کردن پسر عاشق موتور

1391/07/06

این داستانی که براتون می نویسم مربوط به چندسال پیشه من(حمید)که اون موقع تازه 20سالم شده بودعلاقه زیادی به کردن پسرهاداشتم البته بایدبگم دوستان من هم که ارتباط زیادی باهاشون داشتم مثل من بودندیه روزتابستونی گرم محمد(ازدوستان بچه بازم)اومدسراغم داستان کردن یکی ازبچه محلها(فرید)روبه من گفت وگفت عاشق موتوره اگه بخوای چون توموتورداری میتونم برات ردیفش کنم من هم قبول کردم وقرارشدمحمدمخ فریدروبزنه واونو بفرسته سراغم

دوسه روزی گذشت یه روزجمعه که تنها تو خونه بودم صدای زنگ درو شنیدم رفتم دم در دیدم فریده بی اختیار دیدم کیرم بلندشد (اینوبگم فریدخیلی خوشکله )دستم بردم توجیب و کیرم به هرصورتی بودگرفتم که تابلو نشه بعدگفتم به آقا فریدازاین طرفا فریدگفت به محمدگفتم می خوام موتورسواری یاد بگیرم بهم گفت بیام سراغت من هم که دیگه دل تودلم نبودباخودم گفتم بهترین موقعیته که کسی که مدتهاست دنبالش بودم وبکنم بعدبهش گفتم خوب بیاداخل حیاط کسی خونه نیست موتوروسوارشوببینم درچه حدی بلدی برونی اونم بدون معطلی قبول کردواومدتوحیاط دیگه کیرم بادست هم قابل کنترل نبودوقتی اومدمستقیم رفت سراغ موتوروسوارش شدالبته بصورت خاموش گفتم می تونی برونی گفت نه زیادموتورروتوی حیاطروشن کردم گفتم حالایواش یواش حرکت کن ببینم چقدربلدی کلاج وگرفت وموتورروگذاشت تودنده تاخواست حرکت کنه موتورخاموش شدگفتم فایده نداره بایداول خودم بشینم پشت سرت که راهنمایت کنم اونم قبول کردموتوردوباره روشن کردم اول اون سوارشدومن هم پشتش سوارشدم ودرحالی که دیگه کیرم کلی بادکرده بودزدم به بیخیالی وازپشت درحالی که راهنماییش میکردم کیرم چسبوندم پشتش وای که چه حالی شده بودم اوهم به محض سوارشدن من متوجه شدکه کیرم بلندشده دیدم انگاربدش نیومده چون همش کونش ومیدادعقب خلاصه یه دو سه دوری توحیاط زدیم وبعدگفتم کافیه هرچی فریداصرارکردگفتم بقیش میره برایه موقع دیگه خلاصه پیاده شدیم من اصلاحواسم به کیرشق شدم نبودکه دیدم فریددست زدروش وگفت این چرابادکرده یه لحظه سرخ شدم ولی خودم جمع کردم گفتم بعضی مواقع بیجهت بلند میشه بهش گفتم بریم داخل خونه کسی پیشم نیست گفت بایدبرم خونه وقتی بهش اصرارکردم قبول کرداومدتو یه شربت آوردم باهم خوردیم ومن ماهواره روروشن کردم بهش گفتم چه فیلمی دوست داری گفت هرچی باشه گفتم خوب حالاکه مشکلی نیست بریم اسپایس ببینیم رفتیم رواسپایس ازقضافیلم بکن بکن مردبامردرونشون میدادیه دفعه فریدجاخوردوگفت این دیگه چیه بزن یه فیلم درست حسابی ببینیم گفتم ازاین فیلم بهترهم مگه هست خلاصه اون هم داشت خوشش میومد یه لحظه دیدم کیرش بلندشده گفتم این چرابادکرده خجالت کشیدگفتم بهتره سریعتربرم سراصل مطلب گفتم دستم بردم روی رونش وگفتم یه چیزی بگم ناراحت نمیشی گفت نه راحت باش گفتم حقیقتش طالب شدم یه حالی باهات بکنم آخه خیلی خوشکلی کسی هم که نیست قول میدم بین خودمون بمونه اولش قبول نمیکردولی بهرزحمتی بودراضی شدولی گفت نبایدبکنی داخل گفتم باشه خلاصه توی یه چشم بهم زدن لختش کردم وای که چه بدنی وچه کونی داشت آب ازکیرهرکسی بادیدن این صحنه راه میفتاد بعدشلوارخودمودرآوردم وبهش گفتم بیاشرتمو دربیاراونم اومدوشرتمو کشیدپایین وکیرشق شدم تودستش گرفت گفتم حالاکه نمیذاری بکنم داخلت بایدبرام ساک بزنی باهزارزحمت قبول کرداول طوری وانمودمیکردکه اصلابلدنیست ولی وقتی شروع کردبه لیس زدن کیرم دیدم خیلی حرف ای اینکارو میکنه من هم برای اینکه بیکارنباشم آبدهنم زدم به انگشتم وباسوراخ کونش بازی میکردم که یه لحظه دیدم انگشتم رفت توکونش وفریدهم هیچ عکس العملی نشون ندادخلاصه طوری باسوراخش بازی کردم که دیدم سه تاانگشتام هم باهم میرن داخل گفتم پس حتما کیرم میره تو ؛کیرم ازتودهنش درآوردم گفتم بسه دیگه می خوام بمالونمش پشتت گفت باشه ولی نکونی توم گفتم پشت کن یه کاریش میکنم پشتش روکرد دیدم ازبس باانگشت توش کرده بودم گشادشده یه کم آب دهنم زدم روکیرم اول مالوندم درش بعدسرش روگذاشتم درسوراخش یواش یواش فشاردادم دیدم خودش وخواست بکشه جلو محکم کشیدمش عقب وچسبیدم بهش وگفتم فریدجون کجامیدونی من چقدرانتظاراین لحظه روکشیدم پسرخوبی باش ویگم تحمل کن اوهم که دیدراهی نداره گفت باشه فقط یواش خیلی دردداره کیرم دوباره گذاشتم تو دهن فریدکه با آب دهنش خوب خیسش بکنه از دهنش دراوردم گذاشتم درکونش دوسه بارعقب وجلو کردم تو یه لحظه تا ته کردم توکونش که یه دفعه جیقش دراومد دست گذاشتم جلوی دهنش و شروع کردم به تلمبه زدن بعد از چند لحظه دیدم اروم شده دستمو برداشتم دیدم داره اونم حال میکنه بهش گفتم آبم داره میادچیکارکنم گفت بریزش داخلم بعد از چند دقیقه آبم اومد و من هم کامل توش خالیش کردم بعدمحکم تو بغلم گرفتمش و به خاطرحالی که بهم داده بود تشکرکردم

از اون به بعدهرموقع توکف بودم فریدمنجی من میشدالان که فرید22سالشه هنوزباهم ارتباط داریم ؛تادرودی دیگروخاطره ای دیگربدرود

نوشته: حمید


👍 4
👎 0
102795 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

336434
2012-09-27 20:36:09 +0330 +0330
NA

:|
بازم گی
:|

0 ❤️

336435
2012-09-27 21:33:57 +0330 +0330
NA

عالی بود
کسی تو بندرعباس نیست موتور یادم بده؟؟؟
منم جبران میکنم

0 ❤️

336437
2012-09-27 23:27:25 +0330 +0330
NA

کونی قدیم بچه بازه الانه

0 ❤️

336439
2012-09-28 01:33:48 +0330 +0330

انگار روزى حداقل يه داستان گى سهميه داريم ؛
بيچاره ادمين چه گناهى داره آخه؟ داستانهارو به ترتيب ميذاره ديگه.
مشكل اينجاست اونايى كه گى مينويسن خيلى فعالن يا خيلى زياد؛؟
اين همه داستان گى از كجا مياد؟
يعنى انقدر گى زياده؟

توجه:
گى هاى محترم لطفا خودتونو نشون بدين، يه آمار تقريبى دستمون بياد ؛
يه كامنت زير اين داستان بزاريد لطفا.

<ستاد سرشمارى جمعيت گى مقيم شهوانى>

0 ❤️

336440
2012-09-28 03:02:11 +0330 +0330
NA

انقدر گی بنویس تاکون خوده جقیت الف سبز شه

0 ❤️

336441
2012-09-28 03:04:59 +0330 +0330
NA

برو کیرم دهنت نخودم گی همون موتور باترک بندش توکونت

0 ❤️

336442
2012-09-28 03:12:58 +0330 +0330
NA

salam man 17 sale bedone mo az shomale shar 40 sal be bala midam

0 ❤️

336444
2012-09-28 04:40:10 +0330 +0330
NA

کس شعرررر

0 ❤️

336445
2012-09-28 05:47:44 +0330 +0330

گمشو اشغال گی نویس…

0 ❤️

336446
2012-09-28 06:06:54 +0330 +0330
NA

کونی کونکش
ننویس…
من موتور در کونت میکنم ننویس…
تریلی توکونت
کونی بی شرف!
ننویــــــــــس…

0 ❤️

336447
2012-09-28 06:57:27 +0330 +0330
NA

نامردی بود کارت. چون موتور دوست داشت نباید می کردیش

0 ❤️

336448
2012-09-28 14:47:05 +0330 +0330

چرا (( کیردوستان)) دیگه ای مثل خودت زیر داستانها ازت حمایت نمیکنن؟
معنیش اینه که اینجا خریدار نداری
پس برو با کیرخر حال کن دیگه این طرفا پیدات نشه وگرنه کونتو آسفالت میکنم که دیگه نتونی کون بدی.
. . .
کونی
چاقال
بچه خونگی (اسپشل تنکس تو آسفالت، همونی که آخر آهنگ چاقال نامه فحاشی میکنه)
. . .
دیگه ننویس وگرنه خودم میام بالا سر تو و همه کسایی که ازت حمایت میکنن

0 ❤️

336451
2012-09-28 19:56:37 +0330 +0330
NA

کون پسرهم شد جا برا سکس …

0 ❤️

336452
2012-09-28 19:58:23 +0330 +0330
NA

Akhe koskesh key spice gay midad ke in dovomish bashe han?

0 ❤️

336453
2012-09-29 19:27:31 +0330 +0330
NA

چرا پسر کردی بدرد نمی خوره من خیلی از همجنس باز ها بدم میاد

0 ❤️

336454
2012-09-29 20:01:16 +0330 +0330
NA

ااااااااااااااااااااااااااه گوه به گور هر چی گی
چرا اینقدر آمار تخمی گی تو ایران زیاده
ریدن به کیرتون بازم میگم
اااااااااااااااااااااااااااااااه
گوه میخوری که گوه بخوری راجب گی گوه زیادی بخوری
گوه
گوه
گوه :Sp

0 ❤️

336455
2012-09-30 10:27:43 +0330 +0330
NA

کیرم توی دهنت با این داستانت

0 ❤️

785180
2021-01-07 02:03:37 +0330 +0330

تو که راس میگی اینقد توی پدر نامشخصو بردن برا موتور گاییدن توهوم زدی عامو جون قرصاتو سر وقت بخور

0 ❤️

798602
2021-03-21 18:32:57 +0330 +0330

بازم شربت بازم شربت من کیرم بره تو این شریت انگار این داستان کصشر سکسی بدون شربت نمیشه کلا

0 ❤️

832174
2021-09-14 09:46:50 +0430 +0430

این داستان بود یا فیلم جنگ ستارگان جلد ۲۳ سوپر تخیلی برو خودت رو درست کن

0 ❤️