کاری که نباید میکردم

  سلام.اسمم x.سنم 42زشت چاق ولی پولدار.کیرم 14 سانت. زنم همیشه شاکی. منم فکر چا ره ولی بی فایده. اون بزرگ میخواد. مال من کوچیکه. دنیایی پولم فایده نداره کوچیک کوچیکه. زنه داره بیست ساله میگه کوچیکه. زن خوبیه فقط تو سکس میگه کوچیکه. بعدش یادش میره قربوم صدقم میره چه جور. ولی اخه گناه داره. من خودم دور از چشمشش همه مدلشو کردم با پول زیادم چیزی نبوده نکنم.سفید سیاه تنگ گشاد حلقوی چینی ژاپنی اوکراینی المانی داهاتی شهری تایلندی حتی امریکاییم کردم ولی اون چی بدخت زن من بیست ساله یه بارم که شده میخ اد مزه کیر کلفتو بچشه ولی چون زن خوبیه نمیره دنبالش موقع سکس حشری میشه هی به من میگه یه کیر کلفت میخوم.خب حالا فهمیدم اونو به ارزوش میرسونم.


  پنجشنبه.حدود ساعت شش غروب. سلام. عزیزم. جون چه جیگری شدی امشب. سلام خسته نباشی. واقعا میگی ؟اره عشقم کردنی شدی شب جمعه. خب اخه میخام بهت بدم شوهر گلم. جون. ولی عشقم امشب تو میدی من نگاهت میکنم کس دیگه میکنتت گلم. چی داری میگی ؟مگه خودت همیشه نمیگی کیر کلفت میخام ؟خب اره. خب منم امشب یکی رو استخدام کردم با کیر بیست سانیش بیاد جلوم تو رو بکنه تا مزو شو بچشی. برو بابا حالا من حشریم یه چی گفتم تو میخای منو جنده کنی؟این چه حرفیه عزیزم با یه با کی جنده شده در ضمن با رضایت منه همین یه بار. قربونت نمیخام عادت میکنم دیگه دردسره. یجوری گفتی با ناز که حدس میزنم دوست داری امشب بیارمش مگه نه؟خب کی هست طرف ابرمون نره ؟نه باهاش شرط بستم یه کلاهی میکنم سرش نتنه تو رو ببینه پول خوبی بهش میدم غریبه بچه جنوب تهرانه خیالت تخت یه باره حالشو ببر ا نم میکنه میره تمام.خب حله زنگ بزنم بیاد. اوم نمیدونم والا. ای بابا از خداتم باشه چرا اشوه میای زن؟خب حالا بگو بیاد ولی زود نیاد حدود ساعت دو بیادش.چرا؟چون میخام تو منو به اوج لذت برسونی بعد اون بادو ابمو بیاره زودم بره.باشه عشقم حله.شب رسید از راه و بعد شام بچه که خابیدش ما دو تایی لخت توحموم مدل شستو نو کس زنم تو دهنم کیر منم کوچیک ولی مثل تیر اهن سیخ تودهن زنم بخور بخور حسابی انگشتمم تو کونش وای. مشروبو زدیم یه گلم باهم کشیدیم دو ساعت عشق بازی کردیم حسابی کردمش تو اوج شهوت یهو گفت پس کوشش الان میخامش بیارش منو بکنه پس کو اه اه اه. وای اینو گفت گفتم چشم عزیزم دم در خونه بدخت از ساعت ده منتظره بهش بزنگم بیاد بکنتت و پولشو بگیره بره. زودباش بهش بگو بیاد الان میخام کیر بره تو کسم.چشم.الو سلام. سلام قربان. جناب لطف کن بیا طبقه دوم واد3 من الان در بیرون رو مزنم.چشم اومدم.خوب داره میاد اماده ای؟ والا استرس دارم نکنه کارم اشتباه باشه بدبخت شیم. ؟نه بابا میادو زود میره فاز بد نگیر به کیرش فکر کن من برم تو راه پله بیارمش.سلام. سلام خوش اوندی بیا تو درم ببند. چشم قربان. عزیز طبق قرارمون هر کاری من میگم میکنی اوکی؟ا وکی قربان چیکار کنم الان شما امر کن.ببین اون اتاقو میبینی درش بستس الان زنم لخت مادزاد وخیلی هم حشری منتظرته. لباساتو در بیار. چشم.این کلاه مشکی رو هم بکش سرت طبق قرارمون ولحظه رفتن درش نمیاری.چشم قربان. اگه همه کارارو که میگم درست انجام بدی بقیه پولتو اخر سر با کمی انعام بیشتر تقدیمت میکنم اوکی.اوکی قربان من حاظرم. خب این کلاه بزار سرت و فقط شرتت پات باشه.بردمت تو اتاق صاف رو تخت میخوابی رو به اسمون وزنم که اومد روت به هیچ وجه نه سینشو میمالی نه دست بهش میزنی باشه.چشم قربان.وارد اتاق شدیم.عشقم بیا از رو تخت پایین. خب قربون دستتو بده من چشات نمیبینه نخوری زمین بیا بیا خب اینم تخت بخواب. خوب حالا عزیزم اینم کیر بیست سانتی که همیشه میخاستی برو بپر روش ببینم چی کارمیکنی.اخه. اخه. اخه چی؟ جلو تو رو نمیشه میشه بری بیرون. اثلا حرفشم نزن من میخام کس دادن زنگو ببینم لذتشو ببرم بعدم جق بزنم. خوب حداقل برقو خاموش کن. باشه ولی چراغ خوابو روشن می ذارم باشه.باشه.خب شروع کن عزیزم.وای اگه شما بدونین ا ن لحظه من چه حالی داشتم و میدیدم زنم هزار برار حالش از من بدتره. پا شد اول اومد با من لب بازی یکم کیرمو خوردو منم کسشو لیسدم دوباره جوری حشری شدیم که نگو کس زنم ازش اب میچکید رو زمین تو این بیست سال ازدواج ندیده بودم ابش بریزه شر شر از کس رو زمین. بلند شد رفت طرفش رو کرد به من با حشریت تمام گفت با اجازه. منم با یه چشمک اجازه رو صادرکردم.رفت نشت رو تخت با یه انگشتش از رو شرت زرد رنگ یارو خیلی نرم وبا ترسو استرس کیرشو مالید به دو دقیقه نکشید که زیر ا ون شرت لعنتی انگار یه اژده ها داره از خواب پا میشه. هی بزرگتر و هی بزرگتر شد یهو از شرتش سرش زد بیرون. یهو زنم گفت وای ایجارو نگاه گفتم معطل چی هستی پس اون مار افعی هر کار داری باهاش بکن عشقم اون مال توه الان. یهو زنم دست انداخت کل کیرشو اورد بیرون یه جون گفت کردش تو دهنش عوضی جوری ا ن کیرو جلو من میخورد که من ندیده بودم ازش مال منو اون جوری یه بار بخوره. اونم اون کیر ادم غریبرو واسه اولین بار. بعد از ده دقیقه خوردن دیگه داشت دیونه میشد زنم یهو بلند شد گفت عزیزم شوهرم. گفتم جونم بگو. داد زد گفت دستت درد نکنه به ارزموم رسیدم. گفتم نوش جونت. گفت ببین میخام بکنم تو کسم. گفتم بکن. اونم کرد. حسابی رو مرده بالا پایین میکرد. بیچاره مرده طبق قرارمون اصلا اهو ناله هم حق نداشت بکنه. زنمم که تا جایی که جا داشت داشت استفاده میکرد اونم میدونست شاید اولین یا اخرین بار ممکنه باشه.یهو صدام کرد بیا بیا با اهو ناله زیاد. منم رفتم گفتم بگو عشقم. گفت کمک کن کمکم کن کیر ایشون رو تا تهش بکن تو کسم. کیر طرف گرفتم تو دستم که بکنم تو کس زنم. وای تو دستم جا نمیشد لا مثب عجب کلفت بود و مشتی. از اونجا که من قبل از اومدن این اقا دوساعتی بود عشق بازی با زنم میکردم زنمم ابش دیگه نزدیک بودبعد ده دقیقه تلبه زدن رو اون مرد زنم خیس عرق نفس نفس زنان داد زد داره میاد داره میاد داره میاد داره میاد گفتم بیارش بیارش. خودمم جلو تخت سر پا در حال تماشا داشتم جق میزدم که هر دو با هم ابمون اومد اون رو اون مرده من تو دستم ریختم ابمو هم رو زنم هم رو اون اقا. بدشم خانم رفت گوشه اتاقو ژست پشیمونی گرفتو داد میزد اینو از این جا ببر ببرش همین الان. دیدم اوضاع بعد ارضاع شدن تغییر کرد. منم کمی حس پشیمونی داشتم ولی نه مثل اون. اون مردو بلد کردم بردم بیرون اتاق پولشو دادم لباساشو پوشیدو واسه همیشه رفت.منم رفتم حموم اومدم دیدم زنم خابیده منم نصف شب زدم بیرونو اتوبان صدرو تا انتهاش قدم زدم و به کارم فکر کردم.صبح ا مدم خونه با یه کاسه حلیم دیدم زنم چمدون بسته. حاضر شده.ریدم به خودم گفتم وای طلاق میخاد حتما داره میره خونه باباش. بهش گفتم غلط کردم نرو. گفت کجا نرم عزیزم. سریع بیا حلیم رو بخوریم تو هم حاضر شو ساکتم بستم. بریم با ماشیم مشهد امام رضا تو به کنیم. اخ خیالم راحت شد گفتم باشه باشه حله بریم موافقتم بریم. رفتیم مشهد و توبه کردیم. والان حدود دو ساله میگذره از اون داستان وبا اجازتون ما دو تایی دو هزار بار توبه مونو شکستیم وطرف با اوردیم حالشو برد زنم. خخخخخخخ.مرسی وقت گذاشتین.


  نوشته: بهروز

 • 16

 • 30
 • نظرات:
  •   artin4116
  • 3 هفته
   • 0

  • کونی که به باد رفت


  •   Prometheuss
  • 3 هفته
   • 8

  • تراوشات ذهن یک جقی!
   گوزو کل طول کس 10 سانته و در بزرگترین حالتش که خیلی نادره ممکنه تا 13 سانت هم باشه بعد تو 14 سانت کردی تو زنت میگه کوچیکه کوچیکه؟
   انقد پورن نگاه کردین مغزتون نابود شده کسمغزای جقی،به فرض محال که به هر دلیلی چوب حراج زدی به ناموست،دیگه چرا میای اینجا با ذوق تعریفش میکنی اوبی؟ حیف اسم مرد که رو بعضیا بذارن


  •   Reza9797
  • 3 هفته
   • 3

  • با داستان تخمیت کاری ندارم
   ولی توبه کن دیگه کص نگی


  •   Ado_Den_Haag
  • 3 هفته
   • 1

  • کسشعر بود.


  •   shahx-1
  • 3 هفته
   • 14

  • اقای پولدار که مش قربون کونت گذاشته میگی امریکایی کردم!! اگر یکبار فقط یکبار به خارج رفته بودی تو سکس شاپ انواع اکستنشن برای کیر رو دیده بودی مثل لایه است و یا دستکش که روی کیر سوار میشه میتونی هرچقدر که بخوای کیرتو کلفت و یا دراز کنی در انواع سایز موجوده حتی برای کسایی که کیرشون کلفته یا درازه و فقط کله بزرگتری میخوان کله هم به صورت سوا موجوده دول موشی ترین ادم ها میتونن با اکستنشن پوز افریقاییا رو بزنن کسی که اینجا زندگی میکنه ممکنه با این چیزا اشنا نباشه اما شما که ادعات میشه شرق و غرب دنیا رو دیدی و همش تو خط سکس بودی محله ندیده باشی مگر اینکه از ابتدا تا انتها کسشعر محض باشه.....


  •   Esf_nice_man
  • 3 هفته
   • 2

  • دول موشیه پول دار


  •   Ho3ein1437
  • 3 هفته
   • 1

  • بیار زنتو ک بچه ها حالشو ببرن


  •   esf20
  • 3 هفته
   • 1

  • یا پز سایز کیرشون رو میدن یا پولشون رو چه خبره بابا.....


  •   mahara
  • 3 هفته
   • 0

  • گل کشیدین و گوه خوردین


  •   Jeefri
  • 3 هفته
   • 1

  • ارزش نظر دادنم نداري به نظرم


  •   Cleverman1358
  • 3 هفته
   • 2

  • صد بار گفتم از این اراجیف بیغیرتی ننویسین، بیا! بچه مردم راستی راستی باور کرده و فانتزیشو توی ذهن داره.
   ننویسین ، جون هر کی دوست دارین ننویسین.
   آقا بهروز شما هم برو فانتزی دیگه ای انتخاب کن ، به واقعیت که باشه هیچ کس نمیذاره کسی نگاه چپ به ناموسش بکنه چه برسه به اینکه بکن جور کنه برای زنش.
   دیس با افتخار


  •   marjan_aydin
  • 3 هفته
   • 5

  • همون خط اولش چندشم شد دیگه نخوندم :/


  •   خوشگلخانم
  • 3 هفته
   • 0

  • همون مشهد کارتونوساخته ?????


  •   انیگما
  • 3 هفته
   • 0

  • بهروز،داستانت بود در حد گوز?


  •   Bella_ragazza
  • 3 هفته
   • 2

  • داستان نوشته بهروز پنج ساله از ناکجا آباد با این همه غلط املایی فاحشی که داشتی و این چرت و پرتا فکر نکنم بالای پنج سال داشته باشی بچه پولدار


  •   bahramqazvini
  • 3 هفته
   • 0

  • بهروز جان عزیزم حالا ما هیچ خداوکیلی اگه این کستان رو کس دیگه یی می نوشت خودت باور میکردی؟؟؟


  •   HYPERMAN98
  • 3 هفته
   • 5

  • بهت لایک میدم، نه بخاطر داستان تخمیت


   بلکه بخاطر اعترافت به قیافه تخمیت


   فقط اون قسمتش که چهره خودتو شرح میدادی رو قسم میخورم واقعی بود


   تامام


  •   یک.عدد.دهه.شصتی
  • 3 هفته
   • 0

  • میدونم نوجوونی یه کوچولوام کس نمک اما سعی کن برای آینده ات کون که میدی حوس بیست سانت نکنی عمو


  •   lovely_grl
  • 3 هفته
   • 6

  • این مدلی ک تو گفتی همه رو کردم شک کردم عمو جانی باشی..
   میترسم اونایی ک زیر داستانم کامنت میدن بگیری بکنی دول فندقی


  •   Hamed813-2
  • 3 هفته
   • 1

  • عجب... توبه کردید پس:)


  •   King_hesam
  • 3 هفته
   • 1

  • آقاي پولدار14سانتي باانواع واقسام ابزاروکرم وپمادوغيره ميشه يه چندسانتي موقتاسيستم کيرتوارتقابدي وحالشوببرين
   فقط...قبل اين کارهايه معلم خصوصي براغلط املايي وطرزنگارشت استخدام کن که هم کيرتوبکشه بلندتربشه هم بهت نوشتن رويادبده


  •   وب.گرد
  • 3 هفته
   • 5

  • میگم به زنت بگو یه دو دس دیگه میداد بهش حداقل بعدا پشیمون میشد خو (rolling)
   کلا بگو راحت باشه و به دادناش ادامه بده. از توبه کردنم توبه کن!


  •   وب.گرد
  • 3 هفته
   • 3

  • لا اقل بذار امام رضا یه آب خوش از گلوش پایین بره از دست تو و زنت :)


  •   Reza00777
  • 3 هفته
   • 0

  • داستانت به تخمم... ولی اون لاشیایی که میگن مشهد فلان مشد بهمان خو لاشی کون چرا اسم مشدو خراب میکنی برو مشهد (پنج تن، گلشهر، دربه، جاده سیمان، بلوار توس، شاهنامه، خاجه ربیع، و.....) چپ نیگا کن به ناموسشون بعد یه جوری میزننت که رب برینی... لاش گوشت


  •   sexybala
  • 3 هفته
   • 0

  • اولا کوس گفتی ای کوس گفتی مثل یک کسخول گفتی. دوما مشروب وگل را باهم مصرف کنی سنکوپ میکنی به کیر همه عزیزان شهوانی میروی


  •   Mahdi2i
  • 3 هفته
   • 0

  • تو به کون مادرت خندیدی که امرکایی و چینی کردی


  •   Caboos1
  • 3 هفته
   • 2

  • یه دقه نده میخوام یه چیزی بهت بگم
   اول داستانت رو خوندم
   تو استعداد شعر داری ولی داری کسشعر مینویسی
   برو سراغ غزل و مثنوی بچه مایه دار


  •   رضاکافر
  • 3 هفته
   • 0

  • داستان که تهوع اور بود.دوم اینکه خدمت اون دوست عزیزی که فرمودن مشروب رو باگل بزنی سنکوپ میکنی باید عرض کنم ما یه مدت عرق میخوردیم پشتشم گل یا بنگ میکشیدیم بعدشم مینشستیم به تریاک کشیدن.فقط یخورده ادم کسخل میشه و کله هم خیلی داغ میشه سفارشی.هرچند که این بیغیرتا ابرو گل و عرق و حتی سکس رو هم بردنچ


  •   Winston991
  • 3 هفته
   • 0

  • آبش میچکید رو زمین؟؟
   آب زنت ریخت رو مرده؟؟
   کیرم تو مغزت
   کیرم تو نگارشت


  •   Belondey_82
  • 3 هفته
   • 0

  • چی میزنی کس مخ


  •   dsa321
  • 3 هفته
   • 0

  • کونی خودت و زنت عوضی هستین چرا پای توبه و دین و ایمونو میارین وسط شما که به این چیزا پایبند نیستین چرا میخواین اینجوری دیندارا رو بدنام کنین


  •   ali80xx
  • 3 هفته
   • 0

  • کصششششششششششر.
   الان. بالا.میارم.
   کیر.تو.ذهن.جقیت.
   بخدا.مردم.همه رد دادن.


  •   javadkoonkon
  • 2 هفته،6 روز
   • 0

  • عزیزم داستانت خیلی قشنگ بود الکی مثلا....ای گووووووووووووززز ..ریدم تو مخت جقی


  •   جوکر_
  • 2 هفته،6 روز
   • 0

  • کیرامام رضا تو کون زنت باحال بود


  •   Mexixor
  • 2 هفته،6 روز
   • 0

  • زنا واقعا شوهرتون کیرش چارده پونزده سانت باشه بهش خیانت میکنین؟حالا چه جلوی خودش مثل این داستان یا یه جوری که نفهمه؟


  •   1979mehdiiiii
  • 2 هفته،6 روز
   • 0

  • پوووووولدار یه نفر استخدام کن باهات دیکته کار کنه . اشوه , ارضاع ...


  •   دانیال۲۲
  • 2 هفته،6 روز
   • 0

  • منم ب کیر خوشگل و کلفت و ۱۴ سانتی دارم هرکی برده راضی بوده


  •   Dr.sooba
  • 2 هفته،6 روز
   • 0

  • امام رضا!!!
   خوب فکریه!!
   وایتیکش!!!یا جرم گیر!!!
   امام رضا همه گناه ها رو میشوره و پاک میکنه؟؟؟!!!! (ok) (ok)


  •   پروفسور بالتازار
  • 2 هفته،6 روز
   • 0

  • آقا جون یه سرچ ساده تو گوگل بکنید طول متوسط کیر بنی بشر درحد ۱۲ تا ۱۴ سانتیمتره اینقدر اطلاعات غلط ندید، اینجا که ماشاالله همه کیرها ۲۰ سانتیه ظاهراً ادمین تا کیر یکیو سانت نکنه اجازه آپ داستان رو نمیده


  •   Halovin30
  • 2 هفته،6 روز
   • 0

  • جاکشی (ک س س کشی) به شیوه نوین..


  •   کیان69
  • 2 هفته،6 روز
   • 0

  • کوسکش.حداقل بگو کیرم 7سانته باور کنیم ریدم ب اون مغز بیمارت، واقعا دیگه کیف نمیده شهوانی داستانا دروغ و.خیال پردازی و چرت نشدن


  •   lezatbebarim
  • 2 هفته،5 روز
   • 0

  • مثلا تبلیع میکردی برای ملت که در زندگی اینطور باشن و مشکلی  هم نداره ولذت میرند وشما خودت هرکاری کردی  حق و صادر کردی ما خانم ها هم اجازه داشته باشیم و ووووو ؟؟؟؟؟.

   کمی خجالت هم که کشیدی ولی دیسلایک های دوستان بخوی نشان میده همگی نظرشون چی هست پس خودت و خسته نکن فارسی هم که هوز یاد نگرتی دوست نا سالم و عیر عزیز...


  •   dr_albana
  • 2 هفته،5 روز
   • 0

  • بدجوری کس وشعر بود. مردیکه چاق احمق. جقی


  •   Irnjbr456
  • 2 هفته،5 روز
   • 0

  • کیر بابابزرگم با کیر خرش اول تو کون جقیت بعد ریدم تو مغزتمغزت


  •   zamankhan400
  • 2 هفته،5 روز
   • 0

  • چی بگم؟ دیس


  •   zendegie_pichide_shiva
  • 2 هفته،2 روز
   • 0

  • دليل اين حجم استفاده از نقطه توي متن چيه ؟. مگه مورسه


  •   41Mehran
  • 2 هفته،1 روز
   • 0

  • افرین به تو میگن کس کش خوب


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو