کاش زن بودم

  1398/6/27

  خسته ام از خودم خستم از این احساس درموندگی از اینکه هرموقع یاد کیرش میفتم دهنم اب میفته از اینکه بعد از هر بار که میاد منو با اون کیره کلفتو درازش میکنه از اون همه احساس درد و خستم از اون لذتی که زیره کیرش بهم دست میده از اون انگشتاش که کونمو باهاش چنگ میزنه از دندوناش که گازم میگیره از ناخوناش که وقتی انگشتشو میکنه تو کونم دردم میاره از زبونش که بدنمو میلیسه از همه این احساسایه لذت بخش بیزارم از این اسم که بهم داده جامعه ابنه ای یا کونی خستم من خیلی انسانه خوبیم به همه اطرافیانم کمک کردم خیلی بهم خیانت شد هم از طرف تانوادم هم از طرف همسره گذشتم حالام گیره این احساس افتادم همیشه خودمو سرزنش میکنم ولی چه کنم وقتی با یکی از دوستامم همش به کیرش فکر میکنم وقتی کونمو میخارونم موهای تنم سیخ میشه قیافم مردونست اما بدنم و بخصوص کونم زنونه سر کار رفقا همش به شوخی خودشونو بهم میمالن منم همون کارارو باهاشون میکنم که کم نیارم ولی اونا نمیدونن با این کاراشون احساسی که من به زور کنترلش کردمو تحریک میکنن هر بار که به شوخی انگولم میکنن هربار که به شوخی از پشت بغلم میکنن یا به شوخی گوشمو گاز میگیرن همش باعث میشه من به اون زنگ بزنم تو گوشیم اسمشو اسم یه زن زخیره کردم همه فکر میکنن دوسدخترمه ولی اسمش رستمه حداقل ه من میگه اسمش رستمه من ستم صداش میکنم دوساله پیش با دوستش دوست بودم یه با اینو اورد خونمون و گفت دونفری بکنیمت من نه نگفتم ولی خیلی منو اذیت کردن دوتاشون فقط شروعکردن به کردنه من نزاشتن منم لذت ببرم بماند نمیخام از اون شب بگم خاطره یه خوبی نبود ولی بعد از اون منو رستم با همیم من و اسیره کیرش کرده هر بار که میاد خونم و منو میکنه بعدش با خودم میگم چرا این کارو کردم دیگه این کارو نمیکنم اما خیلی زود دوباره حشری میشم هر بار که بهش فکر میکنم کونم به خارش میفته هر با که کیر میبینم تو استیکرا یا فیلمای سکسی ....
  کاش میشد فراموش کردش کاش میفهمیدم چمه کاش هیچ موقع اون بار اولی که دمر خابیدمو دوستم اومد کیرشو رو کونم مالید بی حرکت نمیموندم شایدم اون باعث نشد این احساس تو من بوجود بیاد شاید همیشه بوده من خبر نداشتم کاش لاغر کونمو بالا نمیدادم براشش که نفمه خوشم اومده و دوباره منو به خونش دعوت نمیکرد اونم تنهایی کاش اون اولین بار نمیرفتم حالام معتاد شدم ابنه ای کونی از درون داغونم
  حالا که همه دنباله داستانه سکسی هستین اخرین سکسمو براتون تعریف میکنم هفته یه پیش بود بهش پیام دادم بیا خونه اوکیه یکی ساعتی نکشید اومدش تو مثل همیشه با لبخندش منو بغل کرد منم زود درو بستم یکی نبین منو محکم فشار داد منم تا رفتم تو اغوشش احساس امنیت کردم و ارامش یکم همونجوری موندمو اونم در همین حین کونمو گرفت تو دستشو داشت میمالید من زود رفتم براش چایی ریختم اون که داشت چاییشو میخود طاقت نیاوردم شلوارشو یکم کشیدم پایینو شروع کردم خوردنه کیرش و تخما اونم زود چاییشو خوردو شلوارشو دراورد با دستاش سرمو فشار میداد طرفه کیرش از دفعه اخری حلقم هنوز درد میکرد اخه نصفه کیرش که میرفت تو دهنم میرسید به ته دهنم بقیش راست باید میرفت تو حلقم خیلی اذیتم میکرد و حسابی دردم میامد هر چی سعی میکردم کیرشو بکشم بیرون نمیشد تا اینکه گردنمو کج کردم کیرش اومد بیرون تا اومدم نفس عمیق بکشم که دوباره کردش تو حلقم یه یه ربعی همینجوری ادامه دادو در همین حین با کونم ور میرفت میدونست نقاط حساسم کجاست بعنش شروع کرد خوردنه سینه هامو گردنمو زیر بغلم خیلی دوسداشت بخوره اما چون خیلی بی حال میشم وقتی میخوره منم موهاشو نزدم دستامو داد بالا که بخوره دید موداره خندید گفت ای شیطونو نخورد اخه همیشه ده بیست دقیقه زیر بغلمو میخوره چون میدونه چقدر حساسم و دادم در میاد اکثرا با دستش دهنمو میگیره که داد نزنم اونم خلاصه نخوردو ول کرد رفت سراغ کونم مونو برگردوندو شروع کرد با ناخوناش رو کونم کشیدن همیشه از همه بیشتر از این کارش لذت میبرم کونمو حسابی چرب کرد مالوندو مالوند مالود ها یعنی حسابی مالوند منم هی کونمو میدادم بالا که شاید بهخوره به کیرش اونم نمیزاشت هی کمرشو میدادعقب تو دیونه کردنه من استاد شده بود دیگه تا اینکه شروع کرد به بوسیدنو لیسیدنه پشتم خودش میگه از همه بیشتر عاشق گاز گرفتنه منه اما من از همه بیشتر از گاز گرفتن بدم میاد اخه خیلی درد داره نمیدونم چرا دردشو برا سنگین میاد همیشه خلاصه یه دفعه پشتمو گاز گرفت خیلی محکم منم فوری برگشتم بهش اخم کردم اونم دوتا دستامو چسبوند به دیوارو گفت اخه مگه میشه تورو گاز نگرفت و دوباره سینمو گاز گرفت خیلی درد نداشت اما نمیدونم چرا یه هو اشکم درامد مثل ابر بهار میریخت اونم فوری منو بغل کردو معذرت خاهی کرد همونجور که من با دستم سینمو گرفته بودمو اروم اشک میریختم منو دوباره برگردوندو یه هو سر کیرشو کرد تو کونم خیلی دردم اومد اومدم برگردم که دیدم منو با دستاش گرفت نزاشت برگردم اروم بوسم کردو کیرشو دراورد این بار یواش کردش تو اروم اروم وقتی دید دارم بیشتر گریه میکنم خودمم نمیدونم چرا درد سینم خیلی وقت بود خوب شده بود ولی هنوز اشکام بند نمیومد اونم کیرشو کشید بیرون اومد منو ناز کردن دلم براش سوخت همونجور که اشکم میامد نشستم رو کیرش اروم اروم کردم توش حالا دیگه کونم باز شده بود دردشم زیاد نیمومد کونم یکم که اسب سواری کردم اون من خابوند به پشت یکم اونجوری کرد یکم پاهامو داد بالا بعدش اومد رو سینم خابید یکمم اونجوری کرد بعدش منو گذاشت رو صندلی بعدش و منو کرد تا اون موقع دوبار ابم اومده بود نه همش ولی از کون دوبار ارضا شده بودم اونم اومدو با کیرم ور رفت تا کامل ابش خالی شد میدونست همینجوری ابم نمیاد دوتا یا سه تا انگشتشو کرد تو کونمو با دسته دیگش ابمو اورد بعدشم دوباره کرد تو کونم و بعد از پنج دقیقه ای اورد جلو صورتم من عاشق آب کیر خوردنم ولی چون ابم اومده بود و حال نداشتم دوسنداشتم بخورم خلاصه ابشم به زور داد تو دهنم منم البته نخوردم بعدشم رفت الانم که یه هفته از رابطه اخرم میگذره بهش پیام دادم بیاد هنوز جواب نداده دارم دیونه میشم به خاطر این احساس و از طرفی از اینکه قراره امشب یاد منو بکنه تموم موهای بدنم سیخ شده مدام سوراخ کونم جمعو باز میشه اینگار نبض داره منو ببخشید سرتون درد اوردم ولی برادرای همدردم منو راهنمایی کنید من کارم بده آیا ؟ نمیشه من که این احساساتو دارم ادمه خوبیم باشم ؟برام دردناکه که میدوم گناهکارم برام سخته نمیتونم خودمو ببخش به خاطر این احساسم از اونام که فهش میدن ممنونم و امیدوارم به درد من دچار نشن وقتیاین درد میاد سراغم ثانیه ای نیست که ارزو نکنم
  (کاش زن بودم*)


  نوشته: نا رفیق (m.i.13677)

 • 7

 • 14
 • نظرات:
  •   DAmirksdk
  • 8 ماه،3 هفته
   • 1

  • کسشر ننویس


  •   lovely_grl
  • 8 ماه،3 هفته
   • 14

  • اصلا با اسم داستان‌مخالف نیستم ... زندگی همه چیزش شهوت نیست.. کاش زن بودی که حسرت ساده ترین آزادای هات تو دلت‌میموند.. ی استادیوم رفتن.. ی جوری که راحت باشی لباس بپوشی.. ۱۲ شب بیرون بزنی و سیگار بکشی..
   بلند تو جمع بخندی و تو خیابون با دوستت شوخی شهرستانی کنی و پشتت نکن طرف جنده س .. ن دوست خوب زن بود اینجا تاوان داره زن بودن تلخه تو گلوت گیر میکنه..
   مخلص کلام اینکه سعی کن با همون کون دادن از زندگیت لذت ببری تا اینکه زن باشی و زندگیتو تخمی سپری کنی


  •   mohammadaziizii42
  • 8 ماه،3 هفته
   • 1

  • کوس نگو موءمن کیرم تو قیافه جقیت خیلی دلت میخواد کون بدی بکن زیاده چرا اومدی کوس شعر تف دادی کیرم تو اول آخرت


  •   Attlantenik
  • 8 ماه،3 هفته
   • 3

  • اون تگ گي همگي باهم بكنيد تو كون ادمين


  •   Mahdi076
  • 8 ماه،3 هفته
   • 2

  • لطفا کون کونکاتونو ننویسین
   اصلا میدونی گی چیه؟
   دیس


  •   Amin.76.2020
  • 8 ماه،3 هفته
   • 1

  • خیلی بد و مزخرف بود به نظرم نه تنها احساسات به خوبی بوروز داده نشد بلکه خیلی افراط و تفریط داشت


  •   aminkinghentai
  • 8 ماه،3 هفته
   • 2

  • خوب شما اگر میخواهی بدی بده چکار به نظر بقیه داری؟


  •   aminkinghentai
  • 8 ماه،3 هفته
   • 2

  • راستی یک سوالی پیش اومده با توجه به این داستان های شهوانی یعنی تموم این بچه مچه ها که تو کوچه هستن کونی هستن و کون میدن؟ هه واقعا جالبه


  •   m...h...a...
  • 8 ماه،3 هفته
   • 3

  • کیری فیس های ملجوق‌...هزار بار گفتم داستان های اوبی ها رو برچسب اوبی بزنید نه گی...جناب عالیم برات فرقی نداره چه زن باشی چه مرد جندگی خودتو ادامه میدی...در ضمن کیرم تو سر در اون مدرسه ای که رفتی وقتی خواستی داستان بنویسی یبار بازبینی کن غلط املایی نداشته باشه.‌دیسلایک


  •   مهتی.پاشنه.طلا
  • 8 ماه،3 هفته
   • 9

  • کونی پلشت
   تو کدوم طویله ای کار میکنی که سر کار انگولت میکنن و خودشون رو بهت میمالن!!؟؟
   تو حوزه علمیه آیا؟؟


   دکمه سیکتیر رو بزن انتر


  •   .ReyBan
  • 8 ماه،3 هفته
   • 2

  • تنهاـ راهنمایی که میتونم بهت بکنم اینه که پشمات رو بزن که هی سیخ نشن


  •   hamid30gari
  • 8 ماه،3 هفته
   • 1

  • من بهت لایک دادم.خیلی خوب خودت رو به موش مردگی میزنی.ولی یه چیزی تو کت من نرفت اونجا که گفتی میدونی گناه کاری.اگه منظورت از گناه رفع نیازته که خیلی کوسخولی ولی اگه کاره دیگه ای کردی و ما خبر نداریم امیدوارم اون کاره اشتباه رو جبران کنی و به آرامش برسی.
   موفق باشی؛


  •   Mechanik52
  • 8 ماه،3 هفته
   • 1

  • با رضایت کامل خودت بهش زنگ میزنی و خودت رو در اختیارش میزاری و دلت بحالش میسوزه وقتی داره جرت میده بعد میای میگی از این احساس خستم از لذتش خستم ... یا نده یا میدی گله نکن . وقتی کون میدی میخوای بهت بگن دکتر یا مهندس یا تیمسار ؟ خوب بهت میگن کونی یت ابنه ای .


  •   royaei
  • 8 ماه،3 هفته
   • 1

  • چی بگم هر کی به اونچه که هست به اونچه که داره راضی نیست چون انسان همیشه طماع و زیاده خواهه ؛
   اما مرد بودن خیلی بهتر از زن بودنه مخصوصا اینجا تو ایران ؛
   نمیخوام بیشتر بگم همه میدونید ؛
   موفق باشی


  •   Koshti.pars
  • 8 ماه،3 هفته
   • 2

  • خب با این جملت به واژه زن توهین کردی
   کاش زن بودی!؟ خدارو شکر که نیستی
   مرتیکه نفهم چه مزخرفاتیه نوشتی ؛؟
   انقد شعورت پایینه که فکر می کنی همه بی شعور هستن!؟
   ننویس الاغ


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو