پَن ساپینس

  توضیح عنوان:(P.Sapines نام علمی هیچ گونه ای نیست. سرده پن متغلق با شامپانزه هاست در حالی که نام گونه انسان ساپینس است. در واقع از لحاظ علمی بایست بگوییم هومو ساپینس.)


  روی در نوشته شده بود دکتر محمدوالامقام و زیرش کمی ریزتر نوشته بود "روانشناس". دست انداختم و در را باز کردم. دفترش خالی از آدم بود. منشی نداشت. خودش توی اتاقک کوچکی برای دفترش حکم آشپز خانه یا آبدارخانه یا همچون چیزی را داشت نشسته بود. داشت چای میریخت. صدای در که آمد، سرش را بلند کرد و گفت: سلام! آقا فرشاد! بشین تا بیام.
  نگاهی به دفترش کردم. میزی کوچک که روی آن یک لپ تاپ، یک گوشی، و یک دفتر خودکار بود، گوشه اتاق بود. دو تا صندلی دو طرف میز قرار داشت. پنجره ای هم کنار میز رو به خیابان باز میشد. دور تا دور دفترش چندین گلدان بود. یک قفس هم با طنابی نازک از سقف آویزان شده بود. طوطی ملنگو بامزه ای در قفس جست خیز میکرد. هوای کثیف تهران پنجره ها را میبست. اما این یکی باز بود. روی صندلی نشستم. صدای جیر جیر چرمش برایم آشنا بود. هر روز صبح توی شرکت موقع نشست و برخاست ها همین صدا را میشنیدم. تا دکتر بیاید طوطی را نظار میکردم.
  دکتر آمد و نشست روبه رویم. بی مقدمه گفت: خب بگو فرشاد جان!
  اهمال کردم. نمیدانستم باید از کجا شروع کنم.چند ثانیه ای که گذشت لاجرم دهن به سخن گفتن باز کردم...
  "میدانید آقای دکتر... آدم ها عجیبند. هیچ کارشان روی حساب و کتاب نیست. همین طور کشکی کشکی جلو میروند.نمیدانی دارند به چه فکر میکنند.روی لبشان لبخند است و توی دلشان نقشه مرگت را میکشند. کدام حیوانی این طوریست؟"
  پوزخندی به حرف خودم زدم:" آه... خیلی از حیوانات... خیلی از حیوانات این طورند. خرس ها را دیده اید که چه طور سر 4 متر زمین به جان هم می افتند؟ همه اش هم سر مال نیست. بعضی وقتها کسی را داری که آنها میخواهندش. هر جور شده سرت را زیر آب میکنند که به مرادشان برسند. شاید نکشندت، ولی نو میمیری. حتما توی مستند ها دیده اید که چه طور گوزنها سر چارتا دانه کُـ...
  حرفم را خوردم... دکتر با پوزخند گفت: "دلت پره ها!"
  بی توجه به دکتر ادامه دادم: " حالا سر هر چه! دیده اید که چه طور باهم دعوا میکنند."
  گفتم: "آخر مگر ما آدمیزاد نیستیم آقای دکتر؟! چرا به چیزهایی که مال دیگران است نظر داریم؟ همین یک هفته پیش بود که..." مکثی کردم. با صدایی لرزان و محتاطانه ادامه دادم: "دارم بهتان اعتماد میکنم آقای دکتر... آخر مگر نه اینست که دکتر محرم بیمار است؟ اگر این ها را به شما نگویم به که بگویم؟"
  سرم را پایین انداختم و بغض کردم. بریده بریده ادامه دادم: "یک هفته پیش بود که کارم را زودتر تعطیل کردم و رفتم خانه رفیقم. از بچگی با هم رفیق بودیم و سر همین رفاقتمان کلید خانه هم را داشتیم. کلید انداختم و در را باز کردم. دیدم صدای ناله می آید. حدس زدم دارد یک غلطی میکند. گفتم محض مسخره یکهو بپرک توی اتاق..."
  دیگر اشکم در آمده بود... "پریدم توی اتاق نامزدم لخت و عور زیر رفیقم خوابیده بود. دوستش داشتم. میخواستم دی ماه عروسی بگیرم"
  چند دقیقه مکث کردم. دکتر ساکت بود و فقط گوش میکرد. آرام تر شدم. پرسیدم "آقای دکتر اینهایی که میگویم که بین خودمان میماند؟"
  گفت: "آره"
  از خدا که پنهان نیست از شما چه پنهان لخن دکتر خاطرم را جمع کرد. دوباره با بغض شروع کردم:"آقای دکتر! ناکس آنقدر کمر زده بود که خیس عرق شده بود. من را که دیدند خشکشان زد. تکان نمیخوردند. زبانم بند آمده بود و مغزم کار نمیکرد. کار هایم دست خودم نبود. بر و بر نگاهشان میکردم. هنوز جفتشان نفس نفس میزدند. یکهو از خانه رفیقم زدم بیرون.. انگار داشتم میدویدم. تا بجنبند توی ماشین بودم. استارت زدم و شروع کردم به ول چرخیدن توی شهرو توی این یک هفته اعصابم خیلی خراب شده آقای دکتر. میدانید، فکر کنم افسرده شده ام. آقا هی ازم میپرسد "رضا چت شده؟" چه بگویم؟ بگویم نامزدم را دیدم که داشت به رفیق جانیم میداد؟ یا بگویم وقتی جل و پلاسش را داشتم از خانه ام میریختم بیرون دیدم بک گراند لپتاپش عکس لب گرفتن خود بی شرفش است و آن مرتیکه نامرد؟"
  حس میکردم خالی شده بودم. ولی داغ کرده بودم. چند دقیقه ای چیزی نگفتم. دکتر هم چیزی نگفت. بعد یک دفعه شروع کردم به هوار زدن: "چرا اینجوری شدیم آقای دکتر؟ آقام 30 سال است با همسایه مان رفیق استو هزار بار با برادرش کرده ولی از گل نازک تر به رفیقش نگفته. وقتش که بشود خون مرا میریزد، مبادا خاطر رفیقش مکدر شود. ولی رفیق مرا می بینید؟ به زن رفیقش هم رحم نمیکند. توی اداره رئیسم از حقوق من و چهارتا کارمند زپرتی میزند که سربرج خودش دو تومان بیشتر حقوق بگیرد. اصلا همین خود من! الکی الکی کارم را زودتر تعطیل میکنم. همینجوری میشود که مملکت به گا میرود. تقصیر اجنبی نیست. خودمان مرض داریم... نفسی تازه کردم و دوباره شروع کردم:
  "آقای دکتر من زیست شناسی خوانده ام... مگر آدمیزاد تکامل یافته تر از بقیه نیست؟ مگر قرار نیست با بقیه فرق داشته باشد؟ اصلا قضیه من به جهنم.... چرا همه مان اینجوری شده ایم؟ شده ایم مثل حیوان... تقی به توقی میخورد کون فرهنگ دو هزار ساله مان پاره میشود و کورش ز خواب برخیز سر میدهیم ولی به ناموس خودمان هم رحم نمیکنیم... از هم میدزدیم... به هم نارو میزنیم. ما که تا ماه رفته ایم چرا نمیتونیم دو قدم جلو بگزاریم برای آدم شدن؟... میدانید، ما فقط راست می ایستیم و سوپر اوربیتال ریجمان از بین رفته... وگرنه کارهایمان عین همان شامپانزه و گوریل هستیم. میدانید آقای دکتر ما ذاتمان ذات حیوانیست... اگر ولمان کنند و چوب بالای سرمان نباشد وحشی میشویم."
  دیگر چیزی نگفتم به لیوان چاییم خیره شده بودم.. دکتر هم که چاییش را همان اول کار خورده بود، به من نگاه میکرد. دست بردم جلوی و چایی را برداشتم. به هم نزدم تا شیرین نشود. همان جور تلخ سرکشیدمش. گفتم: "پول ویزیت چه قدر میشود؟"
  گفت:"جلسه اول مهمون من..."
  طوطی هم پشت سرش گفت:"مهمون من... مهمون من... مهمون من..."
  کیف پولم را که در آورده بودم دوباره گذاشتم توی جیبم. و گفتم خاحافظ آقای دکتر.
  دم در که رسیدم، برگشتم و پرسیدم:" آقای دکتر شما میگویید چه کار کنم؟"
  داشت چیزی یادداشت میکرد... چند ثانیه ای نگاهش کردم. جوابم را نداد... هنوز داشت یادداشت میکرد. بی خیال شدم. در را بار کردم و بیرون رفتم. پشت سرم در را بستم و شروع کردم پایین آمدن از پله ها.


  نویسنده: کیر ابن آدم

 • 33

 • 9
 • نظرات:
  •   کیر ابن آدم
  • 2 ماه،3 هفته
   • 3

  • این داستان یه سری اصطلاحات علمی داره. قرار بود توضیح بدم لکن یکی از دوستان دیروز اومد گفت که ما یه عده ذهن جقی هستیم و ناتوان در درک و ارائه مفاهیم علمی. از ایشون تحلیل علمی این داستان رو درخواست کنید.
   آدرس تاپیک:https://shahvani.com/forum/topic/از-تلخی-زیاد-این-موضوع--خنده-ام-گرفت
   پروفایل کاربر مذکور: https://shahvani.com/profile/اهل_عمل/


  •   strong_boy
  • 2 ماه،3 هفته
   • 2

  • فوق العاده بود پسر یه جاهاییش رو به شدت قبول دارم...


  •   کیر ابن آدم
  • 2 ماه،3 هفته
   • 1

  • متاسفانه بعضی از واقعیات رو انقدر باید تکرار کرد که میشن شعار...


  •   مهتاب عشق
  • 2 ماه،3 هفته
   • 2

  • لایک سوم به افتخار کیر ابن آدم


  •   Different man
  • 2 ماه،3 هفته
   • 2

  • لایک 4 مال من


   خوب بود حاژی دمت جیز


  •   Eyes.blue
  • 2 ماه،3 هفته
   • 1

  • همین خودِ شما هنوز نمیدانی اینجا جایی هست که خاطرات و داستانهای سکسی رو منتشر میکنن و کون فرهنگ ۲۰۰۰ ساله را پاره نموده ای.البته واقعا مزاح کردم.به قدر کافی شعار شنیدم متاسفانه.موفق باشید⚘از قدیم گفتن زنتو بپا رفیقت رو دزد نکن


  •   mina-fire
  • 2 ماه،3 هفته
   • 2

  • نفهمیدم این کجاش داستان سکسی بود اخه


  •   hesammosbat27
  • 2 ماه،3 هفته
   • 1

  • لایک خوشمان آمد واقعیتای جامعه و بشر گفتی


  •   miago
  • 2 ماه،3 هفته
   • 1

  • من به تنها داستانهايي كه ديسلايك مي دم


   اين داستانهاي بي ربط به موضوع سكسه كه نويسندهاي گداي محبتش ، براي جمع اوري لايك اينجا پست مي كنند


  •   Mahyar2350
  • 2 ماه،3 هفته
   • 1

  • ها !!؟


  •   Deviljooker007
  • 2 ماه،3 هفته
   • 1

  • اتفاقا مدتیه به تفاوت انسان و حیوان فکر میکنم
   غریزه یا اختیار!


  •   Saba_sayna
  • 2 ماه،3 هفته
   • 1

  • خوب


  •   iman.shahvanii
  • 2 ماه،3 هفته
   • 1

  • من فرزندشهيدم وبيشتر ازهمه شماها حرص ميخورم كه چرا اين شديم اما هرچه بيشتر فكرميكنم عصبيتر ميشم وچيزي تغييرنميكنه


  •   Robinhood1000
  • 2 ماه،3 هفته
   • 2

  • درود حرف دلی بود که واقعیات جامعه امروز رو هوار زد. در گذشته بزرگترها هزار کار زشت و نازیبایی کردن اما مث الان مستندسازی نکردن، معرفت و مرام داشت، روی گندزدنای همدیگه سرپوش میزاشتن تا وجهه همدیگه خراب نکنن.
   ناموس پرستی توی مرام اکثریت بود. اما الان چی؟! تا ی خانوم ی برخورد باز و انسانی نشون میده، ذهن بیمار بعضیا اون لبخند و روابط اجتماعی سالم رو، تحت عنوان تنش میخاره، تعبیر می کنن و هزار جور فکر منفی.....
   مشکل ریشه ایه و بایستی از [مدارس] این مسائل آموزش داده بشن که هر رابطه ای قرارداد و ساختارهای خودشو میخواد.
   نگارشت جاهایی کتابی و پر غلط بود، املات نیاز به تلاش گرفته... در کل موضوع خوبی رو پردازش ذهنی کردی، آفرین 11 (rose)


  •   کیر ابن آدم
  • 2 ماه،3 هفته
   • 1

  • رابین هود گرامی
   در مورد املا عرض شود که املام ضعیفه... تو تایپ هم به شدت کز دستم. ضمن اینکه تایپش عجله ای بود


  •   nilajooni
  • 2 ماه،3 هفته
   • 2

  • اخرش ک اسمتو دیدم جا خوردم
   خیلی قشنگ بود عزیزم
   یاد سوسو افتادم بی اختیار
   لایک ١٤ تقدیمت


  •   totomn
  • 2 ماه،3 هفته
   • 1

  • دلم میخاست اسم نویسنده رو جابجا میکردن اونوقت نظرها رو میخوندین،همه ادمها شایسته احترام هستند و کسی که به دیگران فحاشی میکنه هیچ ارزشی برای کرامت انسانها قائل نیست


  •   کیر ابن آدم
  • 2 ماه،3 هفته
   • 1

  • والا جناب totomn متوجه منظورتون نشدم. نام کاربری بنده چه ربطی به دیگران داره؟ له کسی هم که توهین نکردم توی نام کاربریم.


  •   shahx-1
  • 2 ماه،3 هفته
   • 2

  • لایک هفدهم رو تقدیم شما میکنم جناب کیربن ادم. کارتون خوب بود.


  •   کاندوم.مفروش.جهنم
  • 2 ماه،3 هفته
   • 1

  • لایک 19 برای شما خوشم اومد ایول


  •   پاک‌آلود
  • 2 ماه،3 هفته
   • 1

  • لایک فعلنه
   دارم فکر موکونم ایراد پیدا کونما
   فک نکن راحت رد شودُم ازت داووووش


  •   لیامین
  • 2 ماه،3 هفته
   • 1

  • درمورد توصیف احساسات فرشاد کمی کوتاهی صورت گرفته بود ولی درمجموع خوب بود.
   موفق باشید


  •   کیر ابن آدم
  • 2 ماه،3 هفته
   • 2

  • تشکر میکنم از همه عزیزانی که نظر دادن.


  •   VaselineC25H52
  • 2 ماه،3 هفته
   • 1

  • کیر ابن ادم خیلی خوب بود ولی ی ایراد کوچیکی داره اونم سر نگارشش هست
   اگ یکم عامیانه تر بنویسی ادم خیلی بهتر میتونه با داستان ارتباط برقرار کنه
   بازم مرسی


  •   shiraz-m-m
  • 2 ماه،3 هفته
   • 1

  • دریک جمله کوتاه قلم شماخیلی فراتر از اینگونه سایت هاست جناب کیرابن آدم،خوشحالم که تا حالا چندتا نوشته فوق العاده در ژانرهای مختلف از شما خواندم جناب...لایک بیست و هفتم تقدیم شما


  •   TheThin
  • 2 ماه،3 هفته
   • 1

  • چی بگم جفتمون سوختیم داداش زن ها موجودات عجیبی هستن تقصیر رفیقت نیست مطمئن باش اگر زنی نخواد با مردی بخوابه خدا بیاد رو زمین اون اتفاق نمیوفته ولی اگر بخواد کیر پیر مرد ۱۰۰ ساله رو هم سیخ میکنن.
   زن ها ۹۰ درصد مواقع برای پول خیانت میکنن و ۱۰ درصد برای عدم رضایت از همسرشون
   مهران مدیری فیلم همیشه پای یک زن در میان است اخرش رو بی تعارف رید ولی نکات باحالی توش میگه تقصیر ما نیست مملکتمون خرابه مملکت ماست که فرهنگش زیر خط فقره وگرنه اون مسیحی که تو دهستان های امریکا زندگی میکنه میخواد به یکی دیگه بده اول از همسرش جدا میشه بعد میره به یکی دیگه میده تازه اونا مهریه هم ندارن


  •   Takmard
  • 2 ماه،2 هفته
   • 1

  • چه داستان قشنگ و متفاوتی ؛ ایول به تو !
   اونجایی که طوطی تکرار میکنه نقطه اوج داستانه و پایان متفاوتت مهر تاییدی به فلسفه دیالوگای قهرمان
   لایک


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو