چیدن گل رز (نت های میانی)

  گردنش قشنگ فیت صورتت باشه
  کلتو ببری اون لا گاز بگیری
  از پشت دستاشو ببندی بکشی بالا
  قشنگ بیاد تو دست
  فشششششار بدییی
  از پشت کمرش صااااف باشه و یه دست پوستش
  بزنی کبود کنی اون پوستو قشنگ
  کونشو اسپنک کنی سرخ بشههه
  چشماشو ببندی و گیره لباس بزنی ممه هاش بهش وزنه 100 گرمی اویزون کنی جیغش در بیاد
  همین که داره جیغ میزنه کصشو بگیری تو مشتت انگشت کنی توش جیغ و نفس نفس زدن حشریت قاطی شه
  بعد لباشو گاز بگیری
  اینقدر لباشو بخوری و ور بری تا از پایین ارضا بشه و طعم خون رو تو دهنت از لباش حس کنی
  بندازیش رو تخت
  چهار طرف تخت ببندیش
  اب گرم که یکم میسوزونه فقط بریزی کف دستت و بریزی رو پوست شکمش و سینه هاش و روناش
  گرم بشه
  بعد با یخ تو دهنت رو پوستش مانور بدی
  گرم و سردش کنی
  بعد که قشنگ یخا رو با زبون رو پوست گرمش پخش کردی تا اب بشه زبون یختو میکنی لای کسش و لبای کسشم هم گاز میگیری
  دوباره انقدر ادامه میدی تا ارضا بشه
  همین که ارضا شد اب گرم رو میریزی رو کصش
  و بلافاصله یه یخ میزاری توش
  کف پاهاش رو با پر یا یه وسیله قلقلک میدی قبلشم دهنشو میبندی با شورتش
  اینقدر ادامه میدی که دیگه تقریبا بخواهد داد بزنه و اشک از چشماش حسابی اومده باشه بعد یهو برش میگردونی. اسپنکش میکنی
  با یه شلاق که سرش ریش ریشه اویزونه چرمه از پشت میزنی لا پاش بخوره به سوراخ کون و کصش بعد با یه کفگیر چوبی میزنی رو باسنش و روناش تا سرخ بشه باز
  بعد از پایین شروع میکنی گاز گرفتم
  دوقلو پاش
  پشت روناش
  کون رو میپری چون قرمز شده
  میایی کمر و پهلو و بازو و شونه
  تا میرسی گردن
  از پشت قشنگ گردن و لاله گوش رو گاز میزنی و میخوری
  گاز زدن که تموم شد بوسش میکنی و مییایی یدونه محکم سیلی میزنی رو لپا کونش و میبوسیشون
  بعد دوباره برش میگردونی
  طناب پاهاشو باز میکنی
  بعد با یه میله پاهاشو میبندی بهم که نتونه پاهاشو جمع کنه موقعی که میخواهد ارضا بشه. این میله فلزی فاصله بندازه قشنگ پاهاش باز بمونه ولی بتونه تکونش بده پاهاشو
  ویبراتور بر میداری میزاری لا کصش
  خودت بغلش میکنی و از بالا لب میگیری
  یه دستتم کمر یا ممشو چنگ میزنه
  یه دستتم که ویبراتور رو گرفته اون پایین و فشار میده
  قشنگ یه دو باری میبریش تا سر حد ارضا شدن ولی نمیزاری ارضا بشه
  تا میاد ارضا بشه شل میکنی و گازش میگیری
  و چنگ میندازی رو شکمش
  بعد که قشنگ خسته شد
  برش میگردونی
  موهاشو که احتمالا بهم ریخته میبافی
  پاهاشو باز میکنی
  دستاشم بالا تخت میبندی
  موهاشو که بافتی مثه این قلاده اسب میپیچی دور دستت
  بعد از کص و کون جرش میدی
  انقدر میکنی تا ارضا بشه چند بار ... ( قطعا خودتم قبلش یه تاخیری میزنی )
  بعد که قشنگ بی حال شد و داشت دیوونه میشد شل میکنی
  دستاشم باز میکنی
  مثه یه جسد تقریبا میوفته اگر قشنگ خستش کرده باشی
  از درد و لذت و خستگی میخواهد خوابش ببره
  میخوابی کنارش میگیری تو بغلت
  تو همون حالت میکنی تو کصش
  خیلی اروم میکنی تو و در میاری و لبا و گردنشو میخوری
  و این دفعه جفتتون ارضا میشید و نوقع ارضا شدن یه گاز محکم. میگیری هرجا که بود لبت و با دستاتم محکم تو بغلت فشارش میدی و چنگش میزنی و با اخرین فشار ارضا میشی قشنگ
  بعدم تو همون حالت اون بعد از ارضا شدن. دیگه نمیتونه تحمل کنه و خوابش میبره
  تو هم جمعش میکنی تو بغلت تو همون حالت تو بغل هم خوابتون میبره تا صب...
  صب که چشماتو وا میکنی یه سر میبینی رو سینت و موهای بلندش که ژولیده پولیده روته و با چشماش زل زده بهت و با انگشت اشارش داره رو گردنت و گوشت میکشه...
  دستت رو میبری لای موهاش و نوازشش میکنی
  دستاتو میندازی زیر بغلش و میکشیش روی خودت قشنگ و یه لب ازش میگیری...
  اما لبش رو شب قبل حسابی کبود کردی
  پس وقتی میایی گازی بگیری هفففف میکنه به نشونه درد و تو همون لحظه میچرخی و جاتون عوض میشه
  اون زیر تو روی تشک
  و تو روش
  چشم تو چشم
  دستشوحلقه میکنه دور گردنت
  یه دستتو حلقه میکنی دورشو دست دیگتو گم میکنی لای موهاشو یه بوسه اروم از لباش میگیری
  همینطور که دستش دور گردنت حلقه اس میشینی رو زانوت و اون رو هم با خودت بلند میکنی
  پاهاشو دور کمرت قفل میکنه دستاشم دور گردنت...
  سرشو میبره لای گردنت و یه گاز محکم میگیره به تلافی دیشب
  و بعدشم میاد شروع میکنه از لبات بوسه گرفتن
  همون موقع تو هم تو همونحالت. پاتو از پایین تخت میزاری زمین و بلند میشی و دستاتو بهم میگیری و میزاری زیر لپای باسنش. و بلندش میکنی
  وقتی بلند میشی زل میزنید تو چشم هم
  بهم لبخند میزنید و میگی صب بخیر :)))
  میخنده و میگه صب تو هم بخیر
  بعدش مثل این دزدا میندازیش رو شونت از اون ور کمر و بالاتنه اش اویزون بشه از این ور هم از روناش گرفتیش
  از پشت بهت مشت میزنه میگه ولم کن بزارم زمین
  اما گوش نمیدی و بد تر قلقلکش میدی
  همین طور که صدای خنده هاش داره تو اتاق پخش میشه میبریش سمت حموم


  میری تو وان وایمیستی و اروم میزاریش پایین
  دوش اب رو باز میکنی و از بالا شروع میکنه اب پاشیدن
  دوش اب رو سر و کمرش تنظیم بوده
  اب میپاشه به موهاش و میاد پایین
  میرسه به کمرش
  به زخمای که بر اثر شلاقای دیسب رو کمرش ایجاد شده
  هیسسس میکنه از سوزش و چشماشو میبنده و سرشو عقب میبره
  و تو فقط نگاه میکنی
  لذت میبری از سوزشش
  از درد کشیدنش
  اب همینطور میاد پایین و سوزش زخم اسپنکا روی باسنش
  میری پشتش میشینی و موهاشو نوازش میکنی و میزاری قشنگ خیس بشن تا وان میاد پر بشخ
  وان که به نصفه رسید شامپو رو توش خاالی میکنی تا کف کنه
  همون طوری که پشت سرش نشستی میشونیش تو بغلت پاهاتون رو دراز میکنید
  از.پشت دستاتو حلقه میکنی دورش و سرشرو میزاره رو شونت
  احساس امنیت میدی بهش
  با اینکه بهش اسیب زدی
  با اینکه زخمش کردی
  اما جفتتون از اون زخما لذت میبرید
  وان که پر اب گرم شد اون هم به سوزش زخماش عادت میکنه...
  یه چند دقیقه قربون صدقش میری و قشنگ خیس میخورید تو اب
  بعد بر میگرده. بر عکس میشینه تو بغلت ... میایی جلو تر وسط وان که پاهاشو بتونه ببره پشتت و راحت باشه
  همینطور که کسش رو روی کیرت حس میکنی اروم شروع میکنی به سیخ کردن
  اونم میاد جلو و ازت لب میگیره و اون پایین کصش رو روی کیرت تکون میده
  قشنگ که سیخ شد دستش رو میبره زیر اب و با دستش شروع میکنه بازی کردن با کیرت
  یکم که بازی کرد طاقت نمیاری و تو همون حالت توی وان میکنی توی کسش و دوباره ارضا میشید جفتتون
  بعدش انقدر تلمبه زدید و تکون خوردید نصف اب وان ریخته پایین و خالی شده و اب تا ناف دختریه که روی پات نشسته و زل زده به چشمات و شیطنت ازش میباره و لپاشو میکشی
  شامپو رو بر میداره و سرت رو کفی میکنه و دست کفیشو لای موهات میبره و قشنگ موهاتو میماله و کفیشون میکنه
  و هی نوازشت میکنه
  دستش رو دراز میکنه و دوش اب رو باز میکنه
  اب سرد میپاشه رو کلت و این دفعه تویی که هیسس میکنی و دندوناتو سفت میکنی و بهم فشار میدی
  اب رو تنظیم میکنه و کف سرت رو میشوره
  لیف رو خیس میکنه و میگه دستاتو ببر بالل
  دستاتو میبری بالا و از زیر بغلت شروع میکنه لیف کفی رو میکشه
  بالا تنه ات رو کفی میکنه و دوش کوچیکه رو بر میداره و میگیره رو تنت و همینطور که پوستت رو زیر فشار اب دوش نوازش میکنه کفارو میبره
  بعدش میگه پاشو وایسا
  پا میشی وای میستی
  میگه برگرد
  بر میگردی
  با یه نیشخند
  همین که بر میگردی یدونه میزنه در کونت و لپا کونتو گاز میگیره
  با لیف لپا و روناتو و ساق پاتو تا مچ کفی میکنه ولی کیرت رو نه
  با دستش پاهات رو میچرخونه طوری که متوجه میشی باید برگردی
  بر میگردی و با کیرت چشم تو چشم میشه
  یه لبخند شیطانی بهت میزنه و نگاهت میکنه
  دستشو کفی میکنه میماله به کیرت و دستشو جلو عقب میکنه
  کیرت دوباره سیخ میشه
  بعد دوش کوچیکه اب رو دوباره بر میداره و کفا رو میشوره تقریبا
