کص و کون خانوم دکتر

  خب خب خب این شما و داستانِ دیگری از سلطان گاییدن کص و کون😁
  میدونم رو مختونم😁
  زیادم غر بزنید اسممو میذارم سلطانِ تو مخیِ شهوانیون😁


  عرضم به خدمتتون که یه روز حالم خیلی بد بود فکرکنم از جنده ای که چندروز پیش گاییده بودم سرماخوردگی گرفتم بهرحال تب و لرز داشتم شدید. ماشین روشن کردم و با بدبختی خودمو رسوندم بیمارستان، رفتم بخش پذیرش دفترچمو دادم و نوبت گرفتم بعد از نیم ساعت نوبتم شد رفتم تو اتاق واااااو این دکتره یه حوری؟ چه کصی بود لامصب، اصلا مریضیم یادم رفت اگه قانون نبود همونجا میپریدم روش و خشک خشک میکردمش، صدام کرد گفت بشینید، اوووف لامصب صداشم سکسی بود، خلاصه نشستم جلوش رو صندلی گفت مشکلتون چیه گفتم سرماخوردم فکرکنم، گفت دهنتو باز کن یه چوب بستنی کرد تو دهنم کم مونده بود بالا بیارم ، گفت علائم سرماخوردگی داری این داروها رو مینویسم بگیر استفاده کن. گفتم فکرکنم خوب شدم خانوم دکتر، با تعجب نگام کرد گفت خوب شدی؟ هنو دارو مصرف نکرده؟؟ گفتم فکر کنم دستای شما شفابخشه، با لحنِ شوخی گفتم انرژی درمانی کردی خانوم دکتر؟ یه نیشخند ریز زد و گفت نمک نریز( من هم خوش استلیم به دلیل باشگاه رفتن و هم خوش قیافم،، لازمه بگم باور ندارید به یه ورش یا نگم😁) گفتم نه جدی جدی خوب شدم اخه دکترِ پرانرژی ای مثلِ شما ویزیتم کرد بازم خندید گفت نظر لطفتونه گفتم نظر دلمه
  هیچی نگفت منم تو دلم گفتم زیاده روی کردی باو
  گفتم با اجازتون پس من مرخصم دیگه؟ با کنایه گفت بله دیگه دستام شفا دادتون، اون لحظه نفهمیدم داره نخ میده یا تیکه بارم کرده خلاصه اومدم بیرون و رفتم داروخونه به هوای گرفتنِ دارو
  دو سه شب ازین ماجرا میگذشت فکرش از سرم بیرون نمیرفت باید مخشو میزدم هرجوری شده، یه شب دوباره رفتم همون بیمارستان ، پذیرش شدم و رفتم تو اتاق، به محضی که منو دید شناخت که باورش برا خودمم سخت بود قبل ازینکه من چیزی بگم گفت مگه خوب نشدی؟ گفتم چرا اون مشکلم حل شد الان یه مشکل دیگه دارم پرسید چیشده ؟ رفتم نشستم روبروش رو صندلی گفتم نمیدونم ولی حالم خوب نیست، این ماسماسکشو گذاشت رو سینم گفت چندتا نفس عمیق بکش، دوباره گذاشت رو کمرم و همون جمله رو گفت، منم مو به مو انجام میدادم، یه چندرقم معاینه کرد و گفت ظاهرا که خوب به نظر میای، گفتم فکرکنم حال روحیم خوب نباشه با لبخند پرسید چطور مگه عاشق شدی نکنه؟ گفتم راستشو بخوایید ازون روزی که از مطبِ شما رفتم حال جسمیم خوب شد و حال روحیم خراب، گفت جدی که نمیگی؟ منم دیگه باید مخشو میزدم گفتم هیچوقت مثل الان جدی نبودم ، برگشت گفت این بینِ دکتر و بیمار زیاد اتفاق میوفته که بیمار نسبت به دکترش احساس عاطفی پیدا میکنه شمام چندروز دیگه فراموش میکنی، منم که تو کتم نمیرفت این حرفا( عاشق نشده بودم باوو میخواستم بکنمش) گفتم برا من عادی نیست اگه میشه شمارتون رو داشتع باشم گفت شماره چرا گفتم نیاز دارم یه مدت با دکترم دردودل کنم قول میدم مزاحمتون نشم و هروقت که بخوایید دیگه زنگ نمیزنم، شمارشو داد و از مطب زدم بیرون با حسِ پیروزی
  فرداش پیام دادنمون شروع شد، خلاصش میکنم چندشب پیام و بعدش تماس و بعدش قرارِ کافی‌شاپ و دور دور و خرید و غیره
  این خانوم دکتر حسابی وابسته من شد
  یه روز قرار گذاشتم بیارمش خونه خودم
  اومد و همینکه داخل شد بدونه مقدمه لبمون گره خورد تو لب هم
  دستمو انداختم زیر کونش بلندش کردم و لبازی میکردیم اوم اوم لب میگرفتیم و تو کیف بودیم من شدیدا حس پیروزی داشتم این بارم اونی که چشممو گرفته بود به سکس ختمش میکردم، بردمش تو اتاق گذاشتمش رو تخت لباساشو درآوردم خودمم لخت شدم خوابیدم روش، شروع کردیم به عشق بازی و لب و گردن خوردن سینه های گندشو میکردم تو دهنم اونم اه و ناله میکرد تا میتونستم خوردمش رفتم پایین با انگشتم کصشو بازی دادم صدای ناله هاش بیشتر شد، با یه دستم چوچولشو میمالیدم و با دستِ دیگم پستونشو تو مشتم فشار میدادم، حسابی کصش خیس شده بود و له له کیرمو میزد، رفتم جلوش نشستم اونم نشست جلوم سینمو میمالید و از بدنِ ورزشکاریم تعریف میکرد عاشق عضله‌هام شده بود هی میمالید دستشو گرفتم گذاشتم رو کیرم یکم برام مالید با نگاهم بهش اشاره کرده بخوره واسم اونم رفت پایین شروع کرد به ساک زدن، چقدر حرفه ای ساک میزد خانوم دکتر، منم نالم شروع شد گفتم بخواب وقتشه، خوابوندمش پاشو دادم بالا سرکیرمو گذاشتم رو سوراخ کصش و هل دادم تو ، اااخخخ این کصش آتیش بود دااااغه دااااغ، با یه ریتم آروم تو کصش تلمبه میزدم و اونم لباشو گاز میگرفت اوممم عقبب جلووو ارووم عقبب جلوو چندقه با همین ریتم کردمش که خودش گفت جرم بده، اینو که گفت از پهلوش گرفتم سرعت تلمبه زدنمو زیاد کردم عقببب محکمم جلوو عقبب محکممم جلووو اوففف اوففف کیر کلفتم تا ته میرفت تو کصش و میومد بیرون عقبب جلوو اوووففف، صدای گاییده شدنش اتاقو پر کرده بود ناله میکرد و منم بی رحم فقط میکردمش اوفف تو اوج شهوت بودیم که ارضا شد کصش سرعت تلمبه زدنمو کم و کمتر کردم، اروم که شد گفتم نوبت کونته دکتر جون مخالفت نکرد و برگشت قمبل کرد، رفتم پشتش سوراخش اونقدی تنگ نبود که بخوام مقدمه چینی کنم و با انگشت بازش کنم، سر کیرمو فرو کردم تو کونش یه آخِ کوچولو گفت توجه نکردم کیرمو هل دادم توش اوفففف عاشق اینم که بعدِ کص،کونش طرف مقالبمو بی نسیب نزارم، خلاصه تا خایع تو کونش کرده بودم از کمرش گرفتم خیلی محکمممم شروع کردم به تلمبه زدن اوووفف یادم میوفتع کیرم سبخ میشه دوباره، سفت میکردمش و اونم داد میزد و از درد به خودش میپیچید، مثل وحشیا میکردمش اوفف عقبب جلوووو تخمام شاپ شاپ میخورد به کصش صدا میداد چندقه وحشی‌طور گاییدمش ابم اومد خالی کردم تو کونش، کیرمو تو کونش نگه‌داشتم تا اخرین قطره ابم خالی شد تو کونش.پایان
  نوشته: سلطان گاییدن کص و کون

 • 7

 • 76
 • نظرات:
  •   .سامان.
  • 3 هفته،4 روز
   • 49

  • اسمت رو بذار سلطان به تخمیِ شهوانیون، چون به تخم هیچ کدوم نیستی. (biggrin)


  •   L(G)BT_LIFE
  • 3 هفته،4 روز
   • 15

  • ینی کییییرم تووو این داوری (dash)


  •   boyboy36
  • 3 هفته،4 روز
   • 17

  • خودت و داستانت به یه ورش. (biggrin)


  •   toolejen
  • 3 هفته،4 روز
   • 26

  • سلطان اینو بدون، همه دامپزشکا عاشق حیوونا هستند،ففط برای تو تنها نیست،


  •   Ado_Den_Haag
  • 3 هفته،4 روز
   • 27

  • اصل ماجرا:شمارشو گرفتی تا بهش درخواست سکس بدی بعد از درخواست رفتی خونش متأسفانه شوهرش اونجا بودو تورو خشک خشک گایید بعد تو رو لخت مادرزاد تو خیابون ول کرد تو هم از ترس پشت ماشینا قایم میشدی.


  •   شاه ایکس
  • 3 هفته،4 روز
   • 33

  • اصل ماجرا: کپک اوقلی از گوسفنداش مریضی میگیره میاد شهر میره بیمارستان میبینه دکتر زنه گیر میده بیماری من عشق شماست !! ایشونم میگه اتاق عمل خالیه لخت شو برو بخواب رو تخت تا بیام!! وقتی میره یهو در باز میشه کارگرای نظافتچی بیمارستان میان داخل میگن رئیس بیمارستان دستور داده روت عمل تغییر گرایش انجام بدیم!! خلاصه زیر اون چراغ معروف اطاق عمل به مدت هشت ساعت چنان کونش میزارن که از فرداش هر مردی میدیده عاشقش میشده!پایان!! (biggrin)


  •   .Ambivalence
  • 3 هفته،4 روز
   • 15

  • اوه...چقدر تو خودتو عدد خاصی حساب کردی !
   اخه بی نسیب؟!
   بعد از کل ب اصطلاح داستانت داشت جقی بودنت تراوش میکرد...
   اینکه ب خیال خودت خانم دکتر کردی که بگی مثلا خیلی شاخی هم نشونه ی کمبود دار بودنته..
   واقعا چندش و ترحم برانگیز بود


  •   chiiman
  • 3 هفته،4 روز
   • 12

  • سلطان گوه خور شهوانی :|


  •   Meisam65
  • 3 هفته،4 روز
   • 11

  • اصل ماجرارو جوری میزاشتین با پایان باز.باز اندازه تمام سوراخاش که یک به یک فتح شدن توسط شهوانیون


  •   Gozaran
  • 3 هفته،4 روز
   • 14

  • من دارم سعی میکنم باور کنم
   دوستان شما هم سعی کنید
   هرکس موفق شد اعلام کنه
   البته من تونستم به صورت مشروط تابخش شماره دادن رو باور کنم
   به شرطی که جای خانوم دکتر یک آمپولزن مرد قرار بدم
   !!!!!


  •   ronin555
  • 3 هفته،4 روز
   • 13

  • دفترچه بیمه داری کثافت مرفه بی درد؛اومدی بگی حتمأ بیمه تکمیلی هم داری جنایتکار؛یجای داستان گفتی ماسماسک کرد پشتت نگفتی کجات شیطووون....!!!


  •   Alouche
  • 3 هفته،4 روز
   • 14

  • امشب یه اقایی واسم پیام گذاشت ک..س نگو جنده داستان خون!!!!!اصن هرکار میکنم حس خوندنم نمیااااد تاثیر گذاشت حرف بی ادبانش روم!بیشعور گاو بمیری ایشالااا


  •   saeedno15
  • 3 هفته،4 روز
   • 13

  • تو سلطان توهم و جقی پلشت, این همه آدم درست حسابی ریخته اطرافش, بخواد کس بده میره به دکتر میده نه به توی کله کیری.
   عاقبت یه دستی نوشتن میشه همین.


  •   HYPERMAN98
  • 3 هفته،4 روز
   • 12

  • اسفند دود های سر چهارراه هم اینجوری پا نمیدن


   سیکلایک کردمتتتت


  •   Alouche
  • 3 هفته،4 روز
   • 7

  • الان لایکاتون تاییدیه هست یا همدردی


  •   خوشگلخانم
  • 3 هفته،4 روز
   • 10

  • شلطان شخم


  •   _hamid_70
  • 3 هفته،4 روز
   • 9

  • همین که استایلت رو دیدم گفتم یکی از جقی های شهوانی که توهم زده تو کمرش


  •   mamh7030
  • 3 هفته،4 روز
   • 10

  • طرف جنده بوده تو خیال کردی دکتره


  •   armin64i
  • 3 هفته،4 روز
   • 6

  • امشب داستاتها تخمی تخیلی شـده تو روحتون هـی (dash)


  •   armin64i
  • 3 هفته،4 روز
   • 7

  • داستانهای جدید واقعا مزخرف شدن مدتیه دارم از تو آرشیو داستانهای هفت هشت سال پیش رو میخونم خیلی بهتر بودن


  •   051moji
  • 3 هفته،4 روز
   • 5

  • سلطان جغ.عوارض جغ بی رویه.


  •   ARAD_SM
  • 3 هفته،4 روز
   • 5

  • بااجازه کس کص کون کیون ننت


  •   sixhot69
  • 3 هفته،4 روز
   • 4

  • شاه ایکس یعنی دهنت سرویس (rolling)


  •   sixhot69
  • 3 هفته،4 روز
   • 7

  • با این که خوب نوشتی ولی کیرم دهنت ادم اینقدراز خودش تعریف نمیکنه. یهو دیدی کیردارای شهوانی اومدن خواستگاریت بعد سلطان کون شدیااا .نکن اینکارارو


  •   hot_top_boy
  • 3 هفته،4 روز
   • 10

  • کیرِ خرِ اسبِ آبی تو کونت (cool)


  •   داریوشم
  • 3 هفته،4 روز
   • 10

  • یه تخمی-تخیلی دیگه...والا ما قدیما به چیز دیگه میگفتیم سلطان!


  •   Moh3ntnh
  • 3 هفته،4 روز
   • 9

  • با این تعریفی که از خودت کردی بیشتر میخوره کون باشی تا سلطان کوس و کون ولی به هر حال کیر منم نیستی


  •   خروسجنگی
  • 3 هفته،4 روز
   • 5

  • ومعجل فرجهم یا خدا خودت ظهور کن از پیغمبرات کاری برا نمیاد واسه این جماعت کس خل


  •   ahmad.mostofi
  • 3 هفته،4 روز
   • 7

  • بچه کونی مزخرف ... سگ کی باشی تو بچه کونی؟ سلطان کیرمم نیستی سیکتر کن بچه پررو مادرتو با داستانت و مثلا اخلاق شوخت گاییدم حرومزاده کوسکش


  •   Esfandiar49
  • 3 هفته،4 روز
   • 9

  • خبرخاصی هست و ما بیخبر هستیم ؟
   خانم دکترا ،چرا برا من ، گوشه ی ممه رو نشون نمیدن ؟
   چرا به عده ای خاص ، عقب جلو رو به سیخ میدن؟
   (( پ.ن برا خانم دکترا ))
   به یک تا سه عدد خانم دکترشاه کس ، مطلقه یا بیوه ،(25 تا 55) ، اهل تهران ، اینجا نیست یه شب بیام خونش ، یه حال بده بهم؟
   گناه دالم بوخودا :|


  •   saeed7989
  • 3 هفته،4 روز
   • 12

  • تا همونجا که دکی ماس ماسکشو گذاشت در کونت خوندم


  •   Esfandiar49
  • 3 هفته،4 روز
   • 8

  • ننویس دیگه جناب جقی زاده .
   .
   نمودی مارا با کرسی اشعار بی سر و ته ت رو ....
   .
   کمتر موقع جق با گلنار ، فاز بگیر ، برات ضرر داره . این دیس لایک رو هم شبا بزار توی تونل کی...ونت


  •   Mosi.jan
  • 3 هفته،4 روز
   • 7

  • کس کش‌مگه داری کمبت بازی میکنی هی عقب جلو عقب جلو
   کیرمتو داستانت که سرو ته هم نداشت چه برسه محتوا
   سرو ته سایت تو کونت


  •   Sepehr_2000
  • 3 هفته،4 روز
   • 9

  • پورنای قبل از تو سوتفاهم بود


  •   Excalibur61
  • 3 هفته،4 روز
   • 8

  • سلطان باید عرض کنم که متاسفانه رو کیرمم نیستی، چه برسه به مخم
   ننویس شُل ناموس (erection)


  •   Ali7719
  • 3 هفته،4 روز
   • 7

  • سلطان کس کون ? (جقی) اگه بعد سکس سرما خوردی حتما تست ایدز بده یکی از علائم اولیشه


  •   sexybala
  • 3 هفته،4 روز
   • 8

  • کوس گفتی ای کوس گفتی مثل یک کسخول گفتی.


  •   arsh2452
  • 3 هفته،4 روز
   • 13

  • غلط املایی داشتی و غلط زیادی کردی که این متن کیری رو جای داستان گذاشتی !
   دکتری که به تو کسمغز بده باید رید تو مهر نظام پزشکیش ! الان ایکاروس میاد یه نامه به وزارت بهداشت مینویسه هم تو رو هم اون دکتر مردی که کونت گذاشت رو با هم از خایه اویزون میکنند سر در دروازه شهرتون !
   5 خط اخر کسشعرت رو بخون بعد شب بیا باغ بالا ،سلطان!
   طرف مقالبمو بی نسیب نزارم ؟؟؟ منظورت رو از این جمله بگو !
   کیره سلطان علی پروین تو کونت (biggrin)


  •   kokarostam
  • 3 هفته،4 روز
   • 17

  • اوووفففف


   *صد بار گفتی اووفففف، عقبببب محکمممم جلوووو عقبببب... انگار لکنت زبان داری، دوای لکنتت اینه که آب اوج بچه‌های شهوانی که همسن خودت یا بالاتر از سن تو هستند را سه بار در روز هووورررت بکشی بخوری. در اینکه روی مـُخ هستی شک نداشته باش ولی میدونی که کسانی که روی مـُخ هستند را دوست داریم که هم روی مخ باشند و هم روی تخم. میذاریمت روی تخممون. شاشیدم روی عضله‌هات. حالا از شوخی که بگذریم باید بگم داستان طنزت جالب نبود. چون بچه جقی هستی و سن و سالت کمه، نمیدونی سکس چیه و کـُس به کدوم اندام جنسی زن گفته میشه. بزرگ بشی یاد میگیری، فعلا جق بزن و بذار بچه‌های محل یادت بدهند.


   شنیدم کونِ خود دادی به گایش
   حذر کن این همه آن را نسایش
   چه خالی‌ها که بستی بین اغیار
   شدی انگل ولی اهل نمایش


   ها کـُ‌کا


  •   ایکاروس
  • 3 هفته،4 روز
   • 14

  • اول از همه یه نامه به وزارت بهداشت می نویسم تا اون آقای دکتر نامرد رو دستگیر کنند تا به همراه بیمار مورد نظر تبعید شوند !!!! والا ، مغز پسر مردم خراب شد دیگه ! حتما اینم کار صیهونیست جهانیه !


  •   @آروین
  • 3 هفته،4 روز
   • 6

  • گائیدی خودتو


  •   arash.abi
  • 3 هفته،4 روز
   • 10

  • نکنیمون سلطان گاییش (sick)
   همیشه میگم تو هر داستانی دیدین طرف نوشته اول کسشو کردم بعد ارضا شد، گذاشتم تو کونش اونم کردم بدونید دروغه..
   یه مطلب دگ اینکه، ما تو فامیلای نزدیک چنتا دکتر داریم، با وجود اینکه وضع مالیشونم پایین تر از ماست، همچین قیافه میگیرن، خودشونو بالاتر از ما میدونن،
   یه دکتر مرد میتونه مریضای زنش رو بکنه.. ولی یه دکتر زن هیچوقت با هرگدا گودوری چایی نمیخوره، حالا شمارشم داده بهت (inlove)


  •   emad11362
  • 3 هفته،4 روز
   • 7

  • کمتر جق بزن . تو از اونایی که با توهم فانتزی گلنار بدستی .از اخر کارت به بیمارستان میکشه . البته برای کوری چشم و کمر خراب


  •   dark_woman
  • 3 هفته،4 روز
   • 7

  • کاری به واقعیت وتخیل داسا
   تان ندارم.
   ولی ازادمایی که بخاطر سکس حرف ازاحساس وقلب وعشق واین چیزامیزنن بدم میاد.
   حداقل باخودت وطرف صادق باش بگو من بهت کراش دارم دوست دارم رابطه جنسی روامتحان کنیم.
   دراون صورت یامیگه بروپی کارت یا میگه باشه.حداقل ابرو عاشقا واحساسی هارونمیبرید.


  •   Caboos1
  • 3 هفته،4 روز
   • 12

  • تو چون خودت عقلت سر کیرته فک میکنی مال ما هم اینجوریه که میگی رو مخمونی
   بیشتر میخوره بهت سنبل تو حریم سلطان باشی


  •   عاشقه شهوانی
  • 3 هفته،4 روز
   • 7

  • بابا سلطان بابا مخ زن ،خخخخخخ انشالا ویروس تخمیه رو بگیری دیگه راحت قرنطینه میشی تو بیمارستانو هی مخ بزن کس بکن داستانش بزار وفش بخور خخخخخخخخ


  •   kokarostam
  • 3 هفته،4 روز
   • 17

  • تکمیلی


   راستش خوابیده بودم ولی از اونجایی که روی مخ هستی، یهویی یاد داستانت افتادم و حس کردم که اونجور که باید شعری در خور کون‌نشوری مثل تو نگفتم. دیگه از رخت‌خواب در اومدم و این شعر دوم را سفارشی برای تو سرودم.


   یا برو یک جق بزن یا کون خود را باز کن
   چون شدی سلطانِ کون، کون کونکی آغاز کن
   ای که در خواب و خیال در کون دکتر می‌کنی
   در خیالات خودت با کیر ما پرواز کن


   ها کـُ‌کا


  •   تجربه_های_جدید
  • 3 هفته،4 روز
   • 4

  • خخخخخخ توهم جالبی بود حاجی
   البته تو خارج کشور واقعیت داره
   خخخخخخ


  •   Kiyan726
  • 3 هفته،4 روز
   • 5

  • سلطان کسشر گفتنی تخیلی ??
   یکی ا جنده رو شاید کردی ب اسم دکتر ???


  •   Hunter7508
  • 3 هفته،4 روز
   • 3

  • حالا این که کص گفت ولی من ادم میشناسم به همین هلویی و خوشمزگی کص مخ میکنه،اونم نه دوهزاری،همه در و داف و نوک صورتی و کص صورتی و خلاصه سوپرکوس...بعضیا انرژی مثبت دارن اصن،دخترا میبیننشون کص و کونشون شل میشه


  •   Avvaaa
  • 3 هفته،4 روز
   • 11

  • تخم اعضا شاپ شاپ دهن سلطانمون (biggrin)


  •   hamid30gari
  • 3 هفته،4 روز
   • 16

  • ماشالا پر برکتم هست یدونه میزنی رو دیسلایک ۳ تا میپره بالا.
   دوستان بنظرم این کسکشم مثله بقیه تحریم فحش کنیم،
   معلومه اینم از اوناست که بهش میگی مامانت رو گاییدم میره باهاش جق میزنه.
   خیلی کسشعر میخواستم بهت بگم ولی به تایید کاکا رستم عزیز من میگم.


   یا برو یک جق بزن یا کون خود را باز کن
   چون شدی سلطانِ کون، کون کونکی آغاز کن
   ای که در خواب و خیال در کون دکتر می‌کنی
   در خیالات خودت با کیر ما پرواز کن


                              ها وولا


  •   nasrin1980nn
  • 3 هفته،4 روز
   • 10

  • اون پنج نفری که این داستان رو لایک کردن معرفی کنید به عنوان هدیه برن چین


  •   masih.
  • 3 هفته،4 روز
   • 5

  • خدا حفظت کنه دلاور با این طرز مخ زدنت تو جزو خوبای این مملکتی فقط آب گرم نخوری


  •   تحت-تعقیب80
  • 3 هفته،4 روز
   • 5

  • جدیدا هرکی میره دکتر زیاد ازش ویزیت میگیره میاد میگه دکترو کردم :|


  •   Neshane21
  • 3 هفته،4 روز
   • 5

  • میدونی که رو مخمونی؟؟ ببخشید شما؟ بیرحم نمیگی عاشقت میشم :/


  •   Bopho
  • 3 هفته،4 روز
   • 3

  • جفنگیاتی از یه جغی


  •   amiiir_h
  • 3 هفته،4 روز
   • 7

  • شاپ شاپ؟؟؟؟کصخلی چیزی هستی تو؟؟؟ ب نظر من ک دکترت مرد بوده و اولین بار جوری تو مطب از کون کردتت ک تا چن روز جاش خوب نشده بود دوباره رفتی مطبش اونم باز تورو از کون گایید و گفت دیگ این ورا پیدات نشه ک میدم تموم دکترا و پرستارای بخش بکننت..برو کونتو بده اوبی


  •   Hadi_Hadi_
  • 3 هفته،4 روز
   • 0

  • سلام خانوم های کرجی زنگ بزنن ۲۴ سالمه از کرج
   ۰۹۳۵۶۱۹۶۶۹۸


  •   Shahanshah.kia
  • 3 هفته،4 روز
   • 4

  • سلطان مهمل بافی و کسشعررررررر (dash) (dash)


  •   Alishah62
  • 3 هفته،4 روز
   • 3

  • این همه نوشتی که بهت فحش بدن؟


  •   Rzrz6827
  • 3 هفته،4 روز
   • 3

  • کیرم تو کص ننت ک عقده ای مثل تورو تحویل جامعه داده


  •   Annahita
  • 3 هفته،4 روز
   • 7

  • بیا برو تو کونم بابا (angry)


  •   shah.kossss
  • 3 هفته،4 روز
   • 1

  • جوووووون پس کی کس و کون منو یکی میکنی سلطااااان


  •   Nikolfidas
  • 3 هفته،4 روز
   • 4

  • در اسمون وا شد تو تاپاله بوگندو افتادی پایین سر راهت دکتر حوری بود انقدر هول بود که شماره داد تو هم کردیش، نکنه این اراجیف زیر کون دادنت داری فکر میکنی که بیای بگی بکنی هاااان، هر چی کیر تو ک..س ننت رفته همش حواله مغز زنگ زده


  •   Dr.Jani
  • 3 هفته،4 روز
   • 9

  • داستان واقعی
   منتظر بوده که نوبتش بشه در همین حین یکی انگولکش میکنه اونوقت این مورمورش میشه و خوشش میاد و کونش وخ میسه میره تو رویا و تو تصوراتش میبینه رفته اتاق پزشک و پزشک یه خانومه ، شماره اش رو میگیره و باهاش قرار میذاره وقتی خانوم دکتر میاد خونه ش بهش میگه بخواب ماساژت بدم بعد میبینه که یه چیز داغ رفت لا پاش ؛ قمبل میکنه و از زیر نگاه میکنه ببینه چی بود تازه متوجه میشه که چرا خانوم دکتر اینقدر راحت بهش شماره داد و باهاش قرار گذاشت ؛
   بععععععععله ، خانوم دکتر دوجنسه است با یه کیر کلفت و دراز این هم از خدا خواسته دستهاش رو میذاره زمین و کون رو میده هوا میگه خانوم دکتر تا دسته رو جا کن که تازه پیدات کردم خانوم دکتر هم با استفاده از نظریه اتمی دالتون و به روش فیثاغورس کون سلطان رو جوری جرواجر میکنه که سه روز طول میکشه تا شعبون خیاط جم و جورش کنه تازه بهش گفته که این کون دیگه واسه تو کون نمیشه فقط میتونی باهاش بگوزی اونم فقط گوز با صدای زیر ۲۰ دسیبل و سرعت کمتر از ۵ گره دریایی
   شعبون بهش گفته اگه یه بار دیگه بخوای باهاش جدول مندلیوف رو کنکاش کنی من دیگه کاری از دستم بر نمیاد باید بدیش دست اصغر پالون دوز ،اونم که خودت میدونی دیگه اول با کاه پرش میکنه بعد هم با جووالدوز میفته به حُوارش


  •   _مسعود_فراستی
  • 3 هفته،4 روز
   • 5

  • نزدیک ترین چیز سکسی که دیدی شاید شرت اویزون پسر همسایتون بوده حالا تو گاینده ای اخه جقولی (جقی کوچکی که مدرسه میرود) مادرفاکر


  •   Shahab__sang
  • 3 هفته،4 روز
   • 4

  • کیرهرچی پرسنل مردتوبیمارستان هست توکونت دروغگو جقی.


  •   سدمرتضی
  • 3 هفته،4 روز
   • 4

  • فکر کنم گل کیر حراست افتادی جر واجر شدی توهم زدی


  •   Lucky.man
  • 3 هفته،3 روز
   • 9

  • به کیش شخصیت مبتلا شدی. آرزو بر بچه ها عیب نیست. بکن عمو بکن


  •   mardvahshi
  • 3 هفته،3 روز
   • 6

  • آرزو بر جوانان عیب نیست ولی مطمئن باش با این جلق زدنا و توهم ساختن هیچ پخی نمیشی بچه برو مشقاتو بنویس فردا معلما خشک خشک میذارن کونت


  •   Aliwxz
  • 3 هفته،3 روز
   • 5

  • کص مغز


  •   Farzinx57
  • 3 هفته،3 روز
   • 7

  • راجع به كسشعري كه نوشتي هيچي نميگم،ولي اسمت سلطان گاييدن كس و كون نيست اسم واقعيت سلطان خوابيدن زير اين و اونه


  •   betboy
  • 3 هفته،3 روز
   • 7

  • عادیه هر گوسفندی عاشق دامپزشکش بشه (biggrin) (biggrin)


  •   Tomas39
  • 3 هفته،3 روز
   • 6

  • این کسشره شکی نی.
   ولی تا اونجایی که دوباره رفتی مطب حال کردم به بعدش وارد همون کسشر شدی


  •   saeed.pesar.khob
  • 3 هفته،3 روز
   • 5

  • کیر تمام پزشکان، پرستاران، دامپزشکان و تمامی عزیزانی که در راستای بهبود حال بیمار فعالیت دارن تو کون هفت تا پدرتپدرت
   درضمن کیر کل بیماران کارینا تو لوذت عزیزم


  •   mohammadm58
  • 3 هفته،3 روز
   • 5

  • یعنی چوب توی مخت با داستان شخمیت فقط دوخط خوندم خیلی خیلی مثل خودت بود فکر کنم نگه داشتنت تا کارگراو نگهبانای شیفت بعدی هم اومدن جنسیتت رو عوض کردن (rolling)


  •   Marshaall_Boss
  • 3 هفته،3 روز
   • 7

  • تو دکترتو نگاییدی،تو با این نوشته کیری لایق خودت،دهن خودتو گاییدی کونی زاده...میدونی که دیگه نباید بنوویسی...اگه بنویسی معنیش اینه که تو از جنده های محلتونم جنده تری...لیاقت فحشامو نداری برو....دکمه سیکدیر رو هم بزن


  •   Marshaall_Boss
  • 3 هفته،3 روز
   • 5

  • Dr.jani


   ببخشید ولی دهنت سرویس...ترکیدم از خنده (rolling) (rolling) چه قلم شیوایی داری تو...چرا داستان نمینویسی


  •   ف+پ
  • 3 هفته،3 روز
   • 2

  • سلام ولا چی گذاشتی که ادم چیزی بگه فقط خیلی تو رویا هستی وگناه داری مطمئنم تا الان رنگ کس رو بچشم هم ندیدی چون اگر دیده بودی به مقام والایه بشریت نمی گفتی ((کص)) اخه بی مصرف حتی بچه ها هم میدونن ((کس)) نوشته میشه کس مغز**** (dash)


  •   f.f.life
  • 3 هفته،3 روز
   • 6

  • میبینم که دوستان خوب زدن تیکه پاره ات کردن پس من فقط یه نکته عرض می کنم و بعدش میرم دوباره سراغ ننه ات
   منم دکترم و به عنوان یه پزشک بهت پیشنهاد میکنم شب ها کیر و آبغوره کمتر بخوری چون فشار خون و کونت رو میبره بالا باعث میشه اینجا بیایی کسشر بگی


  •   kir20bisexual
  • 3 هفته،3 روز
   • 2

  • مامانت اون شب مگه مریض نبود؟ عه .... چطور شد پس


  •   آقا_مهنـــدس
  • 3 هفته،3 روز
   • 2

  • اینجاست که میگن کُس نگو دلاور
   کُسشعر اگه مثل کنتور فیوز داشت الان پریده بود
   آخه لامصب چجوری این حجم از کسشعر به مغزت جلقیت خطور میکنه!!!!!


  •   West63
  • 3 هفته،3 روز
   • 2

  • سلام خسته نباشید
   داستانت ن خیلی عالی بود از نظر املایی غلطی نداشت از لحاظ نگارش هم خوب بود ولی یه نکته ای رو فراموش کردی اونجا که گفتی سلطان گاییدن کص و کونی به نظر بنده باید میگفتی سلطان کونی گاییدن کص اضافه گفتی یا اشتباهی از دهنت گوزیدی (erection)


  •   حاج.دولدار
  • 3 هفته،3 روز
   • 3

  • سلطان توهم هم خوبه واست


  •   Amirishere
  • 3 هفته،3 روز
   • 3

  • تو به بیماری به اسم فحش فتیش مبتلا هستی،افراد معروفی مثل ساشا سبحانی،محسن افشانی و خیلیای دیگه هم از این بیماری رنج(=لذت) می برن،با این وصف که از لحاظ گرید بیماری،تو کیر اونام حساب نمیشی!!!
   ماسماسک خانوم دکتر تو محل تولدت،ننویس!!!


  •   God of Sex
  • 3 هفته،3 روز
   • 2

  • اسکول پلشت من خودم پزشکم و مجرد تا حالا نتونستم یه دکتر فلو یا رزیدنت مخ کنم بعد توی کونی گشاد تو هوا زدی و بردی گاییدی (cool)
   کاش اون شب بابات ریخته بودت رو فرش


  •   Hooman.esf.59
  • 3 هفته،3 روز
   • 3

  • سلطان خوردن فحش
   سلطان بیسواد
   سلطان عقده ای
   سلطان کیرمونم نیستی.
   خوبه؟ بسه؟ یا بازم حواله ت کنم؟


  •   adelbozorg
  • 3 هفته،3 روز
   • 1

  • میخوام به زبون خودت بنویسم
   باو این باو یعنی چی مدتیه جاری شده؟؟
   بعدش هم الحمدلله و المنه ظاهرا عزیزان متجقی چند وقتیه از محارم و دختران دانشگاه و دختران فراری و البته بدلیل بیماریه کسمغزی فعلا زدن تو کار خانم دکترها . فقط یه توصیه میکنم حواستون باشه طرف نوامیس حاج آقا ها و آخوندها نروید که با یه فتوا کونتونو بجهت انتفاع عامه مسلمین مباح اعلام خواهند کرد
   دوبار
   باو
   در آخر هم کیرم تو کونت دروغگو


  •   mohammad04
  • 3 هفته،3 روز
   • 3

  • اعتماد به نفس اینو کاکتوس داشت هلو هسته جدا میداد.
   کس کش جنده هاشم اینجوری نمیدن که دکتر به تو داده
   سلطان کس شعر شهوانی بهتره


  •   Unforgivennn
  • 3 هفته،3 روز
   • 0

  • سوپرمنِ بدنساز جقتو بزن کصشر نگو?


  •   arian shiraz boy
  • 3 هفته،3 روز
   • 0

  • کیرم تو ناموست با این داستانت


  •   sohil356
  • 3 هفته،3 روز
   • 0

  • کوس گفتی آی کوس گفتی مثل یه کسخل گفتی (cool) ق (cool)


  •   omidario
  • 3 هفته،3 روز
   • 0

  • عزیزم سلطان گاییده شدن: اون نیروی خدمات بوده آبجی سکینه بوده تو هم چون عقده خانم دکتر گایی داری، داری به ما بنام خانم دکتر قالبش می کنی و الا لول تو همون نیروی خدماته فوق بهیار، خانم دکتر مگه کسشو خر خورده که به تو بده سطلان جان (biggrin) (biggrin) (biggrin)


  •   mrroshak
  • 3 هفته،3 روز
   • 0

  • و کوس شعر دیگری...
   منتظر داستان بعدید با رییس بیمارستانم عنتر خان (biggrin)


  •   Nikolfidas
  • 3 هفته،3 روز
   • 0

  • دیسلایک ۶۵ از من که مادرت به گای سگ بره دیگه اینجا نیای کس دادن ابجی و ننتو تعریف کنی بچه کونی
   خخخخخخخخخخخخ


  •   saman.3
  • 3 هفته،2 روز
   • 0

  • کص نگو دکتر بوده جنده نبوده که جقی جقی جقی خ خ خ


  •   Phoniix
  • 3 هفته،2 روز
   • 0

  • بدبخت بیچاره چی بهت بگم که ارزش فحش دادن رو هم نداری خوار مادرت رو گاییدن که مجبوری این کسشعرا رو تحویل ملت میدی (sick) (erection)


  •   mahara
  • 3 هفته،2 روز
   • 1

  • کیرم تو عضله های کونت.منم عاشق عضله های کونت شدم


  •   kosvakonmekham
  • 3 هفته،2 روز
   • 0

  • کس عمت با این داستان تخمیت


  •   zanbory
  • 1 هفته
   • 0

  • قدیما به کونیا میگفتن بچه پررو .و کسی باهاشون کاری نداشت چون هرچه شاخ بازی درمیاوردن آخر کار باید کون میدادن ..درمورد شماهم دوست عزیز همین مسئله مصداق داره .شماهم ازاون کونیایی هستی که به اکثرا دادی و الانم داری پررو بازی درمیاری و اگرم کسی بهت چیزی نمیگه باین خاطره که تلافیشو سر گاییدن کونت درمیارن
   شما سلطان دادن باش فعلا تا بعدا بچه ها درموردت تصمیم جدیدی بگیرند.


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو