داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

کس زیبای عروس عمو

1392/07/02

سلام من اسمم خشایار 23سالمه و قزوین زندگی می کنم. یه پسر عمو دارم که بیماری ام اس داره واز نوع حاد که باید بیرون رفتن یکی پیشش باشه وکمکش کنه به خاطر همین او بیشتر به من اطمینان داشت واز طرفی هم با من بیشتر ایاق بودن. یادم رفت اصلی کاری را معرفی کنم منظورم عروس عمو او اسمش مهناز است تقریبا 35 سالش میشه زن خوشگل وخوش اندامی قد بلند و چهره جذاب . ما هر سه انقدر باهم صمیمی بودیم که حتی بیشترین وقتم با اونها بود یک سال تابستان تصمیم گرفتیم باهم بریم مسافرت خلاصه بار وبندیل بستیم به را افتادیم به طرف اصفهان حرکت کردیم خالصه خیلی خوش می گذشت

اولین روز که تو اصفهان بودیم یه اتاق 3 تخته گرفتیم وکه من اصرار کردم جدا بگیرم اما ارش وغزال منو به مسافر خانه چی برادر ستاره معرفی کرده بودنند واو هم پذیرفته بود خلاصه با اصرار زیاد من هم قبول کردم که تو یه اتاق باشیم اتاق بزرگ بود ومن پیشنهاد دادم که شب موقع خواب تخت مهناز با گوشه ای می کشیم وبعد یه پرده وصل می کنیم تا او هم راحت باشه که در جواب من مهناز گفت که ما با تو خیلی راحتیم تو هم راحت باش .

شب ما که شام خوشمزه که غزال درست کرده بود خوردیم یه چادر پیدا کردیم وتخت مهناز جدا کردیم طوری که دیگه اگر هم دراز می گشید دیده نمی شد من هم تختمو چسبوندم به تخت ارش چراغها را خاموش کردیم خوابیدیم اما نور از راهرو به داخل افتاده بود اتاق نسبتا روشن بود من همیشه عادت دارم شب برای خوردن اب بیدار می شم اونشب هم با انکه خیلی خسته بودیم وهمهگی زود خوابم برد نصف شب از خواب بیدار شدم وقتی چشما مو باز کردم به ساعتم نگاه کردم ساعت نزدیک 3 شب بود وقتی سرمو بلند کردم دیدم یه طرف پرده که تخت مهناز جدا کرده بودیم افتاده وتمام هیکل ناز مهناز نمایانه چون اتاق گرم بود او فقط با یه سوتین صورتی که با شورتش ست بود خوابیده بود خیلی خوشگل بو بدن سفید بلوری داشت پاهای صاف وتمیز تپلی سینه هاش از سوتینش زده بود بیرون یک لحظه داشتم دیونه می شدم نگاهم به طرف کسش برگشت وای چه کس تپلی بو از دال شورتش مثل توپ زده بود بیرونچند لحظه ای نگاهش کردم که یک لحظه ارش در جاش تکون خورد ومن سریع خودمو به بیرون از اتاق انداختم اما اصلا فکرم ارام نبو خودمو هر طوری بود به یچال اشپز خانه مسافر خانه رساندمو اب خوردم دوباره برگشتم اتاق وقتی وارد شدم این دفه دیدم مهناز برگشته دمرخوابیده وای چه کونی داشت مثل برف سفید بو فقط یک لای نازک شورتش از وسط کونش مثل یه خط بارید بوده دیگه داشت اعصابم خورد می شد و کیرم راست یک لحظه به فکر افتادم به طرفش برم اما خودمو زود نگه داشتم سریع به طرف تختم رفتم اما نگاهم اصلا از مهناز برنمی داشتم تا ساعت 5 بیدار بودمو اما یک مرتبه با صدای مهناز چشمامو باز کردم که با چهره ناز مهناز روبرو شدم در ان لحظه تمام وقایع دیشب دوبار به ذهن امد اما زود خودمو بیخیال نشان دادم به ارش نگاه کردم او هنوز خواب بودمهناز به من گفت که برم نون بگیرم یه چشمی گفتمو سریع اماده شدم مهناز از من پرسید که خوب خوابیدی من بدون معطلی گفتم مثل جنازه ها افتادم او هم دور از جان گفت وهمین که خواستم ار در بیام بیرون مهناز گفت وایسا من هم بیام این ارش که حالا حالا ها خوابه باهم یه قدم می زنیم ونون وسایل صبحانه می گیریم برمی گردیم من هم قبول کردم وباهم از مسافر خانه زدیم بیرون قدم زنان رفتیم وهمهنطور صحبت می کردیم نول گرفتیم وکره ومربا وتخم مرغ واسه صبحانه همانطور که می امدیم یک مرتبه مهناز برگشت گفت دیشب خوب بود گفتم چی من که گفتم خوب خوابیدم اما مهناز در جواب من گفت خوب خوابیدن نگفتم عزیزم دید زدنتو یک مرتبه عرق سرد کل بدنومو گرفت داشت نونها از دستم می افتاد که وسط را گرفتم او ادمه داد من عمدا پرده را انداخته بودم ومی دونستم تو نصف شب بیدار می شی واسه اب خوردن زیر چشمی حرکاتو داشتم من که سرمو پایین انداخته بودم هیچی نمی گفتم ارام دستمو گرفت تو دستش گفت ببین خشایار من دوست دارم باهم رابطه داشته باشیم منهم خیلی حشره ام ارش هم نمی تونه منو ارضا کنه هستی من از یه طرف به خاطر ارش می خواستم بگم نه اما خاطره دیشب سینه ها وکس تپل مهناز مانع شد قبول کردم مهناز گفت امشبو هستی من که تعجب کرده بودم گفتم ارش چی تو یه اتاق مهناز گفت اون با من وهمانطور که داشتیم می امدیم تو سر راه مهناز وارد داروخانه شد ووقتی امد بیرون دیدم یک بسته قرص دیاز پام 10دستشه وقتی پرسیدم گفت اینه مال شبه من هم دوریالیم افتاد که چه نقشه ای در سر دار .
شب شام خوردیم یه کم تلویزیون ومهناز اصرار کرد که بخوابیم امروز هم گشتیم خسته ایم او رفت بیرون وقتی برگشت 3تا لیوان اب پرتقال دستش بود با دست خودش یکی از لیوانها را به ارش داد ودومی را به من وسومی را خودش اما موقه خوردن یه لبخندی زد من هم جوابشو دادم ارش بعد از خوردن ابمیوه یواش یواش چشاش داش بسته می شد که مهناز چراقها را خاموش کرد خوابیدیم بعداز ده دقیه مهنازبا سر من امد گفت بیداری من هم که هوس کس نمی ذاشت چشامو ببندم گفتم اره بعد چنر بار ارش صدا کرد او مثل توپ خوابیده بود اصلا جواب هم نداد من از جام بلند شدم رفتم روتخت مهناز باهم شروع کردیم به لب گرفتن سنه هاشو مالید بعد از چند دقیقه لباسهای همدیگر دار اووای عجب بدنی داشت گرمو نرم تا ان موقع بدن جنس مخالف لمس نکرده بودم داشتم دیونه می شدم او هم همیطو ر مهناز سریع رفت سراغ کیرمو اونو از شرتم بیرون کشید کمی باهاش بازی کرد بعدش داد دهنش چه ساکی زد انگار چند وقتی کیر ندیه بود من هم برگشتم شورتشو در اوردم وشروع به خوردن کسش کردم وای چه کسی داشت حتی تو فیلمهای سوپر اینطور کسی ندیده بودم صدای اخ واوخش در امد بعدش هم گفت که زود بزنم تو کسش من هم بدون معطلی دادم تو شروع کردم به تلمبه زد داش صداش می رفت بالا ومن هر چند وقت دستمو می زاشتم جلو دهنش هی کردم هی کردم ان کس نازش یه لحظه کل بدنش شروع به لرزش گرفت احساس کردم ارضا شد که هم زمان اب من هم امد سریع در اوردم ریختم رو شکمش واو هم معطل نکرد وتمامش را با انگشتش خورد اما کیرم هنوز نخوابیده بود وقتی مهناز دید کیرم راست فورا برگشت گفت بزن تو کونم من هم یه تف زدمو ارام ارام فرستادم تو کونش اما عجب کونی داشت تنگ وسفید بعد از یکی دوبار دیگه کونش کشاد بود وتند تند شروع کردم به تلمبه زدن دوبار صدای شهوتش بلند شد ومن هی کنترلش می کردم هی می گفت خشی بزن بکن تو همهشو بده بیاید که ابم داشت می امد بهش گفتم داره ابم میاد گفت همه شو بریز تو ومن هم هرچه اب تو کمر مانده بود ریختم تو کونش و همان حالت افتادم روش یک دقیقه ای همان حال بودیم که از هم جدا شدیم واز همدیگر لب گرفتیم من هم پرده را زدم برگشتم تو تخت خودم

بعد از ان هر فرصتی گیر می امد که بیشتر تو خونه ان باهم سکس می کردیم خوش می گذشتیم تا اینکه چند هفته پیش من نامزد کردم و الان دیگر رابطه را کم کردم اما مهناز اصرار داره ادمه پیدا کنه اما این بگم که خیلی محشر سکس خالی از نظر کس کون هم از نامزد من بهتره . امید وارم از این خاطره واقعی من خوشتان امده باشه

نوشته: شیما


👍 8
👎 1
279908 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

399845
2013-09-24 01:45:36 +0330 +0330
NA

اول دیدم پسری بعد که اومدم پایین دیدم دختر شدی

0 ❤️

399846
2013-09-24 02:26:50 +0330 +0330
NA

معلم دیکته تو گایدم جقی…

0 ❤️

399847
2013-09-24 03:25:03 +0330 +0330
NA

غزال یا مهناز!

0 ❤️

399848
2013-09-24 03:32:45 +0330 +0330

جق نزن

0 ❤️

399849
2013-09-24 09:00:35 +0330 +0330

یکم واقع گرا باشیم. اگه آرش بیدار میشد چی جوابشو میخواست بده؟ بگه لخت شدم براچی؟

0 ❤️

399850
2013-09-24 10:32:37 +0330 +0330

ستاره غزال مهناز نویسنده هم که کس کرد اخرش شد شیما ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟چند چنده این یارو با خودش؟

0 ❤️

399851
2013-09-24 12:12:52 +0330 +0330
NA

غزال ،مهناز و ستاره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اینا کی بودن؟

0 ❤️

399852
2013-09-24 15:42:48 +0330 +0330
NA

xx

0 ❤️

399853
2013-09-24 17:52:26 +0330 +0330
NA

3 4 خط داستان رو بیشتر نخوندم ولی اول مشخص کن که مهنازه اسمه طرف یا ستاره یا غزال؟
کیرم تو مغزه آکبندت

0 ❤️

399854
2013-09-24 18:00:02 +0330 +0330
NA

کاری به داستان این نویسنده جلقی ندارم.
باور کنین بتازگی اونقدر سطح و کیفیت داستان و سن نویسندگان این گونه کس وشعر ها اومده پایین که دیگه جایی برای انتقاد که چه عرض کنم؟حتی خوندنشون وجود نداره، لیاقت فحش دادنم نداری،
از دوستان صاحب تجربه نویسندگی میخوام حضورشونو قطع نکنن.بقول معروف،،،شیر که تو بیشه نیست، جاش رو شغال میگیره!

0 ❤️

399856
2013-09-25 13:10:39 +0330 +0330
NA

بابا اينا همه دروغ ميگن يكم واقع گرا باشيد.من فقط براي خنده ميام خخخخخخخ

0 ❤️

399857
2013-09-25 23:10:05 +0330 +0330

ریدی، دیگه ننویس . . . . . . . . . . .
کله کیری اومدی بگی که نامرد و بی غیرت هستی؟ شاشیدم تو روح و روان و گوش و حلق و بینی تو و شیما و غزال و مهناز و ستاره و خشی و اشی و مشی، دیگه ننویس. بیسواد این چه طرز انشاء نوشتنه؟ ریدم تو قلمت، دیگه ننویس.
یاد این شعر قدیمی افتادم و با کمی تغییر برات می‌نویسم. خاک تو سرت. جلقو دیگه ننویس.

غزال و آرشی رفتند و ریدن
سر ریدن به یکدیگر پریدن
غزال گفتا که ای نامرد موزی
تو می‌خوایی ز من زودتر بگوزی؟

0 ❤️

399858
2013-09-26 09:30:46 +0330 +0330

لامعصب معلوم بود دروغه بچه کونی مجلوق :-D

0 ❤️

399859
2013-09-26 09:31:55 +0330 +0330

لامعصب معلوم بود دروغه بچه کونی مجلوق :-D

0 ❤️

399860
2013-09-26 09:32:47 +0330 +0330

خواهر کسده دروغ گو

0 ❤️

399861
2015-05-25 07:40:36 +0430 +0430

وای ترکیدم از خنده یه حشره رو کردی؟؟؟؟
من خیلی حشره ام=))

0 ❤️

663658
2017-11-30 10:52:17 +0330 +0330
NA

کمتر پورن ببین

0 ❤️

852160
2020-02-29 21:07:11 +0330 +0330

نسلت هنوز منقرض نشده

0 ❤️

883707
2020-05-29 06:47:12 +0430 +0430
NA

کص کش تو اسمت خشایاره دادی داستانتو نامزدت نوشته شیما… بعد آون غزال و آرش و ستاره کیا بودن

0 ❤️Top Bottom