ژاله دختر همسایه

1391/02/14

راستش ما يه همسايه داشتيم که دو تا دختر داشتن با يه پسر که اين دخترا يکيشون ۲۸ ساله و يکي ديگه شون ۲۳ ساله ومن هميشه تو کف اون دختر بزرگه بودم و هميشه تو عالم مستي به يادش جلق مي زدم گذشت تا اينکه اين دختر بزرگه ( ژاله ) نامزد کرد و ما ديگه خيلي کم مي ديديمش و من هميشه افسوس مي خوردم که چرا هيچ کاري نکردم و اين داستانها ! از خصوصيات اين دختره براتون بگم که قدي حدود ۱۷۰ داشت با هيکلي تو پر و سينه هاي بزرگ که وقتي با لباس تنگاش اونو يواشکي ديد مي زدم منو ديوانه مي کرد و از خصوصيات رفتاريش هم بگم که چادري بود و خيلي محجبه بازي در مي ياورد ! بعد از گذشت ۶ ماه از عقدشون نامزد اين دختره تصادف مي کنه و مي ميره و تا دو ماه بعد از اين ماجرا من ديگه بي خيال اين قضيه شده بودم و مي گفتم ديگه هيچ کاري نميشه کرد تا اينکه يه روز که از خونمون بيرون اومدم و منتظر تاکسي بودم که ديدم اون هم اومد کنارم و منتظر تاکسي موند تا يه تاکسي اومد کنارمون ايستاد و از شانس من دوتا مرد جلو نشسته بودن و يه پيرزن چاق که نصف صندلي پشت رو اشغال کرده بود رو صندلي پشت نشسته بود و من و ژاله رو صندلي پشت نشستيم و نشستنمان طوري بود که از مچ پاها تا بازوهامون جفت هم بودن و من تو يه عالم ديگه بودم و اين تاکسي هم تو اون ترافيک هي ترمز مي زد و حس ما رو جالبتر مي کرد تو ماشين همينطور مشغول صحبت بوديم و من هي خودم رو بيشتر به اون جفت مي کردم به طوري که ديگه کيرم شق شق شده بود و ديگه داشت شورت وشلوارم رو پاره مي کرد و اون هم هي زير چشمي يه نگاه به شلوار باد کرده ما مي کرد و يه لبخند مشتي ميزد و ما هم افه معرفت اومديم کرايه رو حساب کنيم که ديدم دست من رو گرفت و گذاشت رو پاش و گفت نه اينکار رو نکن و من هم چون نمي خواستم دستم از روي پاش تکون بخوره ديگه بي خيال حساب کردن کرايه شديم تا اينکه رسيديم به مقصدمون ، بعد از پياده شدن از ماشين موقع خداحافظي به من گفت از ديدنت خيلي خوشحال شدم و به ما سر بزن ! ما با اين شق دردمون بعد از رسيدن به کارامون اومديم خونه و يه جق مشتي زديم و هميشه تو کفش بوديم تا اينکه يه روز اينها يه سيستم مي خرن و ما رو هم مي برن براشون بازي و چند تا نرم افزار درست کنيم و ما هم رفتيم و کارشون رو راه انداختيم و موقع برگشت به خونه ژاله گفت بايد بياي کار با کامپيوتر رو به من ياد بدي و من هم گفتم هر وقت خواستي زنگ بزن ميام ۳ روز بعد ديدم زنگ زد و گفت من تنهام ، مياي يادم بدي و من هم گفتم چشم و برقي لباس پوشيدم و ( قبلش از تو وسايل داداشم يه کاندوم گرفتم و به کيرم پماد ليدوکائين هم زدم تا اگه به ما پا داد زود پنچر نشيم ) زود رفتم در خونشون اون هم در رو باز کرد و من رفتم تو ! تنش هم يه دامن بلند و يه پيراهن معمولي و با روسري بود بعد از رفتن به سراغ کامپيوتر گفت من امروز يک کارت اينترنت گرفتم و چون بلد نيستم از تو خواهش کردم بياي و رفت کارت آورد من هم مشغول ساختن يه Connecttion شدم و ژاله رفت شربت بياره و من تو همين اوضاع تو اين فکر بودم که برنامه رو چجوري رديف کنم که چيزي نصيبمون بشه که ژاله اومد و يه صندلي آورد و نشست کنارم و گفت تمومش کردي يا نه هنوز ؟! منم بعد از رديف شدن همه چي وارد اينترنت شدم و بهش گفتم دوست داري تو چه سايت هايي بريم و گفت نمي دونم منم بهش گفتم در چه زمينه اي باشه علمي ورزشي سياسي جوک سکسي و اين برنامه ها و ژاله گفت چه سايتهايي به نظرت خوبن و من باز هم پرسيدم در چه زمينه اي و اون گفت سکسي ( من تو دلم گفتم ديگه رديفه ) و رفتم تو سکاف و گفتم اين سايت خيلي با حاله و من هميشه داستاناشم مي خونم و گفت يکي از داستاناش رو بزار و من هم يه داستان براش گذاشتم و اون همونطور که مشغول خوندن داستان بود يه نگاهي هم به کير صاحب مرده ما هم مي انداخت و يک دفعه دستش رو گذاشت رو کيرم و پرسيد دلت مي خواد اين داستان براي ما هم اتفاق بيفته من هم گفتم چرا نه و هميشه منتظر اين لحظه بودم ، ژاله گفت پس صبر کن من الان ميام و من هم رفتم رو تختش نشستم و ميگفتم چجوري و از کجاش شروع کنم که ديدم بايه شورت وکرست سفيد در اتاق رو باز کرد و اومد توي اتاق واي داشتم ديوانه مي شدم تا چند لحظه اصلا مات و مبهوت بودم که گفت مگه نمي خواي شروع کني و من هم با يک صداي لرزان گفتم چرا و بلند شدم رفتم پهلوش و دو تا دست رو از زير بغلش بردم ولي اون دستم رو رد کرد وگفت لباسات رو در بيار و من هم سريع شلوار و تي شرتم رو در آوردم و با يه شورت رفتم پهلوش وقتي کير باد کردم رو ديد گفت چه شود ! من به پشت سرش رفتم و مشغول نوازش مواهاي سرش شدم واز پشت بهش جفت جفت شدم بطوري که کيرم رو بين خط سوراخ عقبش مي مالوندم و اون سرش رو برگردوند و من لبام رو بردم به سمت لباش و اون لبهاي که براي من مثل قند بودن رو شروع کردم به خوردن و من لب پايينش رو مي خوردم واون لب بالاي من رو من رفتم سراغ گردنش و شروع کردم به بوسيدن وليسيدن گردنش ديدم آتيشش خيلي تنده هنوز هيچي نشده رفت سراغ کيرم و آخو اوخش در اومد ومن هم رفتم پشتش و کرستش رو باز کردم و سينه هاش رو آزاد کردم عجب چيزي بودن سفيد مثل برف وبا نوکهاي قهوهاي روشن و من مشغول خوردن سينش شدم و هر وقت يکي از سينه هاش تو دهنم بود با دست ديگم نوک سينش رو فشار مي دادم نوک سينه هاش به اندازه يک بند انگشت متورم شده بودند و اون گفت تحملم ديگه نموم شده و بزار تو ديگه ( هم من از کس ليسي بدم ميومد و هم اون از ساک زدن ) گفتم بشين رو تخت و دراز بکش و شورتش رو در آوردم و با يه کس خوشگل و بدون حتي يه خال رو به رو شدم ، کسش خيس خيس بود سريع شرت خودم رو هم در آوردم وبهش گفتم خشک که نميشه گذاشت تو ! گفت صبر کن و از ميز کنار تخت يه کرم نيوا آورد و مالوند به کيرم و گفت بزار تو ديگه ! من هم ازش پرسيدم که تو کدوم سوراخش بزارم ؟! ( آخه هنوز عروسي نکرده بودن و بعد از فوت نامزدش نصف مهريه اش رو گرفته بود ) کيرم رو بردم سمت کسش و ديدم هيچ عکس العملي نشون نداد و من (تازه به ياد کاندوم افتادم ) و يکدفعه بلند شدم و رفتم سراغ شلوارم و گفتم اصل کاري رو فراموش کردم و کاندوم رو از جيب پشت شلوارم در آوردم و گفتم بکش روش و اون هم گفت بدون کاندوم ! ما هم گفتيم خطريه ها ! گفت اشکالي نداره مواظب باش ! کاندوم رو پرت کردم يه گوشه و دو تا پاش رو رو با دستام بلند کردم گذاشتم رو شونه هام و کيرم رو با يه فشار کوچک کردم تو کسش و يواش يواش فشار مي دادم تا کيرم خوب بره تو کسش که يک دفعه اختيار از دستم خارج شد و محکم فشار دادم ديدم جيغ کشيد و گفت يواش کسش تنگ تنگ و داغ داغ بود داشتم ديوانه مي شدم همينطور يواش يواش عقب جلو ميکردم و وقتي ديدم ديگه راحته ، رفت و برگشتم رو تندتر کردم و همينطور تلمبه مي زدم و اون با صداي آخو اوخش حشر من رو بيشتر مي کرد تا اينکه ديدم آخ و اوهش خيلي زياد شد و من سرعتم رو کمتر کردم که گفت تندتر تا ته بگا و من سرعتم را خيلي تند کردم و ديدم يه دفعه بدن خودش رو با چند تکون شل کرد و من متوجه شدم به ارگاسم رسيده ولي من هنوز آبم نيومده بود گفتم مي تونم بزارم تو کونت گفت نه گفتم چرا گفت نه ديگه ومن هم بي خيال شدم و به گاييدن کسش با شدت بيشتري ادامه دادم تا احساس کردم آبم داره مياد و سريع کيرم رو از کسش کشيدم بيرون و تمام آبم رو رو سينه هاش خالي کردم و خودم رو انداختم تو بغلش و گفتم ازت متشکرم ، اونم گفت همچنين ! اين اولين و آخرين باري بود که ژاله رو گاييدم چون دو هفته بعد با خانواده اش به محل ديگري اسباب کشي کردند.

نوشته: ؟


👍 0
👎 1
68047 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

319088
2012-05-04 01:51:24 +0430 +0430
NA

Takrare bod cand sal pes kondam

0 ❤️

319089
2012-05-04 01:52:32 +0430 +0430

ببین با خودت چی فکر کردی که اومدی همچین داستانی رو نوشتی؟فکر کنم مخت کپک زده ؛خودت داستانت رو بخون ببین باور میکنی؟دختری که محجبه هست تو چطوری با لباس تنگ دیدش میزدی؟اقا برو خجالت بکش چرا دارین این فکر رو میندازین توی مخ ملت که همه ی دخترا و زنا جنده هستن و با خوندن یه داستان یا از یه تماس کوچیک پای یه مرد اختیارشونو از دست میدن و میگن بیا منو بکن؟چطوری یه دختر محجبه در جلسه اول با خوندن یه داستان اونقدر حشری شد که شرم و حیا رو یه جا بالا اورد و با شرت و سوتین اومد جلو پسری که خیلی هم نمیشناستش و باهاش تماسی نداشته؟خدا پدر مخترع کامپیوتر رو بیامرزه وگرنه پسرای ما چجوری میخواستن کس بکنن

0 ❤️

319090
2012-05-04 01:54:24 +0430 +0430

تکراری بود جیگر .خیلی قدیمی . خلاقیت داشته باش خودت بنویس .

0 ❤️

319091
2012-05-04 02:38:16 +0430 +0430

تکراری بود دیگه ننویس. . . . . . .
من مطمئنم که این داستان رو با کمی تغییر یک جایی دیگه خوندم. شاید هم تو همین سایت بوده. کله کیری مگه دوست داری فحش بخوری که از این کارا میکنی؟ چه به روزمون اومده که همه دخترا جنده شدن؟ خونه شون خالی و کامپیوترشون خراب و آماده گاییدن!!! این ها کجاین که ما نمیبینیمشون؟ تابوت شوهر مرده اش تو کونت. کامپیوتر به همراه کارت اینترنت و کانکشنش تو کونت. کله کیری دیگه ننویس.

0 ❤️

319092
2012-05-04 03:50:41 +0430 +0430

بچه ها که همه چیز رو گفتن و احتیاجی نیست اونارو بازم من بگم
داستانتم تا همونجا که با شرت و کرست اومد تو بیشتر نخوندم
اما آخه کس کش لاشی عوضی
با این سرعت ترکیده ی اینترنت ایران
و این همه فیلترینگ تو با دیال آپ و بدون فیلتر شکن سایت سکسی باز کردی؟؟؟؟
بچه ها من تا حالا امتحان نکردم
شما بگید میشه یا نمیشه؟؟؟
ظاهرا داستان دزدی هم کرده بودی
آخه یعنی یه داستان آپلود کردن و اون تیکه ی زیرش اسمت رو دیدن اینهمه افتخار داره که براش داستان بدزدی؟؟
چه میدونم والا
احتمالا از تخم گنجشک و پرستو شروع کردی تا الان که به داستان سکس رسیده
بهت تبریک میگم
تو تا چند سال آینده توی یکی از کشور های آفریقا بدلیل قاچاق کیر فیل دستگیر میشی :)
قاچاقچی کس مشنگ
تو آفریقا بهت خوش بگذره

0 ❤️

319093
2012-05-04 03:56:38 +0430 +0430
NA

من نمیدونم چرا تو بیشتر این داستانا
یا سیستمشون خراب میشه میگن بیا برامون درست کن
یا همش تو داستانا
طـــرف میره شربت درست کنه
همه تکراری شدن دیگه

0 ❤️

319094
2012-05-04 04:25:20 +0430 +0430
NA

زمانی که سه کاف خدا بیامرز بود هنوز فیلترینگ نبود. اما داستانت کلیشه ای بود، مهم نیست دروغ بنویسی اما نوآوری داشته باش.

0 ❤️

319095
2012-05-04 04:29:34 +0430 +0430
NA

چه میکنه این حسرت کس …

بابا بیخیال دنیا باندازه کافی کیری هست تو دیگه چرا اندر عوالم هپروت خودتو گم کردی که داستان تکراری دزدیدی؟

امان ازین نیاز و این دخترکان بی معرفت که پسرای مملکت رو برای یه سوراخ ناقابل و 200 گرم گوشت و پوست و مو به چه روزگاری میندازن…

اینجا ایرانه و این افعال تابو محسوب میشه… تحمل کن تا بریم اون دنیا ببینیم اونجا چه هویجی حواله مون میکنن!

0 ❤️

319096
2012-05-04 04:30:04 +0430 +0430
NA

بهت گفته بود هنوز عروسی نکردم پس چطوری بهت کس داد اینو بگم که نصف مهریه اش که گرفته با نصف دیگش اون تاکسی که سوار شدی و اون زن چاقه با دو تا مرده که جلو نشستن همشون تو کونت انشاالله یبوست بگیری که از این داستان های مزخرف تو کونت در نیاری

0 ❤️

319097
2012-05-04 04:32:05 +0430 +0430
NA

بد نبود ولی این داستانو زیاد خونده بودم
در ضمن تو گفتی نامزد داشت هنوزازدواج نکرده
چجوری از کس گاییدی اونم بدون اینکه پرده دهشته باشه؟؟؟
اسکل مختو بیشتر فشار بده

0 ❤️

319098
2012-05-04 04:48:34 +0430 +0430
NA

زهرا هستم از کاشان
اگه یه پسر خوب از کاشان بالا 25 سال هست صبحا به 5431233 زنگ بزنه

0 ❤️

319099
2012-05-04 05:31:24 +0430 +0430
NA

وقت کردی یه تماس بگیر با یکی از این ماشین های تخلیه چاه , سرت پر شده از خیالات آنچنانی ! نیاز به تخلیه و سرویس داره !

0 ❤️

319100
2012-05-04 06:55:09 +0430 +0430
NA

خاک بر خالی بند احمق
همین کافیه واست!

0 ❤️

319101
2012-05-04 07:04:16 +0430 +0430
NA

کیر بابات تو کونت انتر آشغال

0 ❤️

319102
2012-05-04 07:32:03 +0430 +0430
NA

مالی نبود داستانت کاملا هم تخیلی بود سعی کن یکم خلاقیت داشته باشی
السلام علیکم و رحمته الله و برکاته تکبیر

0 ❤️

319103
2012-05-04 08:41:17 +0430 +0430
NA

ریدی با این داستان نوشتنت!!!
تاکسی جلو دونفر آقا نشسته بودن؟!!!
کلاً گوز تو تخیلات جلقی مسخره ات… تمـــــــــــــــــام

0 ❤️

319104
2012-05-04 09:38:27 +0430 +0430
NA

بدم میاد از داستان هایی که توش کامپیوتر ها مشکل دارن
خیلی خز شدن
ننویس آقا,ننویس

0 ❤️

319105
2012-05-04 10:02:03 +0430 +0430
NA

اونقدر جق زدی چسیدی زیر خودت بوش تورو مست کرده بود تورو برده بو توعالم توهم.آخه کس کش کی این حرف تورو باور میکنه.اونقدر به مخت فشار آوردی که تو وهم وخیال تو، شوهرش فوت کرده که فقط تو بری برنامه بهش یاد بدی،سریع هم یه داستان سکسی واسش بزاری بعد اونو بکنی.آخه کس کش تو که بلد نبودی کجاش بذاری این همه تجربه از کجا آوردی که اون به ارگاسم رسیده.احتمالا همون توهم چس دادن بعد از جقته.کووونی

0 ❤️

319106
2012-05-04 13:18:37 +0430 +0430
NA

مرديكه كسمغز بچه كوني هالو گير آوردي؟؟!!!
جنده هم به اين سرعت وا نميده!
كير خر قبرسي تو كس مامانت واسه بچه ي كونيه كسمغزش

0 ❤️

319107
2012-05-04 14:40:21 +0430 +0430
NA

خر خودتی و جد و آبادت

0 ❤️

319108
2012-05-04 15:12:09 +0430 +0430
NA

بروجمع کن خودتاحداقل یه جورداستان روتعریف میکردی که آدم باورش شه اومدی داستان بنوسی رییدی

0 ❤️

319110
2012-05-04 17:07:28 +0430 +0430
NA

tekrari bud kale kiri

0 ❤️

319111
2012-05-04 23:37:25 +0430 +0430
NA

بابا تو ديگه آخرشى با اينكه معمولا عادت به فحش دادن ندارم ولي آقا فرموده اند احتياط واجب در اينگونه مواقع هست كه چندتا آبكشيده و آب نكشيده نثارت كنم: كير شرك كه از كير خر بدتره تو كون جقيت،كير بارباپاپا و كير پدر ژپتو و كير گاليور ٣ تاش با هم تو كونت،آخه حالا كه خيالات زير دوش حمومتو نوشتى اقلا توش يه ابتكارى به خرج ميدادي قصه كامپيوتر درست كردن خيلي وقته دمده شده!

0 ❤️

319112
2012-05-05 00:15:44 +0430 +0430
NA

اين داستان مال سايت اويزونه اويزون به كير كون چهارراه
نه مادرت و گاييدم نه خواهرتو گاييدم نه باباتو نه هيچكس ديگه اي رو نترس اصلا نترس ولي بدون اين داستانا حق كپي رايت داره ميان پيگرد قانوني ميكنن ننتو خواهرتو بابتو داداشتو زن داداشتو شوهر ابجيتو باجناقتو … پسر عمهي خاله ي ننه بزرگ زندايي
مادريتو … هفت نسل بعد خودتو همه و همه و همرو با هم ديگه وصلت ميدن
لي لي لي لي لي شب مراد است امشب …

0 ❤️

319113
2012-05-06 00:44:21 +0430 +0430
NA

این شماره توسط یک فرد با هویت نه چندان درست حسابی و برای خیال واهی مخدوش کردن خاطر افراد در این سایت گذاشته شده و در صورت تماس با تماس گیرنده برخورد خواهد شد .

0 ❤️

319114
2012-05-06 03:47:24 +0430 +0430
NA

یک کلام ختم کلام کیر به خودت وداستانت کونی خودت خری نه دیگران

0 ❤️

319115
2012-05-06 06:11:41 +0430 +0430
NA

کیرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررتو ننت

0 ❤️

319116
2012-05-06 07:40:26 +0430 +0430
NA

حالا این دوروغو که میگی راست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
برو بابا بچه گیر آووردی؟دقیقا تو اون روزاول بدون مقدمه تازه قبلا هم کرم زده اماده اونم درجا گفت سایت سکسی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/
اصلا تا حالا کس گاییدی؟طرف جنده هم باشه به ین سرعت با کسی راه نمیاد.

0 ❤️