  بعد همون طور که اب از دوش میاد دوش رو میزاره کف وان که ابی توش نمونده و همش همینطور از سوراخ داشته تخلیه میشده و تو کف پات گذشتن ابی که از دوش میاد رو حس میکنی و یکم قلقلکت میاد
  بذون اینکه اجازه بگیره ازت
  کیر سیخ شده ات رو میکنه تو دهنش و شروع میکنه با زبون با سرش بازی کردن
  قشنگ که با زبون دور تا دور کیرت رو بازی کرد و لیس زد
  کامل میکنه تو دهنش تا ته و تو هم دستتو میزاری پشت کلش و فشار میدی
  عق زنان کله اش رو عقب میکشه
  تف میندازه سر کیرت و شروع میکنه ساک زدن
  اروم اروم
  سرعتش رو زیادمیکنه و تند میشه
  خوب شد این چند وقت حسابی شیر موز خوردی :')))
  اب دهنش از بغل دهتش از کیرت اویزون میشه و میچکه رو پات
  همین طور که پر تف داره برات ساک میزنه و اب دهنش اویزونه ابت میاد و ارضا میشی
  ابت از گوشه لبش سر میخوره میاد پایین تا رو سینه هاش
  یه بخشیشم با اب دهنش که اویزون بود میچکه رو پات
  میشینی کف وان
  اونم به اون سر وان تکیه میده
  پات رو بلند میکنه
  با دستش دور لبش رو پاک میکنه
  پات رو میکنه تو دهنش و اب دهنش که ابت هم قاطیش چکیده رو پات رو قشنگ لیس میزنه
  بعد صابون میزنه
  دوش اب رو میگیره ازت و پات رو هم میشوره
  خوب تو کامل شسته شدی حالا نوبت اونه
  موهاشو دوباره خیس میکنی زیر دوش
  شامپو رو میزنی و قشنگ کفیش میکنی
  موها و کف سرشو قشنگ ماساژ میدی
  دوش اب ثابت رو باز میکنی و سرش رو میشوری
  قشنگ چنگ میندازی لای موهاش تا لیزه گره هاش باز بشه
  بعد که سرش رو شستی دوش اب رو میبندی
  لیف رو کفی میکنی دوباره
  از پشت کمرش شروع میکنه به لیف کشیدن
  پوست سفیدش که ردای زخم و کبودی دیشب روشه
  با لیف از شونه هاش شروع میکنی میایی پایین
  لیف رو اروم روی زخماش میزاری که درد نکشه بیشتر ولی با این حال بازم سوزش رو حس میکنه و بعضی جاها هیسسس میکنه و خودش رو سفت میکنه
  کمرش رو که قشنگ لیف زدی هم جاش رو دوش اب کوچیکه رو بر میداری و اب میگیری کفای کمرش بره تا بیشتر نسوزه
  برش میگردونی
  یه بوسه میگیری ازش
  جای کبودی و گاز و دندونات روی گردن و سینه هاشه
  جای چنگات و خراش ها روی پوستش
  خیلی اروم لیف رو میزاری از گردنش شروع میکنی
  لیف رو میزاری و بر میداری
  تا بلکه کم تر درد بکشه
  اما فایده نداره
  با برخورد اون لیف زبر با پوستش درد تو وجودش ریشه میده
  میایی پایین تا میرسی به سینه هاش همین که لیف به نوک سینه هاش میخوره جیغ میزنه
  گیره هایی که زده بودی باعث حساس شدن پوست نوک سینه هاش شده بود
  لیف رو کنار میزاری و دوش رو بر میداری و این یه تیکه که کف زدی میشوری
  کفا که رفت
  سینه هاش رو میکنی تو دهنت
  با زبون تمیزش میکنی
  اینجوری کم تر میسوزه
  و لذت میبره
  همین طور که خم شدی و سینه اش تو دهنته دستشو میبره لای موهات و عاشقانه نگاهت میکنه
  همین طور که خم شدی و سینه اش تو دهنته دستشو میبره لای موهات و عاشقانه نگاهت میکنه
  نوازشت میکنه...
  سینه هاش رو که خوردی اب میگیری روشون
  میشونیش لبه وان
  لیف رو بر میداری و میایی پوست شکمش که رد ناخونات روشه رو لیف میکشی و اب میگیری
  و بعد با تکون دادن سرت در حالی که زل زدی تو چشماش میگی که پاشه
  و اون هم بدون رد و بدل شدن هیچ حرفی همون طور که زل زده بهت بلند میشه
  رو زانو هات وای میستی تا مسلط باشی
  با لیف اروم دور کسش و رونش رو تا پایین مچ پاش تمیز میکنی
  برش میگردونی
  میایی لپای کونش رو لیف بکشی که یه جای سالم میبینی
  مثل یه وحشی خیلی ناگهانی گازش میگیری و جیغ میزنه و بر میگرددونه سرشو ببینه داری چیکار میکنی
  همون طوری که گوشتش زیر دندونته و باهاش داری بازی میکنی غرق اون نگاه جدی و متعجب و شاید قاطی لذت میشی یه لبخند بهش میزنی و بعد یه فشار اروم دندونات رو شل میکنی و لپ کونش از دهن میاد بیرون... میبوسی جای گازت و بالیف قشنگ کفی میکنی لپاشو
  لپای کونش زخمی نشده فقط پوستش حساس شده بود یکم
  قشنگ که لیف زدی باسن و پشت رون هارو تا پایین اومدی دوباره...
  یدونه اسپنک میزنی رو کفای لپش
  ایندفعه صداش در میاد و میگه اااای دیوونه چیکار میکنی
  میخندی و دوش رو میگیری سمت صورتش و خیسش میکنی
  میخنده :)))
  چقدر جذابه برات خنده هاش
  چقدر شیرین میخنده
  وقتی میخنده غرق میشی تو وجودش
  دیگه چیزی نمیخواهی از دنیا...
  چه چیزی قشنگ تر از لبخند اون وجود داره؟
  همین طور که خیسش میکنی اون هم دوش اب ثابت رو باز میکنه و جفتتون خیس میشید و تو همین اب بازی کفا هم شسته میشه و میره
  اب بازیتون که تموم شد و قشنگ همه جا خیس شد
  از پیشونیش میبوسیش و میایی پایین
  بوسه بر پیشونی
  بوسه بر دماغش
  بوسه بر لباش
  بوسه بر چونه اش
  بوسه بر گردنش
  بوسه بر بالای سینه اس
  بوسه بر چاک سینه هاش
  روی همین خط صاف میایی پایین
  بوسه بر ناف
  و وقتی به ناف میرسی این خط صاف بهم میخوره
  دایره وار میبوسیش و مییایی پایین تا میرسی به کسش
  روی کسش و لباس کسش رو میبوسی
  و زبونت رو میبری داخل
  با زبونت قشنگ بازی میکنی و کسش رو میخوری
  اونم سرت رو با کف دستش فشار میده و از بالا هم وزن خودش رو روی صورتت میندازه تا سطح تماس بیشتر بشه
  حس میکنی داره به اوج لذت میرسه و تو محکم تر مک میزنی براش
  اونم ارضا میشه
  میشینه کف وان و لبات رو میخوره
  همینطور که داره لبات رو میخوره میخوابونیش کف وان و خودت میایی روش
  دوش رو یواشکی میبری لای پاش و متوجه نمیشه
  سرش رو با بوسیدن و خوردن لب و گردنش گرم میکنی
  و یهویی دوش اب رو با فشار روی کسش باز میکنی و جیغ لذت میزنه و شونت رو محکم گاز میگیره
  این کارت تلافی اون اب سرد اولش بود
  کسش رو هم قشنگ میشوری
  بعدش وایمیستید و یه بار دیگه خودتون رو خیس میکنید
  از وان میایید بیرون


  دمپایی های خیس رو میپوشید و میرید تا حوله تون رو بردارید
  چلک چلک دمپایی کف حموم با برخورد با اب صدا میده
  حوله تو تن پوشه و تنت میکنی حوله اون یه حوله مستطیلی عادیه که میپیچه دور بدنش و یه کلاه حمام که سرش میکنه و موهاش رو داخل میبنده
  حوله اش رو روی سینه هاش میندازه و تو از پشت حوله اش رو میگیری و خشکش میکنی
  حوله رو ول میکنه تا قشنگ کل بدنش رو خشک کنی
  خشکش که کردی حوله رو دور خودش میپیچه و تو یه دستت رو میندازی پشت زانو هاش دست دیگه ات هم پشت کمرش بلندش میکنی میایی سمت اتاق
  همین طور که داری میری سمت اتاق دستاشو رو شونت میزاره رو خودشو یمت صورتت میکشه و ماچت میکنه
  میرسی به اتاق و میزاریش زمین
  همین طور که زل زده بهت حوله رو ول میکنه و حوله رو زمین میوفته
  پاش رو روی حوله میزاره و روی پنجه میره و با دستاش کلا حوله ات رو رو سرت تکون میده تا موهات رو خشک کنه
  بعدشم بدنت رو با حولت خشک میکنه
  تا پایین مچ پات حوله رو روی. همه. جای پوستت میکشه و خشک میکنه و میاد بالا
  بوست میکنه
  با یه نیشخو یدفعه کیرت رو محکم میگیره تو دستش و میگه این لعنتی مال منه❤️ اقایی مال خودمی
  دستتو میبری لای پاش و کصش رو محکم میگیری
  سرتو میبری دم گوشش و میگی مال خودت خودته خانومی و لاله گوشش رو گاز میگیری
  بعد میره سمت کشو و یه ست شورت و سوتین مشکی بر میداره
  میشینه لبه تخت و پاش رو خم میکنه و شرت رو پاش میکنه
  تو هم یه شرت طوسی از کشو در میاری و پات میکنی
  تیشرتت رو که تنت میکنی میبینی داره سوتینش رو میبنده
  یه لبخند میزنی
  سرشو بر میگردونه سمتت و میدوئه سمتت
  پشتشو میکنه و بند سوتینش رو میبندی
  یه دامن کوتاه طوسی میپوشه با یه تاپ بنفش تنگ.که قشنگ به سنیه هاش میچسبه
  لباساتون رو که پوشیدین سشوار رو میاره و میگه اقایی بشین
  میشینی جلوی اینه رو باف مشکی که به اتاق با نمای تمام سفید جلوه قشنگی داده...
  موهات رو فوری سشوار میکشه و خشک میکنه میگه خوب دیگه پاشو نوبت منه
  میشینه و سشوار رو ازش م
  یگیری میزاری کنار
  کلاه حمومش رو در میاری
  موهاشو شونه میکنی تا صاف بشه
  بعد سشوار میگیری
  همین طور که سشوار میکشی موهاشم شونه میکنی و حالت میدی بهشون
  موهاش تا گودی کمرش میرسه
  یذره طول میکشه سشورارشون
  قشنگ خسته میشی
  بعدش که سشور کردی پا میشه و بوست میکنه و سشوار رو میزاره سر جاش و میگه بریم صبونه ??
  میرید سمت اشپزخونه که پنجره هاش رو به شهره
  از پنجره های قدی حال با نمای دریاچه باد میاد و پرده های سفید خونه مثل لباس عروس تو نسیم صبحگاهی میرقصن
  میری تلویزیون رو روشن میکنی
  شبکه هارو یکم عوض میکنی
  چیزی نداره
  گوشیت رو میری از اتاق میاری وصل میکنی به ساند بار و اهنگ پلی میکنی و صدا رو تا اخر میبری بالا
  تلگرام رو چک میکنی و کم کم بو های خوشمزه به مشامت میرسه
  میری صندلی رو از کنار اوپن کنار میکشی و میشینی
  خانوم خوش ذوق میگه یکم صبر کنی آماده اس
  بعد از چند دقیقه که از پشت محو نگاه کردنش شدی و حواست پرتش شد
  میبینی با دوتا بشقاب جلوته
  تخم مرغ عسلی با بیکن


  تخم مرغ عسلی با بیکن
  شیر و پودر کاکائو
  اب پرتغال رو از یخچال میاره و دوتا لیوان میریزه
  میپرسه قهوه یا چایی
  میگی هرچی خودت میخوری
  دوتا لیوان قهوه میریزه میاره
  کیک رو از فر که گذاشته بود گرم بشه در میاره
  نون تستا هم گرم شده
  کمکش درشون میاری و میشنید پای صبونه
  عطر خوب صبونه حال و هواتو عوض کرده حسابی
  گشنه گشنه
  یه لقمه میگیری برای خودت
  میبینی خانومت بهت زل زده
  میزاری دهنش
  اونم دهنشو باز میکنه و لقمه رو با دندون ازت میگیره و تو هل میدی لقمه رو توی دهنش و لباش رو روی انگشتت میبنده
  میخندی و انگشتت رو از دهنش میکشی بیرون
  همینطور که داری میخندی
  حس میکنی که دیگه هیچی تو زندگیت نمیخواهی جز اون
  تمام نیازات بر طرف شده
  تا حالا اینقدر از زندگیت لذت نبردی
  تو اوج لذت و عشق زل میزنی بهش
  صبونه رو شروع میکنی به خوردن
  و کلی باهم حرف میزنید و میخندین و شوخی میکنید
  صبونه رو میخورید و لباس میپوشید که برید سر کار
  میرسونش به رستورانی که توش بعنوان سر اشپز کار میکنه
  خودتم میری اداره به کارات برسی
  عصر که شد
  تعطیل شدی
  لحظه شماری میکنی برای رفتن پیش خانومت تا دوباره ببینیش...
  دلت برای دلیل زندگیت تنگ شده
  برای صداش
  برای نگاه کردنش
  برای غرق شدن لای موهاش
  برای دوست داشتنش
  برای در اغوش کشیدنش
  که گوشیت زنگ میخوره...
  از بیمارستانه
  ...
  شاید تصادف شاید یه حادثه کوچیک
  اما دیگه نیست
  رفت...
  دلیل زندگیت از بین رفت
  دیگه جونی واست نمیمونه...
  فقط ارزو میکنی یه بار دیگه مثل صبح بشینی کنارش و بخنده
  و آوار خاطراتت که میریزه تو سرت


  نوشته: دارلینگ

 • 2

 • 8
 • نظرات:
  •   kirkhoshform
  • 5 ماه
   • 3

  • کسخلي؟!


  •   وب.گرد
  • 5 ماه
   • 0

  • اخرش از خواب بیدار میشی میبینی اصلا کصی در کار نبود..همش خواب بود .قصه ما به سر رسیید.. خارجیه که این یزید


  •   sepideh58
  • 5 ماه
   • 2

  • با اینکه اس ام مورد علاقه منه اما انقد بلاتکلیف و هول نوشته شده بود و حرکات تند بود که اصلا نتونستم باهاش ارتباط برقرار کنم و رهاش کردم !
   به فیلم با تم سکس خشن رو تند تند نگاه کنی میشه این داستان !نه !


  •   سکس_69
  • 5 ماه
   • 0

  • انقدر دیگه ادم کسخل و روانی نمیشه مگر اینکه زنه با التماس ازت این چیزارو بخواد تازه اونم باید ی تخفیفی بدی ادمه ادم .میفهمی حیوون؟؟


  •   teen...wolf
  • 5 ماه
   • 3

  • انصافا چند هفته وقت گذاشتی که این اسم رو واسه نوشته ی تخمیت پیدا کنی بلکه تعداد بازدید هارو بالا ببره؟؟ گیرم که شد مثلا که چی؟ الدنگ ببخشید دارلینگ..


  •   royaei
  • 5 ماه
   • 1

  • چرت بود به تمام معنا ؛ تا نصفه خوندم ؛
   این چیه آخه نوشتی ؟
   خسته نشدی خودت ؟


  •   rezahot1981
  • 5 ماه
   • 0

  • اولش تخمی شروع کردی، و حس کردم نوشت هات گوهی هم باشه، مثل شخصیت اوبی که داری، پس با توجه به این مسائل نوشته های مسخرتا نخوندم


  •   ARYA52
  • 5 ماه
   • 3

  • من چهار خط اول رو خوندم دیدم همش در مورد آب داغ و یخ هست دیدم خیلی طولانیه ، اومدم چند خط تا وسطاش دیدم صحبت از لیف و کف صابونه، حدس زدم خاطرات یک دلاک حموم جقی هست دیگه نخوندم.


  •   Blackhorse
  • 5 ماه
   • 1

  • یک سوال، نترسیدی یخ بچسبه به زبونت؟


  •   Blackhorse
  • 5 ماه
   • 0

  • انگشتات درد می گیره، ویس بزار


  •   ملكه_قلابي٢
  • 5 ماه
   • 1

  • الان فك كردي ١٠٠ تا لايك ميگيري!!! ادمي ك تو پرانتز ي اسم ديگه مينويسه يعني حتي نميتونه بين دوتا اسم يكيشو انتخاب كنه چرا بايد اينقد الاغ باشه ك فك كنه ما اين حجم عظيم تخيلات چرندشو ميخونيم


   احتمالن الان فك كردي ي پا سعدي هستي و نثر شعر گونه نوشتي!!!
   اه اه


   چرند مطلق بود!!!


  •   sashaarian
  • 5 ماه
   • 0

  • ????


  •   seldom
  • 5 ماه
   • 0

  • لعنتی فیلنامه فیفتی شیده :/


  •   مسیحی۰
  • 5 ماه
   • 1

  • داستان باید هدف و مسیر داشته باشه،
   تازه اگه هدفدارم باشه همه تیرها طعم گرم ونرم آغوش هدف رو احساس نمی کنن.
   هدفمند بودن نصف راهه.


  •   MASIӇA
  • 5 ماه
   • 2

  • آبکی و بیریخت!
   یه مقدارشو خوندم و بیخیال شدم.
   تا جایی که خوندم هم فقط کپی به چشم میخورد.
   اگه میخوای از این روابط بنویسی خلاق باش و از خودت مایه بذار.
   راوی هم که اصلا شخصیت محکمی نداشت. در حدی نبود که به خوبی ازش حساب برده بشه.
   طرز روایتت هم خیلی لوس و بی‌مزه بود.
   بزنم و ببندم و کبود کنم و... یاد کسی افتادم که تو کف مونده و اگه به این آرزوش برسه این کارا رو میکنه!


  •   absaran1977@gmail.com
  • 5 ماه
   • 0

  • والا چه عرض کنم؟؟؟


  •   پیمان.کامیار
  • 5 ماه
   • 1

  • منم بادوستمون موافقم
   کسخلی؟ توجه کن سوالیه


  •   پیمان.کامیار
  • 5 ماه
   • 0

  • خدایی فازتون چیه؟ این حد از کسشرات برای نویسنده می‌تونه افتخار ثبت در گینس بیاره با پرچمی از ایران بردوش و آهنگ حماسی


  •   PESAR.PIR
  • 4 ماه،4 هفته
   • 0

  • این حجم ازکسشعرواقعالایک داره.امیدوارم درهای امیدوخوشبختی زندگی ب روت بازبشه


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو