داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

چه لذتی داشت برده داری

1399/04/14

سلام طبق قانون بالا که نوشته اسامی رو ندیدن که درست میگه منم از اسامی جعلی استفاده کردم .
پارسال اولین لذت برده داری رو تجربه کردم بعد با این سایت آشنا شدم .
بزارم برای شما بنویسم شاید خوشتون بیاد .
اسم من منصور هستش و ۳۵ ساله هستم قدم ۱۸۹ هستش کیرمو سانت نکردم ولی یک وجبه خخخخخخ.
بچه کرج هستم
اسم زنم سمیرا ۳۰ ساله لاغر اندام و با ممه های ۷۵ قد زنم ۱۸۰ .
خب بریم سر اصل مطلب کوتاه کنیم وقت دوستان رو نگیریم .
یک روز زنم از خونه دوستش امد خیلی خوشحال بود سلام کرد صورتم رو بوسید رفت روی تخت دراز کشید توی پوست خودش نمی گنجید صداش کردم امد
بهش گفتم چی شده انقدر خوشحالی به من بگو من و زنم خیلی با هم ندار بودیم ولی دل دل میکرد گفت هیچی خونه ندا بودیم دور هم خوش گذشت
نگاهش کردم بهش گفتم باشه برو خوش باش داشتم فیلم جوکر رو میدیدم صدام کرد منصور
یک چیزی بهت بگم قول میدی بین خودمون باشه
گفتم حتما
تعریف کرد خونه ندا که دعوت بودیم
ندا امد در رو باز کرد دیدم یک پسری روی چهار دست پا دنبال نداست تعجب کردم با بند هم گردنش رو بسته بود گفت این برده منه پاهام رو لیس میزد ماساژم داد .
خیلی حال داد حقیقتش
من هم خودم یک چیز هایی شندیده بودم ولی به کسی اعتماد نداشتم
این قضیه فکر خوبی بود که طعم برده داری رو بکشم و به ندا نزدیکتر بشم چون ندا هم خوشگل بود هم سکسی
بهش گفتم زنگ بزن به ندا بهش بگو قضیه این برده داری چطوریه ماهم بخوایم چه کنیم
انگاری زنم از خوشحالی پرواز کرد زنگ زد به ندا بهش گفت من و منصور اگر برده بخوایم چیکار کنیم از کجا بگیریم نمیدونم ندا چی به سمیرا گفت که سمیرا بهش گفت عیبی نداره منصور مثل خودمون عشقه (بعد سمیرا بهم گفت ندا میگه چرا قضیه رو جلو منصور مطرح کردی )
خلاصه داشت برای سمیرا توضیح میداد من گوشی رو از سمیرا گرفتم سلام کردم ندا با خجالت پشت گوشی سلام داد منم با کمال پرویی بهش گفتم ندا جون ما اگر یک برده بخوایم چه بکنیم چطوریه دختر یا پسر جون هست
ندا گفت همچی هست جون سن بالا دختر پسر بهش گفتم نه فقط جون میخوام سن بالا نمیخوام گفت برو تو سایت که بهت آدرس میدم شرایط رو بگو یکی پیدا میکنی
ازش پرسیدم خودت سراغ نداری مکثی کرد گفت چرا سراغ دارم کاغذ و خودکار بردار بنویس ظاهرا باهام راحت شد
دونه دونه شماره میداد که کدوم دختره کدوم پسره چندسالشون کدوم ها از صبح تا شب هستند کدوم ۲۴ ساعته هستند
منم باشیطنت بهش گفتم اگر هماهنگ کنم یکیشون رو دعوت کنم میایی با منو سمیرا دور هم باشیم اخه من تجربه ندارم
گفت کاری نداره سمیرا بلده
ازش تشکر کردم سمیرا گفت کی میخوای دعوت بدی
گفتم نمیدونم حالا یا فردا صبح
گفت فردا
فردا صبح شد سمیرا گفت منصور پسر بگیر گفتمش چشم
زنگ زدم اولی جواب نداد
دومی خاموش بود
سومی جواب داد گفت من دوساعت دیگه آزاد میشم
لوکشن میفرستم بیا دنبالم به زنم گفتم بعدی دختره قبوله اونم گفت قبوله
ولی برای بعدی ندا رو هم دعوت کن تا بیاد دور هم باشیم
رفتم دنبالش امد‌ یک پسر ۱۸ ساله خوشگلی هم بود سلام کرد نشست تو ماشینم
طبق چیزی که ندا گفت نزدیک منطقه خونه که رسیدیم بهش گفتم رو صندلی عقب ماشین بخواب که آدرس رو یاد نگیره
رسیدیم خونه ریموت رو زدم درب باز شد
رفتیم داخل از ماشین پیاده شد
بهش گفتم اسمت چیه گفت آرشام
از درب اتاق امدیم داخل سمیرا انقدر خوشحال شد امد بقلش کرد گفتش سلام عزیزم بوسیدش
تو دلم گفتم زنم دیگه چه جنده ایی هستش
سمیرا از داخل کیفش یک بند و قلاده در آورد به آرشام گفت لخت شو پسر بیچاره لخت شد فقط با شرت سرش داد پدرسگ شرتت رو در بیار شرتشو در اورد
من مات موندم
به زنم گفتم گناه داره ایجوری رفتار نکن گفت اینها دوست دارند ایجوری باهاشون رفتار بشه ازش بپرس
دیدم آرشام شرت رو درآورد نگاهم کرد گفت بله ارباب من دوست دارم با من خشن رفتار کنی
نمیدونستم چی بگم تجربه اولم بود
نشستم فقط نگاه میکردم که سمیرا چطور باهاش رفتار میکنه باهای سمیرا رو لیس میزنه انگشت های پا سمیرا رو مک میزد
از اینش خوشم می امد که یک تار مو تو بدنش نبود
سمیرا لخت شد
با شرت و سوتین بود مثل سگ دنبال خودش می کشیدش تو آشپزخونه چایی درست میکرد
سمیرا گفت منصور لباستو در بیار لخت شو
لباسم رو در آوردم باشرت نشستم
دیدم زنگ آیفون رو زدن نگاه سمیرا کردم کیه صبح امده؟
گفت ندا حتما
ندااااا
گفت اره تا رفتی دنبال آرشام ازش خواهش کردم اونم بیاد دور هم باشیم
از تو خجالت میکشید بهش گفتم منصور اهل حاله نگران نباش اونم قبول کرد امروز رو مهمان ما باشه
کور از خدا چی میخواد دو چشم بینا

منم از فرصت استفاده کردم لباس نپوشیدم با شرت دکمه آیفون رو زدم دیدم امد تو حیاط درب رو پشت سرش بست ندا خانوم آمد من رفتم تو آشپز خونه چایی بریزم تا اونم بیاد داخل
سمیرا با توله سگش به قول خودش رفتن پیشوازش تا درب باز کرد صداش امد به سمیرا گفت راه افتادی برده داری میکنی زدن زیر خنده
صدای ندا آهسته امد گفت منصور کجاست
سمیرا بهش گفت رفت تو آشپزنه چایی بیاره
منم با شرت و سینی چایی امدم سلام کردم
زد زیر خنده
گفتمش چته به چی میخندی
گفت انگاری زن و شوهر حرفه ایی شدین
گفتم من هیچی بلد نیستم هرچی انجام دادیم یا تو گفتی یا سمیرا
گفت هنوز هیچی رو ندیدین چایتو رو بخورید تا یادبگیرد چه کنیم
نگاهی به ارشام کرد بهش گفت میدونم چکارت کنم
آرشام کونشو تکون میداد انگاری سگ بود
خیلی برام جالب بود
شروع کرد گذاشتش پاها سمیرا رو خورد سمیرا خوابید رو زمین کل بدن سمیرا رو لیس میزد
ندا هم سرش داد میزد
ندا رو صداش کردم آمد بهش گفتم گناه داره اینجوری رفتار نکن گفت دوست داره باهاش اینور رفتار کنی از خودش بپرس دیدم آرشام گفت بله ارباب هرجور دوست دارید باهم رفتار کنید
منم گفتم حالا که اینجوره ندا تو چرا لباستو در نمیاری
بزار از ندا بگم خیلی دختر زرنگی بود ۳۴ سالش بود مجرد بود قدش تقریبا هم قد سمیرا بود ولی ممه هاش از سمیرا بزرگتر بودن
لباسشو در آورد با شرت و سوتین سفید شد کیرم بلند شد
بهم گفت اقا منصور تا اینجا امدیم گفتمش خب بزار حالمون رو کامل کنیم
ناراحت نشی یکم لذت ببر یک وقت غیرت به خرج ندی متوجه منظورش نشدم فقط گفتم چشم ولی چشمم از روی بدنش بر نمیداشتم
برگشت گفت اقا منصور شرتتو در بیار منم در اوردم سمیرا نگاه میکرد میخندید بند ارشام رو گرفت آورد پیش من رفت تو کیفش یک شرت آورد روش کیر مصنوعی بود
بهش گفتم تو ایران از اینها هم مگه هست
حرف خوبی زده گفت همنجوری که برده هست میخوای از اینها نباشه شرتشو و سوتینو در آورد به سمیرا گفت تو هم در بیار
سیمیرا هم لخت شد
از تو کیفش یک کرم اورد زد روی کیر مصنوعی کردش تو کون آرشام صدای اه اوهش در آمد سرش داد زد پدرسگ بخور کیر منصور اربابتو شروع کرد برام ساک زدن سمیرا امد پیشم ممه های سمیرا رو گرفتم ازش لب میگرفتم نگاه میکردم به ممه های ندا و کیرمم تو دهن آرشام بیچاره یک ۵ دقیقه ای گذشت
سمیرا گفت بسه بلند شو نوبت منه بلند شدم سمیرا نشست جلو ارشام
یک چک زد تو گوش ارشام بهش گفت بخور کسمو
ندا از پشت با کیر مصنوعی میکردش با دهنش هم کس سمیرا زنم رو میخورد منم کیرم تو دستم نگاه این بیشرف ها میکردم
ندا گفت منصور با ممه هام بازی کن شروع کردم براش بازی فشار گفت میتونی از پشت بزاری تو کسم نگاه سمیرا کردم گفت بکن ندا رو
من حال کردم
ندا دیگه ارشام رو تلنبه میزد ایستاد تا من بزارمش
گفتمش نمیشه باید بلند شی ارشا مدل اسبی بلند کرد من ایستادم کردم تو کس ندا تازه فهمیدم ای بابا انگاری جندس چقدر گشاد بود زدم زدم حسابی از پشت میکردم تو کس ندا تند تند تلنبه میزدم ندا دیگه ارشام رو نمی کرد داشت حال میکرد ابم که امد درش اوردم ابم ریخت رو زمین ندا به ارشام گفت ابشو بخور یالا شروع کرد اب منی منو از رو زمین لیس زدن دیدم ندا بهش گفت میخوام سمیرا رو بکنم از پشت کسمو لیس بزن
منم نگاه کردم کیر مصنوعی که رو شرتش بود رفت تو دستشوری شستش امد دوباره هولش داد تو کس زنم و شروع کرد تلنبه زدن زنم چه کیفی میکرد انگار من نمیکردمش یا کیرم کوچیک بود ولی داشت حال میکرد
اون روز چند ساعت بعدش آرشام رو بردمش درب خونشون
ازش تشکر کردم ۵ میلیون گذاشتم تو پاکت بهش دادم
اول قبول نمی کرد به زور بهش دادمش.
بابت رفتار خشن یا توهین آمیز عذر خواهی کردم
گفت من کار اینه و خوشم میاد
بهم گفت هر وقت خواستی بهم زنگ بزن من میام
فقط بزار یک کاری بکنم گفتمش بگو
گفت من عاشق کس لیسی هستم بزار هر وقت امدم بیشتر کس سمیرا رو لیس بزنم منم قبول کردم
و اون رفت من برگشتم خونه دیدم ندا و سمیرا رو تخت دراز کشیدن
فرصت خوبی بود در اون لحظه هم با ندا سکس کردم هم بازنم
خوابیدم رو تخت ندا ازم تشکر کرد
سمیرا هم گفت مرسی خیلی حال کردم
قرار شود دفعه بعد برده دختر بیاریم ببینم این چطوره
داستان کامل واقعیت بود
و هنوز هم قرار این برده داری رو ادامه بدیم .

نوشته: منصور


👍 3
👎 16
27051 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

895665
2020-07-04 20:55:48 +0430 +0430

منصور با تیتر کستانت افتادم یاد فیلم یوسف.بازار برده فروشا.ای کیر احمدی نژاد هی

7 ❤️

895666
2020-07-04 20:56:39 +0430 +0430

اینم یه جور فانتزیه

3 ❤️

895724
2020-07-04 21:40:13 +0430 +0430

عزیز برده ها تو از آفریقا میخری؟با کشتی میاری؟ در هر صورت کیر مامور مخصوص حاکم بزرگ جناب میتی کمان تو دهان کیریت

2 ❤️

895729
2020-07-04 21:41:27 +0430 +0430

5 میلیون تومن برای یک روز کار برده؟؟؟ اگر امریکاییا اینو بشنون یه بار دیگه جنگ داخلی راه میاندازن برای ابقائ برده داری!!!


895744
2020-07-04 22:04:22 +0430 +0430

5میلیون برای یک روز؟؟؟ کونی توی اون دوتا جنده روی هم 5میلیون نمی ارزید بعد 5میلیون دادی به پسره اونم قبول نمیکرد!!!

گفتمش
گفتمش
گفتمش
چه خبره امشب همه گفتمش، گفتمش می کنن؟؟؟؟ ( نتیجه اخلاقی همه کستان نوشته ذهن یک متوهّم جقی هست )


895764
2020-07-04 22:52:45 +0430 +0430

زندگی زناشویی رو باید با انواع فانتزیها زیباتر کرد، خودتونو محدود نکنید واقعا، اگه همسرتون پایه باشه بهترین لذتهارو میبرید، به جای سکسهای تکراری و خسته کننده

2 ❤️

895781
2020-07-05 01:35:13 +0430 +0430

خدا رو شکر پورن هاب فیلم هاش رایگانه

5 ❤️

895799
2020-07-05 03:59:48 +0430 +0430

بابا برده دار
فرعون
با چی جق میزنی؟ احتمالا گلنارش توهم آوره


895807
2020-07-05 04:19:43 +0430 +0430

ارزش خوندن نداشت همين 🌹

4 ❤️

895860
2020-07-05 07:39:11 +0430 +0430

سطح جدیدی در دروغگویی و توهم

1 ❤️

895911
2020-07-05 10:17:17 +0430 +0430

مطمئنی خودت برده زنت و دوستش نشدی؟؟
ریدم تو لهجت و نگارشت(دسشوری :()

2 ❤️

895919
2020-07-05 11:04:10 +0430 +0430

تف. تو کّونت. تو کص ننت.

1 ❤️

895924
2020-07-05 11:26:56 +0430 +0430
NA

ندا گف از پشت بزار کسم یه نگا به سمیرا کردم گف ندارو بکن
من کیرم به همراه برج ایفل با تمام ادماش از عرض تو کص ننت

2 ❤️

895975
2020-07-05 15:07:49 +0430 +0430

منم بردم ، ولی داستانت خیلی واقعی نیست
مخصوصا۵میلیون که میگی

2 ❤️

896096
2020-07-05 22:06:52 +0430 +0430
NA

5 تومن گذاشتی تو پاکت دادی بهش؟ جنگه مگه؟ (dash)

0 ❤️

896252
2020-07-06 11:35:19 +0430 +0430

چقد چرت و مزخرف

0 ❤️

896275
2020-07-06 13:10:27 +0430 +0430

خیلی تابلو معلوم کصشعره،
پنج میلیون تومن.
دیوث نگو این حرفو روحانی بشنوه دوباره یهوبهانه ای جور میکنه واسه گرونی.

2 ❤️

896297
2020-07-06 15:47:24 +0430 +0430

بجای اینکه ۵ تومن پولو خرج کصشعر بازی کنی میرفتی به۱۰ تا از کودکای کار یا زباله گردا نفری ۴۰۰ میدادی

0 ❤️

896562
2020-07-07 08:03:17 +0430 +0430

همدان کسی هس،برده میشم فقط برده خانوم میشم

0 ❤️

896876
2020-07-08 07:37:03 +0430 +0430

برده ام همه کار میکنم حضوری مشهد میس خانم میخوام فقط مشهد

0 ❤️

899665
2020-07-17 10:02:07 +0430 +0430

برده کم سن ولی حرفه ای هستم
مخصوص شکنجه شدنو تحقیر
برا خانوما و زوج ها

0 ❤️

900325
2020-07-20 02:39:37 +0430 +0430

ناموسا کسشعر میگید کسشعری باشه که با عقلو منطق جور باشه
پنج فاکینگ میلیون ؟؟؟؟؟
من خودم برده زوج هستم ولی هیچ پولی رد و بدل نمیشه
چون دوطرف حسشونه و برای پول نیس
تازه پولم باشه معمولا زوج میگیرن که درست نیس ولی باورش راحت تره

0 ❤️


Top Bottom