسم پاره کنه اشکال نداره یه 20 روز بعد اومدن خونم داشتم ظرف ها رو میشستم اومد تو اشپزخانه دست زد به کونم من برگشتم دست خیس کف کفی زدو زیر گوشش دلم خنک شد حسابی بعد سرشو انداخت پاین رفتش بیرون ببخشید اگه خوب براتون تعریف نکردم به دخترا هم بگم تو این دوره زمونه با هیچ کس اعتماد نکن پسردایتم میاد میکنت خدا حافظ همگی خوشکلا بوس امید وارم لذت برده باشین ببخشید اگه غلط املای یا اشتباه نوشتم هر کی فوحش داد به خودش و خانوادش داده نه من


  نوشته:‌مریم

 • 6

 • 1
 • نظرات:
  •   amir_marali
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • غلط املايي زياد داري نتونستم بخونم تا اخر


  •   پسر كير كلفت
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • خود كرده را تدبير نيست خودت اگه بهش راه نميدادي اينجوري نميشد در ضمن همه پسرا بد نيستن مشكل اينجاس كه شما بيشتر با پسراي هرزه رابطه ميذارين من الان 9 ساله هيچ سكسي ندارم منم ميتونستم خيانت كنم به بقيه ولي نكردم


  •   Give Me
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • کاره خوبی کرد. مبارک باشه


  •   Sexy67
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • کلا پریود بودی نه؟ اوایل داستان همش "نوار" داشتی


  •   Sexy67
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • کلا پریود بودی نه؟ اوایل داستان همش "نوار" داشتی


  •   Azade140
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • :D :$ :& داستان زورگا شدنت رو به تخمی ترین شکل ممکن تعریف کردی
   =D> اما در اینکه تصمیم گرفتی از مورد تجاوز قرار گرفته شدنت لذت ببری نکته ایست بس ظریف


  •   alirezaa602
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • koni ba in neveshtanet


  •   derakht khoshk
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • فقط یه سوال این چه پسردایی بود که اول داستان یه سال ازت کوچیکتربود بعد که خواست توروبکنه یه سال ازتوبزرگترشد؟؟؟؟؟


  •   shekarchii
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • هی هی هی
   د آخه کوس کله پسر داییت تو سطل آشغال وب کم گذاشته بوده ک میدیده تو کی پریود میشی و نوارتو میندازی اونجا؟؟
   بچه هام کم ازت سوتی نگرفتن اینم روش


  •   جردهنده
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • اونی‌ که آرزو داره جاستین بیبر بکنتش، فقط باید بهش تجاوز بشه،کونشم جر بدن. والسلام.


  •   azad1978
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • ابله خودتی هرزه خانوم، میخای به پسر داییت کوس بدی برو بده، چرا یه جا میگی یک سال ازت کوچیکتره، وقتی می خواد بخوابونتت رو تخت می گی 1 سال ازت بزرگتره!؟


  •   Mr.FUCKER MAN
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • تورو خدا این همه غلط قولوت داله نمی زاله بحش فوحش بلم


  •   کیره وحشی 2
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • باز هم یه جلقوز توهمی دیگه از طرز بیان کردن داستانت معلوم بود که پسری کونی لاشی تو توهماتت دوست داری دختر خواهرت رو بکنی ابله


  •   ahvaz0611
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • این بنده خدا غلط املایی نداشته لهجهش مثل علی دایی بود همونجور نوشته


  •   SNRNR
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • واقعي به نظرميرسيدولي اساسا غلط املايي داشتي


  •   TAHA201
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • کونی شدنت مبارک . الان دیگه وقتشه از کونت خوب
   استفاده کن که هم خودت لذت ببری هم دیگران . اگه
   ندی بعدا حسرت این روزها رو میخوری


  •   TAHA201
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • کونی شدنت مبارک . الان دیگه وقتشه از کونت خوب
   استفاده کن که هم خودت لذت ببری هم دیگران . اگه
   ندی بعدا حسرت این روزها رو میخوری


  •  
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • u r MASHANG


  •   tttohidd
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • هركي دوستداره يكي شبيه جاستين بكندش بيا بهم سر بزنه


  •   جیگرسیاه
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • با با پاریس هیلتون ,جنیفرلوپز, مدونا, کاترین زتا جونز! !داستانتونخوندم


  •   velon
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • کونشو تو دادی سر دردشو ما گرفتیم
   حداقل اولش بگو از کدوم روستایی که تو مترجم گوگل ترجمه کنیم
   یه لحظه حس کردم تمام درسهای ادبیاتی که تو دوره تحصیل یاد گرفتم اشتباه بوده.
   صد تا فحش ننه بابا به معلم بد بخت اول دبستانم دادم. همش گردن تو


  •   O f f e n d e r
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • خخخخ با تعریفایی ک از خودت کردی احساس کردم شارن استونو ب زووور کردن گمشو بینیم بااووو. نخوندم خاطره ی تخمیتو


  •   amiro8952
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • خاك بر اون سرت، الاغ خودت فهميدي چي نوشتي؟ غلط املايي بخوره توي سرت، اصلا جمله بندي نداشت، كلا دري وري بود، لطف كن و ديگه ننويس آشغال كثافت.


  •   mashud
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • سلام
   راهنماییم میکنی


   من و دختر داییم هم خیلی صمیمیم

   دفه قبلی که رفتم شمال
   بقلم کرد گفت میخواد دیوانش کنم
   راستش من خیلی خجالت کشیدم
   منم گفتم یکی میبینه بزار برا بعد
   الان هم بعضی شبا دربارش اس میده
   چیکار کنم
   راستی دو سال ازم بزرگ تره
   خصوصی بگی ها


  •   White Raven
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • :D
   پر از تفکرات مجلوقیسمی پست مدرن بود.


  •   قمار باز
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • کیرم تو کونت ک تا یک هفته یک دستی دست بزنی بااین سوادت


  •   mashud
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • سلام
   لطفا راهنماییم کنید
   دختر دایی من 2سال بزرگ تر از منه
   بارهم خیلی جوریم
   خیلی
   امسال که رفتم شمال یه شب بقلم کرد گفت
   ((میخوام دیوانم کنی))
   منم خ... کشیدم گفتم یکی میاد
   و رفتم
   هنوزم بعضی شبا دربارش اس میده
   نمیدونم چیکار کنم
   فقط خصوصی بگین


  •   mnpmnp80
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • من جای پسر داییت بودم کون و کوستو یکی می کردم... بی سواد... تو که سواد نداری غلط می کنی بنویسی. آدمایی مثل تو رو باید با چوب گایید


  •   کروکندیل
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • به به ... مبارک باشه ... صد سال به این کون دادنات ... کیر اسب تو کونت ... دختره ی کون گشادِ مغز فندقی
   الان داستان کون دادنت رو تعریف کردی ، کاری به تخمی و تخیلی بودنش + غلط املایی و انشایی و... اش ندارم ...
   اون یک تیکه ی آخرش چی بود وجدانی ؟؟؟
   الان که دارم داستان رو مینوسیم دیگه کونم مثل اول شده من فقط با پسر نمیخواستم تا موقع ازدواج سکس نکنم ... حیف که من افتادم زیر این اشغال. یه پسر خوشکل اگه درست حسابی میکردت که حال کنی یه چیزی مثل جاستین اینقدر دوست دارم جاستین منو بکنه کسم پاره کنه اشکال نداره
   :| :| :|
   خب جنده ی عزیز ... الان این جمله یعنی چی ؟ الان دوست داشتی بدی ، یا دوست نداشتی بدی ؟؟
   بعدم اون جاستین پسر نیست ... با جاستین میتونی لز کنی ... گرچه به نظر من اگه با مادیان لز کنی بهتره تا با جاسم بربر ... :D


   در هر حال اون کون گشادت ، نوش جونِ پسر داییت ، چون اینجور که معلومه تو از خداته که چند نفری بریزن سرت جرت بدن ... چ
   خوش باش خوش کون جان


  •   Omid-0936
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • امان از دست اینجور نویسنده ها کم مونده دیگه پا به فرار بزاریم خخخ
   اخه چرا؟ میخوای داستان بنویسی مثل گل بنویس


  •   Ashenaye man
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • خوب توهم بهش تجاوز ميكردي نميومدي اينجا كس شعر بنويسي وقت مردمو بگيري


  •   Omid506
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • من اول فکر کردم داستانتو هکرها حک کردن و ویروس وارد داستانت شده هر چی سعی میکردم کلماتو کنار هم بچینم ببینم چی بلغور کردی نفهمیدم فقط فهمیدم بد جور گاییده شدی احتمالا شوک بهت وارد شده قاطی کردی چرت و پرت نوشتی برات دعا میکنم این دفعه خوب و از راه صحیح پا بدی تا زورگیر نشی


  •   1376mohammad
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • کیر تو مغزت بیاد


  •   1376mohammad
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • کیر تو مغزت بیاد


  •   M.GALAXY
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • نه بد دادی مغزت ریده !!!1
   روحانی مچکریم !!!


  •   karopri
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • نميدونم اسمت مسعودياكسي ديگه مواظب باش كه قبل ازتوكسي ديگه اي اونه نكرده باشه


  •   حمید64
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • یعنی اگه بجای دختر اسم پسر میذاشتی خدارو قهر میامد؟؟؟؟؟؟؟؟
   دراینکه تو پسرهستی شکی نیست دیگه بعد از چند سال سروکله زدن با امثال شما و توکه میاید داستان که چه عرض کنم کس شعر میذارین حالا فرق دختر و پسر رو راحت میدونم....
   اگه خواننده دقت لازم رو داشته باشه راحت از رو نوشته میفهمه دختر هست یا پسر که داستان رو مینویسه...
   روزهای اول کاربریم منم فقط به فکر شق کردن کیرم بودم به فکر اینکه راسته یا دروغ نبودم میخواستم فقط حال کنم و کیرم بلند شه اما اما اما دیگه ریده شده به سایت و کیر علاوه بر بلند شدن زود میخوابه و کس هم دیگه خیس نمیشه....
   خوب دیگه ارزش نداره واست نظر بذارم فقط یه نمونه اززززز دروغات رو هم واست شرح میدم...................
   (ما کلان زیاد خونه دایم میریم یه سالی میشه که شک کردم به پسر دایم ازم یک سالی کوچیک تره ولی بهش نمیخوره حتی فیلم هم نگاه کنه همین)( گفت میری زنگ میزنی ابرو ریزی میشه کیرش هنوز بیرون بود از ترس کیر شق شدش خواب رفته بود درازم کرد رو تخت ازم بزرگ تره 19 سالشه اندام ریز من پیش اندام درشت اون هیچ بود نمیتونستم کاری کنم )
   خوب دروغگو دیدی ریدی به داستان خیالیت....اول÷17سال داشته پسر دایی بعد شد19وازت بزرگتر؟؟؟؟؟؟ :? :? :? :? :? :? :? :? :?


  •   titi joooon
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • کس کش ریدم تو این نگارشت
   سر زندگیم شرط میبندم تو پسری و در حال جق زدن با چشم بسته این کس شعرارو نوشتی
   خاک تو سرت
   پسر داییتم واست زیادیه
   نوار بهداشتیات تو حلقت


  •   Derrick Mirza
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • آخه كس مشنگ لانتوری تو كه یه دستت بند شورته با اون یكی دستت بهتر از این نمیتونی بنویسی .
   دوچرخه كورسی دیدی ؟
   زينش تو كونت وقتی از سراشیبی پايين میره


  •   djfri
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • ازتمام دوستانی که نظر دادن ممنونم خدایش از خجالتش در اومدید
   عاشق این نظرهام که میترکونه دمتون گرم


  •   ariaira
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • کلا ریدی، معلم اول دبستانت کی بوده؟
   یه جنده میشناسم دقیقا با مشخصاتی که گفتی
   نکنه خودتی؟


  •   arq
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • بابام گناه داره این بینوا یه باری کون دادهخ حالا شماها دیگه از دماغش نیارید دوستان . حالا دختر باشه یا پسر بالاخره کون داده به زور یا بدون زور . بالاخره . داده راست یا دورغ بالاخره میده . کیرم تو دهنت با این تایپ کردنت . برای خواندن داستانت از یه مترجم افغانی کم گرفتم . حقته کونتوئ زوری بکنن . :( :( :( :( :( :( :( :( :( :(


  •   arq
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • بابام گناه داره این بینوا یه باری کون دادهخ حالا شماها دیگه از دماغش نیارید دوستان . حالا دختر باشه یا پسر بالاخره کون داده به زور یا بدون زور . بالاخره . داده راست یا دورغ بالاخره میده . کیرم تو دهنت با این تایپ کردنت . برای خواندن داستانت از یه مترجم افغانی کمک گرفتم . حقته کونتو زوری بکنن . :( :( :( :( :( :( :( :( :( :(


  •   mohamadddd
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • 4شاخ


  •   ماتیلدا
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • نامزد دریافت کسشعر افتخاری از شهوانی


  •   Booli
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • بخدا 7-8 خط بیشتر نتونستم بخونم
   اگه خوندم بعدا یه نظرم میدم :|


  •   mmmmas
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • پسر داییتو و آجیش هر دو یه سال ازت کوچیکترن؟؟!!!!!...بعدشم داد میزدی آبروشو میبردی


  •   evil1991
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • اول مادر توروگاییدم بعدش دختر عمه پسرداییت رو که خودت باشی.باشه منم داستانت روباور کردم


  •   Booli
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • راستی اول داستان گفتی پسر داییم یه سال کوچیکتره وسطش گفتی ازم بزرگتره و 19 سالشه
   |:


  •   M4our4 3x
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • حالا از اين کس شعرا بگذريم تا کلاس چندم خوندى؟؟؟


  •   کیوان11
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • :) .


  •   الی ناز دختر آزاد
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • به جای اینکه بشینی چرت و پرت بنویسی برو سواد آموزی ثبت نام کن وقت املاو انشاء ام حواست و بیشتر جمع کن تا دری وری سرهم نکنی مغز فندقى


  •   کیوان11
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • :) ......


  •   Djmehdiazad
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • ها ها ها


  •   شی شی جووووووون
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • نظره باحالی دادی:-D


  •   شی شی جووووووون
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • نظره باحالی دادی:-Dخوشم اومد


  •   roooh savar
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • به نظرتون فحشی که لایق این مجلوقی کونی هست چیه؟
   لطفا فحش مورد نظر رو به شماره 09***
   ارسال نمایید.
   به قید قرعه به 6 میلیارد نفر یه عکس یادگاری کنار یک پسته خندان اعطا میشود.


  •   roooh savar
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • به نظرتون فحشی که لایق این مجلوقی کونی هست چیه؟
   لطفا فحش مورد نظر رو به شماره 09***
   ارسال نمایید.
   به قید قرعه به 6 میلیارد نفر یه عکس یادگاری کنار یک پسته خندان اعطا میشود.


  •   palange kirtala
  • 3 سال،7 ماه
   • 0

  • نظر شما چیه؟
   ریدم تو داستانت ،اونم ازنوع اسهالی
   خودت فهمیدی چی نوشتی؟


   ﭘﺴﺮ ﺩﺍﯾﻢ ﺍﺯﻡ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻮﭼﯿﮏ ﺗﺮﻩ،
   ﭘﺴﺮ ﺩﺍﯾﻢ ﺍﺯﻡ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻮﭼﯿﮏ ﺗﺮﻩ


   خﯿﻠﯽ ﻋﺎﺩﯼ ﻣﺎﻧﺘﻮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻪ ﺗﻨﮓ ﻧﻪ ﮔﺸﺎﺩ ﺷﻠﻮﺍﺭ ﺍﺯ ﮐﻔﺶ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻫﻢ ﺑﺪﻡ ﻣﯿﺎﺩ ﻣﺎ ﮐﻼﻥ ﺯﯾﺎﺩ ﺧﻮﻧﻪ ﺩﺍﯾﻢ ﻣﯿﺮﯾﻢ


   ک ونی خان
   هروقتم پریود بودی می رفتین نه تورو به کون نن ت فقط بگو چه ؟جوری تنظیم می کردی کی باید برید؟


   ﺣﺘﺎ ﻧﺨﻮﺍﻧﻢ ﮐﺦ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮﺩ ﺧﻨﺞ ﮐﺸﯿﺪﻡ..


   ای اس هال راسو تو حلقت
   ای ش اش تو مغزخشکت که خیس بخوره نرم شه


   مریضی مینویسی برو خودتو ببند در مستراح کار هیشکی نیست شفا دادنت


   ارواح کون ت که پنج تا انگشت توش رفت وارضا شدی ! با این سواد تخمیت الان بجای جاستین خود خودخود اورانگوتان گیرت بیاد شانس آوردی از ک ون


  •   boy.esfahan64
  • 2 سال،9 ماه
   • 0

  • اول داستان گفتی 1 سال پسر داییم از من کوچیکتره.وسط داستان گفتی خواهرشم یه سال ازمن گپکوچیکتره.بعدش یه جا گفتی 19 سالشه از من بزرگتره.میسپارمت جهت فحش و تمجید به دوستان.دیگر


  •   shahvatgara
  • 2 سال،6 ماه
   • 0

  • نظر !من ازجاستین خوشکل ترما09905887941


  •   shahvatgara
  • 2 سال،6 ماه
   • 0

  • نظر !من ازجاستین خوشکل ترما09905887941


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو