کردن کون زن

  این داستان واقعی هست و اغراقی هم نکردم من 45 ساله دارای اندامی معمولی وای پر مو که یک مشتری خانم داشتم ظاهرش به کسی که جنده باشه نمیخورد و از خونه بدون تاکسی دربست بیرون نمیرفت یه مدتی آن آشنایی ماگذشت که متوجه شدم متاهل هست و قصد جدایی داره که موفق نشده و چهار سال رو جدا از زندگی میکنم قدی کوتاه بدنی سفت و سفید داشت که ممه های بزرگی رو تنش خود نمایی میکرد و با چشم و ابروش موقع صحبت کردن زیاد بازی میکرد و آدم رو مجذوب خودش میکرد ازش در مورد علت جدایی حرف زدم اول نمیگفت ولی بعدا که صمیمی شدیم کم کم گفت یشب که ازش خواستم بیاد تل بیشتر گفت ولی گفت آگه بگم علتش چیه دیگه روش نمیشه منو ببینه منم با هر زبونی بود از زیر زبونش کشیدم که گفت من خیلی به نظافت اهمیت میدم ولی همسر نه بیشتر اوقات بدون نظافت و توجهی به ارگاسم رسونم نداره اونشب خیلی باهم چت کردیم بعدش من با استیکر های عاشقانه توجه اونو بخودم جلب کردم و در مورد مشکل اون بحث میگردم و پا رو فراتر گذاشتم و ازش پرسیدم تا حالا فیلم پورن دیده گفت اره ولی الان نمیشه چون مجردم و ببینم احساسی میشم خلاصه سلیقه سکس اونو پرسیدم با هزارتا ناز گفت و منم به مقداری تیکه های فیلم رو براش میفرستادم نگاه میکرد ولی تیک نمیخورد ازش ازش پرسیدم که دیده یا نه گفت نفرست حشری میشم گفتم تو که نگاه نمیکنی گفت چرا دیدم گفتم دورغ میگی آگه دیدی بگو کدوم بهتر بود گفت همه خوب بود من بازم اصرار کردم نه ندیدی آگه واقعا دیدی به یدونه نمره بده و اونم اونیه که رمانتیک بود رو اعلام کرد متوجه شدم کامل دیده و از بعد مطابق با سلیقه آون میفرستادم که به مرد سیاه پوست با به دختر کم سن از پشت سکس میکرد بعدش سوال کرد این فیلمه یا واقعا این آلت بزرگ میشه تو پشت کرد گفتم واقعی بو د خلاصه در این مورد کلی بحث کردیم تونم گفت شوهرم خیلی دوست داشت من ترسیدیم و اصلا بهش ندادم گفتم من زیاد تجربه دارم گفت درد نداره منم گفتم اولش چرا ولی اگر پارتنر آگه بلد باشه دردش لذت بخشه اونم گفت توهم که خوب بلدی من گفتم تو از کجا فهمیدی وقتی امتحان نکردی گفت میدونم دیگه


  روی ما بهم باز شده بود یشب پیام داد از همین فیلما میخواد گفتم میخوای چکار گفت میخوام بدوستم نشون بدم اخه همه رو بعد دیدن پاک میکنم کسی شک نکنه براش فرستادم و دیگه سر خط آمده بود آگه یهفته میگذشت نمی فرستادم میگفت چخبرا دیگه فعال نیستی که یاد آوری بشه بروز ازش خواستم بیاد محل کارم که ببینم برای کاری بمن کمک کنه اخه تو کار کامپیوتر استاد بود گفت نمیام آخه میترسم گفتم ای چی گفت ار من که کاری باهاش بکنم گفتم نه و قول دادم اذیتش نکنم اونم آمد کارم رو انجام داد آخر ش گفت ببینم تو کامپیوترت چیا داری که زرت زرت فیلم میفرستی گفتم باز نکن پشیمون میشی گفت خیلی بده مگه گفتم نه بد که نیست ولی منو حشری میکنه گفت تو نگاه نکن من خودم بازش میکنم رفتم مشغول کارم شدم که دیدم سرش گرم نگاه کردن آن پشت صندلی جفت دستام رو گذاشتم دور گردن بدون مقدمه اصلا بروی خودش نیاور د بعد یکم که خودم طپش قلب زیادی داشتم اروم دستم رو بردم روی سینه ام روی لباس رفت حرف بزنه گفتم کاریش ندارم فقط خواستم ببینم تونم مثل من طپش قلب داره که دیدم اوه نگو از همون روی لباس ور رفتم نرم میگفت چکار داری میکنی منم گفتم کاری نمیکنم فقط دارم بازی بازی میکنم گفت مگه اسباب بازیه منم گفتم واسه من اره گفت دوس داری با ممه ور بری گفتم ای خود سکس بیشتر با ور رفتن لذت میبرم آگه بزاری بخوره بازی کنم ممنونم میشم گفت فقط جلو تر نرو تر روی لباس گفتم نه دستم رفت زیر مانتو از اون ناز کردن من اصرار کردن خلا صه بی‌خیال شد منم کلی مالوندم پشتش به صندلی داد چشاش رو بست منم نم نم بازی میگردم اصلا به جای دیگه نمیرفتم غر بزنم اروم لبش رو با لبم لمس کردم رفت حرف بزنه که با دستام ممه رو فشار دادم گفتم بذار حالت رو خوب کنم خرابش نکن و تند لبش رو دادم ذهنم


  دیگر دکمه مانتو رو باز کردم ممه رو خوردم تو همین حال که پاهام شل شده بود گفتم میداری کوچولو تر رو لباس کست رو لمس کنم چیزی نگفت فقط اه اه میکرد من که هنوز ترس داشتم غر بزنه از شلوار کس مالی کردم ازش خواستم بلند شه و من جاش بشینم اونم قبول کرد فکر کرد تمام شد ولی منکه نشستم دستشو کشیدم جلو آوردم رو جفت پا هام اونم نشست من بیشتر ممه خوردم با دستم دور کمر رو میمالوندم رفتم سمت کونش اولین کارت زردم رو گرفتم یهو خودشو کشید عقب ولی دیگه دیر شده بود با زور کشیدمش سمت خودم گفتم اتفاقی قرار نیست بیافته گفت میترسم گفتم از کی گفت اخه نزدیکه صادر شدن حکم طلاقم و باید بره بزشکی قانونی گفتم میبرن که حامله نباشی رو تشخیص بدن نه اینکه سکس نداشته باشی بعدش من که قصد ندارم بکنم فقط میخواهم دست مالی کنم ازش خواستم با دستاش گیرم رو نوازش کنم که منم حال کنم بدون حرفی دستش رفت رو کیرم که گفتم دستش رو ببره تو شلوارم تا دستش خورد بگیر مثل برق گرفته ها ترسید گفتم چیه مال منکه بزرگ نیست معمولیه گفت نه فقط سفت شده گفتم دست بزن تا آبش بیاد شل بشه با همین فرمون جلو رفتم دستم که خورد به چو چوله اون دیگه صدای نفس زدن اون بود تو فضا منم کم نذاشتم هر طوری بود با کسش بازی میگردم احساس کردم آماده سکس هست از اون خواستم بذارم لای پاش تا آبم بیاد هیچی نگفت فقط گفت یهو نرو تو من پرده دارم منم گفتم چوب پرده من فعلا با لای پا آبش میاد رو میز به پشت خم شد منم اروم میذاشتم لای پا یهو گفت چرا ابت نمیاد گفتم چون لاپایه دیر میاد گفتم بذار پشتش گفت نه دردم میاد گفتم اروم بازی میکنم آگه دردت آمد ادامه نمیدم با اصرار من قبول کرد دستاش حالا رو دیوار کونش رو عقب داده بود چون قدش کوتاه بود من باید خم میشم تا بتونم سوراخ کونش رو فتح کنم ازش خواستم عقب تر بیاد اومد منم کلی با کونش که تقریبا گوشتی بود بازی میگردم با دستام ممه رو لمس میگردم چیزی نمیگفت یکم گذشت گفت داری چکار میکنی گفتم دارم با کون نازنین تو بازی میکنم آگه آماده هستی بدارم گیرم بره تو سوراخ کونت گفت فقط مواظب باش اروم بره آبت رو توش نریز کیرو رونه سوراخش کردم خیلی سفت بود ترسیده بود جمع کرد خودش رو گفتم شل کن آگه سفت باشه دردش میاد گوش نکرد یهو زدم دم کونش سرش رو برگردون کرد بتونه زدم تو صورتش هواسش پرت شد کیرو که چرب بود با فشار فرستادم تو کونش


  به آخ بلندی کردو با به دستش جلو شکم منو گرفت که فشار ندم خم شدم روش با زبون تنش رو لیس زدم دستش رو گرفتم اروم گفتم نگران نباش آرو م نازش کردم ولی کیرم رو حرکت نمیدادم فقط ناز بودو تعریف کردن آن بدنش اونم فقط آه آه میکرد ولی این آه با آه قبلی فرق داره مشخص بوده یخورده درد داره ازش سوال کردم آماده هست فشار بدم گفت تو که کردی توش کارت رو بکن منم ناز کردم عزیزم درد داری بیارمش بیرون بی‌خیال شم گفت نه منو که گونی کردی اروم بکن منم به چشم عزیزم گفتم و رفتم برای عقب جلو کم کم داشت لذت میبرد گفت کی تموم میشه گفتم دست خودمه درد داری زود گفت نه یکم درد داره ولی دوس دارم ادامه بده دیگه نزدیک بود آبم بیاد یخودره خشن تر عقب جلو میگردم گفت چته گفتم آبم میخواهد بیاد گفت دوس داره ببارم بیرون ببینه چطور ی آبش بیرون میزنم منم که حسابی کونو گشاد کردم صداش کرد م آمد آمد کشیدم بیرون اونم برگشت نگاه میکرد بغلش کردم داشت لباس رو بالا میکشید نذاشتم گفتم کجا گفت مگه تمام نشد ترسید یبار دیگه بخوام بکنمش گفتم تمام شد ولی بذار بخوره باهات بازی کنم اصل حال الانه منم نازش کردم قربون صدقه اش رفتم شاید آن خود سکس با این اخرش حال کرد بعدش خداحافظی کرد ولی شبش پیام دادم عذر خواهی کردم اونم از لذتی که برد گفت و رضایتش رو بمن خبر داد گاه گاهی با هم عشق بازی داریم من بشوخی بهش میگم کونی من خوبی تونم میگه اره بکن من.


  نوشته: سعید

 • 4

 • 29
 • نظرات:
  •   Wonderfull
  • 4 ماه
   • 1

  • کسشعر بود


  •   As-pikc
  • 4 ماه
   • 4

  • حاجی امکانات کم بوده مدرسه درست حسابی نرفتی درست


   تو جامعه که شنیدی مردم چجوری حرف میزنن
   خب توهم یاد بگیر دیگه عمو جون


   اخه این چه ادبیاتیه
   ریدی به این فرضیه که میگفتن پنجم زمون شاه بهتر از لیسانس الانه


  •   فوهات
  • 4 ماه
   • 1

  • ک س ننت با میمنت باتاجو تختو سلتنت
   اینم سند
   بازم‌میگم ک س ننت


  •   Soroush_Khi
  • 4 ماه
   • 4

  • کیرم دهنت کسخول!
   زنه متاهل بود ولی پرده داشت؟!
   کس کش کونی اگه اسباب بازی دوس داری بیا با مال من بازی کن!


  •   shahx-1
  • 4 ماه
   • 11

  • شما راننده اژانس بودید ولی تو محل کارتون کامپیوتر داشتید!! رو داشبورد یعنی؟؟ (biggrin) قدیما کامپیوتر زنا خراب میشد مردا میرفتن درست کنن زنه رو هم میکردن الا برعکس شده ظاهرا خانمها میان کامپیوتر داخل اگزوز رو درست کنن یه دست هم از پشت میدن!!! خانوم سالها بود متاهل بود ولی پرده داشت!! (dash) از طرز نگارشتم که معلومه همون اول دبستان رفوزه شدی با لگد انداختنت بیرون!!
   نتیجه گیری اخلاقی : بعضیا انگار ته یه کوچه بن بست با سه تا قزوینی گیر افتادن اوناهم کیرشونو گذاشتن رو سوراخ کون طرف گفتن یا داستان بنویس یا میکنیم تو!!! وگرنه هیچ جور دیگه نمیشه این حجم مزخرفات رو توصیف کرد!!! (biggrin)


  •   Zhazha
  • 4 ماه
   • 2

  • بازم نصفش رو خوندم اومدم نظرات رو بخونم دیدم سروش نوشته متاهل بود ولی پرده داشت؟ اومدم داستان رو کامل خوندم. فقط واسه خودم متاسفم که ساعت ۳ شب باید کسشعرای تو رو بخونم.


  •   7514Siavash
  • 4 ماه
   • 1

  • یعنی فردوسی تو قبر لرزید کیرم از پهنا تو نگارشت جقی


  •   iman.shahvanii
  • 4 ماه
   • 0

  • اولش گفتي طرف متأهل بود بعد ميگي پرده داشت ودختربود؟؟من نميدونم چرابعضيها اينقدر اصرار به نوشتن داستان دارند واينكه ميخوان به بقيه بفهمونن ما هم اره وكس ميكنيم وفقط جق نميزنيم


  •   Sexi.fucker.karaji
  • 4 ماه
   • 1

  • کیر اسب زورو تو مقعد پارت چاقال کم کس بنویس پشت کوهی


  •   shahvanii139797
  • 4 ماه
   • 2

  • ناموس پرتو گایدم که فارسی رو بهت یاد نداده کسکش بی ناموس زنی که داره طلاق میگیره پرده داره ننتو گایدم چطوری این کسشعر رو تفت دادی ؟


  •   sikir
  • 4 ماه
   • 2

  • اگه بدونم کدوم پفیوزی به توه قرمساق پیشنهاد داد خاطره نداشته‌تو با این املائه غلط بنویسی، میدم کارگر افغانی خونه بغلی خودشو به ۷۰ روش ناممکن و خودتو که پیشنهادشو عملی کردی به همون ۷۰ روش ناممکن(به لهجه خودشون) گایش کنه!!!
   پیرسگ خرفت بیسواد پلشت، مخم همون دو سه خط اول هنگ کرد.


  •   Mnbvcxz48
  • 4 ماه
   • 0

  • عالی بود


  •   Mehdi_wolf
  • 4 ماه
   • 1

  • یعنی باید تئوریسین فوتبال میشدی .... ریدی بابا...


  •   امیرخان۱۳۴۱
  • 4 ماه
   • 2

  • من فقط نظرات دوستان و خوندم و خندیدم و لذت بردم


  •   Abnabatam
  • 4 ماه
   • 5

  • با چشم و ابروش بازی میکرد مجذوبش میشدی؟


   خدا شاهده یبار با همین چشای خوش رنگو شهلا به اون خیر ندیده خدابیامرز دوس پسرم نگا کردم،ازونا که میگن دلبرانه،برگشت گفت چشاتو لوچ نکن روم تاثیری نداره


   با استیکر قاپشو دزدیدی؟
   چی میفرستادی ناموسا؟
   راز موفقیتت چی بوده؟


   اما با فیلم پورن کسی احساسی نمیشه باور کن،شهوتی میشه فک کنم


   باقیشو نخوندم :D


  •   Abnabatam
  • 4 ماه
   • 5

  • بچه ها بهش فحش ندین :(


   نحوه ی نگارشش منو یاد بابابزرگم انداخت :(
   تازه که گوشی خریده بود خیلی بهم پیامک میداد :(


   فقط جای اِسپیس نقطه میذاشت


   کلا بهش فحش ندین


   تن بابابزرگم تو گور میلرزه:(


  •   saeeed25
  • 4 ماه
   • 1

  • دیس 23 تا خایه تو کونت پیرمرد جقی


  •   girl+angel
  • 4 ماه
   • 2

  • واین فانتزیای یک ملجوق است که چشش زن همسایه رو گرفته ولی شوهرِ زن همسایه کونش گذاشته


  •   Beshmahdi1374
  • 2 هفته،2 روز
   • 0  •   konjerdeh
  • 1 هفته،4 روز
   • 0

  • این چه نگارشی بود؟؟؟ نکنه برای قرن 4هجری بودی و توهم میرزا ابول جلاق دیلمی هستی اره؟؟؟ سگ تو روحت دیگه داستان ننویس کیرزی اکسیژن حروم کن


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو