کردن تو کون ناز مامان جونم

  سلام میخواستم واستون داستان سکسی یعنی خاطره ی اولین سکسی که با مامان جونم داشتم و واستون تعریف کنم امیدوارم که خوشتون بیاد.
  خب بریم سر اصل داستان
  و اما از خودم بگم که من 25 ساله هستم و با مادرم زندگی میکنم پدرمو تو یه تصادف 2سال پیش از دست دادم و تک فرزندم لیسانس عمران.
  اما مادرم یه زن 45 ساله با قد حدودا 1.70 و با سایز سینه های85 و باسن خوشگل و خوش فرم بزرگ که کیر هر مردی رو شق میکنه من از سن 22سالگی تو کف کون و سینه های ناز و خوشگل مامان جونم بودم و یواشکی میرفتم تو حموم و تو طبقه لیاساش شرتشو بر میداشتم و باهاشون خودمو خالی میکردم و اونو همونجوری که منی توش ریخته بودم میذاشتم سر جاش که تقریبا بفهمه من اینکارو میکنم و تو کفش هستم اما نمیدونم اونموقع میدونست یا نه من از وقتی که بابام فوت شد به فکر یه کردن خوب از کون و کس مامان جونه خوشگلم افتادم این گذشت و تا سن 24 یعنی 2سال طول کشید تا با مامان جون قشنگم که خوشگل هم هست سکس کنم من تو 24سالگی شروع به برداشتن شرتهای مامان جونم کردم و اونارو با خودم میبردم خونه خالم اینا و وقتی خالم خونه نبود و پیش مامان بزرگم بود و از اون نگهداری میکرد با شوهر خالم جلق میزدیم به یاد مامان جون و کون خوشگلش و منی میریختیم توش من شرتهای مامان جون خوشگلمو از طرف کون و کس اندازه کیرم سوراخ میکردم و از اونجا کیرمو میکردم توش که به یاد کون و کس نازش باهاش جلق میزدم تا اینکه مامان از کم شدن شرتهای نازش که توش(توری،لامبادا،و...)تا معمولی بود فهمید که پسرش که من باشم شرتهاشو بر میداره یه روز که از دانشگاه اومدم خونه دیدم مامان جونم که اسمش پوران(پوری جون)آخ با یه ساپورت مشکی تنگ که تا زیر زانوش و کمی پایینتر رو پوشونده بود و یه تاپ کوتاه قرمز پوشیده بود که وقتی از در اومدم تو و دیدم مامان جونم تو یه همچین لباسی هست کیرم داشت از شدت شهوت و شق شدن که(طولش 18سانت و قطرش حدود 8سانت میشد)میترکید مامان جونم گفت برو دست و صورتتو بشور بیا که ناهار بخوریم و من اومدم پشت میز نشستم واسه خوردن ناهار که مامان جونم بلند شد رفت تو آشپزخونه که ماست بیاره آخ که وقتی از پشت اون کون نازشو تو اون ساپورت مشکی تنگ که حتی شورتشو میشد از رو ساپورت دید که یه شورت زرد سکسی چسبیده به کونش بود که کیرمو دوباره شق کرد و لندن و پاریسی که کون مامان جونم موقع راه رفتن میزد آدمو حشری و دیوونه تر میکرد آخ وقتی اومد کاسه برداره تا خم شد من که روبروش نشسته بودم سینه های ناز و گنده مامانمو تو اون حالت دید زدم آخ چه سینه هایی داشت پیش خودم گفتم کاش لخت شده مامان جونمو الان میدیدمو سینشو میکردم تو دهنمو میخوردم و اون یکی سینشو با دستم میمالیدم و مامان جون خوشگلمم واسم کیرمو میمالید تو این فکر بودم که مامانم صدام کرد پسرم،رضا و من گفتم جانم مامان جونم و اون گفتش که حواست کجاست پس میخوام یه سوال بپرسم راستشو میگی و من گفتم جانم بپرسین گفت اگه راستشو میگی و من گفتم حتما بپرسین دیگه جونم به لبم رسید مامان جونم ازم پرسید تو شرتهای منو از تو قفسه لباسام بر میداری و من شروع به من من کردن کردم آخه سرخ شده بودم و هول کرده بودم و انتظار همچین سوالی رو ندارم مامان جونم دوباره گفت رضا قرار شد راستشو بگی من من نکن و نترس و راستشو بگو کاریت ندارم اونوقت سرمو پایین انداختم و گفتم بله ببخشید به خدا غلط کردم دیگه از این غلطا نمیکنم که یهو دیدم مامان جونم دستشو گذاشت زیر چونمو سرمو کشید بالا و گفت خجالت نکش من مامانتم و میدونم هر مردی که سنه تو هست شهوتش بالاست و من هم زنم و تنهام پس طبیعی که اینطوری با شهوت به من نگاه کنی و با فکر من جلق بزنی ناراحت نباش و بلند شو بریم تو اتاق من که وقتی رفتیم تو اتاق مامان جونم من رو هول داد رو تخت دو نفرشو افتاد روم و شروع کرد کیرمو مالیدن از رو شلوارمو لب گرفتن از من که من با تعجب و خجالت نگاش میکردم که لبشو از رو لبم برداشت و گفت رضا تو نمیخوای کاری انجام بدی مثل اینکه تو بیشتر دنبال این بودی منو بکنیا منم سریع جواب دادم چرا نمیخوام شروع کردم تاپ مامانو ازش کندن وای چی میدیدم سینه های ناز و درشتی که از شدت حشری بودن پوری جونم نوکش داشت سوتینشو پاره میکرد یه سوتین توری مشکی تنش بود که نوک سینش و گرد و قلمبه ای سینه های پوری جونم دیده میشد بهش گفتم مامان خوشگلم میشه ساپورتتو جرش بدم آخه اینجوری حشری تر میشمو با حشر بیشتری میکنمت اونم گفت مشکل نداره هر کاری دوست داری بکنو هر جوری دوست داری بکن مامانتو ولی زود باش که دارم از شدت حشر میمیرم پسرم و بعدشم گفت آخ جون پسر خوشگلم میخواد مامانشو بکنه میخواد کون و کس مامانشو بگاد،میخواد کون کوس مامانشو یکی کنه و بعد با یه لحن خاصی گفت آه منم تا مامان اینارو داشت میگفت ساپورتشو جر دادم و سوتینو شورتشو از پاش کندم و شروع کردم به خوردن سینه های ناز مامان جونم که دیدم صدای آه کشیدن مامان جون نازم بلند شد آه آه آه و شروع به کردن انگشتاش لایه موهام کرد و نوازشم میکرد منم لبمو از رو سینه هاشو برداشتم و بوسشون کردم و مامان جونم گفت آخ رضا جونم فدات بشم با لباساتو درار و خودش شروع به کندن شلوارک تنم کرد و منم تیشرتمو از تنم دراووردم و مامان شورتمم کشید پایین و گفت آخ قربون اون کیر دراز و کلفتت برم که الان قرار بکنیش تو کسمو منو تا میتونی بگایی آخ و شروع کرد به ساک زدن کیرمو منم همونجور رو تخت خوابیده بودم و اون که کیرمو میخورد منم سوراخ ناز مامان جونمو با انگشتم باز میکردم تا آماده بشه واسه کردن آخه من عاشق کون مامان پوری بودم و مامان کیرمو خیس خیس کرد و گفت آخ رضا بکن دیگه بکن دیگه طاقت ندارم و میخوام به پسرم کس بدم کسمو بگا و منم شروع کردم مامانو خوابوندمش رو تخت و پاهاشو از هم باز کردم و سر کیرمو با کس مامان جونم هماهنگ کردم و شروع کردم سرشو کردن تو کس مامان جون همین که سرش رفت تو مامان جونم با یه لحن خاصی گفت آه منو بکن کسمو بگا دیگه بکن توم و من تا ته کیرمو دادم تو کس مامان جون و شروع به عقب و جلو کردم بعدش گفتم مامان جون میتونی از کون بهم بدی آخه من عاشق کونتم همیشه به یاد کونت جلق میزدم و مامان گفت آخه من تا به حال از کون ندادم و کونم بدجور درد میگیره کیر توام که کلفت و دراز چجوری زیر کیرت تاب بیارم من گفتم تو قبول کن مامان جونم من یکاری میکنم دردت نگیره زیاد و رفتم کف اصلاحمو از تو حموم آووردم و شروع به مالیدن به سوراخ ناز مامان جونم کردم و یکمین مالیدم به سر کیرمو شروع کردم سر کیرمو با سوراخ ناز کون مامان پوری جونم تنظیم کردم آروم سرشو با فشار کم به سمت تو هوا دادم مامان جونم شروع به آخ کشیدن کرد و منم همون جور با یه دست کسش و با اون یکی سینه های ناز مامان جونمو میمالیدم تا حشرش بالاتر بره و منم تمام کیرمو بتونم بکنم توش و مامان جونم حشری تر شد و منم تمام کیرمو کردم تو و دراووردم و دوباره به سمت تو هول دادم و گفتم مامان جون داگ استایل شو من عاشق اینم تو این حالت کونت و بگام اونم همونجور رو تخت چهار دست و پا نشست منم کیرمو کردم تو کونشو شروع به کردن کون مامان جونم کردم اونم حشری حشری شده بود و میگفت آه آه آه تندتر بگا،بگا دیگه کونمو تندتر بگا منم با این حرفهای حشری کننده مامان جون و تندتر کردنش آب از کمرم راه افتاد و فهمیدم میخواد بیاد که به مامان جون ناز و کردنیم گفتم آخ مامان جون آب منیم داره میاد کجا بریزم اونم گفت آبتو تو کونم خالی کن و با یه لحنی گفت آه پسرم داره کون مامان پوری جونشو آبیاری میکنه و من یهو آبم شروع به اومدن کرد و اونم گفت آخ رضا جونم فدات بشم که کونمو آبیاری کردی الان سیل راه انداختی تو کونم تا بحال ندیده بودم کسی ازش انقدر آب منی بیاد آخ جون که همچین پسر حشری کیر کلفتی دارم و از این به بعد باید شبا با من بخوابی تو اتاق من و رو تختم از این به بعد تا ازدواج کنی من زن توام و تو باید منو بگایی و کون کوسمو یکیشون کنی من برم حموم و رفت تو حموم و منم رفتم بیرون تا یدوری بزنم و بیام آخه هنوز باورم نمیشد که با اونی که میخواستم سکس کردم و به آرزوم رسیدم واسم رویا بود...
  پایان
  منتظر ادامه ی داستانای من و کردن تو کون ناز مامان جونم باشین فعلا...


  نوشته: رضا

 • 16

 • 52
 • نظرات:
  •   amirali00099998
  • 1 سال،7 ماه
   • 2

  • کسشعر خالص??


  •   تخم هایش
  • 1 سال،7 ماه
   • 3

  • کص نگو کیونی

   شوشول پنج سانتیت ساییدم

   تخمای تو پروفالیم دهنت

   دروغ گورو سگ گایید پولشم پرداخت نکرد

   لوله بخاری تو کیون پدرت که توی کیون بچه رو پس انداخت


  •   arvinz
  • 1 سال،7 ماه
   • 2

  • ريدي به داستان تخميت با گفتن مامان جونم. مامان جونم. سني ازت گذشته اسكول. مثل بچه كونيا .. هي نوشتي مامان جونم. بچه ننه. در ثاني تو كوني، سايز كونت ١٨ هست؛ اما، سايز كيرت ١٢ سانت هم نميشه.


  •   Nevermindd
  • 1 سال،7 ماه
   • 4

  • کصِ پوری با این‌ توله پس انداختنش و صد البته کیرم تو سطح تربیتش


  •   yavashaki20
  • 1 سال،7 ماه
   • 0

  • چرتو پرت


  •   mannamanam1
  • 1 سال،7 ماه
   • 2

  • خدایا بسه دیگه... خسته شدیم.....!!! (dash) (dash) (dash)


  •   What_the_fuck
  • 1 سال،7 ماه
   • 1

  • باباش روزی شش دفعه کونش میذاره روزی سه بارم سرو ته آویزونش میکنه این چاقال هم زورس به باباهه نمیرسه تو فانتزیش کشت پدر بدبختو از لجش ننشم کرد، پدر محترم پدر عزیز نزن بچه رو کونش نذار هز چقدرم تخس و پرو ولاشی هست ببین چه فکرایی میکنه پیش خودش


  •   emin3m_mmss
  • 1 سال،7 ماه
   • 0

  • وقتي حشريت نزده به مغزتون بنويسيد


  •   Ashkan-khaaan
  • 1 سال،7 ماه
   • 3

  • ۱۸ سانت با ۸ سانت قطر تو سوراخ گوشت چاقال،یعنی من موندم که این کسشرا از کجا به ذهنت رسیده
   تورو باید به ۱۲ روش از شمال کوه تبت گایید


  •   Joe_dallton778
  • 1 سال،7 ماه
   • 1

  • عالللییی


  •   hamed112358
  • 1 سال،7 ماه
   • 2

  • چطور کیر همه18 سانته مامان همه خیلی خوب موندن و به پسراشونم حال میدن!
   موندم اینا کجا زندگی میکنن


  •   happysex
  • 1 سال،7 ماه
   • 0

  • رضا اینو بخور بعد غذا
   نه نه رضا اینو بگیر درت بزار
   اسمت داستانتم بزار آخ ، آخه
   من مطمئنم تو مغزت از جلق بخار شده
   میدونم دوست داری به توی بیغرت فحش بدم
   اما نمیدم
   برای افکار کثیفت هیچ درمانی نیست جز مرگت


  •   Sepehr_2000
  • 1 سال،7 ماه
   • 0

  • قشنگ معلوم بود جق شبت بود


  •   behrad.kosha1376
  • 1 سال،7 ماه
   • 0

  • کسشعر محض دو خط اولشو خوندم کیرم تو اون فانتزی های کیریت جق مخ


  •   ali.xyz
  • 1 سال،7 ماه
   • 4

  • من همین الان ثبت‌نام کردم که فقط و فقط بیام به تو بگم کیر تو مغزت
   یعنی کیر سگ هار ارمنی تو مغزت
   ای برج میلاد تو کونت


  •   Makhol
  • 1 سال،7 ماه
   • 1

  • عه یه هزار بار دیگه بگو مامان جونم‌ مامان‌جونم‌
   در ضمن برا یه جق باباتا نکش


  •   saman.32
  • 1 سال،7 ماه
   • 1

  • کس گفتی آی کس گفتی مثل یه کسخل گفتی


  •   pesrk_tokhs
  • 1 سال،7 ماه
   • 0

  • ینی کیرممم دهنت کوصکش
   لولس یا کیر
   کوصکش چرا اینقدر کوص نوشتیی
   کونیی داغ دعواهایه ننت رو دلت مونده این کوصشعرارو تفت دادی


  •   p.kalak1370
  • 1 سال،7 ماه
   • 0

  • بار اول دخول خیلی سخته ها


  •   Clay3
  • 1 سال،7 ماه
   • 0

  • از این کصشرترم داریم مگه ؟! (dash)


  •   Jokerfull
  • 1 سال،7 ماه
   • 0

  • باباتم باید اونشب میرختش تو کون مامانت که تو عمل نیای


  •   تعویض-روغنی
  • 1 سال،7 ماه
   • 0

  • حشریت ریده به بشریت.کپی فیلم های پورن من و مامان...


  •   arvinz
  • 1 سال،7 ماه
   • 1

  • مامان جونم .. مامان جونم. بياد بچه هاي شهواني ميخوان كونمو كه ١٨ سانت عمق داره و ٨ سانت قطر رو بگاين . تو رو خدا بيا به دادم برس. مامان جونم مامان جونم.


  •   Shayan_n1
  • 1 سال،7 ماه
   • 0

  • اول جق بزن بعد داستان بنویس...نه اینکه اول داستان بنویسی بعد جق بزنی


  •   Cloner_98
  • 1 سال،7 ماه
   • 0

  • با شوهر خالت جلق میزدی کسکش


  •   bokontala.anal
  • 1 سال،7 ماه
   • 0

  • بهترین چیزی که میتونم به داستانت بگم اینه:کست شعر خالص


  •   Omidqomid
  • 1 سال،7 ماه
   • 0

  • ملجوق


  •   mhrsl
  • 1 سال،7 ماه
   • 0

  • هشت سانت قطر کیرته؟؟؟؟
   اگه کیر داشتی اینو نمیگفتی خب ملجوق مال خر هم قطرش هشت سانت نیست
   کسشعر مینویسین لااقل فضایی ننویسین


  •   soheil_koni_22
  • 1 سال،7 ماه
   • 0

  • اخرش دیگه مادرت جنده لاشی شده بود با خرف زدنش???


  •   hajmtin
  • 1 سال،7 ماه
   • 0

  • xkhol


  •   amir35a18
  • 1 سال،7 ماه
   • 0

  • من نمیدونم کی به شماها لیسانس میده بعدشم نفهمیدم نهارتو خوردی یا نه


  •   Hooman.esf.60
  • 1 سال،7 ماه
   • 0

  • خفه بمیر
   جقراییل


  •   Jessus
  • 1 سال،7 ماه
   • 0

  • کیرم تو مغز ملجوقت?????


  •   Aj9017
  • 1 سال،6 ماه
   • 0

  • هر داستان جدیدی ک میاد ما میگیم کسشعر تر از این نیس ولی بازم مهندسامون برامون حماسه می آفرینن (dash)


  •   والتروایت
  • 1 سال،6 ماه
   • 0

  • گاییده نشدی بس که گفتی مامان جون و مامان پوری؟
   ۱.یا از زیر بوته به عمل اومدی
   ۲.یا مادرت یه کیری بهت زده که از گلوت زده بیرون و از کون سوزی این حرفا را زدی
   ۳.احتمال قویتر اینکه پوران خانم و خانوادش ریدن بهت و تو خودتو جای پسرش جا زدی میخوای خرابش کنی و بخاطر اون تو داستانت دو هزار بار نوشتی پوری پوران پوری پوران که اسمشو خراب کنی به خاطر همین مسئله پسر پوران اومده خواهر و مادر و زنتو به بیست روش سامورایی گاییده
   و در آخر کیرم به نسلت و دیگر هیچ


  •   afshin 21
  • 1 سال،6 ماه
   • 0

  • این بنده خدا هنوز داره با کف ریش جق میزنه


  •   Pesare_kir_koloftt
  • 1 سال،4 ماه
   • 0

  • اولا کیرم تو داستانت
   دوما کیرم تو ناموست ک بی غیرتی و رواج میدی
   سوما اونی ک میگه هشت سانت قطر ، مال خره
   میتونه بیاد حضوری نشونش بدم یا از تاپیکام ببینه
   هشت سانت زیاد نیس میشه اندازه مچ دست
   کصخلای جقی


  •   badman.pir
  • 1 سال،4 ماه
   • 0

  • خیلی تخمی و مسخره بود


  •   کاندوم.مفروش.جهنم
  • 1 سال،3 ماه
   • 0

  • جلل خالق عجب فامیلای بدهی دارین شما بعد عمو جون هیچکس نمیکه بدن زن مو نداره جز ی جقی که تاحالا بدن زن ندیده حتی از دور


  •   Hooman.esf.60
  • 10 ماه،3 هفته
   • 0

  • این بچه جقولای چاقال هنوز فرق قطر با دور آلت تناسلی (همان محیطش) را نمیدونن بعد میان اینجا س شعر تفت میدن


   کامنتی که مناسب کستانت باشه پیدا نکردم جز اینکه بگم


   بخواب معامله.


  •   misMehrdad
  • 6 ماه،1 هفته
   • 0

  • قطر x عدد پی = محیط
   ۸x 3.14=25.12 سانت
   یعنی محیط کیرت بالای ۲۵ سانته؟
   خار جنننده یعنی کیرت از لیوان خیلی کلفتره؟
   عدد پی ،تو کان ادم دروغگو


  •   ALIREZA9909
  • 5 ماه،3 هفته
   • 0

  • آره تو اصن جانی سینزی این زودانزالای شومبول ۴ سانتی هم همشون منم


  •   Ho8474
  • 2 ماه،3 هفته
   • 0

  • ریدی


  •   Amirkamalizade
  • 2 ماه،3 هفته
   • 0

  • واقعا چرا من هر داستانی میخونم زنه یه تاپ سفید چه میدونم هررنگی برشه یعنی اینا فقط تاپ دارن


  •   abbas66sex
  • 1 ماه
   • 0

  • خدایا خودت پشیمون نیستی از خلقت این ادمها.ادم چقدر میتونه کثیف باشه که رو مادرش شق کنه


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو