داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

کص و کون خانوم دکتر

1398/11/06

خب خب خب این شما و داستانِ دیگری از سلطان گاییدن کص و کون?
میدونم رو مختونم?
زیادم غر بزنید اسممو میذارم سلطانِ تو مخیِ شهوانیون?

عرضم به خدمتتون که یه روز حالم خیلی بد بود فکرکنم از جنده ای که چندروز پیش گاییده بودم سرماخوردگی گرفتم بهرحال تب و لرز داشتم شدید. ماشین روشن کردم و با بدبختی خودمو رسوندم بیمارستان، رفتم بخش پذیرش دفترچمو دادم و نوبت گرفتم بعد از نیم ساعت نوبتم شد رفتم تو اتاق واااااو این دکتره یه حوری؟ چه کصی بود لامصب، اصلا مریضیم یادم رفت اگه قانون نبود همونجا میپریدم روش و خشک خشک میکردمش، صدام کرد گفت بشینید، اوووف لامصب صداشم سکسی بود، خلاصه نشستم جلوش رو صندلی گفت مشکلتون چیه گفتم سرماخوردم فکرکنم، گفت دهنتو باز کن یه چوب بستنی کرد تو دهنم کم مونده بود بالا بیارم ، گفت علائم سرماخوردگی داری این داروها رو مینویسم بگیر استفاده کن. گفتم فکرکنم خوب شدم خانوم دکتر، با تعجب نگام کرد گفت خوب شدی؟ هنو دارو مصرف نکرده؟؟ گفتم فکر کنم دستای شما شفابخشه، با لحنِ شوخی گفتم انرژی درمانی کردی خانوم دکتر؟ یه نیشخند ریز زد و گفت نمک نریز( من هم خوش استلیم به دلیل باشگاه رفتن و هم خوش قیافم،، لازمه بگم باور ندارید به یه ورش یا نگم?) گفتم نه جدی جدی خوب شدم اخه دکترِ پرانرژی ای مثلِ شما ویزیتم کرد بازم خندید گفت نظر لطفتونه گفتم نظر دلمه
هیچی نگفت منم تو دلم گفتم زیاده روی کردی باو
گفتم با اجازتون پس من مرخصم دیگه؟ با کنایه گفت بله دیگه دستام شفا دادتون، اون لحظه نفهمیدم داره نخ میده یا تیکه بارم کرده خلاصه اومدم بیرون و رفتم داروخونه به هوای گرفتنِ دارو
دو سه شب ازین ماجرا میگذشت فکرش از سرم بیرون نمیرفت باید مخشو میزدم هرجوری شده، یه شب دوباره رفتم همون بیمارستان ، پذیرش شدم و رفتم تو اتاق، به محضی که منو دید شناخت که باورش برا خودمم سخت بود قبل ازینکه من چیزی بگم گفت مگه خوب نشدی؟ گفتم چرا اون مشکلم حل شد الان یه مشکل دیگه دارم پرسید چیشده ؟ رفتم نشستم روبروش رو صندلی گفتم نمیدونم ولی حالم خوب نیست، این ماسماسکشو گذاشت رو سینم گفت چندتا نفس عمیق بکش، دوباره گذاشت رو کمرم و همون جمله رو گفت، منم مو به مو انجام میدادم، یه چندرقم معاینه کرد و گفت ظاهرا که خوب به نظر میای، گفتم فکرکنم حال روحیم خوب نباشه با لبخند پرسید چطور مگه عاشق شدی نکنه؟ گفتم راستشو بخوایید ازون روزی که از مطبِ شما رفتم حال جسمیم خوب شد و حال روحیم خراب، گفت جدی که نمیگی؟ منم دیگه باید مخشو میزدم گفتم هیچوقت مثل الان جدی نبودم ، برگشت گفت این بینِ دکتر و بیمار زیاد اتفاق میوفته که بیمار نسبت به دکترش احساس عاطفی پیدا میکنه شمام چندروز دیگه فراموش میکنی، منم که تو کتم نمیرفت این حرفا( عاشق نشده بودم باوو میخواستم بکنمش) گفتم برا من عادی نیست اگه میشه شمارتون رو داشتع باشم گفت شماره چرا گفتم نیاز دارم یه مدت با دکترم دردودل کنم قول میدم مزاحمتون نشم و هروقت که بخوایید دیگه زنگ نمیزنم، شمارشو داد و از مطب زدم بیرون با حسِ پیروزی
فرداش پیام دادنمون شروع شد، خلاصش میکنم چندشب پیام و بعدش تماس و بعدش قرارِ کافی‌شاپ و دور دور و خرید و غیره
این خانوم دکتر حسابی وابسته من شد
یه روز قرار گذاشتم بیارمش خونه خودم
اومد و همینکه داخل شد بدونه مقدمه لبمون گره خورد تو لب هم
دستمو انداختم زیر کونش بلندش کردم و لبازی میکردیم اوم اوم لب میگرفتیم و تو کیف بودیم من شدیدا حس پیروزی داشتم این بارم اونی که چشممو گرفته بود به سکس ختمش میکردم، بردمش تو اتاق گذاشتمش رو تخت لباساشو درآوردم خودمم لخت شدم خوابیدم روش، شروع کردیم به عشق بازی و لب و گردن خوردن سینه های گندشو میکردم تو دهنم اونم اه و ناله میکرد تا میتونستم خوردمش رفتم پایین با انگشتم کصشو بازی دادم صدای ناله هاش بیشتر شد، با یه دستم چوچولشو میمالیدم و با دستِ دیگم پستونشو تو مشتم فشار میدادم، حسابی کصش خیس شده بود و له له کیرمو میزد، رفتم جلوش نشستم اونم نشست جلوم سینمو میمالید و از بدنِ ورزشکاریم تعریف میکرد عاشق عضله‌هام شده بود هی میمالید دستشو گرفتم گذاشتم رو کیرم یکم برام مالید با نگاهم بهش اشاره کرده بخوره واسم اونم رفت پایین شروع کرد به ساک زدن، چقدر حرفه ای ساک میزد خانوم دکتر، منم نالم شروع شد گفتم بخواب وقتشه، خوابوندمش پاشو دادم بالا سرکیرمو گذاشتم رو سوراخ کصش و هل دادم تو ، اااخخخ این کصش آتیش بود دااااغه دااااغ، با یه ریتم آروم تو کصش تلمبه میزدم و اونم لباشو گاز میگرفت اوممم عقبب جلووو ارووم عقبب جلوو چندقه با همین ریتم کردمش که خودش گفت جرم بده، اینو که گفت از پهلوش گرفتم سرعت تلمبه زدنمو زیاد کردم عقببب محکمم جلوو عقبب محکممم جلووو اوففف اوففف کیر کلفتم تا ته میرفت تو کصش و میومد بیرون عقبب جلوو اوووففف، صدای گاییده شدنش اتاقو پر کرده بود ناله میکرد و منم بی رحم فقط میکردمش اوفف تو اوج شهوت بودیم که ارضا شد کصش سرعت تلمبه زدنمو کم و کمتر کردم، اروم که شد گفتم نوبت کونته دکتر جون مخالفت نکرد و برگشت قمبل کرد، رفتم پشتش سوراخش اونقدی تنگ نبود که بخوام مقدمه چینی کنم و با انگشت بازش کنم، سر کیرمو فرو کردم تو کونش یه آخِ کوچولو گفت توجه نکردم کیرمو هل دادم توش اوفففف عاشق اینم که بعدِ کص،کونش طرف مقالبمو بی نسیب نزارم، خلاصه تا خایع تو کونش کرده بودم از کمرش گرفتم خیلی محکمممم شروع کردم به تلمبه زدن اوووفف یادم میوفتع کیرم سبخ میشه دوباره، سفت میکردمش و اونم داد میزد و از درد به خودش میپیچید، مثل وحشیا میکردمش اوفف عقبب جلوووو تخمام شاپ شاپ میخورد به کصش صدا میداد چندقه وحشی‌طور گاییدمش ابم اومد خالی کردم تو کونش، کیرمو تو کونش نگه‌داشتم تا اخرین قطره ابم خالی شد تو کونش.پایان
نوشته: سلطان گاییدن کص و کون


👍 7
👎 86
121934 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

840540
2020-01-26 20:14:15 +0330 +0330

اسمت رو بذار سلطان به تخمیِ شهوانیون، چون به تخم هیچ کدوم نیستی. 😁


840548
2020-01-26 20:18:35 +0330 +0330

خودت و داستانت به یه ورش. 😁


840550
2020-01-26 20:19:04 +0330 +0330

سلطان اینو بدون، همه دامپزشکا عاشق حیوونا هستند،ففط برای تو تنها نیست،


840551
2020-01-26 20:20:36 +0330 +0330

اصل ماجرا:شمارشو گرفتی تا بهش درخواست سکس بدی بعد از درخواست رفتی خونش متأسفانه شوهرش اونجا بودو تورو خشک خشک گایید بعد تو رو لخت مادرزاد تو خیابون ول کرد تو هم از ترس پشت ماشینا قایم میشدی.


840553
2020-01-26 20:21:06 +0330 +0330

اصل ماجرا: کپک اوقلی از گوسفنداش مریضی میگیره میاد شهر میره بیمارستان میبینه دکتر زنه گیر میده بیماری من عشق شماست !! ایشونم میگه اتاق عمل خالیه لخت شو برو بخواب رو تخت تا بیام!! وقتی میره یهو در باز میشه کارگرای نظافتچی بیمارستان میان داخل میگن رئیس بیمارستان دستور داده روت عمل تغییر گرایش انجام بدیم!! خلاصه زیر اون چراغ معروف اطاق عمل به مدت هشت ساعت چنان کونش میزارن که از فرداش هر مردی میدیده عاشقش میشده!پایان!! 😁


840558
2020-01-26 20:24:30 +0330 +0330

اوه…چقدر تو خودتو عدد خاصی حساب کردی !
اخه بی نسیب؟!
بعد از کل ب اصطلاح داستانت داشت جقی بودنت تراوش میکرد…
اینکه ب خیال خودت خانم دکتر کردی که بگی مثلا خیلی شاخی هم نشونه ی کمبود دار بودنته…
واقعا چندش و ترحم برانگیز بود


840567
2020-01-26 20:34:43 +0330 +0330

سلطان گوه خور شهوانی :|


840576
2020-01-26 20:51:57 +0330 +0330

اصل ماجرارو جوری میزاشتین با پایان باز.باز اندازه تمام سوراخاش که یک به یک فتح شدن توسط شهوانیون


840578
2020-01-26 20:53:10 +0330 +0330

من دارم سعی میکنم باور کنم
دوستان شما هم سعی کنید
هرکس موفق شد اعلام کنه
البته من تونستم به صورت مشروط تابخش شماره دادن رو باور کنم
به شرطی که جای خانوم دکتر یک آمپولزن مرد قرار بدم
!!!


840585
2020-01-26 20:59:27 +0330 +0330

امشب یه اقایی واسم پیام گذاشت ک…س نگو جنده داستان خون!!!اصن هرکار میکنم حس خوندنم نمیااااد تاثیر گذاشت حرف بی ادبانش روم!بیشعور گاو بمیری ایشالااا


840588
2020-01-26 21:01:28 +0330 +0330

تو سلطان توهم و جقی پلشت, این همه آدم درست حسابی ریخته اطرافش, بخواد کس بده میره به دکتر میده نه به توی کله کیری.
عاقبت یه دستی نوشتن میشه همین.


840590
2020-01-26 21:04:25 +0330 +0330

اسفند دود های سر چهارراه هم اینجوری پا نمیدن

سیکلایک کردمتتتت


840593
2020-01-26 21:07:00 +0330 +0330

الان لایکاتون تاییدیه هست یا همدردی

7 ❤️

840594
2020-01-26 21:09:15 +0330 +0330

شلطان شخم


840601
2020-01-26 21:16:18 +0330 +0330

طرف جنده بوده تو خیال کردی دکتره


840604
2020-01-26 21:23:01 +0330 +0330
NA

امشب داستاتها تخمی تخیلی شـده تو روحتون هـی (dash)

6 ❤️

840608
2020-01-26 21:25:11 +0330 +0330
NA

داستانهای جدید واقعا مزخرف شدن مدتیه دارم از تو آرشیو داستانهای هفت هشت سال پیش رو میخونم خیلی بهتر بودن

7 ❤️

840609
2020-01-26 21:28:36 +0330 +0330

سلطان جغ.عوارض جغ بی رویه.

5 ❤️

840618
2020-01-26 21:44:16 +0330 +0330

بااجازه کس کص کون کیون ننت

6 ❤️

840631
2020-01-26 22:14:14 +0330 +0330

شاه ایکس یعنی دهنت سرویس (rolling)

4 ❤️

840633
2020-01-26 22:17:00 +0330 +0330

با این که خوب نوشتی ولی کیرم دهنت ادم اینقدراز خودش تعریف نمیکنه. یهو دیدی کیردارای شهوانی اومدن خواستگاریت بعد سلطان کون شدیااا .نکن اینکارارو

7 ❤️

840639
2020-01-26 22:36:28 +0330 +0330

کیرِ خرِ اسبِ آبی تو کونت 😎


840647
2020-01-26 22:58:08 +0330 +0330

یه تخمی-تخیلی دیگه…والا ما قدیما به چیز دیگه میگفتیم سلطان!


840651
2020-01-26 23:18:37 +0330 +0330
NA

با این تعریفی که از خودت کردی بیشتر میخوره کون باشی تا سلطان کوس و کون ولی به هر حال کیر منم نیستی


840655
2020-01-26 23:34:56 +0330 +0330

ومعجل فرجهم یا خدا خودت ظهور کن از پیغمبرات کاری برا نمیاد واسه این جماعت کس خل

5 ❤️

840665
2020-01-27 00:22:25 +0330 +0330

بچه کونی مزخرف … سگ کی باشی تو بچه کونی؟ سلطان کیرمم نیستی سیکتر کن بچه پررو مادرتو با داستانت و مثلا اخلاق شوخت گاییدم حرومزاده کوسکش

7 ❤️

840667
2020-01-27 00:26:21 +0330 +0330

خبرخاصی هست و ما بیخبر هستیم ؟
خانم دکترا ،چرا برا من ، گوشه ی ممه رو نشون نمیدن ؟
چرا به عده ای خاص ، عقب جلو رو به سیخ میدن؟
(( پ.ن برا خانم دکترا ))
به یک تا سه عدد خانم دکترشاه کس ، مطلقه یا بیوه ،(25 تا 55) ، اهل تهران ، اینجا نیست یه شب بیام خونش ، یه حال بده بهم؟
گناه دالم بوخودا :|


840668
2020-01-27 00:28:14 +0330 +0330

تا همونجا که دکی ماس ماسکشو گذاشت در کونت خوندم


840671
2020-01-27 00:36:56 +0330 +0330

ننویس دیگه جناب جقی زاده .
.
نمودی مارا با کرسی اشعار بی سر و ته ت رو …
.
کمتر موقع جق با گلنار ، فاز بگیر ، برات ضرر داره . این دیس لایک رو هم شبا بزار توی تونل کی…ونت


840673
2020-01-27 00:50:56 +0330 +0330

کس کش‌مگه داری کمبت بازی میکنی هی عقب جلو عقب جلو
کیرمتو داستانت که سرو ته هم نداشت چه برسه محتوا
سرو ته سایت تو کونت

7 ❤️

840675
2020-01-27 00:54:23 +0330 +0330

پورنای قبل از تو سوتفاهم بود


840678
2020-01-27 01:13:14 +0330 +0330

سلطان باید عرض کنم که متاسفانه رو کیرمم نیستی، چه برسه به مخم
ننویس شُل ناموس (erection)

8 ❤️

840682
2020-01-27 01:26:00 +0330 +0330

سلطان کس کون ? (جقی) اگه بعد سکس سرما خوردی حتما تست ایدز بده یکی از علائم اولیشه

7 ❤️

840685
2020-01-27 01:37:29 +0330 +0330

کوس گفتی ای کوس گفتی مثل یک کسخول گفتی.


840693
2020-01-27 02:49:24 +0330 +0330

غلط املایی داشتی و غلط زیادی کردی که این متن کیری رو جای داستان گذاشتی !
دکتری که به تو کسمغز بده باید رید تو مهر نظام پزشکیش ! الان ایکاروس میاد یه نامه به وزارت بهداشت مینویسه هم تو رو هم اون دکتر مردی که کونت گذاشت رو با هم از خایه اویزون میکنند سر در دروازه شهرتون !
5 خط اخر کسشعرت رو بخون بعد شب بیا باغ بالا ،سلطان!
طرف مقالبمو بی نسیب نزارم ؟؟؟ منظورت رو از این جمله بگو !
کیره سلطان علی پروین تو کونت 😁


840699
2020-01-27 03:47:11 +0330 +0330

اوووفففف

*صد بار گفتی اووفففف، عقبببب محکمممم جلوووو عقبببب… انگار لکنت زبان داری، دوای لکنتت اینه که آب اوج بچه‌های شهوانی که همسن خودت یا بالاتر از سن تو هستند را سه بار در روز هووورررت بکشی بخوری. در اینکه روی مـُخ هستی شک نداشته باش ولی میدونی که کسانی که روی مـُخ هستند را دوست داریم که هم روی مخ باشند و هم روی تخم. میذاریمت روی تخممون. شاشیدم روی عضله‌هات. حالا از شوخی که بگذریم باید بگم داستان طنزت جالب نبود. چون بچه جقی هستی و سن و سالت کمه، نمیدونی سکس چیه و کـُس به کدوم اندام جنسی زن گفته میشه. بزرگ بشی یاد میگیری، فعلا جق بزن و بذار بچه‌های محل یادت بدهند.

شنیدم کونِ خود دادی به گایش
حذر کن این همه آن را نسایش
چه خالی‌ها که بستی بین اغیار
شدی انگل ولی اهل نمایش

ها کـُ‌کا


840700
2020-01-27 03:50:48 +0330 +0330

اول از همه یه نامه به وزارت بهداشت می نویسم تا اون آقای دکتر نامرد رو دستگیر کنند تا به همراه بیمار مورد نظر تبعید شوند !!! والا ، مغز پسر مردم خراب شد دیگه ! حتما اینم کار صیهونیست جهانیه !


840709
2020-01-27 04:28:17 +0330 +0330

گائیدی خودتو

6 ❤️

840718
2020-01-27 04:49:33 +0330 +0330

نکنیمون سلطان گاییش 🤮
همیشه میگم تو هر داستانی دیدین طرف نوشته اول کسشو کردم بعد ارضا شد، گذاشتم تو کونش اونم کردم بدونید دروغه…
یه مطلب دگ اینکه، ما تو فامیلای نزدیک چنتا دکتر داریم، با وجود اینکه وضع مالیشونم پایین تر از ماست، همچین قیافه میگیرن، خودشونو بالاتر از ما میدونن،
یه دکتر مرد میتونه مریضای زنش رو بکنه… ولی یه دکتر زن هیچوقت با هرگدا گودوری چایی نمیخوره، حالا شمارشم داده بهت (inlove)


840719
2020-01-27 04:56:59 +0330 +0330

کمتر جق بزن . تو از اونایی که با توهم فانتزی گلنار بدستی .از اخر کارت به بیمارستان میکشه . البته برای کوری چشم و کمر خراب

7 ❤️

840724
2020-01-27 05:07:44 +0330 +0330

کاری به واقعیت وتخیل داسا
تان ندارم.
ولی ازادمایی که بخاطر سکس حرف ازاحساس وقلب وعشق واین چیزامیزنن بدم میاد.
حداقل باخودت وطرف صادق باش بگو من بهت کراش دارم دوست دارم رابطه جنسی روامتحان کنیم.
دراون صورت یامیگه بروپی کارت یا میگه باشه.حداقل ابرو عاشقا واحساسی هارونمیبرید.


840726
2020-01-27 05:10:48 +0330 +0330

تو چون خودت عقلت سر کیرته فک میکنی مال ما هم اینجوریه که میگی رو مخمونی
بیشتر میخوره بهت سنبل تو حریم سلطان باشی


840746
2020-01-27 06:03:25 +0330 +0330
NA

بابا سلطان بابا مخ زن ،خخخخخخ انشالا ویروس تخمیه رو بگیری دیگه راحت قرنطینه میشی تو بیمارستانو هی مخ بزن کس بکن داستانش بزار وفش بخور خخخخخخخخ

7 ❤️

840756
2020-01-27 06:45:11 +0330 +0330

تکمیلی

راستش خوابیده بودم ولی از اونجایی که روی مخ هستی، یهویی یاد داستانت افتادم و حس کردم که اونجور که باید شعری در خور کون‌نشوری مثل تو نگفتم. دیگه از رخت‌خواب در اومدم و این شعر دوم را سفارشی برای تو سرودم.

یا برو یک جق بزن یا کون خود را باز کن
چون شدی سلطانِ کون، کون کونکی آغاز کن
ای که در خواب و خیال در کون دکتر می‌کنی
در خیالات خودت با کیر ما پرواز کن

ها کـُ‌کا


840765
2020-01-27 07:10:21 +0330 +0330

سلطان کسشر گفتنی تخیلی ??
یکی ا جنده رو شاید کردی ب اسم دکتر ???

5 ❤️

840772
2020-01-27 07:26:49 +0330 +0330

حالا این که کص گفت ولی من ادم میشناسم به همین هلویی و خوشمزگی کص مخ میکنه،اونم نه دوهزاری،همه در و داف و نوک صورتی و کص صورتی و خلاصه سوپرکوس…بعضیا انرژی مثبت دارن اصن،دخترا میبیننشون کص و کونشون شل میشه

3 ❤️

840793
2020-01-27 08:25:12 +0330 +0330

ماشالا پر برکتم هست یدونه میزنی رو دیسلایک ۳ تا میپره بالا.
دوستان بنظرم این کسکشم مثله بقیه تحریم فحش کنیم،
معلومه اینم از اوناست که بهش میگی مامانت رو گاییدم میره باهاش جق میزنه.
خیلی کسشعر میخواستم بهت بگم ولی به تایید کاکا رستم عزیز من میگم.

یا برو یک جق بزن یا کون خود را باز کن
چون شدی سلطانِ کون، کون کونکی آغاز کن
ای که در خواب و خیال در کون دکتر می‌کنی
در خیالات خودت با کیر ما پرواز کن

                           ها وولا

840795
2020-01-27 08:44:07 +0330 +0330

اون پنج نفری که این داستان رو لایک کردن معرفی کنید به عنوان هدیه برن چین


840797
2020-01-27 08:50:39 +0330 +0330
NA

خدا حفظت کنه دلاور با این طرز مخ زدنت تو جزو خوبای این مملکتی فقط آب گرم نخوری

5 ❤️

840804
2020-01-27 09:18:08 +0330 +0330

جدیدا هرکی میره دکتر زیاد ازش ویزیت میگیره میاد میگه دکترو کردم :|

5 ❤️

840805
2020-01-27 09:28:18 +0330 +0330

میدونی که رو مخمونی؟؟ ببخشید شما؟ بیرحم نمیگی عاشقت میشم :/

5 ❤️

840807
2020-01-27 09:50:49 +0330 +0330

جفنگیاتی از یه جغی

3 ❤️

840808
2020-01-27 10:13:14 +0330 +0330

شاپ شاپ؟؟؟؟کصخلی چیزی هستی تو؟؟؟ ب نظر من ک دکترت مرد بوده و اولین بار جوری تو مطب از کون کردتت ک تا چن روز جاش خوب نشده بود دوباره رفتی مطبش اونم باز تورو از کون گایید و گفت دیگ این ورا پیدات نشه ک میدم تموم دکترا و پرستارای بخش بکننت…برو کونتو بده اوبی


840810
2020-01-27 10:32:49 +0330 +0330

سلام خانوم های کرجی زنگ بزنن ۲۴ سالمه از کرج
۰۹۳۵۶۱۹۶۶۹۸

0 ❤️

840812
2020-01-27 10:37:39 +0330 +0330

سلطان مهمل بافی و کسشعررررررر (dash) (dash)

4 ❤️

840814
2020-01-27 11:04:42 +0330 +0330

این همه نوشتی که بهت فحش بدن؟

3 ❤️

840817
2020-01-27 11:16:38 +0330 +0330

کیرم تو کص ننت ک عقده ای مثل تورو تحویل جامعه داده

3 ❤️

840819
2020-01-27 11:33:44 +0330 +0330

بیا برو تو کونم بابا 🌹


840824
2020-01-27 12:15:51 +0330 +0330
NA

جوووووون پس کی کس و کون منو یکی میکنی سلطااااان

1 ❤️

840836
2020-01-27 13:16:47 +0330 +0330

در اسمون وا شد تو تاپاله بوگندو افتادی پایین سر راهت دکتر حوری بود انقدر هول بود که شماره داد تو هم کردیش، نکنه این اراجیف زیر کون دادنت داری فکر میکنی که بیای بگی بکنی هاااان، هر چی کیر تو ک…س ننت رفته همش حواله مغز زنگ زده

4 ❤️

840837
2020-01-27 13:22:47 +0330 +0330

داستان واقعی
منتظر بوده که نوبتش بشه در همین حین یکی انگولکش میکنه اونوقت این مورمورش میشه و خوشش میاد و کونش وخ میسه میره تو رویا و تو تصوراتش میبینه رفته اتاق پزشک و پزشک یه خانومه ، شماره اش رو میگیره و باهاش قرار میذاره وقتی خانوم دکتر میاد خونه ش بهش میگه بخواب ماساژت بدم بعد میبینه که یه چیز داغ رفت لا پاش ؛ قمبل میکنه و از زیر نگاه میکنه ببینه چی بود تازه متوجه میشه که چرا خانوم دکتر اینقدر راحت بهش شماره داد و باهاش قرار گذاشت ؛
بععععععععله ، خانوم دکتر دوجنسه است با یه کیر کلفت و دراز این هم از خدا خواسته دستهاش رو میذاره زمین و کون رو میده هوا میگه خانوم دکتر تا دسته رو جا کن که تازه پیدات کردم خانوم دکتر هم با استفاده از نظریه اتمی دالتون و به روش فیثاغورس کون سلطان رو جوری جرواجر میکنه که سه روز طول میکشه تا شعبون خیاط جم و جورش کنه تازه بهش گفته که این کون دیگه واسه تو کون نمیشه فقط میتونی باهاش بگوزی اونم فقط گوز با صدای زیر ۲۰ دسیبل و سرعت کمتر از ۵ گره دریایی
شعبون بهش گفته اگه یه بار دیگه بخوای باهاش جدول مندلیوف رو کنکاش کنی من دیگه کاری از دستم بر نمیاد باید بدیش دست اصغر پالون دوز ،اونم که خودت میدونی دیگه اول با کاه پرش میکنه بعد هم با جووالدوز میفته به حُوارش


840839
2020-01-27 13:46:08 +0330 +0330

نزدیک ترین چیز سکسی که دیدی شاید شرت اویزون پسر همسایتون بوده حالا تو گاینده ای اخه جقولی (جقی کوچکی که مدرسه میرود) مادرفاکر

5 ❤️

840843
2020-01-27 14:01:55 +0330 +0330

فکر کنم گل کیر حراست افتادی جر واجر شدی توهم زدی

4 ❤️

840850
2020-01-27 14:53:26 +0330 +0330

به کیش شخصیت مبتلا شدی. آرزو بر بچه ها عیب نیست. بکن عمو بکن


840852
2020-01-27 15:06:01 +0330 +0330

آرزو بر جوانان عیب نیست ولی مطمئن باش با این جلق زدنا و توهم ساختن هیچ پخی نمیشی بچه برو مشقاتو بنویس فردا معلما خشک خشک میذارن کونت

6 ❤️

840858
2020-01-27 15:49:16 +0330 +0330

کص مغز

5 ❤️

840859
2020-01-27 15:57:38 +0330 +0330

راجع به كسشعري كه نوشتي هيچي نميگم،ولي اسمت سلطان گاييدن كس و كون نيست اسم واقعيت سلطان خوابيدن زير اين و اونه


840861
2020-01-27 16:09:26 +0330 +0330

عادیه هر گوسفندی عاشق دامپزشکش بشه 😁 😁


840863
2020-01-27 16:19:37 +0330 +0330

این کسشره شکی نی.
ولی تا اونجایی که دوباره رفتی مطب حال کردم به بعدش وارد همون کسشر شدی

6 ❤️

840864
2020-01-27 16:19:48 +0330 +0330

کیر تمام پزشکان، پرستاران، دامپزشکان و تمامی عزیزانی که در راستای بهبود حال بیمار فعالیت دارن تو کون هفت تا پدرتپدرت
درضمن کیر کل بیماران کارینا تو لوذت عزیزم

5 ❤️

840870
2020-01-27 16:43:47 +0330 +0330

یعنی چوب توی مخت با داستان شخمیت فقط دوخط خوندم خیلی خیلی مثل خودت بود فکر کنم نگه داشتنت تا کارگراو نگهبانای شیفت بعدی هم اومدن جنسیتت رو عوض کردن (rolling)

5 ❤️

840872
2020-01-27 16:57:31 +0330 +0330

تو دکترتو نگاییدی،تو با این نوشته کیری لایق خودت،دهن خودتو گاییدی کونی زاده…میدونی که دیگه نباید بنوویسی…اگه بنویسی معنیش اینه که تو از جنده های محلتونم جنده تری…لیاقت فحشامو نداری برو…دکمه سیکدیر رو هم بزن


840883
2020-01-27 17:23:27 +0330 +0330

Dr.jani

ببخشید ولی دهنت سرویس…ترکیدم از خنده (rolling) (rolling) چه قلم شیوایی داری تو…چرا داستان نمینویسی

5 ❤️

840893
2020-01-27 18:05:29 +0330 +0330

سلام ولا چی گذاشتی که ادم چیزی بگه فقط خیلی تو رویا هستی وگناه داری مطمئنم تا الان رنگ کس رو بچشم هم ندیدی چون اگر دیده بودی به مقام والایه بشریت نمی گفتی ((کص)) اخه بی مصرف حتی بچه ها هم میدونن ((کس)) نوشته میشه کس مغز**** (dash)

2 ❤️

840901
2020-01-27 18:57:46 +0330 +0330

مامانت اون شب مگه مریض نبود؟ عه … چطور شد پس

2 ❤️

840907
2020-01-27 19:42:07 +0330 +0330

اینجاست که میگن کُس نگو دلاور
کُسشعر اگه مثل کنتور فیوز داشت الان پریده بود
آخه لامصب چجوری این حجم از کسشعر به مغزت جلقیت خطور میکنه!!!

2 ❤️

840910
2020-01-27 19:44:16 +0330 +0330
NA

سلام خسته نباشید
داستانت ن خیلی عالی بود از نظر املایی غلطی نداشت از لحاظ نگارش هم خوب بود ولی یه نکته ای رو فراموش کردی اونجا که گفتی سلطان گاییدن کص و کونی به نظر بنده باید میگفتی سلطان کونی گاییدن کص اضافه گفتی یا اشتباهی از دهنت گوزیدی (erection)

2 ❤️

840920
2020-01-27 19:53:01 +0330 +0330

سلطان توهم هم خوبه واست

3 ❤️

840952
2020-01-27 20:09:34 +0330 +0330

تو به بیماری به اسم فحش فتیش مبتلا هستی،افراد معروفی مثل ساشا سبحانی،محسن افشانی و خیلیای دیگه هم از این بیماری رنج(=لذت) می برن،با این وصف که از لحاظ گرید بیماری،تو کیر اونام حساب نمیشی!!!
ماسماسک خانوم دکتر تو محل تولدت،ننویس!!!

3 ❤️

841001
2020-01-27 20:58:56 +0330 +0330

اسکول پلشت من خودم پزشکم و مجرد تا حالا نتونستم یه دکتر فلو یا رزیدنت مخ کنم بعد توی کونی گشاد تو هوا زدی و بردی گاییدی 😎
کاش اون شب بابات ریخته بودت رو فرش

2 ❤️

841037
2020-01-27 22:05:51 +0330 +0330

سلطان خوردن فحش
سلطان بیسواد
سلطان عقده ای
سلطان کیرمونم نیستی.
خوبه؟ بسه؟ یا بازم حواله ت کنم؟

3 ❤️

841038
2020-01-27 22:08:55 +0330 +0330

میخوام به زبون خودت بنویسم
باو این باو یعنی چی مدتیه جاری شده؟؟
بعدش هم الحمدلله و المنه ظاهرا عزیزان متجقی چند وقتیه از محارم و دختران دانشگاه و دختران فراری و البته بدلیل بیماریه کسمغزی فعلا زدن تو کار خانم دکترها . فقط یه توصیه میکنم حواستون باشه طرف نوامیس حاج آقا ها و آخوندها نروید که با یه فتوا کونتونو بجهت انتفاع عامه مسلمین مباح اعلام خواهند کرد
دوبار
باو
در آخر هم کیرم تو کونت دروغگو

1 ❤️

841051
2020-01-27 22:40:28 +0330 +0330

اعتماد به نفس اینو کاکتوس داشت هلو هسته جدا میداد.
کس کش جنده هاشم اینجوری نمیدن که دکتر به تو داده
سلطان کس شعر شهوانی بهتره

3 ❤️

841075
2020-01-28 00:42:21 +0330 +0330

سوپرمنِ بدنساز جقتو بزن کصشر نگو?

0 ❤️

841175
2020-01-28 08:24:46 +0330 +0330

کیرم تو ناموست با این داستانت

0 ❤️

841221
2020-01-28 12:39:10 +0330 +0330
NA

عزیزم سلطان گاییده شدن: اون نیروی خدمات بوده آبجی سکینه بوده تو هم چون عقده خانم دکتر گایی داری، داری به ما بنام خانم دکتر قالبش می کنی و الا لول تو همون نیروی خدماته فوق بهیار، خانم دکتر مگه کسشو خر خورده که به تو بده سطلان جان 😁 😁 😁

0 ❤️

841231
2020-01-28 13:38:33 +0330 +0330

و کوس شعر دیگری…
منتظر داستان بعدید با رییس بیمارستانم عنتر خان 😁

0 ❤️

841233
2020-01-28 14:03:13 +0330 +0330

دیسلایک ۶۵ از من که مادرت به گای سگ بره دیگه اینجا نیای کس دادن ابجی و ننتو تعریف کنی بچه کونی
خخخخخخخخخخخخ

0 ❤️

841242
2020-01-28 14:55:37 +0330 +0330

کص نگو دکتر بوده جنده نبوده که جقی جقی جقی خ خ خ

0 ❤️

841464
2020-01-29 02:05:28 +0330 +0330

بدبخت بیچاره چی بهت بگم که ارزش فحش دادن رو هم نداری خوار مادرت رو گاییدن که مجبوری این کسشعرا رو تحویل ملت میدی 🤮 (erection)

0 ❤️

841616
2020-01-29 13:03:31 +0330 +0330

کس عمت با این داستان تخمیت

0 ❤️

846871
2020-02-13 16:12:48 +0330 +0330

قدیما به کونیا میگفتن بچه پررو .و کسی باهاشون کاری نداشت چون هرچه شاخ بازی درمیاوردن آخر کار باید کون میدادن …درمورد شماهم دوست عزیز همین مسئله مصداق داره .شماهم ازاون کونیایی هستی که به اکثرا دادی و الانم داری پررو بازی درمیاری و اگرم کسی بهت چیزی نمیگه باین خاطره که تلافیشو سر گاییدن کونت درمیارن
شما سلطان دادن باش فعلا تا بعدا بچه ها درموردت تصمیم جدیدی بگیرند.

0 ❤️

860735
2020-03-26 20:42:27 +0430 +0430

کلی بگم بیست امتیاز داری داستانت خوب یا بد مخ همه رو به کار گرفتی غوقا کامنت

0 ❤️

891015
2020-06-19 18:40:42 +0430 +0430

حاجی رفتی اتاق تزریقات کص نگو (rolling)

0 ❤️

899173
2020-07-15 07:25:05 +0430 +0430
NA

مگه دکتر جنده وجود نداره کسشعر ننویسید

0 ❤️

911411
2020-08-26 12:09:36 +0430 +0430

ادمین دیگه داستانای اینو تو سایت نزار
با این داستان کیریش

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها


Top Bottom