داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

کونی شدن نوید برای مرد نصاب

1399/07/24

اسمم نوید ه، سال اول دانشگاه بودم اوایل ترم بود که خانواده برای چند روزی رفته بودن سفر و من تنها خونه بودم ، همیشه تو این موقع ها ، لخت می شدم و همراه با دیدن فیلم های گی و فروکردن خیار خودارضایی می کردم . تا حالا تجربه سکس رو نداشتم ، اما خیلی دلم می خواست یک بار تجربه مفعول بودن و کون دادن رو تجربه کنم .
اونروز تو دستشویی خودم رو تمیز کرده بودم و تازه لخت شده بودم که در آپارتمان رو زدن ، از چشمی که نگاه کردم سرایدارمون بود ، چون لخت بودم ، حوصله لباس پوشیدن رو نداشتم و بی خیال شدم ، انگار کسی نیست خونه . بعد از چند بار در زدن رفت . منم رفتم تو اتاقم و یه فیلم گذاشتم و مشغول خودم شدم . چند دقیقه ای گذشته بود که صدایی شندیم ، خونه ما طبقه همکفه و اتاق من پنجره اش به سمت محوطه ایه که برای روشنایی وسط ساختمون ها هست و یه در داره که همیشه بسته است و فقط با هماهنگی کسی میاد اونجا. صدای یه مرده می اومد . متوجه شدم که گویا طبقه بالایی داره اسپیلت نصب می کنه . گاهی مرده سایه اش تکون می خورد و روی پرده می افتاد .
توجهی نکردم ، پرده زبرا بود و کامل باز کرده بودمش و مطمئن بودم که از بیرون کسی نمی بینه . مشغول خودم بودم . آروم آروم سوراخم رو با کرم چرب می کردم و با انگشت بازش می کردم . بعد لبه تخت نشستم و خیار رو آروم آروم داخل می کردم . اولش درد داشت و سردی اش اذیت می کرد . چند بار داخل کردم و بیرون کشیدم . روون شده بود . روی تخت به شکم دراز کشیدم و سعی می کردم خیار رو داخل خودم نگه دارم . صدای مرده بیشتر شده بود . انگار کسی باهاش حرف می زد . من مشغول خودم شده بودم . بلند شدم که دوباره لبه تحت بشینم که دیدم موقع چرخیدن و خوابیدن روی تخت پرده تکون خورده و گیر کرده به تخت و اون سمت پرده کمی بازه و یه نفر پشت پنجره است . سریع عقب رفت ، وحشت کرده بودم . فوری پرده رو انداختم . نمی دونستم کیه . آروم از لبه زیری پنجره که کمی باز بود نگاه کردم ، یه مرد نصاب بود که داشت به پنجره نگاه می کرد . تازه فهمیدم که سرایدار بخاطر این اومده که اجازه بگیره که از اینجا کارش رو انجام بده .
نمی دونستم چکار کنم . یعنی من رو دیده بود؟ گیج بودم . سریع جمع و جور کردم . صدای سرایدارمون رو شنیدم که داشت باهاش حرف می زد . با خودم فکر می کردم ، مطمئنا منو دیده . به سرایدارمون چیزی نگه که آبروم می رفت .
سریع یه شلوار و تیشرت تن کردم . دقت کردم ، صداشون قطع شده بود . با ترس پرده رو کمی کنار زدم و نگاه کردم دیدم رفته بالا و داره کار می کنه . داشتم دیونه می شدم . در خونه رو دوباره زدن . نگاه کردم سرایدار بود ، باز کردم ، ازم پرسید خونه اید و قضیه نصاب رو گفت . گفتم آره خواب بودم . رفت . از رفتارش فهمیدم چیزی بهش نگفته . چون مطمئن بودم دیده منو .
یکی دو ساعتی گذشت . در خونه مون رو دوباره زدن . نگاه کردم ، مرده بود که لباس کارش رو درآورده بود . نمی دونستم چگار کنم . گفتم حتما اومده نصیحت کنه و از این حرفا . دل و به دریا زدم و در رو باز کردم . یه مرد حدود 43/4 ساله بود ،کمی کناره موهاش سفید بود ، قد بلندی داشت و هیکلی بود ، با خوشرویی سلام کرد و گفت اسمش علیرضا است و بعد گفت که نبودید و ما برای بالا اسپیلت نصب کردیم و از این حرفها . بعد کارتش رو داد و با خنده و چشمک گفت اگه کاری داشتی بهم بگو و خداحافظی کرد و رفت . منظورش واضح بود . خیلی مودبانه و بدون آزار پیشنهاد داد . فکر نمی کردم برای این کار اومده باشه . فکر کردم اومده نصیحت کنه و از این حرفها .خیلی مطمئن و بی دردسر پیام اش رو رسونده بود .
گیج بودم ، تا عصر فکر می کردم که چکار کنم ، یه آدم درست و قابل اعتماد و با شخصیت ، خیلی راحت جور شده بود و همه چیز اماده بود . کلی فکر کردم و بهش زنگ زدم ، بعد از احوالپرسی و معرفی ، گفت نوید جان اینجا زیاد نمی تونم صحبت کنم و بیا تو تلگرام . اونجا کلی حرف زدیم و حسم رو بهش گفتم و اینکه تا حالا تجربه نداشتم و از این حرفها . بعد از کلی حرف و سوال و جواب در مورد خودمون و علایق و اینها ، قرار شد شب بعد از کار بیاد و سکس کنیم .
شب شد و قرار بود علیرضا ساعت 9 برسه سمت ما ، منتظر بودم ، خودم رو اماده کردم و از اونجایی که گاهی لباس زنونه هم می پوشم ، فقط یه شورت زنونه که جلوش توری بود و با چند تا بند سرهم شده بود رو پوشیدم و یه شلوارک و تیشرت آستین حلقه ای هم پوشیدم .
بالاخره رسید . کمی خجالت می کشیدم ، اما سعی می کردم غلبه کنم . داخل خونه که شد ، صورتم رو بوسید و اومدیم داخل و کنار هم روی مبل راحتی نشستیم . کمی حرف و شوخی که کارش چقدر خوبه و پیدا کردن من جز پاداش کاری حساب میشه . بعد دستش رو گذاشت روی رونهام و صورتش رو نزدیک صورتم کرد و لبهام رو بوسید . کمی گردنم رو خورد و دوباره شروع کرد به بوسیدن لبهام و خوردن اشون . حس خاصی بود . چهره مردونه و مهربونی داشت . دستاش بزرگ بودن و با هیکلی که داشت عملا در اختیارش بودم . تیشرتم رو درآورد و تیشرت خودش رو هم همینطور ، هیکل تقریبا ورزیده ای داشت ، سینه هاش پهن و پرمو بودن . همونجوری که لبهام رو می خورد با دستاش سینه ها و شکمم رو می مالید . کم مو بودم اما قبل از اومدنش شیو کردم ، منو به پشت خم کرد و دستش پشتم بود و اومد روم و ادامه داد . بدن پر مو بود و موهای سینه اش سفید شده بود . به بازوها و پشتش و سینه هاش دست می کشیدم . حس خوبی بود .
همونجوری که خوابیده بودم پاهام رو کمی روی مبل آورد و شلوارکم رو کشید پایین . شورت زنونه رو که دید خندید و گفت چه خانمی . خجالت می کشیدم . از سینه هام شروع کرد به خوردن و مالیدن و گاهی به شوخی گاز گرفتن ، تا رسید به شکمم . کمی رونهام رو خورد و آروم منو برگردوند ، شروع کرد به خوردن و گاز گرفتن لپ های کونم ، کمی درد داشت گازهاش اما لذتبخش بود . چند تا سیلی به کونم زد و بلند شد که شلوارش رو در بیاره . دوست نداشتم روی کاناپه سکس کنیم . دوست داشتم روی تخت باشه و روم بخوابه .
بلند شدم و بهش گفتم : بریم تو اتاق ؟ گفت باشه . شلوارش رو درآورد و فقط یه شورت سفید پاش بود ، هیکل بزرگ و ورزیده اش دیونه کننده بود ، کیرش کمی بلند شده بود . حس خاصی داشتم که حشری ام می کرد . یه مرد لخت اماده کردن من و من آماده کون دادن . کیسه کوچیکی که همراش بود رو برداشت و دستش رو دور کمرم گرفت و همراه من اومد . رفتیم تو اتاق خودم . با خنده گفت : پرده رو بنداز . نشستم روی تخت خودم . کنارم ایستاد . بلندم کرد و پتویی که روی تخت بود رو برداشت و کف زمین انداخت . من رو هدایت کرد که لبه تخت به پشت بشینم که سوراخم رو باز کنه . پشتم نشست بند شورتم رو که روی سوراخم بود رو کشید و روی لپ کونم گیر داد و با ژلی که توی کیسه پلاستیکی آورده بود شروع کرد به باز کردن سوراخم . دستاش بزرگ بود و انگشتاش حسابی کلفت . چند دقیقه ای با انگشت سوراخم رو باز می کرد و بعد انگشت دوم که واقعا درد داشت برام . جوری که خودم رو کشیدم و کمی آرومم کرد و با آرامش بیشتری ادامه داد . سوراخم دیگه آماده بود . منو برگردوند و با اینکه قبلا بهش گفته بودم که ساک نمی زنم ، دستش رو از روی شورت به کیرش که شق تر شده بود گرفت و پرسید : ساک نمی زنی ؟ با سر جواب دادم که نه .
شورتش رو درآرود . کیرش رو دیدم . اولین بارم بود که کیر کسی رو می دیدم . از کیر خودم کلفتر و بلندتر بود . گفت پس یه کم بمالش و نزدیکم شد . لبه تخت نشسته بودم و دستام رو به کیرش گرفته بودم و شروع به مالیدن کردم . کیرش گرمتر از دستام بود و داشت سفت تر می شد . حسابی شق شده بود . یه کاندوم داد بهم که روی کیرش بکشم . تا حالا اینکار رو نکرده بودم و حس خاصی داشت که کیری که قراره منو بکنه رو داشتم کاندوم می کشیدم . همه چیز برای گاییدن من آماده بود . منو داگی لبه تخت نشوند دوباره بند روی سوراخم رو روی لپ کونم گذاشت و یه کم ژل دم سوراخم مالید و سر کیرش رو لب کونم نگه داشت . کمی کیرش رو مالید روی سوراخ و لای کونم و سرش که روی سوراخم میزون شد ، کمی فشار داد . سر کیرداخلم شده بود ، حس خوبی بود ، کمرم رو گرفته بود با دو دستش و کمی فشار داد . چند سانتی داخل شد ، کمی فشار و درد که تو شهوت من گم شد . دید که من آروم هستم ، کیر رو تا نصفه داخل کرد . دردش زیادتر بود . آخ گفتم و با دست روی پشت و کمرم کشید و آروم لپای کونم رو می مالید و کمی فشار می داد .
چند دقیقه ای نگه داشت و دوباره فشار داد . درد زیادی داشتم . خواستم خودم رو جلو بکشم اما تو دستای اون اصلا نمی شد . ناله ام درومده بود . کیرش تا ته داخلم رفته بود . درد و فشار زیادی داشت . کمی آرومم کرد و کیرش رو تا نصفه کشید بیرون . بهتر شد اینجوری . کمی عقب و جلو و دوباره فرو کرد . بعد از ده دقیقه ای درد کشیدن دیگه باز شده بودم و امده بودم که تملبه هاش شروع بشه . شروع کرد به گاییدن من.
چند دقیقه ای که تلمبه زد ، دستش رو روی سینه ام حلقه کرد و در حالی که هنوز کیرش داخلم بود منو روی زانوها بلند کرد و به سمت خودش کشید . کیرش انگار بیشتر داخلم می شد .
سرش رو کنار سرم گرفت و گفت : دیگه نبینم لخت لب پنجره باشی .
از یه کم خشونت خوشم می اومد . کیرش رو بیشتر فرو کرد و گفت : نشنیدم . گفتم : چشم .
بعد دوباره کیرش رو فشار داد و گفت : غیر از کیر من ، دیگه چیزی تو کونت نمی کنی ، برام باهال بود که حس مالکیت روم داره ، گفتم : چشم .
گفت : از این دفعه فقط من می کنمت ، تو جنده منی فقط .
حسابی حشری بودم ، گفتم : من فقط مال توام ، شش دانگ برای تو . منو بگا ، منو جر بده .
گردنم رو می خورد و با جون گفتن کیرش رو داخلم فشار می داد . جوری که واقعا درد می گرفت .
دوباره منو خم کرد و شروع به گاییدن کرد . چند دقیقه ای که همینجوری منو کرد ، کیرش رو کشید بیرون و من برگشتم ، خواست پاهام رو باز کنه از جلو بکنه که بهش گفتم : روم بخواب .
گفت روی تختت نمیشه . به شکم خوابیدم روی پتویی که کف زمین بود ، یه بالش داد و گذاشتم زیر سرم . خواستم شورت رو دربیارم که نذاشت ، روی پاهام نشست . چند تا سیلی به کونم زد و لای کونم رو باز کرد و با کیرش بند شورت رو کنار زد و کیرش رو یه کم داخل کرد و بعد خم شد روم و همونجوری که کیرش رو تا ته می کرد ، روم خوابید . سنگین بود و بدن داغ اش دیونه ام می کرد . فشار کیرش بیشتر شده بود انگار . کمی خودش رو که روم ول کرد و من با فشار و سنگینی اش له شدم . دستش رو دور سینه ام حلقه کرد و کمی سرم رو بلند کرد و تلمبه ها شروع شد . چند تا تلمبه می زد ، بعد کنار گوشم می گفت : کونی من کیه ؟ جنده من کیه ؟ زیرخواب من کیه ؟ و من جواب می دادم : من . و دوباره می کرد .
بعد از چند دقیقه تلمبه زدن و گاییدن من ، دستش رو پشت گردنم گرفت و کمی بلند شد و چند تا تلمبه محکم داخلم زد . دردم گرفته بود و با ناله جواب می دادم و اینکار رو می کرد که من ناله کنم . منم شهوتی تر ناله می کردم .
کیرش رو بیرون کشید و به پشت خوابید و من رو هدایت کرد که روی کیرش بشینم . سخت بود برام ، کیرش رو با کمک اش داخل کردم و روی ساق پام و زانوم نشستم . کمرم رو با دستاش گرفته بود و با کمک اش شروع کردم بالا و پایین رفتن . سخت بود و فقط کمی کیرش داخلم تکون می خورد . کمی خم شدم که دستش رو پشتم فشار داد و سینه به سینه خودش منو تو بغل گرفت و شروع کرد به کردن من . چند تا سیلی به کونم زد که ناله کنم . منم همراه تلمبه هاش ناله می کردم . کیرش حسابی شق بود و وقتی خیلی بیرون می کشید با دستش کونم رو روی کیرش فشار می داد .
کیرش رو بیرون کشید و دوبراه منو به شکم خوابوند و دوباره کیرش رو فرو کرد و مشغول گاییدن من شد . کمی خسته شده بودم ، هر دو خیس عرق بودیم ، بدنم داغ بود و حسابی حشری بودم . حس اینکه یه مرد روم خوابیده و داره منو می کنه دیونه کننده بود برام . تلمبه هاش سریعتر شده بود . منو محکم بغل کرده بود و داشتم تو دستاش له می شدم .خیلی محکم و خشن تلمبه می زد . چند دقیقه بعد ، چند تا تلمبه محکم زد و خودش رو ول کرد روی من و ارضا شد .کیرش هنوز داخلم بود ، کمی چرخید و منو به سمت خودش کشید و آروم دستش رو از روی تیکه توری شورت روی کیرم که نیمه شق شده بود می مالید . اینقدر اینکار رو ادامه داد تا آب منم اومد . کیرش رو که نیمه شق شده بود از کونم کشید بیرون ، دستاش رو که کمی از آبم خیس شده بود رو به سینه ام مالید و پاک کرد و کنارم طاق باز دراز کشید .
حس خاصی داشتم ، کنار مردی که منو کرده بود دراز کشیده بودم ، برای اولین بار کون دادن رو تجربه کرده بودم . به این حدود یک ساعت فکر می کردم . وقتی خودم رو در اختیار علیرضا قرار داده بود . کمی چشمام رو بستم و چند دقیقه بعد با بغل کردن علیرضا به خودم اومدم . بهم گفت : خوب بود ؟ گفتم : عالی . نمی دونم چرا اما گفتم :مرسی . خندید و گفت : مرسی که کردمت و منو از پشت بغلم کرد و گردن و گونه ام رو بوسید . آروم توی گوشم گفت : دیگه مال منی . کونی من . کمی سینه هام رو مالید و گفت : بریم با هم دوش بگیریم ؟
داخل حمام تو دستای علیرضا خودم رو رها کردم . کل بدنم رو می مالید و می شست . از اون روز دیگه به قول خودش شدم کونی علیرضا .

نوشته: mehrdad94y


👍 33
👎 4
18200 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

924218
2020-10-15 00:11:04 +0330 +0330

کون را در راه خدا بدهید! نه در راه لذت!:)
ﺍﻣﯿﺮﺍﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ (ﻉ):)

3 ❤️

924221
2020-10-15 00:20:27 +0330 +0330

این مهرداد تا همه مون رو گی نکنه،ول نمی کنه.
وجدانا ژانرهای دیگه رو هم امتحان کن.
همه ش شده خاطرات دادنش.
من‌که نمی خونم ولی دیگه نمیشه تحمل کرد

5 ❤️

924288
2020-10-15 01:42:05 +0330 +0330

داستان کلی خوب بود ولی چیزی که جذابترش میکرد متن خوب بود ، البته نمیگم متنت بد بود یا ایراد داشت ،ولی باید رو نوشتنت کار کنی ،
مثلاً از یه سری کلمات چندبار استفاده کردی درحالی که میتونستی به جای چندبار استفاده از یه کلمه ، از کلمه های هم معنی استفاده کنی .

بیشتر کار کنی بهتر می‌نویسی .
در ضمن کیر خواستی بگو 😉

1 ❤️

924291
2020-10-15 01:45:23 +0330 +0330

سلام کونی علیرضا

2 ❤️

924298
2020-10-15 02:03:54 +0330 +0330

نحوه ی آشناییتون خیلی سکسی هستش

0 ❤️

924302
2020-10-15 02:26:51 +0330 +0330

جات تو واحد من خالی بید
…خخخ

0 ❤️

924312
2020-10-15 03:24:28 +0330 +0330

نوش جوونت

0 ❤️

924330
2020-10-15 05:55:18 +0330 +0330

عالی بود عزیزم
خیلی متفاوت بود
فقط ی چیزی خودت تنها تو خونه بودی :|

0 ❤️

924336
2020-10-15 06:44:01 +0330 +0330

میشه شماره علیرضا رو بهم بدی؟منم میخوام😥😥

0 ❤️

924353
2020-10-15 10:08:39 +0330 +0330

“مرسی که کردمت”

😑😐

3 ❤️

924394
2020-10-15 14:35:44 +0330 +0330

مثل بقیه داستانهات عالی بود

0 ❤️

924397
2020-10-15 15:05:09 +0330 +0330

انال بهترین نوع سکسه من دیونه میشم وقتی داره باهام سکس میکنه

0 ❤️

924399
2020-10-15 15:16:11 +0330 +0330

صد امتیاز گروه آبی…

0 ❤️

924403
2020-10-15 15:35:29 +0330 +0330

کون دادن خیلی حس خوبی به آدم میده

0 ❤️

924408
2020-10-15 15:56:02 +0330 +0330

خوب گاییده سودمند رو شرح دادی معلومه لذت بردی
نوش کونت

0 ❤️

924429
2020-10-15 18:20:18 +0330 +0330

داستان خوبی بود. فضاسازی ها و شخصیت پردازی ها خوب بود. احساساتت رو هم خوب بیان کرده بودی. دمت گرم. بازم بنویس. من از طرفدارانتم

0 ❤️

924435
2020-10-15 20:26:32 +0330 +0330

منم کیر میخام

0 ❤️

924439
2020-10-15 21:18:40 +0330 +0330

کون دادن بهترین لذته که من عاشقشم مخصوصا کیرایه کلفتو بزرگ

0 ❤️

924441
2020-10-15 22:22:15 +0330 +0330

این که در سکس، از کاندوم استفاده شده خوبه.

0 ❤️

924569
2020-10-16 04:39:20 +0330 +0330

خیلی خوبه یه همچین انسان خوبی پیدا کردی و حسابی لذت میدید به هم
قدرش رو بدون

0 ❤️

924646
2020-10-16 13:30:25 +0330 +0330

نوید جان اینده خوبی در انتظارته به کون دادنت ادامه بده
فقط به بکنت بگو موقع کردنت ازت عکس بگیره برای اثبات گفته هات برای اهالی شهوانی نمایش بده

0 ❤️

924928
2020-10-17 16:25:53 +0330 +0330

بازم mehrdad94y !!!

0 ❤️

925011
2020-10-18 12:24:21 +0330 +0330

خوش به حالت خیلی خوبه که آدم یکی رو پیدا کنه قابل اعتماد باشه و بتونه همیشه باهاش باشه

1 ❤️

925287
2020-10-19 14:23:20 +0330 +0330

یه سن بالا از شیراز پیوی
۲۲ شیرازم

0 ❤️

925548
2020-10-20 16:34:16 +0330 +0330

خوش بحالت نیشابور کسی بود درخدمت کون تنگ

0 ❤️

925815
2020-10-21 21:14:11 +0330 +0330

چرا از این مردای جذاب با هیکل سکسی و کیر بزرگ سر راه ما سبز نمیشه

0 ❤️Top Bottom