کردن زن چادری دوستم از کون

  این ماجرا مال همین امروز ظهر؛ ششم تیرماه نود و هفت هست.


  این دوستم که میگم، اسمش سعید و از مغازه داران توی همون راسته خودمون هست. امروز صبح رفته بودم برای خرید عمده برنج و سعید هم سفارش داده بود که چهارتا تا کیسه ده کیلوئی هم برای اون بخرم و سر راه بزارم در خونشون و به زنش تحویل بدم.
  طرفهای ساعت دو بعد از ظهر بود که زنگ در خونشون رو زدم و زن سعید که در جریان ماجرا بود در رو باز کرد و چون مستاجر طبقه دوم بودن ازم خواست که کمکش کنم و برنج ها رو دوتا کیسه شو بزارم پایین راه پله ها دوتاشو هم براش ببرم بالا..
  زن سعید رو یکی دوبار قبلا دیده بودم، اونم یکی دوبار منو با سعید توی مغازه دیده بود و بصورت ظاهری منو میشناخت ولی اسمم رو نمیدونست و آشنایی چندانی با هم نداشتیم. یه زن تقریبا سی و پنج ساله، هیکل متوسط، نه چاق نه لاغر و با قد کوتاه که چادری هم هست.. البته چادری بودنش بخاطر مومن بودن و اینها نیست و بخاطر محله و خونواده سنتی و اینحرفاس و یه خورده هم سر و گوشش بنظر من می جنبید... امروزم با یه چادر سفید گل گلی مال تو خونه اومد و در رو باز کرد که زیرش یه شلوار تنگ صورتی با یه تیشرت سفید تنش بود.. اینا رو دو سه بار که چادرش رو باز و بسته کرد دیدم... اولین بار بود میرفتم تو خونشون.. خونشون دوتا اتاق طبقه دوم بود با آشپزخونه و سرویس بهداشتی که تو یکی از اتاقها تلویزیون بود و دوتا بچه کوچیک زیر کولر جلو تلویزیون خواب بودن و کس دیگه ای خونشون نبود... کیسه برنجها رو که بردم بالا تو همین مدت هم زن سعید یه لیوان شربت آبلیموی خنک درست کرده بود و آخرین کیسه رو که بردم بالا تو یه سینی برام آورد و تشکر کرد... تو همین حین خوردن شربت آبلیموی خنک که واقعا هم توی اون گرمای وحشتناک امروز حال داد، فرصت شد که چند کلمه با زن سعید صحبت کنم... اونجا بود که فهمیدم،(یعنی زن سعید گفت) که طبقه پایین پدر مادرش می شینن و در واقع سعید مستاجر پدرخانومش بود که زن سعید گفت الانم نیستن و بیرونن و برنجها هم نصفش برای اوناس... خلاصه با همین حرف زدنها یخ رابطه مون شکست و منم دو سه تا تیکه انداختم و خندیدیم.. مثلا گفتم سعید پس داماد سرخونه س و ما نمیدونستیم و اینحرفا که بامزه بود و زنه خوشش اومد... وسط حرف زدنمون زن سعید یه تیکه انداخت که خیلی جالب بود... گفت من دو سه بار که اومدم تو مغازه شما و شما رو با سعید دیدم هر بار یه ادکلن خیلی خوب زده بودید و من هنوزم یادمه، و همین الانم بازم ادکلن تون خیلی خوشبو هس، اسمش چیه؟... اسم ادکلن رو که بهش گفتم یهو اضافه کردم دوس داری از نزدیک بو کنی؟ و بدون اینکه منتظر جوابش بشم دو قدم جلو رفتم و نزدیکش شدم و صورتمو بردم درست جلو دماغش... همه اینکارا رو ناخودآگاه و خیلی دوستانه و اصلا منظوری هم نداشتم و همینجوری اتفاق افتاد ولی یهو اینقدر نزدیک شدم که گونه سمت چپم خورد به نوک دماغش... اونم خندید و یه نفس عمیق و یه بو کشید و گفت آره، این اون نیست ولی اینم خیلی خوشبوئه... اینجا بود که یهو تو دلم قیلی ویلی رفت و کیرم یخورده جنبید... اینبار به قصد کردن و پرروتر از دفعه قبل اونطرف صورتم رو هم بردم جلو و گفتم بیا اینطرفشم بو کن... که اونم خودشو نکشید عقب و دوباره گونه منو بو کرد... اینبار دیگه صورتمو نکشیدم عقب و صورتمو برگردوندم و نگاه تو چشاش کردمو و یه لبخند زدم و یهو دوطرف صورتشو گرفتم و لبمو چسبوندم به لبش و یه ماچ محکم کردم و لباشو که یه کم رژ لب هم داشت شروع کردم مکیدم... بیچاره که انتظارشو نداشت و غافلگیر شده بود،همونجور ماتش برده بود و شل شده بود تو بغلم و یه لحظه نمیدونست چیکار باید بکنه... اونجایی که ایستاده بودیم توی هال بود و درست روبروی در اتاقی که بچه ها توش خوابیده بودن... دستشو گرفتم و کشیدمش کنار که یهو گفت نه تو رو خدا یهو بابا مامانم میان... الان دیگه دیر شده... اینو که گفت فهمیدم که میشه بکنیش و اگر هم الان نکنمش شاید دیگه هیچوقت نشه... اون اتاق دوم که درست چسبیده به اتاق بچه ها بود هم درش باز بود، دست انداختم دور کمرش و کشوندمش توی اون اتاق و بهش گفتم خیلی طول نمیکشه، فقط چندتا ماچت میکنم و زود میرم... هی میگفت نه و بزار برای یه دفعه دیگه و اینها، که بعد فهمیدم دلیلش چی بوده... توی اتاق بغلش که کردم همون موقع چادرش از سرش افتاد و توی بغلم لباشو دوباره شروع کردم مکیدن و اینبار دستام لای کس و کونش بود و اونم خودشو ول کرده بود... دستمو از زیر تیشرت کردم تو و اول کمرشو مالیدم و بعد اومدم جلو و از زیر سوتین سینه هاشو شروع کردم مالیدن و همزمان لباشو میخوردم... نمیدونستم درمورد بابا مامانش راست میگفت که الان میان یا نه، ولی خب نمیشد ریسک کرد و باید عجله میکردم... بعد از سینه هاش دستمو همینجور روی شکمش کشیدم و اومدم پائین تا رسیدم به دکمه شلوارش... دکمه شلوارشو که اومدم باز کنم یهو دستمو گرفت و گفت نه نه تو روخدا دیگه اونجا نرو... ولی دیگه دیر شده بود و دکمه رو باز کرده بودم... زیپش رو که کشیدم پایین اومدم دستمو بکنم تو شرتش همونجور که تو بغلم بود یهو چرخید و یه حالت که کونش چسبید به من و منم که محکم بغلش کرده بودم، اعتنایی نکردم و شلوارشو همونجوری تا زانوش کشیدم پایین... بعد هم با دست چپم کمربند خودمو باز کردم و شورت و شلوارمو باهم کشیدم پایین و کیرم که شق و خیس و داغ بود رو گذاشتم لای پاش و دوباره بغلش کردم... شورتشو سفت گرفته بود و نمیزاشت دربیارم... از همون پشت یه کم شورتش رو که کشیدم پایین نوک یه نواربهداشتی سفید رو دیدم و تازه فهمیدم که خانوم پریوده و اینهمه نه گفتن برای چی بوده... ولی تو اون موقعیت و کیر شق و خیس و داغ و آماده و کون سفید و خوشگل و نرمی که تو بغلم بود دیگه اینچیزا مهم نبود... همونجور که تو بغلم بود انگشتمو خیس کردمو و دستمو کشیدم لای قاچ کونش و سوراخ کونشو پیدا کردم و یه بند انگشتمو کردم تو کونش... دیگه شورت و همه چیزو ول کرده بود و تقریبا دولای کامل شده بود و دستاش رو گذاشته بود روی پشتی هایی که کنار دیوار بود... دیگه شورتشو درنیاوردم و دیدم خودشم راضیه و میدونه میخوام چیکار کنم، کیرمو یه تف جانانه بهش زدم و خیس و لیزش کردم و سر کیرمو گذاشتم لای کونش و با یه فشار سر کیرم رفت تو سوراخ کونش... صداش در نمیومد که بچه ها بیدار نشن ولی ناله و آه و اوه ش رو از زیر دندوناش میشنیدم... ظاهرا سعید آقا رفیقمون قبلا این کون رو کرده بود و با اینکه تنگ بود ولی با چندتا تلمبه و عقب جلو کردن کیرم تا ته وتا خایه رفت تو سوراخ کونش... حالا شلوار صورتیش تا زانوش پایین بود، چادرش زیر پامون بود و شورتش هم تا نصفه پایین و کون سفید و تپل و نرم ش هم چسبیده به شکم من و کیرم هم لای قاچ کونش میرفت و میومد... تیشرتش هم زدم بالا و از همون پشت با یه دست سینه هاشو گرفتم و با دست دیگه زیر شکمشو گرفته بودم و میکشوندمش طرف خودمو و محکم کیرمو هی میکردم تا ته تو سوراخ کونش و میکوبیدم روی کونش... که یهو ارضا شدم و بدون اینکه بهش بگم محکم چسبیدم بهش و کیرمو تا اونجایی که جا داشت فرو کردم تو سوراخ کونش و آبمو ریختم ته کونش... اون اتاق کولر نداشت و هردوتامون خیس عرق شده بودیم که کیرم رو کشیدم بیرون و دولاشدم و چادرشو برداشتم و باهاش کیرمو و سوراخ کونش رو تمیز کردم و زن سعید رو که هنوز تو همون حالت مونده بود برگردوندم و یه ماچ دیگش کردم و بهش گفتم سریع لباستو بپوش بیا تا دم در تا منم برم... بیچاره بدجوری کونش رو جر داده بودم... شورت و شلوارشو کشید بالا و چادرشو که کثیف شده بود رو مچاله کرد زیر تخت و یه چادر دیگه برداشت و یه دستمال کاغذی هم داد به من و گفت قیافتو نگاه کن تو آینه تا از خنده بمیری... دور تا دور لبم رژ لبی شده بود و یه خنده کردیم و دوباره یه ماچ محکم و طولانی هم کردیم و تا دم در بدرقه ام کرد و دربست و رفت... تو ماشین یه سیگار روشن کردم و به کون مشتی و نازی که ناخواسته نصیبم شده بود و کرده بودم فکر میکردم و اینکه پول برنج ها رو از سعید حالا بگیرم یا نه... زنش قرار شد یه وقت دیگه که پریود نیست و شرایط خونه شون فراهم هست بیاد در مغازه و یه ندا بده تا یه بار هم از کوس و با حوصله بکنمش... فکر کنم حالا حالاها یه عالمه برنج به سعید بدهکارم، یه عالمه کوس و کون به زنش... ولی خدائیش کون زنش حرف نداشت، مخصوصا اینکه چادری هم بود و از قدیم گفتن کون خوب را زیر چادر باید جست :)


  نوشته: نیمو

 • 33

 • 59
 • نظرات:
  •   Noone407
  • 12 ماه
   • 0

  • بد نبود عجالتا


  •   alidishdang
  • 12 ماه
   • 4

  • بی ناموس


  •   mojika
  • 12 ماه
   • 2

  • عجب داستان ها یک روزه منتشر میشه؟


  •   König@
  • 12 ماه
   • 8

  • با این سرعت که تو مخ زدی و بعد کردیش و قرار دفعه بعد هم گذاشتی باید یه رکورد تو گینس به نامت ثبت کنند!!!!
   راستی قیمت برنج امروز چند بود تو بازار؟؟؟


  •   ooooAMINoooo
  • 12 ماه
   • 4

  • دیروز خود سعیدو کردن امروزم زنشو


  •   shah.vani
  • 12 ماه
   • 0

  • حس میکنم تکراری بود ، ولی خب بازم بدک نبود


  •   DeaTH_AnGeL
  • 12 ماه
   • 6

  • مث اینکه سعید آقا بد کونت گذاشته شما هم از تلافی اومدی تو تخیالتش با زنش رابطه بر قرار کردی!
   یه بچه ۵ ساله هم این داستانو بخونه به کصشعر بودنش پی میبره :|


  •   Hornyhot
  • 12 ماه
   • 3

  • گند زدی به هر چی اعتماده بین دو دوست…


  •   fit6060
  • 12 ماه
   • 4

  • تو این مدت که تو دماغتو کرده بودی تو چشم زن سعید ک بوی چسکلن تورو بکنه تو دماغش.سعید کجا بود دوما ورا اون دوتا برنج رو نذاشتن دم در پدر زن سعید سوما مگه تو مهندسی که اینقدر دقیق امار خونه رو میدی داستانتم خیلی کیری بود از همونجا که کفتی گونه م کردم تو دماغش فهمیدم این داستان زاده ی مغز معیوب ی جقی کونه عوضی


  •   mrxxl
  • 12 ماه
   • 1

  • نظرات جالب بود و داستان بسی فان خیلی خندیدم


  •   alisexy1372
  • 12 ماه
   • 1

  • ماشاالله سرعت
   لایو سکس نرید صلوات


  •   miago
  • 12 ماه
   • 1

  • نيمو خوب مي نويسي


   لايك


  •   amirali5033
  • 12 ماه
   • 1

  • فقط ی فانتزی هست.ی تخیل الکی. برو کونی.


   آشنا نبودین و صورتت رو آوردی جلو و بوسش کردی؟
   مگه میشه؟ مگه داریم؟
   نصفشو خوندم فقط ک کاش همونم نمیخوندم.


   ساخته ذهن معیوبته


  •   1367Badboy
  • 12 ماه
   • 1

  • کص گفتی آی کص گفتی
   مثل یه کصخل گفتی
   برو جقی کونی
   ننویس دیگه


  •   Arashmajidi
  • 12 ماه
   • 10

  • شربت!!!!!
   کسکش عوضی
   مگه بازار امروز اعتصاب نبود ،خائن


  •   aamirdada
  • 12 ماه
   • 0

  • اخه جغی فکر میکنی همه مثل خودت کوس میخ هستن که کسو شعرهای تویه مجلوغ روبخونن


  •   Sir.well
  • 12 ماه
   • 0

  • بلوف نزن


  •   Alirezaaap
  • 12 ماه
   • 4

  • شل مغز تو یک ساعت مالوندیش نفهمیدی که نوار داره جغی !! یکم کمتر بزن


  •   Jesses
  • 12 ماه
   • 3

  • والا حقیقتش من نمیدونم شما انتظارتون تز داستان سکسی چیه ....من بار ها شده داستان خوندم یاد تجربه خودم افتادم بعد دیدم یارو زیرش کامنت کسشر گذاشته حالا ازین بگذریم همه دستا تو شرته ابشون که اومد شرو مسکنن کسشر نویسی ک یارو جقیه و فلانه بنظرم کسی ک بیاد یه عالمه وقت بذاره داستان دروغ تایپ کنه یا اصلا داستان راست تایپ کنه و بفرسته ک بعدش چار نفر بیان کسشر بنویسن در هر دوحالت کسخله ...حد اقل به وقتی که طرف گذاشته و نویندگی یا حالا هرکاری کرده باید احترام گذاشت ....


  •   Jesses
  • 12 ماه
   • 1

  • از یطرفم بعضیا با نوشتن داستان سکسی صرفا تجربشونو نمیگن و از خیالاتشون استفاده میکنن و داستانایی مینویسن ک درسته سکس توش هست ولی جنبه ی رمانی داره مثل داستانای مسیحای عزیز یا نویسنده ی لذت سکس خانوادگی ...خدایی این داستان یکاری بامن کرد ک حتی دلم نمیخواست پلک بزنم و با اینک نیتم تخلیه جنسی بود وقتی شروع ب خوندن کردم اصلا شهوت از سرم پرید ...کلا میخوام بگم داستان دو دستس یا اونجوری ک طرف خاطرشو میگ یا مثل اساتید


  •   king250
  • 12 ماه
   • 0

  • کیرم تو ذهن جقی ات
   ملجوق کونی کوس ندیده بدبخت


  •   kamranbj
  • 12 ماه
   • 2

  • اتفاقا سعیدم خونه تو بود
   گفت برنج دانه بلند سعید آورده و مامانت خواهرت زنت دارن برنج دانه بلند سعید آبکش میکنن
   کسکش جرقی معلوم نیست مادر یا خواهرت رفتن واسه برنج خریدن به صاحب فروشگاه کون دادن و توام دیدی حالا میای اینجا یجور دیگه تعریف میکنی حرومزاده کسکش


  •   ronin555
  • 12 ماه
   • 0

  • چرا دوره شما اینقدر لاشی زیاده


  •   aramesh39n@
  • 12 ماه
   • 2

  • عالی بود کسم خیس شد


  •   aramesh39n@
  • 12 ماه
   • 1

  • عالی بود کسم خیس شد


  •   Mnr1858
  • 12 ماه
   • 2

  • کس کش ملجوق میگی ساپورت بعد دکمه وزیپ باز میکنی


  •   Shahin.rz
  • 12 ماه
   • 1

  • برزرسم نمیومد با عطر موضوعشو درس کنه،یه ایمیل بهشون بزن


  •   Alpacinoali
  • 12 ماه
   • 0

  • توی ماشین بودی و اونم توی خونه و بدون داشتن شمارش بهت قول داده که سروقت بهت کس بده؟؟!!!کیرم تو مخ جقیت.فقط کسشعر علمی تخیلی بود


  •   Sina_boy
  • 12 ماه
   • 1

  • اگه راست بود که نیس خییلی بی ناموسی


  •   sexygirl38
  • 12 ماه
   • 2

  • فکرکنم سعیداینجوری زنتوگاییده


  •   Gankr koy
  • 12 ماه
   • 1

  • خاک تو سرت این چیه نوشتی نمک به حرومیت به جای خود تو نگارشتم گند زدی ،بگو آمین میخوام برات دعا کنم:
   ‏(تیر چراغ برقهای کوچه مون همش تا ته تو کون تو امثال تو .دیگه ننویس جقی کوسکش.


  •   FRHAD1699
  • 12 ماه
   • 2

  • بی ناموسی تو که به ناموس دوستت خیانت کردی


  •   ChitiBoy
  • 12 ماه
   • 1

  • من به راست و دروغش کار ندارم. دمت گرم که یه زن شوهردار رو هم کردی و از اون بیشتر گرم که زن رفیقت رو کردی اما یه سوال،خدایی بگو کجا زندگی میکنی و اهل کدوم کشوری؟ من 3 ماه تایلند بودم و به این راحتی کوس و کون نمیکردم
   داداچ، ملاحظه ما رو هم بکن.


  •   Fah7_78
  • 12 ماه
   • 0

  • باحال بود


  •   fesharaki
  • 12 ماه
   • 0

  • داستانو نخوندم.صرفا چادری بودن یا مانتویی بودن دلیل بر جندگی نیست.مهم سیرته
   ... کون واسه خودش دنیاییه ...


  •   Saeed_n2001
  • 12 ماه
   • 1

  • خوندمش و اصلا کارت جالب که نبود هیچ، افتضاح هم بود،نارو زدن و خیانت به رفیق خیلی نامردیه، منتظر باش سر خودت هم بیاد


  •   Saeed_n2001
  • 12 ماه
   • 1

  • من با یه بیوه رفیق بودم به مدت هفت سال، بعد هم تو این هفت سال هر وقت میخواستم بکنمش به این سرعت رضایت نمیداد که تو این داستان راضیش کردی


  •   urmiaboy201888
  • 12 ماه
   • 0

  • امان از شربت


  •   Aber11
  • 12 ماه
   • 0

  • خوب کونی بود


  •   dolpheen
  • 12 ماه
   • 0

  • دمت گرم
   نوش جونت داداش


  •   SaeiD-7
  • 12 ماه
   • 0

  • جقی بدبخت


   این داستان ها دروغ اخ اخ اخ چقدر دروغ هست تو سایت


  •   ممدپالیس
  • 12 ماه
   • 2

  • مرتیکه چغندر دزده مفعول.


  •   zoj.nice
  • 12 ماه
   • 0

  • از ماجرای شربت دیگه چاخان بودنش معلوم شد????


  •   ملكه_قلابي
  • 12 ماه
   • 2

  • از نويسنده ك ماشا..ب جونش باشه معلومه برعكس اغلب مردان ايروني مرد با كمالاتي است و بوي خوب ميده نه بوي سگ مرده،،بعيده ك تونسته ي زن پريود رو بكنه!!بوي بدش حالت رو بهم نزد!!!


   حالا ما ك والا بلا تجربه انال نداريم،،ولي مگه قبل از انال نبايد خودشون رو تخليه كنن و تميز كنن!!چجوري انگشت كردي!!اه اه!!


  •   Pro_boy
  • 12 ماه
   • 1

  • کیرم دهنت باو جقی ی بار بیشتر ندیدیش کردیش اخه چسوو اخرم نفهمیدیم طرف با ابرو و چادری بود یا جنده هرجایی تراوشات ذهن جقیتونو داستان نکنین ناموسا (dash)


  •   میترادات
  • 12 ماه
   • 1

  • دیس سوم تو کونت . مجلوق بدبخت کسمغز یجوری بنویس که خودت خوندی نخندی بهش . این داستان رو مرغ پخته بخونه بهت فحش میده . دیس چهارم رو بدید خدمتشون


  •   Mittycommon
  • 12 ماه
   • 0

  • کص خول، اینا همش با هماهنگی شوهرش بوده ، وگرنه هیچ کس ،یهویی نمیاد کسس،یده، شوهرش میدونسته کسی خونه نیست ، با زنش هماهنگ کرده و ساعت دو ظهرم با حساب کتاب انتخاب کرده ،نون ت تو روغنه با خیال راحت بکنش


  •   MR.Mad
  • 12 ماه
   • 0

  • کص....شر..????


  •   ali gooon
  • 12 ماه
   • 1

  • با سلام خدمت دوستان گلم
   اسم دوستی و خیانت که میاد حالم بهم میخوره از نویسنده وقتی کسی بهت اعتماد می‌کنه و خیانت میکنی بدترین نوع خیانت این کار شماست دنیا کرد هست و روزی کسی که بهش اعتماد داری ترتیب زن و خواهر و دخترت رو به بدترین نوع ممکن میده پس منتظر روزی باش که نفهمی چکار کنی شرم کن وقتی اسم دوستی میاد آدم باید حیا داشته باشه این فرهنگ حیوانی تو داستان شما فقط بین حیوانات جا داره هیچ جای دنیا این جور کثافت بازی نیست


  •   kiredivoone
  • 12 ماه
   • 1

  • احتمالا اون سعيد خيالي بدجوري ناموستو گاييده كه اينقدر كونت ميسوزه توهم كصشعر زدي????


  •   vato vato
  • 12 ماه
   • 1

  • واقعا باید خار مادر خائن رو گایید جلو چشماش
   تا دیگه کسی خیانت نکنه


  •   Gadimi
  • 12 ماه
   • 0

  • بابات کیه ؟


  •   ramin_82_5
  • 12 ماه
   • 0

  • ای خاک بر سر نامرد پستت کنن. آدم باید خیلی کثافت باشه تا به زن دوستش خیانت کنه


  •   ggjj
  • 11 ماه،4 هفته
   • 0

  • به به اقا نیمو چه عجب پیدات شد
   خیلی وقت بود داستانات را نخونده بودیم شاد بشیم


  •   Arashbamaram
  • 11 ماه،3 هفته
   • 0

  • ۶ام تیر سال ۹۷؟؟؟
   وسط اعتصابات جای شعار دادن و تظاهرات رفتی کس بازی؟
   وطن فروش خائن


  •   shahin...ss
  • 11 ماه،3 هفته
   • 0

  • بچه ها فحش ندین گناه داره


  •   آ_میرزا
  • 11 ماه،3 هفته
   • 0

  • نامرد شرف داره به تو بی ناموس


  •   n_f_404
  • 11 ماه،2 هفته
   • 0

  • عجب
   جالبه واسم که داستانای تو همه یا زن چادرین یا زن سیدی حاجی چیزین
   همه شونم کردی
   بعد اینهمه کس تو خیابون رو نمیبینی میری تو نخ چادریا و زن حاجیا؟


  •   @زرماکارون@عبادی@
  • 11 ماه،1 هفته
   • 0

  • خوب بود حال کردم


  •   Mehran.nobahari
  • 9 ماه
   • 0

  • کونی


  •   leyla_hot
  • 6 ماه،3 هفته
   • 0

  • واقعاکه
   این همه موضوع چرا چادر
   من خودم که چادریم اذیت میشم وقتی اینو میخونم


  •   پسر_شیرازی
  • 5 ماه،1 هفته
   • 0

  • اووووف گاییدن زن چادری چه حالی داره


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو