کردن مهرنوش تو پارکینگ

  یه روز بهاری بود و تازه جابجا شده بودیم من تو سن 16 سالگی بودم و سکس نداشتم بجز یکی دوبار مالوندن دوس دختر اولم...فصل امتحانات بود و من عین اسب میخوندم،روز امتحان رسید یادمه ساعت 9 صبح اینا بود زدم از خونه بیرون،تو راه پله ها برای اولین بار دختر پائینی مون رو دیدم سلام کردم اونم جواب داد گفت:شماهم امتحان دارید؟ گفتم:بله گفت:موفق باشید گفتم:شماهم همینطور...میتونستم حدس بزنم چند سالشه میخورد 14 سالش باشه،


  یه روز جمعه بعد امتحانا حوصلم سررفته بود رفتم تو بالکن دیدم تو حیاط ساختمون داشت با بچه های همسایه بازی میکرد خندم گرفته بود.سرشو گرفت بالا منو دید سرشو انداخت پائین دوباره یه نگاه کرد من یه لبخند زدم،همینطور باهم آمار بازی کردیم.دلم گفت برو پائین ولی غرورم میگفت به یه بهونه ای برو که خیال نکنه بخاطر اون رفتی،اسکیتامو برداشتم رفتم پائین یه چرخی بزنم حوصلمم سررفته بود،تو حیاط نشستم لب باغچه بند اسکیتمو ببندم اومد جلو دست داد خودشو معرفی کرد منم خودمو معرفی کردم گفت:چن سالته؟ گفتم:16 گفت: من گفتم:بذار حدس بزنم! گفت:بزن ببینم گفتم:14 گفت:کم مونده 14 سالم بشه خوب حدس زدی...پاشدم رفتم تو کوچه نیم ساعت چرخیدم دیدم حسش نیست برگشتم تو حیاط گفت:میخوای منم اسگیتامو بیارم؟ گفتم:دوست داری بیار ولی من پام گرفته نمیتونم همراهیت کنم (الکی) گفت:چرا؟خوردی زمین؟ گفتم:نه تو باشگاه کش اومده پام بخاطر همون نمیتونم وایسم...دو سه روز بعدش از باشگاه میومدم مامانشو دیدم سلام و علیک کردیم گفت:مهرنوش خیلی از شما تعریف کرده اگه وایسی میاد گفتم:نه دیگه مزاحمش نمیشم...تو راهپله دیدمش گفت:نمیای تو حیاط؟حوصلم سررفته؟ گفتم:باشه بذار برم اینارو بذارم بالا میام گفت:اسکیتاتم بیار....یه خورده طولش دادم فکرنکنه خبریه،دوتایی رفتیم تو کوچه از خودم خجالت میکشیدم احساس میکردم بچه ام ولی خب مهم نبود چون بدجوری خواستنی بود میخواستم تحت هر شرایطی شده مخشو بزنم،یکی دو ساعت بازی کردیم داشت شب میشد رفتیم تو حیاط اسکیتارو دربیاریم...بهم گفت:هروقت بهت بگم بازم میای بریم؟ گفتم:قول نمیدم ولی هروقت تونستم بهت میگم گفتم:باشه گفتم:میشه شمارمو بهت بدم آخه درست نیست یه دختر خانوم بیاد دنباله یه پسر گفت:آره جون خودت ولی باشه گوشیم خونس یه تک بنداز...شمارشو گرفتم،فرداش مسیج داد گفت:میتونی امروز بیای؟براش نوشتم:یه ساعت میتونم بیام نوشت:بیا عیبی نداره...حالا حالاها باید روش کار میکردم خیلی زود رنج بود و مغرور سخت بود،


  اونروز تو کوچه دستشو گرفتم اولش ناراحت شد ولی بعدش از قصد خودشو میکوبید به من که دستشو بگیرم،بهش گفتم:مامان و بابات ببینن ناراحت نمیشن با یه پسر غریبه دوستی؟ گفت:مامانم کاری نداره ولی بابام غیرتیه اما همیشه نمیبینمش گفتم:جدا شدن؟ گفت:آره توام؟ گفتم:از کجا فهمیدی؟ گفت:آخه همیشه با مامانتی حدس زدم...نگاهم بهش عوض شد چون اولش فقط میخواستم مخشو بزنم ولی بعدا دیدم خیلی شبیه خودمه نخواستم آدمه بدی باشم داشتم بهش دل میبستم دست خودم نبود،اونشب تا دیروقت خوابم نبرد فکرم همش پیش مهرنوش بود،ساعت یک بود بهم اس داد نوشته بود:بیداری؟من دلم گرفته براش نوشتم:منم نوشت:چقدر شبیه منی نوشتم:آره خیلی میشه یه سوال بپرسم؟ نوشت:بپرس نوشتم:تنهایی؟کسی رو نداری برای خودت؟ نوشت:این چه سوالیه؟نوشتم:آخه خیلی بامن راحتی نوشت:داشتم قصش طولانیه نوشتم:حالا بعدا صحبت میکنیم نوشت:باشه برو بخواب....دو سه روز بعدش بهش پیشنهاد دادم بریم بیرون،هنوز مونده بود کامل باهم دوست بشیم،باهاش حرف زدم قضیه دوست پسرشو گفت منم از رابطه قبلیم گفتم و همینطور داشتیم بیشتر همدیگرو میشناختیم،خلاصه رازی شد باهم باشیم...یک ماهی گذشت تا یه روز که تو حیاط همدیگرو می دیدیم مثل همیشه،گفتم:بیا تو راهرو کسی نبینه مارو گفت:مگه چیه؟ گفتم:تو بیا میخوام روزگارتو عوض کنم گفت:میام ولی کار بدی نکنیا...خودش میدونست قراره چی بشه،دستشو گرفتم گفتم:همینجا میخوام بخورمت گفت:نمیتونی گفتم:اگه تونستم چی؟ گفت:من آزادم بخور ببینم،میخواستم ازش لب بگیرم هی از زیر دستم در میرفت آخرش گفتم:باشه حداقل لپمو بوس کن! اومد جلو بوس کنه سرمو چرخوندم طرفش لبامون خورد به هم ترسیدم بدش بیاد ولی اونم دلش میخواست دستشو انداخت دور گردنم و با لذت منو میبوسید بعد که کارمون تموم شد سرشو گرفت نشست رو پله،ازش معذرت خواهی کردم بغلش کردم گفتم:غلط کردم دیگه تکرار نمیشه ببخشید...بغض کرده بود گفتم:مسخره بازی درنیار الان یکی بیاد فکر بد میکنه ها...دستشو گرفتم بردمش تو حیاط صورتشو یه آب زد بعد شیلنگو گرفت رو من خیسم کرد! اون روز فهمیدم سکس باهاش سخته دلمم نمیومد بهش دست بزنم ولی اتفاقی سکس داشتیم که در ادامه میگم...شبش داشتیم باهم تلفنی حرف میزدیم بهم گفت:مهدیار؟مرسی گفتم:بابت چی؟ گفت:امشب بهترین شب زندگیمه گفتم:اینو نگو من اذیتت کردم گفت:نخیرم خیلیم خوب بود...واقعا عاشقش شده بودم داستان از اصلی از اینجا شروع میشه.. چند هفته ای میگذشت از اون لب گرفتن اولمون...یه روز گفت:بیا پائین ببینمت،رفتم پیشش یه توپ اونجا بود گفت:میای بازی کنیم؟ گفتم:قبوله بیا شرطی گفت:شرط چی؟ گفتم:یه بوس بدی! گفت:زرنگ شدی از هردری وارد میشی :))...با جر زنی برد منم افتادم دنبالش تو پارکینگ گیرش آوردم گفتم:جر زدی شرطو پس بده گفت:نکن دیگه باختی...صورتش خیلی نزدیک بود باهاش چش تو چش شدم ساکت شد،رفتم عقب تکیه دادم به دیوار دست انداخت دور گردنم و شروع کردیم به لب گرفتن،داشتیم عشق بازی میکردیم...پارکینگ یه جایی داشت که محل انباریا بود و دید نداشت رفتیم اونجا حسابی مالوندمش و حال کردیم...تا چند وقت کارمون این بود،یه روز که قرار بود بریم اونجا لباس راحت پوشیده بود که راحت بمالونمش ساپورت پوشیده بود با یه پیرهن نازک،دست انداختم لای پاش کسشو میمالوندم و لب میگرفتیم در گوشش گفتم:آماده ای؟ گفت:نه ول کن گفتم:زود تمومش میکنیم گفت:میگم نه من دخترم آمادگی شو ندارم گفتم:ناز نکن با جلو کاری ندارم گفت:نه برو کنار میخوام برم...چرخوندمش به پشت گفتم:سروصدا نمیکنی زود تموم میشه گفت:به خدا دیگه اسمتم نمی برم نامرد گفتم:هر دختر و پسری که دوست میشن یه بار باید سکس کنن گفت:تو یه حیوونی زول زدم تو چشماش گفتم:ساکت میمونی وگرنه از جلو میکنم گفت:باشه ولی دیگه هیچی بین ما نیست دیگه تفم تو صورتت نمیندازم...با تمام زورم گرفته بودمش ساپورتشو کشیدم پایین کون سفیدی داشت لاشو باز کردم سرمو بردم جلو و با زبون و کلی تف تَرِش کردم خیلی خوش بو بود،دستمو گذاشتم رو گردنش و رو به جلو هولش میدادم و اونم به زور خودشو نگه می داشت قسم خورده بودم صداش دربیاد پردشو میزنم و میزدم،سر کیرمو خیس کردم با یه کم فشار رفت تو یه آه کوچیک کشید،اونجا بود که فهمیدم پشت چهره پاک و معصومش چی قایم شده،یعنی عقلم نمیرسید که آدم تنگ به این راحتی نمیره توش؟ دهنشو سرویس کردم چنان کونی ازش گاییدم که تو تاریخ ثبت بشه،اولش خیلی درد میکشید بعدش آروم شد 2 یا 3 دقیقه بدون وقفه تلمبه زدم و بعدش همه آبمو ریختم توش تا حالا اینطوری آبم نیومده بود،به عنوان اولین سکسم خوب بود ولی ای کاش اونم رازی بود.پشیمون نیستم شاید اگه اولین بارش بود عذاب وجدان میگرفتم،شلوارمو کشیدم بالا و همون جا ولش کردم رفتم ازش بدم اومد دروغ گفته بود البته کار منم زشت و غیر انسانی بود ولی خب فقط 16سالم بود...یه هفته قهر بودیم تا این که خودش اس داد،نوشت:چرا دیگه نیستی؟ همینطور هی می نوشت و منم گذاشته بودم رو ویبره تا شب جوابشو ندادم.شب باهام حرف زد اولش نارازی بود ولی میگفت عاشقمه و با این کسشرا دلمو بدست آورد منم دوستش داشتم ولی اون ازم خیلی چیزارو پنهون کرده بود...بعد از اون ماجرا یه بار اومد خونمون و حسابی کردمش و بازم تو پارکینگ کردمش،تا بعدش که به قول خودش عشق قبلیش برگشت باهم بودیم حدودا 7 ماه رابطه داشتیم...سنمم میگم نگید بچه است و ذهنش ملجوقه 19 سالمه،اونم خودتونید ببخشید طولانی شد


  نوشته: Mahdyar

 • 8

 • 1
 • نظرات:
  •   amin @lfa
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • اول.کلی خندیدم.


  •   دکتر سعید
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • نظری ندارم جز اینکه عین ا... خره .
   در ضمن به نیابت از جامعه پزشکی ایران کیرم تو داستان تخمیت .... 8 دقیقه از وقت گرانبهام و مالیدم در کون خر


  •   fkznj
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • کس گفتی ای کس گفتی دری دیدید


  •   bang.bros
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • چرا تو پارکینگ خب اسکل؟
   این همه جااا میرفتین زیر سینک ظرفشویی خب
   برو اصلاح شو و بیشتر از پتانسیل کونت کار نکش


  •   Shahin.nohead
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • کسوشعر فقظ کشوشعر


  •   diyannaaa
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • ((من عین اسب میخوندم))»» خودت به خودت ارتقا مقام میدی؟


  •   JAMSHID_SE7EN
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • زول زدی تو چشاش؟ازت نارازی بود؟تو رازی بودی؟
   ازین غلط املائیات معلومه اصن مجلوق نیستی
   بچه کونده مگه حیوونی که بزور کون دختر مردم میزاری؟
   الان کیر قاطر بره تو کونت زورکی خوشت میاد؟
   کونکش عوضی تو کون زیاد دادی عقده ای شدی
   برو گمشو آشغال عوضی
   خرس گریزلی همچین بکنتت که مثل دخترا نوار بهداشتی بزاری
   کیر دایی جان ناپلئون به سر در مخت بره
   کوووووووووووووووووووووووووونیه لاشخور
   ننویس دیووووووووووووووووووووووث.


  •   MMR-AMP
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • گوه نخور بابا سیرابی
   تو حیاط نشستم لب باغچه بند اسکیتمو ببندم اومد جلو دست داد خودشو معرفی کرد منم خودمو معرفی کردم
   از همینجا معلومه طرف جندس
   برو جقتو بزن قرصاتو بخور بگیر بخواب
   مغز پریودیت تخمی تخیلی شده
   کم بزن همیشه بزن شعار کونت اینه یادت باشه


  •   farzan_khiar
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • dastam behet miresid tori mikardamet ke dg kesi o be zor nakoni kos mikh kos bal akhe koni dokhtar mardom ro be zor kardi
   kos kesh heyvvun
   albate dostan ba nazarateshon kardanet man dg ziad tond nemiram


  •   بچه پایین شهر
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • باز یه توله سک ملجوق دیگه ول شد اینجا !!!
   من اگر ادمین بودم دستور میدادم یک هفته تو کوس مغز لاشی بوگندوی عن چهره رو از شومبولت آویزون کنند تا درس عبرت برای بچه کونی های جقی دیگه بشه که به دودول خودشون نگن کیر!!!
   ای کیر تمام اموات خاندان مهرنوش تو حلقوم پدر فراریت بره


  •   3xiLover
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • یعنی کشته مرده نظراتتونم دمتون گرم
   هرکی هرچی جق میزنه میاد اینجا به عنوان داستان سکسی رویا پردازی میکنه


  •   tanha-trinm
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • بازم به این سایت سر بزن منتظر مطالبت هستیم


  •   حماسه ساز ملبورن
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • به غایت کسشر و مزخرف بود.با خوندن چند خط کیری بودن داستان لو میرفت مثل کیری بودن خودت


  •   جاكش آفريقايي
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • من خراب نقد جمشيد مانكنم .از هيچ گونه فحشي دريغ نميكنه
   داستانت بنظرم واقعي بود . عزيزم دخترا اكثرشون همينن اولش هزارتا ناز و عشوه و دروغ و چاخان و اداي تنگا ... وقتي ميگذره ميفهمي چه ماري تو آستينت مخفي كردي... بعدشم يه كير كلفت ميزنه بهت و ميره . بعد ميره پيش يكي ديگه ميگه عشق قبليم ولم كرد ضربه خوردم . اين جمله معروف من رو يادت باشه قبل اينكه كير بخوري كير بزن


  •   fayfa
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • aggressive


   ببخشيد ولي خيلي چرت بود کامل معلوم بود يه بربري و فانتزيه :-) چيييييييپ


  •   کون کن درجه۱
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • سلام صدف جون منم بدم اومد ضعیف گیر اورد بیچاره رو گایید ولی فک کنم تو قوی باشی اگه دوس داری میتونم به دلخواه خودت بکنمت عزیزم.


  •   7381
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • mikhord vaghei bashe....!


  •   alireza3080
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • باشه تو هم کس بگو


  •  
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • یا ابر فرض دیانا و جمشید به حسابت رسیدن چیزی برای من نموند خدا ازتون نگذره
   اون تسبیح من کو........


  •   Yoosef.Hacker
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • کیر شاه یوسف به کونت بره ، خودتو مهرنوش و مادرش ، اون پدرتو کس کش فراریت و هچمنین مادرت رو یجا از کوس و کون میذارم .


  •   0098sex
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • همه کس میگن تو هم بگو .


  •   saeedjoon33
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • خب اصل داستانت رو من میگم با اجازه بزرگترا:D
   یه روز تو حیاط داشتی خاک بازی میکردی که مهرنوش اومد تو حیاط تو هم محو تماشاش شدی که ابی و بهروز و سلطان سلیم داداشای مهرنوش از اسکیت سواری اومدن و همون لحظه دیدن که خواهرشون رو دید زدی:|
   پارکینگ یه جا داشت که دید نداشت یادته؟؟؟بردنت همونجا اسکیتاشون رو تا ته کردن تو کونت بعدش سه تایی از بس کردنت که به چند قسمت نامساوی تقسیم شدی . . .به خاطر همین قضیه مامان بابات از هم جدا شدن .. از اون به بعد هفته ای چندبار کونت میذارن تا آدم بشی . . .یه چند هفته کونت نذاشتن خودت اس دادی چرا نیستین؟؟؟؟؟؟بعد اون دوباره هی کونت گذاشتن:|


  •   babak009
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • 16 سالم بود وسکس نداشتم
   برو بابا اولش را که خوندم فهمیدم یه بیمار جنسی دوباره برا خودش بافته و نشر کرده برو کونی


  •   Enrique Iglesias 2
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • کس شعر جالبی بود خندیدم حسابی :v ROFL


  •   pedrammm25
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • اورین


  •   domroldadashi
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • تا میای یه نظر خوب بدی حذفت می کنن بابا همه جای دنیا یه همچین جایی برای ورود زیر 18 سال ممنوعه ولی اینجا 16 ساله 17 ساله میان دنبال کیر یا داستان می نویسن نکنید . خوبیت نداره


  •   ALPHA KING
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • خیلی پستی لاشی که زورکی کون بچه مردم گذاشتی ایشاالله زورکی کونت بزارن


  •   metropolis
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • کی گفته واقعیه، داستان فیلم سوپر شبکه tele5فرانسه بود


  •   تک کیر
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • آخه کس کش خره دیوص این داستان رو جایی بنویس که من نباشم چاقال تو هنوزم ۱۶ سالته مهدی لکه ننگه دخدره مردم رو اینجا بگا دادی چاقال برو گمشو تا به فاکت ندادم برو خجالت بکش ۴ ساله تو این سایتم با اسمای مختلف دیگه اینجا گوه نخور تا نیومدم بزنم کیریت کنم


  •   پويا٦٠
  • 5 سال،8 ماه
   • None

  • توکه راست ميگي ولي کيرتودهن ادم دروغگو.به زور داخل پارکينگ کردنت حالا برعکسش کردي


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو