کردن دختر خالم ساناز

1400/02/14

سلام من امین هستم ۲۲ساله به شدت شهوتی نمیدونم چرا ولی حس میکنم نسبت به هم سنای خودم چ الان چ تو دوران بلوغم خیلی شهوتی تر بودم این قضیه هم ک میخام تعریف کنم ماله چهار سال قبله ک اون موقع بالا ترین هنر من تو زمینه جنسی جق بود
خوب برسیم به اصل ماجرا من یه دختر خاله دارم بنام ساناز ک یکم سبزست اما از اون سبزه هایی ک وقتی ببینش کیرت امکان نداره براش راست نشه از بسکه این بشر سکسیه ینی علاوه بر اینکه بدنش سکسیه اصلا حرف زدنشم ادمو حشری میکنه در ضمن ساناز تقریبا شش سال از من بزرگتره خوب قضیه اینکه من رفتم تو نخ ساناز از وقتی شروع شد ک یه بار رفتیم خونه خالم و من معمولا همیشه با پسر خالم سعید(برادر ساناز) همیشه کل داریم سعید دو سال از من کوچیک تره اما به شدت تخs و بی شرفه و همیشه سعی میکنه اعصاب منو بهم بریزه ولی من هر دفعه قهوه ایش کردم کل کل این بار سره بازی فیفا ۱۶بود منو سعید داشتیم بازی میکردیم تو اتاق یعو ساناز با یه ظرف میوه اومد داخل اتاق میوه هارو برا منو سعید اوورده بود بعدش نشست بازی مارو تماشا کرد و مدام منو تشویق میکرد تو بازی اخه ساناز خیلی منو دوس داره
و اصلا با برادرش سازگار نبود و اقا ماهم جو گیر شده بودیم و خلاصه سعید رو پاره کردیم سانازم دهن سرویس جو گرفته بودش و کودک درونشم فعال شده بود همش میپرید رو سرو کول من و دستشو میکشید رو موهام تنش یه بوی خاصی میداد نمیدونم عطر بود یا بوی تن خودش ولی هر کدوم بود وقتی به مشامم میرسید سلولهای عصبی سکسی منو فعال میکرد خلاصه نگم براتون ک ما به خاطر ساناز حسابی از خجالت سعید درومیدیمو تو بازی بردمش بعدش سعید دیگ دید نمیتونه کاری کنه و خواهرشم داره طرفه رقیبشو میگیره با کلی گونده گوزی دسته کنسولو انداخت رو مبلو رفت بعدش ساناز اومد کنارم گفت ولش کن بیا خودمون بازی کنیم نشستیم یه دو دور بازی کردیم سانازم کوسخل بلد نبود بازی کنه منم که از خود بیخود شده بودم همین جوری داشتم بهش گل میزدم ک هیو به شوخی گفت کثافت و با دستش کوبید رو تخمام باور کنین یا نه با وجود اینکه تخمام درد گرفت اما درده لذت بخشی بود برام و سانازم سریع خندید گفت ببخشید طوریت ک نشد منم با یه خنده اروم گفتم نه بابا اشکالی نداره اقا دیگ خسته شدیم شام خوردیم و بعده شامم من هنوز تو کفه ساناز بودم ولی خیلی نگاهش نمیکردم سرم تو گوشی بود اما فکرم تو ساناز!
ک یهو خالم سعید رو صدا زد ک بره پایین ساختمون اشغالارو خالی کنه ولی سعید از اون جایی ک هم کون گشاد تشریف دارن هم پر رو محل نداد به خالم خالمم ک دیدم ساناز عزیزم بنده خدا خودش میخاد بره پاین ساختمون اشغال بریزه اخه خونه خالم اینا طبقه ششم بود خلاصه منم غیرتی شدم گفتم بده تا من بریزم سانازم گفت پس بیا با هم بریم بندازیم اشغالارو منم گفتم باشه و رفتیم تو اسانسور و وقتی دره اسانسور بسته شد ساناز گفت بعد شام ساکت بودی نکنه اون ضربه ای ک زدم به تخمات اذیتت کرد (من باور نداشتم ساناز اینقدر بی پرده چنین حرفی بزنه و بگه تخمات) منم یه پوز خنده ریزی زدم گفتم نه بابا اشکال نداره و ساناز لعنتی یه جوری داشت نگام میکرد منم یه خورده خجالت کشیدم سرمو انداختم پایین اخه من ادم پر رویی نیستم درست میگم حشری ام و خیلی شهوتم بالاست اما هیچ وقت تو رفتارم اینو بروز نمیدم
اقا رسیدیم پایین و رفتیم سره کوچه اشغال هارو اتداختیم و من داشتم برمیگشتم تو ساختمون ک یهو ساناز پیرهنمو از پشت کشید گفت کجا حالا بیا یه ده دیقه بشینیم رو نیمکت یکم هوا بخوریم عجله نکن برا خونه رفتن
بعدش هی حرفای عجیب میزد هی میگفت نکنه خوابت میاد اینقدر عجله داری بری زود خونه نکنه موقع خواب کارایی میکنی شیطون ک من یهوو اب دهنم تو گلوم بخار شد تو ذهتم گفتم وواااات!
بعد سریع به خودم اومدم گفتم نه به خدا من اهل کاری نیستم ک ساناز یع خنده ریزی زد گفت اره جوونه عمت
منم کلا مخم هنگ کرد اصلا جوابشو ندادم نمیدونم چرا ولی حس سبکی میکردم و یکم تو دلم اشوب بود و اصلا حرفای سانازو متوجه نمیشدم اینم بگم ساناز خیلللی وراجه گفت دوست دختر داری منم سریع به خودم اومدم گفتم نه اره ولی اخرش شد اره در حالی ک نداشتم گفتم اره
گفت بنی الان دوس دخترت مثلا بیاد منو تو رو کنار هم ببینه اون ک نمیدونه من دختر خالتم چیکارت میکنه گفتم نه بابا اون همچین ادمی نیست گفت تا حالا باهم کاریم کردین گفتم ینی چ کاری؟!
گفت منو خر فرض نکن کلللک ینی تو نمیدونی منطورم چیه؟ گفتم نه به جونه خودت گفت منظورم اینه لب نگرفتی تا حالا ازش یا همدیگرو بغل نکردین ک بعدش یهو یه اتفاقایی بعدش بیوفته گفتم نه به قران
یهو یکم جدی تر شد گفت اوسکل خودتی !من ک میدونم تو به من نظر داری بچه! نگو تو فکر من نیستی؟ من ک میدونم یواشکی منو دید میزنی
اقا تا این حرفو زد منم سریع رفتم سمت صورتش گفتم به قران اون جوری ک تو فکر میکنی نیست ساناز ک یهو ساناز لبشو گذاشت رو لبم من فقط خشکم زده بود ولی اون کره خر مثه اسب داشت لبمو میمکید و زبونشو کرده بود تو حلقم مسلما این کاریه ک من باید انجام میدادم ولی ساناز خانم دیگ شرمو حیا رو قاطی زباله ها ریخته بود تو سطل اشقال من سریع به خودم اومد و به دست زدم سره سینش گفتم چ گوهی میخوری ؟
ک یه دفعه اونم به خودش اومد و گفت پاشو بریم واقعا یع دفعه نارحت شد از دستم ولی خوب باید به منم حق بدین رفتیم تو پارکینگ ک سوار اسانسور بشیم من سریع دست ساناز گرفتم گفتم ساناز جان ببخشید به خدا نمیخاستم ک یهو یع دونه از تو گوشم با اون دستای شلاقیش و گفت زر نزن !!
منم تو یع لحضه پیش خودم گفتم اخه اسکل کسی ک یه عمر به یادش تو خوابو بیداری جق زدی ازت لب گرفته اون وقت تو باهاش اینجوری رفتار کردی ک یهو دستشو گرفتم بردمش گوشه پارکینگ (اینم بگم ساختمونشون چون نوساز بود خیلی خلوت بود و هیچ سرع خری اون موقع مزاحم نمیشد )گفتم خیلی دوست دارم و منم دیگ شرمو حیا رو کنار گذاشتم و به خودم تو ذهتم قول دادم هر چی تجربه تو فیلم سوپرایی ک دیدم رو ساناز پیاده کنم خواستم یکم تیریپ عاشقاته بر دارم دستمو از پشت بردم لای موهش و از لب گرفتم و شروع کردم لبشو گاز گرفتن و گردنشو بوسیدن سانازم دیگ کلا لال شده بودو خودشو سپرده بود دست من منم از اون جایی ک یکم ادمیم ک قبل هر کاری فکر میکنم گفتم لب دیگ بسه باید زود تر ترتیبشو بدم تا کسی شک نکرده سریع دکمه مانتوی تنگی ک پوشیده بود رو باز کزدم زیرش یع تاپه مشکی پوشیده بود اونو دیگ در نیاوردم و از روی لباس سینه هاشو مالیدم و رفتم پاینن یع چند تا بوسع به شکمش زدم (هیکل ساناز واقعاااا رو فرم بود)و سریع شلوار دادم پایین و شورتشو کشیدم پایین کیرم دیگ داشت منفجر میشد کمرشو یکم دولا کردم و چسبیدم پشتش و کیرم خیلی با احتیاط کردم تو سوراخ کووونش اخخخ ک اگ هزار بار دیگ هم دختر بکنم دیگ اون لذتی ک موقع فرو کردن کیرم تو کونه ساناز بهم دادو نمیده خیلی ارووم ناله میکرد منم تقع هام تند تر میشد کیرمو تا ته حل دادم تو کونش ک مشخص بود بارع اولشم نیست ک کون میده و قبلا از خجالت حداقل دو سه نفر درومده پشت سره هم تلمبه زدم ک یههو یه اهی کشید ک با همون اهه ساناز اب کمر منم بیرون ریخت ک باور کنین انگار نیمی از جونمم باهاش در اومد چون تا چند روز بعدش بی حال بودم
اینقدر تو سکس ناشی بودم ک فرصت نکردم کیرمو از کونش بیرون بکشم ابمم ریختم تو کونش ولی خیییلی حال داد بعدش سریع ساناز خودشو جمو جوز کرد منم ک دیگ نایی واسه ایستادن نداشتم سریع سوار اسانسور شدیم زدیم ک بریم طبقه ششم تو همون اسانسور نگاه رضایت رو تو چهره ساناز میدیم ک با اینکه اب کمرم صد در صد خالی شده بود یه احساس رضایت خاصی داشتم رفتیم سریع تو خونه خالم گفت کجا بودین نیم ساعته ک سانازم ک حسابی بعد از اون سکس و کشیدن کله اب کمره من سر حال شده بود گفت هیچی بابا رفتیم یکم تو پارک راه رفتیم شبش ک داشتیم برمیگشتیم خونمون من تازه به خودم اومده بودم ک چ گوهی با ساناز خوردم و همش فکر میکردم ک ساناز بازم بهم میده یا نه و با همین امید اون شب تا صبح دو بار دیگ جق زدم و خوابم برد حالا اینکه ساناز ایا دوباره بهم داد یا نه رو تو داستان های بعدیم میگم خوش باشبن دوستان.

نوشته: امین


👍 23
👎 17
34601 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

807572
2021-05-04 00:38:52 +0430 +0430

کوس گفتی آی کوس گفتی مثل یک کوسخول گفتی پسره جلقی عقده ای. وقتی جلق میزنی از همه خوشکل تر سکسی تر وحشری تر هستی اما بعدش…

4 ❤️

807583
2021-05-04 00:59:53 +0430 +0430

کوسیشعر محض
اما اصل داستان سعید داخل فیفا زد خارتو گایید بعد هم موقع بردن آشغال جلوی در خفت میکندت و میگادت

4 ❤️

807629
2021-05-04 02:37:45 +0430 +0430

باشه جایزه کیز طلایی شهوانی واسه کس سرایی مال تو بکن تو کنت

0 ❤️

807630
2021-05-04 02:38:06 +0430 +0430

منتظر بودم تهش بگی یهو از خواب پریدم😂😂😂

1 ❤️

807638
2021-05-04 03:16:07 +0430 +0430

اولش از سوراخ تمیزش بوس میکردی میگفتی بگوزه تو دهن من قربون مامانت برم

0 ❤️

807646
2021-05-04 03:45:37 +0430 +0430

عجب.پس توام مثل بقیه راحت کردی توش اونم تا ته.خیلی هم عالی

0 ❤️

807651
2021-05-04 04:09:30 +0430 +0430

تو پارکینگ جق نزن کونی

0 ❤️

807680
2021-05-04 07:18:14 +0430 +0430

راحت رفت تو تا ته بدون تف خشک خشک 😑😑😑و یهو جق زدن تموم شد

0 ❤️

807702
2021-05-04 09:12:35 +0430 +0430

هالیووده آیا آیا میکنی لاشی
خو بگو سکس بعدیمو تعریف میکنم

0 ❤️

807756
2021-05-04 15:07:09 +0430 +0430

کس نگو مومن… دختر ۲۴ ساله مگه کسخوله بیاد منت بچه ۱۸ ساله که هیچ گوهی بلد نیست بخوره رو، بکشه؟؟؟ فانتزیته اوکی. ولی حتما اتفاق افتاده…

0 ❤️

807760
2021-05-04 15:17:30 +0430 +0430

نصفه خوندم
یاده ی فیلم کمپانی دلها “برازرس” افتادم ک دنی دی با رفیقش بازی میکردن و زنه رفیقش اومد کناره شوهرش شور کرد ساک زدن

صابونتو عوض کن

0 ❤️

807772
2021-05-04 17:11:00 +0430 +0430

از اون لحظه ای که گفتی ساناز اوند جو گرفت اش دست تو موهام می کشید خودت و کستانت به تخمم شدین
ولی اون موقعه که نگفتی مشت زد تو تخمم لذت بردم از ننت بگیر تا ننه ننت فحش گرفتن ✊

0 ❤️

807779
2021-05-04 18:08:00 +0430 +0430

ننویس دیگه دمت گرم

0 ❤️

807786
2021-05-04 20:23:32 +0430 +0430

یک جقی دیگه

0 ❤️

807801
2021-05-04 22:22:04 +0430 +0430

بعد از انداختن آشغالها برگشتی تو ساختمون که یهو مرد همسایه تو پارکینگ خفتت کرد و خشک خشک کردت و تو هم بعد از اون تصمیم گرفتی این داستان رو سرهم کنی تا شاید اون خاطره بد از ذهنت پاک بشه اما چون هنوز درد داری و گشاد گشاد راه میری نمیشه …
خوب دفعه بعد سعی کن تخیلاتت رو کمی سبک سنگین کنی

0 ❤️

807914
2021-05-05 10:04:21 +0430 +0430

کسشر محض

0 ❤️

807916
2021-05-05 10:27:01 +0430 +0430

چطور راحت میکنین😐؟
یا کیر ما بزرگه؟
یا دخترایی ک کردم رو بعد ۱۰ بار باز تنگ میشدن
یا دخترایی ک زیرتونه جندن
تامام

0 ❤️

807998
2021-05-06 00:47:24 +0430 +0430

امین جون تو خودت کونی چاقال بار اول دودولت رو درآوردی زارت کردی تو اینهمه دادی ندیدی اول یکم سرشو خیس میکنند تا مامانت صداتو نشنو و هوس کنه

0 ❤️

808028
2021-05-06 01:58:57 +0430 +0430

خشك خشك كردي تو كونش اره؟؟
اونم تو پاركينگ؟؟
جقول حداقل يه كسشعري بگو كه قابل هضم باشه
مثلا بگو تو فيفا شرطي باختم بعدش تو پاركينگ خشك خشك كونم گذاشتن😂

0 ❤️

808114
2021-05-06 17:09:10 +0430 +0430

عمو فازت چیه؟ ایا با خودت هم درگیری؟ یا شاید قهری و حرفهای خودت رو گوش نمیکنی؟
به این دو قسمت داسگوزت نگاه کن:
((( بیرون ریخت ک باور کنین انگار نیمی از جونمم باهاش در اومد چون تا چند روز بعدش بی حال بودم)))

((( اون ب تا صبح دو بار دیگ جق زدم و خوابم برد)))
تو با اون کردن مردی چجور دو بار دیگه هم جق زدی؟ اسب نباشی صلوات

0 ❤️

808696
2021-05-09 16:48:45 +0430 +0430

تو خو همه جا هر کاری کردی میبردی جلو مامانش میکردی جلو برادرش 🤦🏻‍♂️😐

0 ❤️Top Bottom