کردن حاج خانوم تازه عروس همسر یه آخوند

  بیس کلی داستان حقیقت داره و هرروز ممکن صدها مورد این مدل سکس ها تو کشور رخ بده
  من محمد ۲۶ ساله شغل خیاطی این نکته هم باید بگم که لیسانس جغرافیا دارم معتقدم تو این مملکت ادم از درس خوندن بجای نمیرسه و خلاصه اینکه بدبخت جماعت بجای نمیرسه مسول تمام ایناهم اخوندای حروم زاده اند چهره ام معمولی ریشو و رنگ پوست سبزه ،قد معمولی حد ۱۷۰ اینا ا تو یه مغازه نزدیک خونه ام کار می کنم مغازه مال خودمه لباس وشلوار مردونه می دوزم بعضی وقتا کار می کنم وبعضی وقتها نه..... خونه ام تو یه کوچه نزدیک مغازاست دوطبقه است و پنجاه متر بیشتر نیست و تنها با بابام زندگی می کنم
  داستان از اونجای شروع شد که یه همسایه جدید که اخوندم بود جلو ی خونه ای ما اسباب کشی کرند محله ای ما ساکته واسه یه اخوند خیلی جای خوبی به نظر می رسه اما این دوست اخوندمون خبر نداشت که این محله یه ممد اقا داره که بصورت حرفه ای کس می کنه واز کردن هیچ سوراخی ابای نداره
  بابام باهم طبیعیه .......داستان از اونجای شروع شد که ساعت ۹ بود یا ۱۰ یادم نمیاد خوبی شغل خیاطی اینکه هر وقت دلت بخاد می تونی بری سرکار از تو کو چه باریک خونمون اومد م بیرون که دیدم حاج اقا وحاج خانمم دم در صحبت می کنند که دختره تا منو دید چادر سفیدشو جمع کرد درو جوری بست که فقط چشماش از تو خونه مشخص بود با شوهر الدنگش صحبت می کرد حاجی قیافی تخمی داشت یه عینک افتا بگیر می زد شیکم داشت اندازه نیم متر موهای سرش ریخته بود حدود ۳۰ سال می خوره ادم نمی فهمه این اخوندا چند سالشون ولی اونجور که شنیده بود تازه با ولی نعمه ازدواج کرد بود
  خلاصه اینکه گذشت چند وقت بود کس درست حسابی نکرده بودیم هی بچه مدرسه ای میومدن که لباس فرماشون براشون درست کنم از بچه کنی خوشم نمی مود ولی یه چند تاشون یه جوری بودن چند روز بود تو فکر این بود م این دفعه یکشونو تو مغازه بکنم هی میگفتم بیخی من گی نیستم
  خلاصه همون روزا بود که حاج خانوم صورت مبارکشو اولین بار دیدیم نمی دونم چیکار اومده بود بیرون لپای گرد لبای خوشگلش پشم برام نزاشته بود سفید بود چشمی درشت و معصومی داشت تا دید من می بینمش سریع رفت داخلو در بست ،یه جون گفتمو رد شدم همش فکر می کردم با این ابعاد چادر یعنی سایزاش چقدر می تونه باشه
  هیچی شق درد همانا تو کف رفتن همانا تصمیم گرفتم بچام شوهرش کی میاد واسه همین از تو مغازه خونه ای اینارو میپایدم دیدم شوهرش طرفای ساعت ۲ اومد وساعتای چهار دوباره جمع کرد رفت با عمامه ممامه که بقول بچها احتملا روزا میره حوزه شبا می ره مسجد پسجد خلاصه ایکنه بعد دو سه روز فکرم فقط کردن زنه بودن اونم هر طوری که ممکنه 
  هی دودوتا چهار تا می کردم کی برم سراغ زنه خلاصه اینکه گذشت تایه روز ساعتای ۲ظهر زدم بیرون و تو کوچه باریک خونمون بودم ودیدم صدای حاج اقا از تو خونش می مود که گفت دیر میام خلاصه از تو کوچه نزدیم بیرون که یه وقت حاج اقا مضنون نشن یعنی دیر میاد یعنی چی \؟
  حلاصه برگشتم خونه بابام نبود نمی دونم کجا رفته بود کیرمم بطرز عجیبی راست کرده بود گفتم امروز می کنمش

  از تراس خونمون زدم بالا پشت بوم خونه ای حاج اقا پشت بودمش نزدیک خونمون بود یه خونه ای ویلا ی دویست متری بود اروم خزیده خزیده رفتم سمت حیاطشون هواسم بود بچه مچه نبینتم کیرم رو زمین کشیده می شد وشق درد همه ای وجودم گرفته بود اروم بدون اینکه کسی بفهمه داخل خیاط وخونشونو دید زدم از سمتی که از تو خونه کسی نمی بینتم کفشامو در اوردمبه حالت اویزون خودمو انداختم داخل خونه .........ای که دلم می خاست زن این اخوند رو بکنم تمام وجودم می لرزید نه از ترس از هیجان
  خزیده خزیده خودمو رسوندم دم در،یه نگاه از داخل پنجره انداختم دیدم هواسش نیست و داره سریال کسشر می بینه و رو موبل نشسته پشتش سمت پنجره اس یه روسری ابی سرش بود وپیراهان خاکتسری مرحله ای سخت ماجرا اونجای بود که باس درو باز می کردم بدون ایکنه بفهمه منتظر بودم سمت در رفتم یه نگاهمم داخل بود یه صحنه از جاش بلند شد و رفت تا اتاقش تا رفت داخل منم خودمو رسوندم به در وسریع دستگیره در وفشار دادم و دستگیره باز شد ولی در باز نکردم
  دوباره منتظر نشسته بودم می رترسیدم نگاه کنم یه وقت از تو اتاق اومد بیرون منو نبینه که شر می شد صدای شنیدم وبعدش صدای نشستن بود یا هرچی با گوشه ای چشم از گوشه ای پنجره داخلو دید زدم دیدم دوباره داره سریال می بینه این دفعه یکم پستم یا اجیل دستش بود و داشت می خورد جون لباش و پسته خوردنش ابمو می ورد زیپ شلوارمو بازکرم که کیر شقم ازیت نباشه
  خلاصه اروم درو بازکردم هواسم وبود که پشتش به منه و صدای تلویزون خونشم بالا بود اروم خمیید خمید ه رفتم پشت مبل سی سانت باهاش فاصله داشتم نمی دونم منتظر چی بود خلاصه می دونستم به محض ایکه گرفتمش باس بکنمش چون تجربه کردن زن متحل داشتم می دونستم اگه سریع نکنی مقوامت می کنه وشر میشه
  اروم از جام بلند شدم کسخول متوجه نشده بود سریع یه دستم دور دهنش گرفتم ویه دستمو دور گردنش انداختم رید بخودش از جاش بلندش کردم زیپ شلوارمو قبلا در اورد م کیرمم زده بود بیرون
  با دستاش می خاست دستم منو از رو دهنش بردادره واشک تو چشاش جمع شده بود جووون اره این همون امنیتی که می گین خارکسه های حذب الله ی تو دلم حس پیروزی عجیبی بهم غلبه کرده بود
  کل دستمو رو صورتش پهن کردم اونم هی زور می زد از رو مبل کشیدمش کنار هنوز زور می زد باید سریع تر عمل می کردم پشتش بهم بود کونش بعضی وقتا بکیرم می خورد آهههه............ دست دور گردنشو سریع ول کردمو دامنش و کشیدم پایین یه شلوار ابی سفید نخی خوشگل پوشید بود کون سفید خوش فرمش زیر شلوار داد می زد :بیا منو بکن
  اما کشیدن دامنش همانا وترس بیشتر ش همانا این دفعه می خاست دامنشو بکشه بالا که دستش گرفتم محکم فشار دادم تا درد ش بیاد اما نمی تونستم دست دیگمو از رو دهنش بردارم با زانوم زانوش خم کردم کونش قمبل افتاد سمتم داشت گریه میکرد اما هر طور بود صداشو گرفته بود موقتی خم شد مهلت ندادم شلوارشو کشیدم پایین شروتمو زدم انور کیرمو مالوندم لا شاف کونش واروم بهش گفتم :
  سر صدا نکن جنده خانم فکر کردی اگه همسایه بیان چی می شه نجات پیدا می کنی با این وضعیت ،شوهرت بهت به چشم فاطمه زهرا نگاه می کرد بعدش فکر کرد ی بازم همونطوری می بینتت فکر آبروت باش با یه دستم دهنشو گرفته بودم و با دست دیگم دستش و یکم صدا ش اومد پایین اما مقاومتش ادامه داشت بگذریم کاری نمی توست رفتم که ببینم پایین چه خبر جوون
  چی بود نعلتی یه کون سفید بی موی خوش فرم باآرنجم یه فشار به کمرش دادم خم تر رفت هواسش به رها کردن دهنش بود کیرمم بصورت اوتومات کردم تو کسش البته فقط تا سرش این همانا وحس رویایی من همانا
  یه اه عجیبی حاج خونم کشید اشکاش بعد چند لحظه بیشتر شد ودستاش که دور دستم بود فشارش کمتر منم خدا خاسته کیرمو تا اونجای که می شد کردم داخل در مورد کیرمم باید بگم کیرم ۱۸ سانت اما کلفتی خوبی داره که هر دختری رو دیونه ای خودش می کنه حس خارقلعاده ای بود لرزش بدنش لذت بیشتری بهم میداد اروم رفتم سمت صورتش دیدم داره با چشمای که الان انقدر خیس شده بود معلوم نبوداشکاش داره بهم نگاه می کنه ارو م بهش گفتم :سعی کن لذت ببری... دیوونه کی می فهمه... نه شوهرت... نه هیج عن دیگه.... فقط ساکت باش و حال کن وبعد اولین نلمبه رو خیلی اروم زدم
  واونم به شدت داشت حال می کرد کسش تنگ بود با دستاش دیکه مقوامت نمی کرد وفقط گریه می کد اما اصلش اونجا متوجه حال کردنش می شدی که کسش خیس خیس شده بود
  منم یه جون گفتمو تو همون حال تلمبه می زدم ابم بطور معمول دیرمیومد اما یه دفعه حس کردم الان که ابم بیاد گفتم بکیرم ابمو ریختم تو کسش و اونم یه ناله ای همراه با غم و لذت سر داد واشک از همجاش سرازیر بود وگفتم کسخول اگه گریه کنی همسایه ها می ریزن ابروت میره دختر خوبی باش میرم یه دونه قرص زد بارداری میارم می ندازم توخونتون اگه نه می خای از کجا قرص گیر بیاری ؟مجبوری واسه حاج اقا بچه ای منو بزرگ کنی بعد اروم دستمو از رو دهنش برداشتم سرشو کرد تو مبل و گریه میکرد اما صداش بلند نبود صدای تلویزون به هرصورت بالا بردم دختره کسخول کونش لخت جلوی من بود
  یه صوراخ تنگ یه سانتی ویه کس خیس دوباره کیرمو شق کرد با خودم گفتم ایندفعه یه جوری می کنمت که تا عمرداری فرامواش نکنی
  هواسش نبود دوباره کیرمو کردم تو کسش سریع بلند شد با دستم نگه اش داشتم در نره و گفت : ترو خدا آ قا بسه ارواح خاک اقات
  گفتم بابام زنده است اما می خام جوری بهت حال بدم که پشیمونی برات نمونه شروع کردم به تملبه زدم این دفعه مثل ادم ومحکم تلمبه می زدم اشک ش می او مد اما گریه نمی کرد سرش کرده تو مبل هواسش کجا بود نمی دونم شاید داشت حال می کرد

  خلاصه یکم که داگی کردمش سریع خوابوندمش به جلو دوباره تنگ بازیشو شروع کرد :
  نه
  نه
  نمیشه
  نه
  که به جلو رو مبل بزور خوابوندمش دیگه مقاومت انچنانی نمی کرد بی معطلی کیرمو تو کسش کردم و شروع کردم به تلمبه زدن اولین بار بود به نظرم نگاهش به کیرم افتاد ه بود ومثل ماست تعجب کرده بود ومنم تو کس سفیدش تلمبه می زدم و به صورت مثل ماهش نگاه می کردمم
  که هواسم افتاد به سینه هاش ویه دفعه کیرم کردم توشو واستادم ، منو نگا کرد با دستم پیراهنش زدم بالا دوباره گفت نه
  و بهش گفتم دختر خوبی باش دوباره بزور پیراهنش دادم بالا تا سینه های خوش فرمشو ببینم .
  جوون چه سینه ای این دختره محشر بود بعید می دونستم حالا حالاها بیخیالشم سینهش ۶۵ اینا بود ولی نرم سفید و گرد ،خم شدم سینهاشو خوردن وهر طوری بود تلمبه می زدم اومد م بالا یا خدا خاج خانم چشاشو بسته بودو داشت حال می کرد
  منم خنده ام گرفت و به تلمبه زدن ادامه دادم حدود ده دقیقه ای کردامش که دوباره آبم اومد آبم که اومد رفتم سمت صورتش با تعجب داشت نگام می کرد که چی می خام ... لباشو یه بوس کوچولو کردم سریع صورتشو کشید عقب اما همونطوری تو چشمام نکا می گرد منم ابمو ریختم تو کوسش
  صورتش خوش شده بود دور چشماش قرمزو موهای که الان ژولیده شده بود و روسری که پشت گردنش افتاده بود با اون چشمای درشت منو نگا می کرد یه صحنه گفتم عاشقم شده خلاصه اینکه کیرمو در اوردم دادم تو شلوارم بزور از جام بلند شدم دختره گفت
  :قرص یادت نره ودر حالی که بازم با اون چشمای سگ دارش نگام می کردم منم گفتم:
  باشه پنج دقیقه دیگه می ندازم تو حیاطون
  بعد گفتم فعلا با شیطنت بهش نگاه کردم دختر فقط نگاه می کرد منم گفتم برم دیگه
  دختر هموجور رفتنمو نگاه می کرد ومنم از کنارپنجره و گوشه حیاط زدم بالا پشت بوم و رفتم تو خونم دیدم بابا داخل نشسته قلیون می کشه گفت نکبت تو کی اومدی
  گفتم هیچی الان
  قرص و از تو یخچال برداشتم رفتم بیرون اندختم تو خونش مطمن بودم به کسی نمی گه اما از همون روز حس عجیبی نسبت به دختره پیدا کردم که تو سکسای بعدیم باهاش بیشترم شد اره تجاوز کرده بودم همه تجاوز می کنیم اما حس عجیبی بود نمی دونستم اون لحظه ولی اره عاشقش شده بود م عاشق فاطمه خانوم
  پایان .....


  نوشته: ممد

 • 12

 • 80
 • نظرات:
  •   arash.bozorg007
  • 6 ماه،2 هفته
   • 29

  • کاری به داستان ندارم ولی اینقد حرومزاده ای که‌فک میکنی تجاوز کاره عادی و ساده ایه
   کس‌ننت


  •   مهتاب عشق
  • 6 ماه،2 هفته
   • 16

  • تو یخچال خونه قرص ضد بارداری داشتی ؟مال کی بود قرص ها
   عجب


  •   Mcyri
  • 6 ماه،2 هفته
   • 10

  • کون لق هرچی اخوند ولی تجاوز رو ی چیز عادی جلوه ندید


  •   saeid4321
  • 6 ماه،2 هفته
   • 6

  • عجب !!!!
   تو که راست میگی !!!! تو مملکت آخوندی تو روز روشن رفتی ترتیب زنش رو دادی ؟!!!!
   در هر صورت تجاوز تجاوزه و عمل غیر انسانی و نامردی .


  •   shrm
  • 6 ماه،2 هفته
   • 1

  • خیلی بیشرفی توف به نونی که پدرت بهت داده


  •   Detergent
  • 6 ماه،2 هفته
   • 5

  • کییرم تو کص ننت.
   حروومزاده مادر جننده.
   بی شررف.
   خودت هم تخم زناایی
   مادرتو یکی زوری گایییده.


  •   فكرآزاد
  • 6 ماه،2 هفته
   • 5

  • ميدونم از اول تا اخرش ساختگي بود ولي تجاوز هر شكلي باشه بنظرم جرم قابل بخششي نيست حتى تجاوز به زن اخوند اصلا مهم نيست كي حتى دشمنم باشه نميشه تجاوز كرد


  •   myous
  • 6 ماه،2 هفته
   • 4

  • رو ک.ی.ر.م اسفناج سبز شد با این کوصی ک تف دادی..


  •   shahx-1
  • 6 ماه،2 هفته
   • 20

  • لیسانس!! تو!!! (rolling)
   تابلوئه از اینایی که برای برگه کسر خدمت سالها تو مسجد به پیشنماز کون دادی بعد افتادی ارتش کسری برات نزدن حالا میخوای با نوشتن این خزعبلات مثلا تلافی کنی قرصارم احتمالا بابات خریده بوده که هر شب ابشو میریزه کونت حامله نشی!! (biggrin)


  •   shahx-1
  • 6 ماه،2 هفته
   • 15

  • در ضمن تو به فلان ناموس هفت جدت خندیدی که هممون تجاوز میکنیم تنها سناریویی که همه ما تجاوز کنیم اینه که تو دم دستمون باشی!!! (erection)


  •   darya54
  • 6 ماه،2 هفته
   • 11

  • کاش اول یه کلاس نهضت سواد آموزی میرفتین بخاطر غلطهای فاحش املاییتون و بعدش با افتخار از تجاوز به یه زن نجیب متاهل مینوشتین.
   اگه مرد بودین و شرف داشتین و از همسرش کینه داشتین با خود آقا تسویه حساب میکردین،نه با همسر بی دفاعش.
   تو این سایت ما داستانهای زیادی در مورد سکس با زن متاهل خوندیم که صد الیته مورد تایید من یه نفر نیست،اما حداقل اونا با رضایت خود خانوم بوده.نه مثل شما که عین داعشیا وارد خونه اون خانوم شدین و وحشیانه بهش حمله کردین و بعد هم اصرار دارین این عمل کثیفتون رو عادی جلوه بدین و خیلی وقیحانه میگین همه تجاوز میکنن.
   شرمتان باد


  •   Aamirzaa
  • 6 ماه،2 هفته
   • 1

  • کاملا مشخصه که یک آخوند بهت تجاوز کرده.مرتیکه عقده ای بیشرف


  •   Watcher
  • 6 ماه،2 هفته
   • 3

  • اول داستان نوشتی خونشون روبرو شما بود بعد چجوری از پشت بوم رسیدی به حیاط خونه روبرویی ؟؟؟ نکنه اسپایدرمنی ؟؟؟ داستانت خیلی بی سروته و تخیلی بود ولی فکر تجاوز رو کلا از ذهن مجلوق بیمارت بنداز بیرون


  •   namber001
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • بدبخت عقده ای آخوند مسجد توکلاس قرآن کونت گذاشته اول میگی روبرومون هست این ک هیچ کس کش قرص ضدبارداری برای ننه مردت بود یا بابات کم بباف


  •   esiiishahi30cm
  • 6 ماه،2 هفته
   • 1

  • آخه من نمیدونم توی این مملکت چه کوفت و زهرماری وارد میکنن که بچه مردم اینطوری مغزش میگوزه !!!! قدیما دوگانه سوز سنتی تریاک و حشیش بودند ، اما حالا چند گانه سوز صنعتی شدند از کراک ، آیس ، گل و هزار کوفت و زهرمار دیگه


  •   Koonkelashak
  • 6 ماه،2 هفته
   • 2

  • میشه به منم تجاوز کنی؟
   جوووووون


  •   Surosh.007
  • 6 ماه،2 هفته
   • 1

  • قرص ضدبارداری تو یخچالتون احتمالا مال ننت بوده ک قبل فوتش ب هم محله هاتون میداده و مصرف میکرده...ریدم ب اولو اخرت نجست حرومزاده بیشرفه حیوون صفت...حیف اسم حیوون ک واسه تو بکارش ببری


  •   Masoud_milf
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • این کیر شعر ها پاسخی به وضعیت اقتصاد جامعه بود به عقیده من. به این صورت که آخوندا ننه ایشونو گاییدن، ایشون هم دستش به هیچ جا بند نیست، دیگه ندونسته‌ این خشم رو چجوری خالی کنه، مثل گابریل گارسیا مارکز مسائل اجتماعی ذوق نوشتنشو فعال کرده!! عزیزم قشنگ ریدی.


  •   kiredivoone
  • 6 ماه،2 هفته
   • 2

  • قرص تو یخچال مال ننت بود؟
   کاش اون شب بابات ریخته بود رو فرش،تورو پس نمینداخت


  •   Mn13482000
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • با اینکه از جماعت آخوند دلم خونه ولی ریډی با‌ این داستانت،


  •   Neshane21
  • 6 ماه،2 هفته
   • 6

  • میبینم که توسط بچه ها خیلی خوب و مفید کیر شدی دوست عزیز... "دوستان باور کنین من خیلی مودبم فقط بعضی جغول-نویسای این سایت نمیذارن رو مود همیشگی باشم"


  •   Arashmajidi
  • 6 ماه،2 هفته
   • 1

  • کیر ترامپ تو کونت


  •   Javane.jahel
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • راست بگو اسمت ممده یا ترامپه؟


  •   m...h...a...
  • 6 ماه،2 هفته
   • 1

  • اول اینکه جنابعالی گوه میخوری راجع به گی ها حرف میزنی..تو کونی رو چه به گی؟دوم اینکه بازم گوه خوردی که گفتی همه تجاوز میکنیم..ی نفر کونت گذاشته دلیل نمیشه همه تجاوزگر باشن..سوم اینکه تجاوز تجاوزه چه زن آخوند باشه چه هرکس دیگه..ی عمل بد و تقبیح شده اس.چهارم اینکه مدرکت به صورت افقی تو کونت با این نوشتنت....دیسلایک


  •   ممدپالیس
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • کوس بی بی ت.


  •   shaokahn98913
  • 6 ماه،2 هفته
   • 2

  • چند نکته حائز اهمیت بود باید اشاره میکردم.
   1: اینکه آخوندها از دم حرامزاده هستند در این هیج شک و شبه ی نیست و یادآوری تو در داستان شاید از دیدگاه خودت پوینت مثبتی باشه اما اینطور نیست چون در حالت عادی و حتی کمتر از اون تمامی عالم میدونند آخوندها حرامزاده ذغل و مفتخورند . که هزاران البته این مسئله به خودشون هم واقف هست و با گفت جملات سخیف به آخوندها تازه الغابشون رو خطاب کردی یه چیزی توی مایه فیلم های گنگستری و وسترن آمریکایی که کارکترهای اون فیلم یه لغبی برای خودشون دارند . مثل جیمی سگه یا فرانک کله خر وووو... پس این زیاد امتیازی نیست برای داستانت!!!!


   2: در محو و روان نبودن داستانت که اصلا به دل ننشست نوشتارت گاهی گنگ و چرند میشد احتمالا چون سعی داشته هرجوری بوده قوه تخیلت رو جمع کنی یه چیزی به خورد مخاطب بدی یادت رفته یه نویسنده معمولی یا آماتور هم نوشته خودش رو بازخوانی یا به زبان عامیانه پاکنویس میکنه.
   حالا چرا به ذهن ملجوق تو نرسیده جای شک و شبه و صدالبته تحقیق و تفحس داره...


   3: آخوند از اونجایی که خودش همیشه کیرش تو مشتشه و به غیر از شکم و زیر شکم به هیچی دیگه فکر نمیکنه پس آزمون خطایی نداره اون به سوراخ دیوار هم برسه میکنه چه برسه زن خودش و فنونی باستانی در میان خودشون دارند برای کردن که زنهای خودشون رو هم به عذاب آوردن این زن آخوند چطور به تجاوز تو حتی در حالت گریه لبیک گفته واقعا توهمات غیر قابل توصیف تورو میرسونه حتی در حالت گریه..!!!!جدی گفتم این حرف رو مخاطبت رو ساده فرض نکن حاجی ...!!!
   آخوند طبق گفته خودت و ملت شریف ایران و ملل ها و جوامع دیگر بشری حرامزاده تر از این حرفهاست که تو بتوانی ناخونکی به ناموسش بزنی پس سعی کن در داستان بعدی دقتت رابیشتر کنی و هر کص شعری را به ذهن ملجوقیسمت آوردی برای مخاطبین گرامی تفت ندی


   4: این نکته از تمامی نکته های بالا که عرض کردم فوق العاده بیشتر حائز اهمیت تر است و نباید نادیده بگیری..


   تجاوز به عنف و تجاوز به نوامیس دیگران. رویه دژخیمان وطن فروشان غاصبان مال و اموال مردم . مفتخوران و افراد تهی مغز از غیرت و انسانیت است که در رفتار و ژنتیک آخوندها و افراد وابسته به آنها بسیار به وفور پیدا شده .ونه تنها تجاوز به عنف را برای خود مباح و پاک میدانند که حتی تفصره و مفاد و قانون تخمی تخیلی هم برای گریز از آن هم خلق کرده اند..
   شما یا وابسته به آخوندهای یا کیر خورده از آنان .. جای تعجب ندارد که به ملت فهیم ایران و مردان و زنان بزرگ ایران که در این محفل جمع شده اند برای گذراندن لحظات خوش و به اشتراک گذاشتن تجربیاتشان بیایی بگویی همه تجاوز کرده اند و با افتخار آن را بزرگنمایی کنی..!!!!


   این را بدان و بفهم ایرانی اصیلترین و باشعورترین ملت در تمام این عرصه خاکیست . و خوب میداند اینگونه حملات حساب شده و طراحی شده سایبری از کجا و از کدام اتاق فرمان جهت آشفتگی اذهان عمومی جهت رد گم کردن و چپاول و غارت بیشتر ملت و مملکت ایران پایه گذاری شده..


   کور خوانده اید. روزی با ترویج نوشتار .بی غیرتی روز دیگر سکس با محارم روز دیگر با سکس زن رفیق وحالا هم این دری وری ها ...


   جمع کنید این بساط حرامزاده گی را که دستتان برای ملت ایران رو شده است و دیگر این حقه ها جایی برای خریداری ندارد..


   Shao Kahn


  •   kokarostam
  • 6 ماه،2 هفته
   • 2

  • تجاوز


   خب مشخصه که خودت رو قبلا خفت کردن و کونت گذاشتن و باز هم هرجا گیرت میارن میکنن. حالا یک فیلم وسترن دیدی و شق کردی. حالا چرا وسترن؟ لابد توی یکی از صحنه‌هاش آرتیست فیلم به زور به دختره تجاوز کرده. عمرا اگر کُس دیده باشی. یک پسر بچه احتمالا 15 یا 16 ساله کونی هستی که جق هم زیاد میزنی. سواد هم که در حد جیگر در سریال کلاه‌قرمزی. شاشیدم از فرق سرت تا نوک انگشت‌های پاهات. چطوری از روی پشت بام پریدی به خونه روبرویی؟ زن حاجی توی خونه روسری داشت؟ دامنش را کشیدی پایین شلوار زیرش پوشیده بود؟ از روی شلوارش کون سفیدش رو دیدی؟ گریه میکرد و حال می‌کرد؟ "متحل"؟ صورتش "خوش" شده بود؟ یه "صحنه" گفتم؟ "پیراهان" "خاکتسری"؟ واقعا شاشیدم به سوادت
   ابله، او قرص ضد بارداری نبوده که در یخچال داشتید، اون قرص ویاگرا بوده که بابات هرشب که میخواسته کونت بذاره یکی مینداخته بالا. شاشیدم توی یخچالتون.


   ها کـُکا


  •   مهتی.پاشنه.طلا
  • 6 ماه،2 هفته
   • 9

  • یعنی تا حالا سابقه نداشته زیر یه داستان اینقدر پر حجم برینن به هیکل نویسنده


   نعلتی!! لیسانس رو کجا گرفتی؟
   تو مسجد محل بهت لیسانس دادن آیا؟؟
   همون حاج آقا مدرکت رو امضا کرده ظاهرا و محل امضاش هم بدجور سوزش داشته برات


   خاااااک بر سر گوساله ات کنن الدنگ. انتر


  •   Danialsenator1371
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • خواهرتو گاییدن که زن شوهردار رو کردی
   من به زنم گفتم اگه کسی توی خیابون مزاحمت شد
   با تمام قدرت یک لغت محکم بزن وسط پاش
   بعد هم سر و صدا کن
   بعد به من زنگ بزن
   ریوم خواهر و مادر پسر رو بگام


  •   nima2360
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • حروم زاده واقعی هستی


  •   ronin555
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • لایق هیچی نیستی بهت بگم.چرت بود


  •   Hamidarakii
  • 6 ماه،2 هفته
   • 1

  • نه در ایران بلکه در تموم دنیا تجاوز و رابطه با زن شوهردار دیگه چه برسه زوری باشه جزو پست ترین کارهاست و مجازات‌های سنگینی داره. در ضمن خدا هیچوقت این اعمال رو بی جواب نمیزاره. هم حق الناس توش هست هم گناه کبیره. حکم تجاوز به عنف اعدام هست. امیدوارم تمام کسانی که فکری مریض و ذاتی پست دارن به سزای اعمالشون برسن که مطمئنا میرسن... واست متاسفم خیلی...


  •   general_bu
  • 6 ماه،2 هفته
   • 2

  • الان با اون آخونده ک اینقد بدشو گفتی هیچ فرقی نمیکنی


  •   alone19999
  • 6 ماه،2 هفته
   • 1

  • من هیچوقت کامنت نمیدم چون دوستان از خجالت در میان ولی کییییرم تو نوشتنت کس کش ....از تصوران ذهن یک جقی بیشتر از این نمیشه توقع داشت


  •   Ali.zer00
  • 6 ماه،2 هفته
   • 2

  • تخمه سگ لیسانست رو از کدوم خراب شده ای گرفتی که این همه غلط املایی داری؟!! وقتی طرف اومده روبرو خونه شما و تو ی کوچه بودین پس قاعدتا نباید پشت بومتون به هم وصل باشه. قرص ضد بارداری تو یخچال خونتون چیکار میکرده؟!! حتما خودت میخوردی که بخاطر کون دادنت باردار نشی. و چون ذاتا ی ادم کونی هست و بخاطر ترویج تجاوز همون چرخ خیاطی از عرض تو کونت


  •   diioorre
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • قرصای فاسد باباتو برداشتی حرومی ننه هزار کیر..توی کسکشم از تجاوز بابای خزکیرت ب ننه هزار کیرت ساخته شدی..بیشرف اشغال..کیرهمه علمای اسلام تو ناموست


  •   Blackprincw
  • 6 ماه،2 هفته
   • 1

  • کیر تو داستانت 1
   دومم اینکه عمه ننه غلط املایی تو درست کن
   سومم اینکه عمتو سگ عربی حروم زاده گایید چرا آخه تجاوز میکنی وقتی میتونی براحتی مخش کنی. (حالا که فکرشو میکنم خیلی کسشر گفتم بای.)


  •   Blackprincw
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • کیر تو داستانت 1
   دومم اینکه عمه ننه غلط املایی تو درست کن
   سومم اینکه عمتو سگ عربی حروم زاده گایید چرا آخه تجاوز میکنی وقتی میتونی براحتی مخش کنی. (حالا که فکرشو میکنم خیلی کسشر گفتم بای.)


  •   amir.ymcmb1
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • کاری به این ندارم که آخوند رو باید تیکه تیکه کرد اما اینکه چهل ساله آخوند داره به این مردم و خواهر و مادرت تجاوز میکنه که توی یخچال قرص بارداری دارن بخاطر اینه که امثال توی گوساله فکر میکنین تجاوز یه کار عادیه و فکر میکنی همه میکنن. این کشور هیچوقت درست نمیشه بخاطر امثال تو که جای مغز توی جمجمه عن دارین. تنها راه خلاص شدن از لجن هایی مثل تو مهاجرت از کشور و دور شدن ازین آب و خاکه. حق دارن ایرانی هایی که رفتن و از اون سر دنیا دارن به بدبختی و فقر و فلاکت امثال تو میخندن


  •   amir.ymcmb1
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • کاری به این ندارم که آخوند رو باید تیکه تیکه کرد اما اینکه چهل ساله آخوند داره به این مردم و خواهر و مادرت تجاوز میکنه که توی یخچال قرص بارداری دارن بخاطر اینه که امثال توی گوساله فکر میکنین تجاوز یه کار عادیه و فکر میکنی همه میکنن. این کشور هیچوقت درست نمیشه بخاطر امثال تو که جای مغز توی جمجمه عن دارین. تنها راه خلاص شدن از لجن هایی مثل تو مهاجرت از کشور و دور شدن ازین آب و خاکه. حق دارن ایرانی هایی که رفتن و از اون سر دنیا دارن به بدبختی و فقر و فلاکت امثال تو میخندن


  •   Newyar
  • 6 ماه،2 هفته
   • 1

  • تویی که با بابات تنهایی زندگی میکنی قرص ضد بارداری توی یخجالتون رو کی استفاده میکرده.


  •   Newyar
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • تویی که با بابات تنهایی زندگی میکنی قرص ضد بارداری توی یخجالتون رو کی استفاده میکرده.


  •   Newyar
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • تویی که با بابات تنهایی زندگی میکنی قرص ضد بارداری توی یخجالتون رو کی استفاده میکرده.


  •   alirezazohre
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • واقعا بعضی دارن خیلی لجن میشن
   این داستان ادم یاد حمله اعراب به ایران می افته


  •   Poria.znj
  • 6 ماه،2 هفته
   • 1

  • برا مادرت بوده قرص ضد بارداری دایی اشتباه زدیا آسپرین نیس ک تو خونه باشه ??? تخیلاتتو سگ بگاد


  •   ..سیا..
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • قرص زد بار داری روبابات استفاده میکنه یا خودت کیر تمام جامع روحانیت و مجلس خبرگان تو کون بابات


  •   Mamdali0102
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • سلام پتروس
   خوبی ؟
   منم قبلا مخ زن یه اخوند رو زدم
   رابطمونم خوب بود ، هنوزم در تماسیم و وقتی میاد شهرمون باهم برنامه داریم
   خب چون زنه یه اخونده قرار نیس شاخ و دم داشته باشه
   حالا از این بگذریم ، راجب تجاوز ، ببین سکس زوری یعنی دوس دخترت باهات قهر کنه و باهاش سکس زوری داشته باشی که اونم حال میکنه بقول خودمون ادا تنگا در میارن موقع قهر خو سکس زوری شیطنتش بیشتره ولی تجاوز ، تجاوز یه بحث جداس
   تجاوز عملیه که پدر مجهولا انجام میدن ، مادر به خطا ها ، عقده ای ها ، ابجی ننه ها ، عمه ننه ها ، اینا انجامش میدن نرایی که زمان بچگی به عشق قلیون بردنشون باغ
   گفتی با بابات زندگی میکنی دلیل طلاقش پدر مادرت رو اشاره میکردی بر حسب قضا وقتی بکن بابات روش بود مامانت با بکنش وارد خونه میشه و ...


  •   aliaaz
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • کس کردن جرم نیست کس گفتن یه کس مغز جرمه

   ناموسن یه حسی بهم میگه یه آخوندی بهت مار دوسر نشون داده

   سعی کن دفعه بعد خواستی بنویسی یکم فکر کنی


  •   Kaspian.red2
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • فیلم زیاد میبینی ...نه؟
   کس خل ایسانس جغرافی داری فارسی حرف زدن بلد نیستی بعد خیاطی؟ ک.س عمتو میدوزی؟


  •   Pariskocholo1
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • فک کنم تو بچه همون آخوندی ک به مادرت تجاوز کرده


  •   Abolfazl_421
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • اخه کله کیری تو لیسانس داری ؟؟
   تو دیپلم هم نداری با این همه غلط املایی
   نعلتی یه بچه هم نمیگه نعلتی
   ریدم تو سطح سوادت کصشعر مینویسی بعد میگی بیس کلی داستان حقیقت داره
   اره در حقیقت آخونده کونت گذاشته


  •   Jnoobi18cm
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • کونی جقی


  •   Behrad44
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • نهایت پستی رو انجام دادی عوضی.
   خیلی اشغالی که تجاوز به یه زن بیچاره رو هر چند که زن اخوند باشه انجام دادی حیووووووون


  •   پسرمطیع
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • مگه داریم مگه میشه ۳ نفر این کسشعرو لایک کرده باشن؟!!!


  •   shaokahn98913
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • ممد کامنت دوم منه...
   ااااکهی بابا مذهب نداشتتو شکر . همه ریدن به هیکلت


   لعنتی زیر عن و گوه مدفون شدی رفت ..!!!!!


   اینجا نمون ممد .. برو ....


   ما از آخوندا خوشمون نمیاد ولی دلیل نمیشه چاخان و تجاوز رو به خوردمون بدی...


   متاسفم برات چه میشه کرد ملت باهوشن میفهمند فرق بین چاخان و واقعیت رو..


   راستی اینجوری خونه نری دم راهت یه سر آتش نشانی برو خیلی بو میدی...


  •   shaokahn98913
  • 6 ماه،2 هفته
   • 1

  • راستی ممد دم آتش نشانی رفتی نگی چرا عن و گهی شدی چون میترسم .. آره دیگه بگو همینجوری رد میشدم افتادم تو چاه...


   مواظب خودت باش منتظر سطح سواد بالا و سن قانونی بودنت هستیم سعی کن از تجربیات دادنت بیشتر بنویسی...


   موفق باشی ممد. .


  •   aramesh39n@
  • 6 ماه،2 هفته
   • 1

  • دروغ بود ولی اشغالی بیش نیستی


  •   .Salma.
  • 6 ماه،2 هفته
   • 1

  • چقد پست !!!


  •   Dr.Soroush
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • حیف کیرم / لوله پولیکا تو کونت، مرتیکه کسکش آب کون


  •   Mrezza
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • نه تنها خودت حاصل تجاوز گروهی به مادرت هستی
   بلکه بارها تو دوران بچگیت توسط بابات و بقیه مورد تجاوز قرار گرفتی
   پای شترمرغ تو کونت


  •   Alfaalfa
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • فقط ميدونم كه اينقدر چرت بوده كه 52 ديس لايك گرفته


  •   marde.mashreghi
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • کون نشور و کون تاقار . کیرم تو فرق سرت


  •   Amiwrl
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • کیر تمام انسان های صدراسلام تو کونت مادرسگ


  •   hornywife
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • بدون ترس رفتی زن یارو رو توی خونش گاییدی بعد قرصو انداختی توی حیاتشون؟؟یاد قدیما افتادم نامه مزاشتن زیر سنگ تا دختره بره برداره بخونه.


  •   saman.lex
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • این اولش حاجی خانوم بود، آخرش شد دختره!!!
   دختره گفت قرص یادت نره؟؟؟؟
   بعد در عرض پن دیقه!!!!!
   خونه تون که روبرویی بوده معلوم نی چه جوری رفتی اونور کوچه و زودی قرصارو انداختی تا دختره برداره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
   چه جوری انداختی؟؟؟؟
   بنظرم بری تو برازرس کار کنی حقوق خوبی بهت میدن....


  •   vitamin4rooh
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • بی شرف من یکی که غلط کنم به تجاوز فکر کنم
   هرزگیت رو به بقیه نچسبون


  •   M.star73441373
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • پس یکیم برا مامانت قرص گذاشته بود تو یخچال


  •   koon_dooost2
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • جقی


  •   Atena2335
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • نکنه بابات آخوند بوده قضیه رو مامانت تعریف کرده


  •   ssonna
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • اینکه یه همچین ناقص الخلقه ای بیاد تراوشات مغز معیوب نصفه نیمشو باهمون لهجه ی اصفهانیش بنویسه تا بوضوح شخصیت کودن و مضحکشو نمایان کنه
   باعث نمیشه ذره ای از ارادت من یکی به اصفهانی های مومن و خوش صحبت کم بشه .خاک بر سرت ای لکه ی ننگ (cool)


  •   adelbozorg
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • خدا میدونه اینقدر کون دادی که تمام خیاطهای عالم نمیتونن بدوزنت . حاضرم قسم بخور که تو فقط یه کسکشی هستی که روی خواهر و مادرت کار میکنی و بعد از گاییده شدنشون میری براشون قرص میخری . دیوث دروغگو . ضمنا بی غیرتی و متجاوز هم فقط خودتی نه بقیه


  •   bahar payiz
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • کیرم دهن اون بابای تخم سگت که همچین حیوون هاری تحویل جامعه داده


  •   Mohamad7712272
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • آب کوسشو ریخت روی صورتت، میشه یه کم بیشتر توضیح بدی تا به ابعاد کج و معوج ذهن ملجوقیت، بیشتر پی ببریم!؟؟؟؟؟
   اگر خانمی از بوشهر پایه هست، لطفا پیام بدهد!


  •   Valilia
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • خیلی احمق و بیشرفی
   زنازاده


  •   Annahita
  • 6 ماه،2 هفته
   • 1

  • ببین الآن اگه پیشم بود به جا کیرم سینه ام رو هل میدادم تو کونت معلومه تو اردوی راهیان نور انداختن تو گور کردنت به زور که این کسشرو نوشتی


  •   Eee97
  • 6 ماه،2 هفته
   • 0

  • تا حالا نظری نداده بودم کلا ولی این داستان ععع بهتره بگیم تخیلات تخمی یه کونی باعث شد نظرمو بگم آخه حاصل ازدواج فامیلی مگه چاقو رو گذاشتن گردنت میگن داستان بنویس.....البته داستان به وجود آمدن خودتو نوشتی که چطوری بوجود اومدی....فقط میتونم بگم بجای این داستان نوشتن برو کون بده کونی آخه مشکلت با کیه با اخونداس انگار بد کردنت...یا با مملکت کدوم بدکردتت؟؟؟؟ینی کیرم تو کیبورد گوشیت کامپیوترت که تخمی نوشتی ...کیرم تو تخیلات


  •   Zp_mhd
  • 6 ماه،1 هفته
   • 0

  • میدونی چیه مشکل؟شاید ندونی ولی مشکل اینجاس ک تو از تجاوز بین یه فرد با مامانت به دنیا اومدی ک برات هیچی نیس!!کاری ندارم ولی زمین گرده همونطور ک با زن مردم این کارو کردی مطمعن باش یکیم زن خودتو یجور میگاد ک خاطره شه برا جفتتون..هی میخام ادبو رعایت کنم ولی نمیزارین..حیف نمیدونم واقعیه یا نه وگرنه خیلی راحت میتونستم ننتو بگام:)


  •   Saede0089
  • 6 ماه،1 هفته
   • 0

  • خیلی کسکشی


  •   zohrekontala
  • 6 ماه،1 هفته
   • 0

  • همه این فحش هایی که واست نوشتن نوش جونت. تا دیگه از این گوه خوریا نکنی. البته اگه ۱درصد داستانت واقعی باشه


  •   Naz10100
  • 6 ماه،1 هفته
   • 0

  • تبریک میگم تو گرفتن دیسلایک رکرد زدی. حیفه اسم انسان که به تو بگن. اینقدر تصورات مغزیتو ننویس اینجا. تو یخچالتو قرص ضد بارداری داشتی؟ گذاشته بودی برای خودت که ی وقت بچه دار نشی؟!


  •   Mehi58
  • 5 ماه،3 هفته
   • 0

  • کونی لاشی


  •   Naser1374
  • 3 ماه،4 هفته
   • 0

  • با سلام و عرض ادب از درز عقب برادر بسیجی . با اینکه کص ننه آخوند جماعت . و داستان تخیلیت برام جذاب بود چون یک حس انتقام جذابی داخلش بود و بعد از رفتنشون صد در صد ناموسشونو همینجوری میگاییم . فقط یک مشکلی هست اونم اینه که هممون تجاوز میکنیم؟؟کصخلی؟؟ینی چی هممون تجاوز میکنیم؟ نه عزیزم اینکه داستانت خیالیه شکی نیس ولی هممون تجاوز نمیکنیم . گناه خودتو به جمع نبند که دردش کمتر بشه . مردک روانپریش


  •   Fatttttttttt
  • 2 ماه
   • 0

  • تو خونه ای دوتا مرد زندگی میکنن این قرصا به چه دردی می خوره که توخونه داشتین فهمیدم کس میگی دلت میخواد بکنیش ولی نمیتونی گناه طفلی جقم زیاد میزنی


  •   bigshahin
  • 1 ماه
   • 0

  • ماجرای وارد شدنت به خونه اونا مثل فیلم های هالیوودی بود
   که یک کهنه سرباز وارد خونه کسی میشه (dash)
   ولی انصافا هیچ وقت بعد از سوپر یه فیلم اکشن نبین کا داستانت میشه این


  •   Srll
  • 4 روز،10 ساعت
   • 0

  • تجاوز کلا درست نیست ولی جندش کردیا،سکسای بعدیت باهاش؟انقدر راحت دیگه میداد؟عجب


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو