کردن کونِ پسر دایی

    سلام به همه ی دوستان
    با احترام به همه بگم ک این خاطره ی گی هستش واگه دوست ندارید میتونید نخونید و فحشم ندین در زمن بگم ک این خاطره زوری نبوده و خودش دوست داشته ک بده ...
    من احسانم ۱۹سالمه و این خاطره بر میگرده ب سال پیش ینی ۱۸ سالگیم یه پسر دایی دارم ک دوسالی از من کوچیک تره تپل سفید بی مو و کونشم بزرگ، خونه ی پسر داییم نزدیک خونه ی مادربزرگم ایناس تقریبا دو دیقه فاصله داشت همیشه وقتی من میومدم خونه مادربزرگم میرفتم خونشون اونو هم صدا میکردم ک تو خونه ی مادربزرگم فوتبال بازی کنیم همیشه هم بعد فوتبال چون عرق میکردیم خونواده هامون میگفتن برین حموم واس اینکه سرما نخوریم با هم میرفتیم حموم اجازه داشتیم .
    اوایل من فکرای سکسی نداشتم نسبت بهش حموم میکردیم و نوبت ب نوبت یکیمون میرفت تو رختکن تا یکی دیگه شرتشو دراره و لباس بپوشه اوایل خیلی عادی بودیم و هیچ حرکت خاصی انجام نمیدادیم .
    ی روز دوباره من رفته بودم خونه ی مادربزرگم رفتم خونه ی علیرضا شون (اسم پسرداییم علیرضاس) صداش کردم ک بیاد فوتبال بازی کنیم
    اومد ی دست فوتبال زدیم خیس عرق شدیم رفتیم حموم اونروز شرتم مایو ی تنگ بود کیرمم بد نبود حدود ۱۷ سانت اینا بود و از پشت شرتم معلوم میشد اون روز نگاهشو دیدم ک فقط رو کیرم بود معلوم بود میخواست و از اونجایی ک میدونستم رفیق باز نبود بیرون هم نمیرفت مگر با خانواده
    بعید میدونستم ک تاحالا داده باشه نهایتا اگه تو گوشیش فیلم سوپر دیده باشه. یکم شامپو گرفتم زدم به سرم میخواستم لیفمو بگیرم و لای پاهامو لیف کنم چون عرق سوز شده بودم ک یهو شامپو میره تو چشمم علیرضا گفت بده من برات میکشم تو چشمتو پاک کن اونم ی سره چشمش ب کیرم بود و هی الکی دستشو میزد ب کیرم خودشم راست کرده بود کیرمو دیده بود معلوم بود از پشت شرتش منم علکی هی ادامه میدادم پاک کردن چشمامو ک اون ادامه بده راستش خوشم اومده بود بعد از پنج دیقه اینا ول کردم و لیفو از دستش گرفتم و گذاشتم کنار گفتم حالا ک تو زحمت کشیدی پاهامو لیف کردی بزار منم کتف و کمرت
    ک دستت نمیرسه لیف کنم اولش گفت ن خودم میکشم و اینا ولی قبول کرد پشتشو کرد بهم منم لیف اونو گرفتم یکم شامپو بهش زدم کشیدم رو کتفش ، کونش خیلی بزرگ و تپل و سفید بود یدونه مو هم نداشت همینطور ک داشتم پشتشو لیف میکردم اون ی شونه گرفت و داشت موهاشو شونه میزد الکی شونه رو انداخت پایین خیلی ضایع انداخت دولا شد و کونشو چسبوند ب کیرم منم خوشم اومده بود خودشم میخواست غیر مستقیم سر موضوعو باز کنه هیچی نگفتم دوباره بلند شد کمرشو لییف کردم رفتم ر‌و کونش یکم لیف کردم هیچی نگفت گفتم میشه شرتتو در بیاری پشتتو هم لیف کنم ما ک فامیلیم اشکالی نداره با یکم مِنو من گفت باشه فقط نگام نکن گفتم باشه شورتشو در اورد دستاشم برود رو کیرش ک من نبینم .
    ی کون بزرگ و سفید افتاد بیرون بدون حتی یدونه مو لیف کردم بعد لیفو کشیدم لای چاک کونش الکی هم انگشتمو میزدم ب سوراخش حال میکرد بحسو کشیدم ب حرفای سکسی ک تاحالا فیلمای اونجوری دیدی و اینا با مِن مِن گفت اره دیدم گفتم تا حالا اونجاتو (کیرتو) ب کسی نشون دادی هیچی نگفت خجالت کشید گفتم اشکال نداره ک بگو ، منم کیرمو نشون دادم ب چند نفر تو هم بگو اشکالی نداره
    گفت اره ب دوستام نشون دادم گفتم منم میتونم ببینم گفت اخه... هیچی نگفت
    گفتم خجالت نکش
    گفت اخه ماله من کوچیکه گفتم اشکال نداره برگشت ب طرف من دستشو برداشت کیرش نیمه راست بود تقریبا ۱۲،۱۳ سانت میشد گفتم ن این ک خوبه ماله من خیلی هم از تو بزرگ تر نیست (ماله من ۱۷سانت بود) میخوای ببینیش باز هیچی نگفت خودم شرتمو کشیدم پایین کیرمو دید یکم جا خورد راست نبود ولی خابیدش حدود ۱۰ ،۱۱ سانت بود گفت اینکه خابش تقربیا هم اندازه ی کیر منه خندیدم هیچی نگفتم گفتم چطوره خوبه بازم هیچی نگفت بحسو عوض کردم دوباره رو فیلم سوپر گفتم خب تو فیلما اونجوری ک میدیدی اونا چیکار میکردن هیچی نگفت گفتم خجالت نکش بگو دیگه گفت خب تو بعضیا خانومه کیر مرده رو با دستاش میمالید تا راست بشه تو بعضیا هم خانومه سر کیر مرده رو میخورد
    گفتم میخوای ماهم انجامش بدیم ببینیم چطوریه ؟ با منو من گفت باشه گفتم خب تو حالا میخوای بخوریش یا میخوای بمالیش گفت هرکدومو ک تو بگی گفتم خب بخور پس ،من ایستاده بودم اون نشست با دستش کیرمو گرفت سرشو کرد تو دهشنش یکم خورد کیرم داشت راست میشد همینطور ک داشت میخورد یهو کیرمو از دهنش اورد بیرون تف کرد گفت این چی بود گفتم این پیشابه وقتی کیر ادم تحریک میشه میاد اگ میخوردیش هم مشکلی برات ب وجود نمیاورد گفت من دیگه نمیخورم گفتم باشه اشکال ندارع پس بمالش ک کامل راست بشه گفت باشه یپش شامپو رو دادم بهش زد ب دستش یکمم ب کیرم زد بد دستشو حلقه کرد دور کیرم واسم میمالیدش با ی دست کیر منو میمالید با ی دست دیگ کیر خودشو دیگه کامل راست کرده بودم واس اونم راست شده بود گفتم خب حالا بعدش چیکار میکردن گفت مرده زنه رو بر میگردوند کیرشو میکرد تو اونجا ی زنه گفتم باشه پس ماهم همینکارو میکنیم کمکش کردم بلند شه برگندوندمش کمرشو حل دادم ب سمت پایین دولاش کردم کونش قشنگ جلوی چشمام بود اصلا باورم نمیشد میخواستم علیرضا رو بکنم گفتم الان میخوام انگشتمو میکنم توش اگه درد اومد بهم بگو گفت باشه روان کننده ای ک دم دستمون نبود ی شامپو بچه فیروز بود یکم زدم ب انگشتم سوراخش مس سوراخ کون دخترا بود صورتی ناز و تنگ مالیدم در سوراخش یواش کردم توش چند بار کردم توش و درش آوردم هی تکرار کردم کشیدم بیرون میخواستم دو انگشتی بدم تو دیدم گفت اخ داره درد میاد گفتم وایسا اولاش اینجوریه خیلی آروم دوانگشی کردم توش ک قشنگ سوراخش باز شه ک دردش نگیره وقتی دارم میکنمش
    یکم اخو اوخ میکرد
    سوراخش ک باز شد یکی دو قطره از اون شامپوها مالیدم دور کیرم یکمم زدم رو سوراخ کونش اولش کیرمو لای چاک کونش سُر میدادم ک خیلی حال میداد بهش گفتم تو با دست کونتو باز کن تا من راحت تر بتونم کارمو بکنم همین کارو کرد
    کذاشتم رو سوراخش میخواستم بکنم توش چون لیز بود هی از جاش در میرفت با دستم گرفتم کیرمو دوباره تلاش کردم چون کونش باز شده بود و خوب هم لیز بود با ی فشار همه ی کیرم رفت داخل کونش ی اخ نسبتن بلند گفت و گفت ک احسان درد داره درش بیار درش بیار گفتم وایسا اولشه شل کن کونتو کم تر درد میاد تا خایه هام توش بود یکم تو همون حالت بودم ک جا باز کنه دوباره یکم جا باز کرد با دستام کمرشو گرفتم و اروم تلمبه میزدم ولی هر بار تا اخر میکردم تو اونم برا خودش جغ میزد ی ۵ دیقه کردم علیرضا گفت من خسته شدم شدم دیگه بسه کمرم درد گرفت گفتم خب باشه وایسا الان ی جور دیگه انجام میدیم اونو ب حالت داگی استایل در اوردم سر کیرمو گذاشتم رو سوراخش دوباره فشار دادم سرش رفت تو با ی فشار یواش بقیشم رفت تو دیگ عادت کرده بود هیچی نمیگفت نزدیک ب ۵ دیقه همونطوری تلمبه میزدم یهو دیدم داره اه اه میکنه ( من فک کردم ک دارم محکم میکنمش نگو ک داش ارضا میشد )یهو دیدم داره صریع تر جق میزنه فهمیدم داره ارضا میشه کمرشو مهکم گرفتم هرچی زور داشتم فشار دادم توو، دیگه تا تهش تو کونش بود من هیچ تکونی نمیخوردم تا اون کامل ارضا شه دیگ همین ی زره حرفی هم ک میزد رو نمیزد تموم ک شد دوباره شروع کردم ب تلمبه زدن ۵ دیقه دیگ زدم دیدم ک اب منم داره میاد ،داشت میومد ک دراز کشیدم روش ،کیرمم همچنان تو کونش بود کامل تو کونش خالی کردم بیجون شده بودم یکی دو دیقه رو علیرضا دراز کشیدم بدش بلند شدم کیرمو ک کشیدم بیرون دیدم کونش خیلی گشاد شده ب روم نیاوردم خودمونو شستیم لباسمونو پوشیدیم بهش گفتم فقط در این مورد ب هیشکی چیزی نگو حتی دوستات گفت ن نمیگم رفتیم بالا ....
    بعد از اون داستان هروقت ک میومدم خونه مادربزرگم میرفتیم ی گوشه خلوت تو اتاق پزیرایی من لپتابمو میزاشتم رو پام اون دست میکرد تو شرتم کیرمو میمالید منم خشک خشک انگشتش میکردم یا بعضی روزها بعد فوتبال میرفتیم حموم اوایلاش نمیاد میگفت تا سه روز کونم درد میگرفت فقط برام جق میزد منم کونشو انگشت میکردم بعد دو س بار دوباره راضیش کردم ک بده همیشه برام میمالید ولی هر چند دفعه ی بار کون میاد ..
    اینم از خاطره ی من امیدوارم ک اگ دوست هم نداشتین فحش ندین ممنون...
    The end


    نوشته: احسان

  • 11

  • 15
  • نظرات:
    •   Bad.booy7
    • 1 ماه،1 هفته
      • 1

    • دیس به هر چی داستانه گیِ
      بسه بابا اح هرشب سه چهارتاش شیرین داستان کون دادن و کون کردنه دیگه نمیشه به بغل دستیت اعتماد کنی!
      نکنه اسمت امیر احسانه!!!


    •   407TT
    • 1 ماه،1 هفته
      • 6

    • ضمن نه (زمن) خدانشناس!!


      ذره نه زره اسکول!!!-__-
      ....


      پ.ن: یاد اون کلیپه افتادم طرف به زمین می گفت زَمن،سیب زَمنی!!!


    •   شاه ایکس
    • 1 ماه،1 هفته
      • 8

    • دوران امیرها تموم شد نوبت احسان هاست!!!


    •   Saeedسعید۲
    • 1 ماه،1 هفته
      • 0

    • کسی نیست ی کون بده به این کیر من


    •   1376Alone
    • 1 ماه،1 هفته
      • 0

    • آخه علکی!!!!!
      کوروش کبیر تو کونت


    •   1376Alone
    • 1 ماه،1 هفته
      • 0

    • بحث اینه هل یا حل؟؟؟
      کیر سلطان سلیمان با نوچه هاش تو کونت


    •   M4AW4
    • 1 ماه،1 هفته
      • 2

    • بعد از دو ماه انلاین شدم و این رو انتخاب کردم واقعا کسشر بود هنوز ترک نکردین شر گویی رو واقعا


    •   Thor21
    • 1 ماه،1 هفته
      • 2

    • ببین خدایی نمیخواستم فحش بدم ولی ب ۲دلیل فحش میدم دلیل اول ...چون اگ فحش بدم کاری از دستت برنمیاد.دلیل دوم کیر تمام کلفتای شهوانی و حومه تو کص زن معلمتون ک ب توی کونی جقی درس داده.اخه دیوث درزمن؟؟؟؟؟؟درزمن اینجوریه؟؟ریدم تو سواد نداشتت.درضمن درسته مجید جان دلبندم


    •   Im_king_dick
    • 1 ماه،1 هفته
      • 2

    • من یبار پسر خالمو انگشت کردم فقط انگشت چون خودشم میخارید رفت به باباشو بابامو داییمو همه گفت چه شانسی داری تو من هنوز جای شکستگی دستم درد میکنه


    •   19masoud13
    • 1 ماه،1 هفته
      • 8

    • کونی چند سالته که با پسر داییت میری حموم؟
      خوابش 10-11سانته راستش میشه 17؟ چه جوری حساب می کنی؟
      کونی فقط 20 دقیقه توی کونش تلمبه میزدی هیچ کسی نبود بگه 2ساعته دو نفری چه گوهی می خورید توی حموم؟؟؟


      امیر ها برن کنار فعلا رقابت بین علیرضا ها و احسان ها هست
      قضیه چیه هر چی داستان گی هست علیرضا و احسان داره؟!!!


    •   Baby_unicorn
    • 1 ماه،1 هفته
      • 1

    • ی مدت گیر داده بودین ب اسم سامان
      الان احسان؟
      بعدی چی قراره باشه؟


    •   MrNobody007
    • 1 ماه،1 هفته
      • 1

    • اه گی چقد زیاده شده فقط ما سالم موندیم /:


    •   atabak1396
    • 1 ماه،1 هفته
      • 0

    • کل خاطره با غلط املایی ها و سکس زیر سن قانونیش به کنار، اون The end آخرش هم به کنار.. یه آن حس کردم یه فیلم خارجی دیدم و الان به انتهاش رسیدم (biggrin)


    •   shayan.sa
    • 1 ماه،1 هفته
      • 1

    • شیر آبم باز ؟؟؟


    •   samsepg
    • 1 ماه،1 هفته
      • 3

    • حتی دو تا نوجوون هم، حالا چه غریبه و چه فامیل، فرقی نداره، ممکنه توی کنجکاوی ها و اولین تجربه های جنسیشون، به سادگی آلوده بشن و به یکی دیگه منتقل کنن. اگر کاندوم همراه تون ندارید یا روتون نمیشه از داروخونه بخرید یا به کسی بگید براتون بخره، محکم بگید «نه» یا فقط با روشهای کم خطر تر مثل مالوندن خودتونو ارضا کنید.


      سکس بدون کاندوم، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.
      ریختن آب توی سوراخ، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.


    •   M.t66z
    • 1 ماه،1 هفته
      • 0

    • اینم از تاثیر قرنطینه وتعطیلی مهدکودکها هر اسکلی میاد داستان مینویسه


    •   amirrr1369
    • 1 ماه،1 هفته
      • 1

    • بچه ها واقعا این مادر جن. ده گناه داره درسته قیافش تخمیه و حروم زاده س بهش فحش ندین


    •   sinema
    • 1 ماه،1 هفته
      • 0

    • در مصرف آب صرفه جویی کنید میخوایید بدید آب رو ببندید گناه داره به خدا


    •   Mahan.king
    • 1 ماه،1 هفته
      • 0

    • شاه ایکس چرا تهمت میزنی به خدا ما احسانا کونی نیستیم


    •   pesarhotkavir
    • 1 ماه،1 هفته
      • 0

    • آخه دیوث ذالقورت جلقی نفهم ، چرت نوشتنم حدی داره ولی تو جلقی کون ندیده مرزهای تخیل و تخماتیک رو جابجا کردی ... پنج دقیقه مالید تا راست بشه....پنج دقیقه ساک زد....پنج دقیقه داگی زدی..... پنج دقیقه خوابیده ... پنج دقیقه فرغونی.... کونده نافت رو با پنج دقیقه بریدن یا نکنه باباتم پنج دقیقه زده تا تو رو تولید کنه.... اوووووووسکوووووول


    •   شبگردتنها44
    • 1 ماه،1 هفته
      • 1

    • یه پیشنهاد برای ادمین گرامی ، زمان ثبت نام تست املا و انشا بگیر که انقدر داستانها فاجعه نباشه همون پاراگراف اول رو تا « زمن » رو خوندم و به عمق فاجعه پی بردم و بی خیال ادامه شدم


    •   مهدی-پاشنه-طلا
    • 1 ماه،1 هفته
      • 0

    • گاومراد اینکه تابلو بود که عن زیادی خوردی
      داستان حموم بردنت رو تعریف کردی کون گلابی‌


      قسمت راست! ماجرا فقط اونجاست که یکی باید انگولکت کنه و به دَرِت بماله تا دودولت راست بشه
      بدبخت کونی از بس کون دادی همون هسته خرما هم راست نمیشه. خیلی خری


    •   amir_zibaaa
    • 1 ماه،1 هفته
      • 0

    • @paraduxer ایدی تلگراممه دنبال پارتنره فاعلم


    •   saman.2019
    • 1 ماه،1 هفته
      • 0

    • سلام. بچه ها چطور میشه تاپیک گذاشت؟


    •   رابین-هود-افغان
    • 1 ماه،1 هفته
      • 0

    • بیا ببرمت قندهار اونجا کیر ۱۷۰ سانتی ببینی چاقال کونی


    برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

    جستجو