کس پیر اما تنگ (۲)

1399/12/30

...قسمت قبل

سلامی دوباره
من اول چند تا نکته رو بگم در مورد داستان قبلی
خاطره پاک شد پس دوباره گذاشتمش
خیلی گفته بودن که فرشته پیر نیست خودمم قبول دارم اما اسم داستان این بود
در مورد امدن ابم موقع ساک زدن فرشته هم 20 دقیقه طول کشید تا ابم اومد اما درست ننوشته بودمش.
بعضیا گفته بودن افغانم اما با تمام احترامی که برای افغان ها دارم میگم نیستم من کوردم.
توی کلانتری جریمه نوشتن به خاطراین بود که کار به دادگاه نکشه رییس کلانتری گفت میخواین برین دادگاه طول داره پس یه مبلغی به عنوان خسارت بده بهاین اقا که تمام بشه کلمه جریمه اشتباه گفتم به جای خسارت. خودمان یه توافقی کردیم اونجا.
شیر حمام هم 60 تومن خذیدم چون فقط قسمت اصلی گرفت و از این قدیمیا بود نه از این اهرمی جدید ها سر دوش و اینا روش نبود
حالا ادامه خاطره رو میخوام بگم
بعد از بار اولی که ما سکس داشتیم منو فرشته بهم نزدیک تر شدیم هر روز با هم چت میکردیم و گه گاه هم بیرون میرفتیم اما موقعیت جور نمیشد برای سکس تا اینکه یه فکر خوب به سر فرشته زد و گفت که به عنوان معلم زبان درسش بدم (رشته ام زبان انگلیسیه) منم گفتم اوکی. با مادرش که حرف زد موافقت کرد و منم میرفتم درسش میدادم حالا مادرش فکر میکرد ما داریم درس میخوونیم اما زیر میز با هم ور میرفتیم چند بار هم توی شلوار ابم اومد وقتی برام جق میزد که از دفعه بعد کانذوم میزدم که حداقل شلوارم کثیف نشه و ضایع نباشه. این قضیه یه ماه ادامه داشت نا که خیال مادرش از من جمع شد و دیگه میرفت بیرون وقتی من اونجا بودم اما تا بعد 3 4 حلسه ریسک نکردیم و گفتیم شاید مادرش وسط کار برگرده و مارو ببینه.
یه روز که خواستم برم درسش بدم پیام داد هوتن مادرم نیست امروز منم توی کونم عروسی بود سریع وسایل رو جمع کردم ریختم توی یه کوله پشتی و رفتم بیرون 40 دقیقه به ساعتی که باید میرفتم مونده بود پس یه قرص تاخیری خوردم و رفتم خونه مادر بزرگم اونجا هم یه جق زدم و کیرم رو شستم که خیالم راحت باشه. سر ساعت در خانه فرشته بودم و در که زدم خودش در رو باز کرد و رفتیم داخل اونروز یه پیراهن استین بلند تنگ با شلوار مشکی جذب پوشیده بود که کون و سینه هاش رو به بهترین حالت نشان میداد. توی راهرو کیفم رو انداختم دم در و پشت سر فرشته که داشت جلو تر از من میرفت راه افتادم فرشته روسریش رو در اورد، موهای بلند سیاه رنگش تا روی باسنش ریخته بود که من عاشقش بودم.وقتی وارد سالن شدیم برگشت و نگاهم کرد وگفت نمیدونی چقدر دم امروز رو میخواست. خندیدم گفتم منم دلم میخواست زودتر امروز برسه و لبام رو گذاشتم روی لباش لباش مزه توت فرنگی میداد و شروع کرد عقب عقب به سمت کاناپه رفت ولی لبام رو ول نمیکرد وقتی رسیدیم نشست رو کاناپه منبه فرمان اون جلو میرفتم یه 5 دقیقه ای لب گرفتیم و منم دستم رو بردم سمت موهاش توش دست میکشدم نازش میکردم یواش یواش دیدم شل شده و بیخیال لب گرفتن شدم و رفتم سمت گردنش چند تا بوسه که زدم دیدم نه هنوز انگار خوشش نمیاد سریع دست برد سمت کتم و رو به پایین کشیدش که فهمیدم میخواد لخت بشم و این وسط کیرم خودش رو تو قانون نیوتون جا کرد و امد بالا.
منم میخواستم فرشته احساس خوبی داشته باشه توی سکس کتم رو که در اورد من نشستم جلوی پاش و توی صورتش نگاه کردم گفتم دوستت دارم که یه لبخند شیرین زد و گفتم منم دوستت دارم دستم رو بردم سمت دکمه شلوارش و بازش کردم زیپش رو کشیدم پایین ودو طرف شلوارش رو گرفتم که درش بیارم. خودخ فرشته هم یکم از روی مبل پا شد و شلوارش با فشار من تا زانوش اومد پایین از شلوارشو از مچ پاش گرفتم و کامل درش اوردم. یه شرت مشکی طوری پوشیده بود که زیبایی بدنش رو صد برابر میکرد خودش دست انداخت و پیرهنش رو در اورد سوتینش هم ست شرتش بود پوست سفیدش کنار اون ست مشکی کیر هرکسی رو راست میکرد چه برسه به منی که از قبل راست کرده بودم حس کردم یکم شرتم خیس شده یکم ترشح قبل از سکس بود اهمیت ندادم و شروع کردم از همون پای راستش بوسیدن رو به بالا ساق پاش رو رد کردم و از روی رونش بوس میکردم تا رسیدم به اون بهشت خیس اولین بوسه رو که به کسش زدم لبم خیس شد حتی شرتش هم خیس بود همین طور ادامه میدادم که فرشته پاهاش رو دور سرم قفل کرد و گفت بسه درش بیار با دندون شرتش رو گرفتم کشیدم پایین شرتش یه بوی عالی ای میداد که ادم رو دیوونه میکرد. وقتی شرتش به زانوش رسید نگاه کردم و کسش رو دیدم تپل و خیس بود منم سرم رو از زیر شرتش رد کردم و شروع کردم خوردن کسش وقتی زبون میکشیدم یکم لای کسش باز میشد و اون قسمت صورتیش از بین لبه های تیره اش معلوم میشد. یکم ادامه دادم که فرشته اروم گفت بسه هوتن بسه نوبت منه. من اومدم سرم رو بکشم عقب گیر کرد به شرتش گفتم انگار قسمت نیست بس کنم که خندید و گفت وایسا . خم شد شرتش رو از پاش در بیاره که سینه هاش نزدیک صورتم شد و بازم بوی ادکلنش بهم خورد این بار عطر سانتیاگو زده بود و با بوی صابونش قاطی شده بود همون جا یه بوس از بالای سینه اش کردم یه نفس عمیق کشید و شرتش رو گذاشت روی میز گفت پاشو نوت توعه لخت بشی و دستش رو برد سمت دکمه های پیراهنم دونه دونه بازش کرد. دو طرف زیر پیراهنم رو پرفت و کشیدش بالا همزمان هم پیراهنم باهاش دراومد کمربندم رو باز کردم و خودش شرت و شلوارم رو باهم در اوردن من سرپا بودم که نشست جلوی پاهام و و یه دست به کیر شقم کشید گفت تمیزه بخورمش؟ گفتم اره نیم ساعت پیش شستمش . زبونش رو در اورد از ته کیرم تا بالاش رو یه لیس زد و بعدش تا نصفه کردش توی دهنش اروم اروم مک میزد و سرش رو عقب جلو میکرد و همزمان با خایه هام بازی میکرد. به غیر از دفعه قبل که فرشته برام ساک زده بود کسی برام این کار رو نکرده بود و تجربه ای نداشتم اما بهترین حس دنیا بود. دستم رو گذاشتم پشت سرش و با حرکت دستم مجبورش میکردم کیرم رو بیشتر توی دهنش فرو میکردم. 5 6 دقیقه بعد گفتم فرشته سرش رو کشید عقب و نگاهم کرد اما کیرم هم چنان توی دهنش بود گفتم بسه عزیزمکیرم رو یه بار دیگه کرد توش دهنش و لباش رو محکم دور کیرم بست و یه مک محکم زد و از دهنش کشیدش بیرون با دستاش گرفتش و یکم مالیدش و یه گاز ارام از سرش زد. یکم درد داشت اما واقعا لذت بخش بود.گفتم روی مبل انجامش بدیم؟ گفت نه بریم توی اتاق. کمکش کردم بلند بشه زانو هاش خشک شده بود بلند که شد محکم بغلش کردم خودش رو محکم چسبوند بهم طوری که کیرم رفت بین پاهاش جدا که شدیم خواست بره طرف اتاق دستش رو گرفتم و گفتم کجا؟ تا خواست جواب بده یه دستم رو گذاشتم پشت گردنش و اون یکی دستم رو اداختم پشت زانو هاش و بلندش کردم (بهم میگن این کیسه سیب زمینی بردار میگم نمیتانم اما فرشته رو عین متکا بلند کردم کیر شق و عشق معجزه میکنه). راه افتادم سمت اتاقش فرشته گفت اذیت نمیشی؟ گفتم نه عمرم فرشته دستشو انداخت دور گردنم و لبش رو اورد جلو منم یکم مکث کردم هرچی بود کیرم الان از دهنش در اومده بود اما گفتم مهم نیست و یه لب جانانه ازش گرفتم به در اتاق که رسیدیم به پهلو شدم و رفتیم تو. اتاقش هم بوی عطر و ادکلن میداد اتاقش یکم سرد بود اما من داغ کرده بودم و برام مهم نبود رفتم سمت تختش و اروم گذاشتمش روی تخت رفتم عقب و یکم نگاهش کردم واقعا صحنه تماشایی بود سوتینش با بقیه بدن لختش یه تضاد قشنگی درست کرده بود یکم که نگاهش کردم گفت انقدر وایسادی دوباره خوابید نگاه کردم دیدم راست میگه رفتم سمتش و کنارش دراز کشیدم (تختش یک نفره بود و کامل بهم چسبیده بودیم) یه لب ازش گرفتم و دستم رو بردم سمت سوتینش از زیر سوتینش دستم رو زدم به نوک سینه هاش و یه لب دیگه گرفتم و سوتینش رو زدم بالا سینه هاش واقعا قشنگ بود سرم رو بردم سمت سینه راستش وکردمش توی دهنم یکم تلخ بود معلوم بود عطرش رو مستقیم زده روی پوستش اما مهم نبود کیرم کنار رونش بود و همزمان که سینه اش رو میخوردم کیرمم به پاهاش میمالیدم. با یه دستم هم گاهی اون یکی سینه اش رو میمالیدم گاهی هم به کسش دست میزدم بعد از دو سه دقیقه کیرم دوباره راست راست شد و به پاش فشار میاورد دستش رو گذاشت روی سرم و گفت هوتن بکن توش میخوام ارضام کنی.گفتم کاندوم کجا گذاشتی گفت توی اون کشو یکی رو برداشتم و کشیدم سر کیرم. میخواستم یه پوزیشن رو امتحان کنم که توش هر دو به بغل میخوابن و مرد از پشت کیرش رو میکنه توی کسه زنه. گفتم به بغل بخواب پاهات رو هم یکم از هم باز کن اما یکم اشتباه بود پوزیشنش برای همین خودم کمکش کردم بعد پشتش دراز کشیدم یه دستم رو از زیر بدنش رد کردم و گذاشتم روی سینه اش با اون یکی دستم کیرم رو گذاشتم جلو کسش و یه فشار دادم سرش که رفت تو با همون دستم پاهاش رو راهنمایی کردم و بستم و شروع کردم تلمبه زدن کسش تنگ و گرم و خیس بود. دست ازادم رو رسوندم به کسش و با چوچولش بازی میکردم. به خاطر کون بزرگش فقط یک سوم بالای کیرم میرفت توش کسش اما چون پاهاش بسته بود انگار کل کیرم توش کسش بود. زیاد حال نمیداد (پوزیشنش عالیه اما برای کسی که 25 سانت کیر داره نه منه 18 سانتی) بیشتر لاپایی بود تا کس کردن برای همین کیرم رو کشیدم بیرون و به پشت دراز کشیدم گفتم بیا روش. کیرم و که نگاه کردم باورم نمیشد کله کاندومه با ترشحات کسش خیس شده بود فرشته یه تکون خورد و بلند شد و پاهاش رو گذاشت دو طرف بدنم و کسش رو روی کیرم میزون کرد منم از زیر گذاشتمش وسط چاک کسش و فرشته بدنش رو اورد پایین و کیرم کامل رفت تومنم دستاش رو گرفتم و حالت یه تکیه گاه شد براش و شروع کرد به بالا و پایین رفتن. یکم گه گذشت تعادلش بیشتر شد و دستام رو ول کرد منم سینه هاش رو گرفتم و فشار دادم یکم که گذشت با یکی از دستام گردنش رو گرفتم و اوردم پیین و یه لب دیگه ازش گرفتم بدنش یکم اومد بالا و کیرم کامل خم شد رو به شکمم دردش واقعا زیاد بود طوری که حس کردم الان میشکنه برای همین هولش دادم رو به عقب. دو سه دقیقه بعدش فرشته شروع کرد تند تر بالا پایین کردن و یه دفعه بدنش شروع کرد لرزیدن یه نفس عمیق کشید و با یه ناله دادش بیرون احساس کردم روی شکمم خیس شده و وقتی نگاه کردم دیدم اره یکم ترشح زده روی شکمم فرشته دیگه نا نداشت کاری کنه برای همین همونطور که کیرم توی کسش بود دستم رو گذاشتم پشت گردنش و خودم بلند شدم و رفتم بالا پاهاش رو دراز کردم و شروع کردم به تلمبه زدن کسش کامل خیس بود برای همین خیلی بهم حال نمیداد اما چاره ای نبود یکم که ادامه دادم ابم داشت میومد گفتم داره میاد. خیلی ارام گفت باشه و ابم ریخت توی کاندوم واقعا اون لحظه حس کردم اب از تمام اعضای بدنم داره میاد توی کیرم و میزنه بیرون 12 13 ثانیه طول کشید که کامل تمام بشه. کیرم و در اوردم و کنار فرشته دراز کشیدم بدن جفتمان خیس عرق بود اتاق هم سرد بود اما گرمای بدنش برام از هزار تا بخاری بهتر بود یه لب دیگه ازش گرفتم چرخید رو به من و محکم بغلم کرد و من گه گاه ازش لب میگرفتم یا پیشونیش رو میبوسیدم توی همون حالت اون هم چشاش رو بسته بود و گه گاه با صدایی که از ته چاه در میومد میگفت دوستت دارم. نیم ساعتی طول کشید تا دیگه بیخیال شدیم گفت هوتن برو خودت رو تمیز کن منم رفتم توی دستشویی شکم و کیرم رو شستم و اومد بیرون دیدم سوتینش رو هم در اورده و لخت لخت داره میگرده گفت بشین تا یکم میوه بیارم بخوریم منم روی مبل نشستم هنوز کیرم خواب بود اما یه بار دیگه دلم میخواد بکنمش. میوه رو اورد و گذاشت روی میز و کنارم نشست گفتم مادرت کی میاد؟ گفت رفته خونه داداشم تا ساعت 8 نمیاد. ساعت رو نگاه کردم شیشو نیم بود گفتم خب من نیم ساعت دیگه میرم گفت باشه (خواستم برم خانه به یادش جق بزنم بعدا). با چشام داشتم میخوردمش کیرم هم یکم راست شده بود اما نه کامل یکم که میوه خوردیم یه بار دیگه لب گرفتم و خواستم بلند بشم لباسام رو بپوشم که گفت وایسا و دوباره نشست روی کیرم با اولین برخورد کسش به کیرم دوباره راست شد اثر قرصه رفته بود و گفت بذارش تو کسم. گفتم خب وایسا کاندوم بیارم گفت نمیخواد خواستی بیای بگو بلند میشم. منم دوباره کیرم رو روی کسش تنظیم کردم و با پایین امدن بدن فرشته کیرم تا ته رفت توی کسش. با دستشاش پشتی مبل رو گرفته بود و بالا پایین میرفت منم دستم رو گذاشته بودم روی کونش و کونش رو میمالیدم بعد یکم کرم گرفتم و انگشتم رو کردم توی سوراخ کونش (بار قبلم گفتم یکم گشاد بود انگار با خیار و اینا به کونش هم حال داده بود). بعد از 10 دقیقه حس کردم ابم داره میاد گفتم فرشته داره میاد. بلند شد و دوباره جلوم زانو زد و اما اینار جای اینکه برام بخورش شروع کرد برام جق زدن مهو نگاه کردن به حرکاتش بودم که کیرم شروع کرد نبض زدن سریع با ی دست شرتش رو از روی میز برداشت و گرفت جلوی کیرم و با اون یکی دست هنوز با کیرم ور میرفت ابم با فشار ریخ توی شرتش و یکمش هم ریخت روی کیرم. وقتی شرتش رو برداشت یه نگاه به کیرم کرد و سرش رو گذاشت توی دهنش یکم مک زد و اب توی کیرم رو کامل کشید بیرون چند ثانیه توی دهنش نگه داشت و بعد تفش کرد توی شرتش. بلند شد چند تا دستمال کاغذی اورد و کیرم رو تمیز کردو شروع کرد لباس پوشیدن منم نگاهش میکردم صحنه واقعا قشنگی بود. وقتی کارش تمام شد نگاه ساعت کردم دیدم شده 7 تمام سریع لباس پوشیدم و یه بوس از پیشونیش کردم دیگه واقعا نمیتونستم ازش لب بگیرم اب کیرم رو کیرده بود توی دهنش واقعا حالم بد میشد لب بگیرم یه بار دیگه بغلش کردم وقتی توی بغلم بود این بار گفتم عاشقتم فرشته واقعا عاشقتم. فرشته هم منو محکم تر بغل کرد و گفت منم عاشقتم. خیلی حس خوبیه که اینو بهت بگن واقعا شاد بودم و رفتم طرف در کوله پشتیم رو برداشتم و زدم بیرون.

دوستان ببخشید طولانی شد اما میخواستم تک تک جزییات رو بگم. غلط املایی هارو هم به بزرگی خودتون ببخشید. اگه دوست داشتین دفعه دیگه خاطره وقتی از کون کردمش رو میگم.

نوشته: هوتن


👍 6
👎 4
38201 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

798502
2021-03-21 02:57:34 +0330 +0330

کصکش کجاش پیره عاخه؟؟
تو خودت الان کون محسوب میشی
بعد به اون دختر تو ی اوج سن شهوت میگی پیر کون بچه؟؟؟

2 ❤️

798683
2021-03-22 05:36:36 +0430 +0430

رفتم قسمت اول رو خوندم بعدش اومدم اینجا.
کرونا اسفندماه 98 تازه شروع شد. تو این مدت چطوری ارشد قبول شدی، از همون اول پایان نامه نوشتی، تا 15 مهر دفاع هم کردی، بماند.
چطور فوق لیسانسی هستی که شورت توری رو “طوری” و محو رو “محو” مینویسی.بعدش هم میگی به بزرگی خودتون ببخشید!؟
به بزرگی کجامون!؟
راستی نمیفهمم چرا با لهجه مینویسید بعضی هاتون!؟

0 ❤️

798791
2021-03-22 20:13:54 +0430 +0430

داستان باحالیه اگ بقیشم باحاله بنویس

0 ❤️

798955
2021-03-23 23:35:35 +0430 +0430

بهتر بود ادامه ندی چون تکرار مکررات واقعا خسته کنندهس.لطفا دیگه ننویس.

0 ❤️