کون تنگ دوست دخترم

  سلام اول از همه بگم ک اسامی مستعاره ولی داستان واقعی داستان از اونجایی شروع شد که من با یه دختر به اسم پرنیا آشنا شدم اولش فقط با هم حرف میزدیم و اصلا رابطه ای بینمون نبود ولی تو همون حرف زدن هم حشری بودنشو نشون میداد 15 سالش بود،قدش حدود 165 و وزنش یکم زیاد بود و تپل منم همینشو دوست داشتم سینه هاش نسبت به سنش خیلی بزرگ بود و کلا بدن گوشتی ای داشت من اون موقع 17 سالم بود قدم 190 و وزنم 80 بود وقتی به پرنیا پیشنهاد دادم قبول کرد و با هم وارد رابطه شدیم از اون موقع به بعد حرفاش خیلی سکسی تر بود و عملا داشت بهم میگفت که سکس میخواد منم اون موقع تو اوج حشری بودنم مخشو زدم یه شب با ماشین بریم بیرون بعدش بریم خونه ی ما بخوابیم و فرداش من برسونمش خونشون بعد از ظهر قرار گذاشتیم من رفتم حموم و حسابی ب خودم رسیدم(نگفت بهم ولی بعدا فهمیدم اون از من بیشتر به خودش رسیده بود)یه ادکلن زدمو رفتم دنبالش تو راه همش به این فکر میکردم تو خونه قراره چ اتفاقاتی بیوفته رسیدم پیشش دیدم همه چیشو باب میل من کرده اون لباسهایی ک من دوست دارم و اون آرایشی که من دوست دارم کرده نشست پیشم و بعد کلی حرف زدن و اینا رفتیم یچیزی خردیم و کلی دور زدیم طرفای ساعت 7 بود که بهش گفتم پرنیا بریم دیگه؟که گفت بریم منم گازشو گرفتم و رفتم خونمون خونمون چون تو 2تا کوچه در داشت از در پشت رفتیم کسی هم نفهمید مامان بابامم که طبق معمول پیش مامان بزرگم اینا بودن و داداشم سره کار و خواهرمم گفت میرم پیش دوستم درس بخونم.
  همه چیز برای سکس من و پرنیا آماده بود کیلید انداختم درو باز کردم اول از اینکه هیشکی نیس مطمن شدم بعد به پرنیا گفتم بیاد تو اومد شال و مانتوشو درآورد با یه تاپ مشکی ک از بالا تا وسط خطه سینه های بزرگشو معلوم می‌کرد و از پایین تا بالای نافش بود بند سوتین صورتیش از زیرش معلوم بود یه ساپورتم پوشیده بود و رونای سفیدشو حسابی سکسی تر کرده بود منم رفتم لباس راحتی پوشیدم اومدم پیشش گفت راحتیا گفتم خونه خودمه دیگ اینجا راحت نباشم کجا راحت باشم یه لبخند زد و بغلش کردم یکم لب بازی کردیم و گفت بشینیم این فیلمرو نگاه کنیم گفتم باشه رفتم ی پتوی دو نفره آورده پیچیدم دورمون و لباسمو کندم اونم گفت من میرم یکم راحت تر شم و بیام اولش نفهمیدم منظورشو ولی وقتی رفت تو اتاق و درومد دیدم سوتینش و دروارد و فقط ی تاپ پوشیده بود ساپورتشم دروارد و یه شلوارک که تا زیر کونش بود پوشید بدن سفیدش داخل اون لباسا میلرزید و منو دیوونه می‌کرد اومد بغل سرشو گذاشت رو شونم و فیلمو نگا میکردیم فیلمش عاشقانه و بود و وسطش کلا تو بغل هم بودیم از پشت کلی بغلش کردم و کیرمو لای کونش حس میکردم مطمن بودم اونم حس میکنه ولی خب انقد حشری بود ک میدونستم مخالفتی نمیکنه ساعت حدودا 9نیم بود فیلم تموم شد لا ب لای فیلم شاممونم خوردیم هرجوری نگاه میکردم دیگ وقت اصله کار بود!
  تو بغلم بود ک بهش گفتم عشقم بریم تو تخت کم کم بخوابیم یه نگاه بهم کرد یهو لباشو گذاشت رو لبام منم سرشو گرفتم محکم فشار میدادم ب خودم ی لبه خیلی سکسی گرفتیم و بلند شدیم ک بریم تو فاصله حال تا اتاق خواب مامان بابام دستای همو گرفته بودیم رفتیم تو اتاق چون تخته مامان بابام 2نفره بود رفتیم اونجا افتادیم رو تخت من یکم شیطنتم گل کرد لباشو خوردم و برای اولین بار دستمو گذاشتم رو سینش میخاستم واکنششو ببینم وقتی دستمو گذاشتم دیدم با شدت بیشتری داره لبامو میخوره فهمیدم که آره اونم راضیه من پیرهن تنم نبود و فقط ی شلوار پام بود یه زنجیر دور گردنم ک یدونه ازونم پرنیا داشت همیشه همراهمون بود از هم یکم جدا شدیم رفتیم زیر پتو لپشو بوس کردم و کم کم رفتم سمت لبش لباشو خیلی دوست داشتم هرچقد میخوردمش سیر نمی‌شدم جفتمون معلوم بود یکم حالی به حالی شده بودیم از طرز نفس کشیدنش معلوم بود شهوت داره بدنشو میگیره برش گردوندم جور ک کونش ب سمت من بود محکم بغلش کردم یکم خودشو تاب داد رو کیرم موهای بلندشو از رو گردنش دادم کنار و گردنشو بوس میکردم و میخوردم دستمو گذاشته بودم رو شکمش و بغلش کرده بودم که دستشو گذاشت رو دستم برد رو سینش فهمیدم دیگه کار تمومه و شهوتم ب اوج خودش رسید میدونستم سکس وحشی دوست داره تو جرعت حقیقت ازش فهمیده بودم همینطور69 وقتی دیدم خودش دستمو گذاشت رو سینه هاش گردنشو محکم میک میزدم و سینه هاشو چنگ میزدم دفعه اولش بود و ترس داشت حسه ترسو شهوتش باهم قاطی شده بود اینو از طرز نگاهش می‌فهمیدم از رو تاپش نوک سینشو گرفتم دیدم سفت شده باهاش ک بازی کردم سفت تر هم شد دستمو بردم زیر تاپش ی نفس کشید ی تکون خورد و شروع کردم سینه هاشو مالیدن میخواستم شهوت کل وجودشو بگیره تا به ترس قلبه کنه وقتی سینه های بزرگش تو دستم بود رفتم سراغ لاله گوشش و اونم لیس زدم میدونستم ازین کارم خوشش میاد بعد از 5 6 دقیقه برشگردوندم تو چشام نگاه کرد معلوم بود که به هدفم رسیدم نگاهش سرشار از شهوت بود داشت با نگاهش دیوونم می‌کرد که محکم لبمو گذاشتم رو لبش دستم اولش رو سینش بود و لبام رو لباش قفل بود ولی کم کم دستمو از پشت بردم رو کونش و از زیر شلوارکش برد رو شرتش کِشه شرتشو یکم کشیدم تا به کصش بخوره و بیشتر تحریک شه دستم رو کونش که مثل یه تیکه پنبه سفید و نرم بود تکون می‌خورد و کونو میلرزوند بلند شدم بلندش کردم تاپشو درآوردم و انداختمش رو خودم من خوابیده بودم اونم رو من و همینجوری ک لباشو میخوردم دستم زیر شرتش بود و با نوک انگشتم با سوراخ کونش بازی میکردم گردنشو حسابی کبود کرده بودم اونم گفت که باید بکنه همونجوری ک دستم رو سوراخش بود گردنمو خورد و خیلی بیشتر از چیزی ک من کردم گردنمو کبود کرد بلندش کردم و خوابوندمش رو تخت و ایندفه من خوابیدم روش شلوارکشو درآوردم رفتم کیرمو چسبوندم به کصش از رو شرت و سینه هاشو با دستام میگرفتم و میخوردم یه نگاه بهش کردم ترسش ریخته بود و تو دنیای خودش غرق شده بود تو آسمونا بود و داشت نهایته لذتو می‌برد سرمو بردم بالا لبای خوشگلشو خردم و بهش گفتم عزیزم 69 شو شرتشو از پاش درآوردم و یه کصه تمیز با یه سوراخ کونه صورتی جلوم بود میخواستم با سر برم توش ولی یکم جلوی خودمو جلو پرنیا گرفتم ک مثلا نگه ندید بدیده و اینا کونشو یکم جلوم تکون داد و یه خنده ی سکسی کرد منم یدونه زدم در کونش جای دستم روی کون سفیدش مونده بود من سرپا لبه ی تخت بودم و اون دو زانو روی تخت بَنده شلوارمو باز کرد و با شرتم کشیدش پایین حالا دیگ لخته لخت بودیم جفتمون معلوم بود بازم ترسه اومده بود سراغش ولی خب منم کارمو بلد بودم بلندش کردم دستمو انداختم رو کونش اونم انداخت دور گردنم لبامون بازم قفله هم شد خوابیدم رو تخت اومد 69 وایسه روم اومد اول کیرمو با دستش گرفت و کصشو گذاشت رو دهنم دیگه طاقت نیاوردم و شروع کردم ب خوردن کصش چوچولشو میخوردم میومدم بالا یکم میک میزدم میرفتم سراغ کونش یکم لیس میزدم بعد انگشتمو میکردم توش انقد لذت بخش بود ک اصلا ساک زدن اون به چشم نمیومد راستی اینم بگم ک کیره من 17 سانته ولی کلفته و برای ی دختر که دفعه اولشه حسابی راضی کنندس پرنیا تا حالا سکس نداشته بود و اولش خیلی ترس داشت ولی از وقتی 69 شدیم انگار که کلا دیگ اختیاری نداشت رو خودش کیرمو می‌کرد تو دهنش با زبونش با کلش بازی می‌کرد سعی می‌کرد مثل فیلمای پورن حرفه ای باشه ولی خب نمیتونست ولی بازم منو دیوونه می‌کرد همزمان ک من کصشو میخوردم و سورخشو باز میکردم کم کم اه و نالش داشت شروع می‌شد کیر منم تو دهنه داغش داشت بالا پایین میشد 1 رب حدودا 69 بودیم ک گفتم آبم داره میاد کیرمو از تو دهنش درآورد برام شروع کرد جق زدن ایندفه ناله های من بود ک بالا گرفته بود داشت جق میزد و لبای خوشگلشو نزدیک کیرم نگه داشته بود اولین قطره ی آبم ک ریخت رو صورتش کیرمو گذاشت تو دهنش و ابمو تو دهنش خالی کردم من که بی حال افتاده بودم رو تخت و کصه پرنیا جلوی صورتم بود میدونستم که این کافی نیست و حتما باید اونم ارضا کنم از روم بلند شد اومد تو بغلم خوابید کیرمو گذاشت بین پاهاش بازم لبو شروع کردم واقعا هرچقدم لباشو میخوردم بازم دلم میخواست کم کم از لب شروعش کردم دوباره دستم رفت روی کونش و سوراخش ک لیزه لیز شده بود و لمس کردم در گوشش گفتم عشقم دوست داری کونتو بکنم ماله خودم یه نگاه بهم کرد و گفت همین الانشم مال خودته اینو گفت و بازم لباشو گذاشت رو لبام 2 3 بار لباشو خوردم و گفتم داگی وایسا داگی شد یه تف انداختم رو سوراخش و انگشتمو کردم توش و با شصتم کصشو می‌مالیدم سعی کردم 2تا انگشت بکنم توش داشت جر می‌خورد ولی خب کلا دوست داشت اینو دستمو برداشتم یه تف انداختم رو کیرم یکم با کصش بازی کردم و سره کیرمو گذاشتم رو کونش شک داشتم کم کم بکنم که آروم جا باز کنه یا یهو بکنمش تا ته تو کونش تا کلا جاش باز شه با شناختی ک از پرنیا داشتم گزینه دوم بهتر بود پس با یکم زور کله کیرمو کردم تو کونش واقعا تنگ و داغ بود کیرم انگار داشت پرس میشد تو کونش ی فشاره نسبتا زیاد دادم کیرم تا ته رفت تو کونش ی جیغ زد و گفت وحشی آروم گفتم تو ک وحشی دوست داشتی وایسا الان جاش باز میشه کیرمو نگه داشتم تو کونش حدود 30 ثانیه درآوردم و دوباره ته کردم تو بازم جیغ زد معلوم بود داره پاره میشه 4 بار درآوردم و دوباره کردمش تو کونش بعدش شروع کردم تلمبه زدنمو محکم و تا ته می‌کردم تو کونش تخمام می‌خورد ب زیره کصش خیلی حس خوبی داشت شاید 20 تا تلمبه تو داگی زدم و بلندش کردم برش گردوندم حالا صورتامون رو ب روی هم بود و خوابیده بود رو من با دستام لپای کونشو باز کردم و با دستش کیرمو گرفتم و تنظیم کرد رو سوراخش و نشست روش اولش تو بغله هم نبودیم اون داشت رو کیرم بالا پایین میرفت و دستاش تو دستام بود یکم اه و نالش بالا گرفت و شل شد تو بغلم کونشو یکم داد بالا تا من تو سوراخش تلمبه بزنم افتاده بود رو گردنم نظمه نفساش به هم ریخته بود و هم تند تند نفس میزد هم صدای ناله هاش کله خونرو پر کرده بود منم دیدم تا تنور داغه باید چسبوند به محکم ترین روشی ک تونستم داشتم کیرمو تو کونش بالا پایین میکردم دیگه رسما داشت جیغ میزد اسممو میگفت این 2 برابر حشریم می‌کرد و محکم تر میکردمش آبم داشت بازم میومد ولی هیچ اهمیتی ندادم صدای منم بالا گرفت جفتمون داشتیم ارضا می‌شدیم منم تلمبه هامو سریع تر کردم و اونم جیغاش بیشتر می‌شد 10تا تلمبه زدم و آبم با فشار ریخت تو کونش کیرمو تو کونش نگه داشتم اونم ک هنوز داشت جیغ میزد چنتا تکون خرد تو بغلم و بعدش آروم تو بغلم جا خوش کرد فهمیدم ک ارضا شده درواقع با هم ارضا شده بودیم تو همون حالت لبامو گذاشتم رو لباش برش گردوندم و افتادم روش و فقط لباش و گردنشو میخوردم کله گردنش کبود بود کله گردن منم همینطور لبامو ازش جدا کردم و یه نگاه بهش کردم رضایت کامل تو نگاهش بود یکم دیگ لب گرفتیم از هم بلند شدم آوردمش لبه ی تخت سوراخ کونشو لیس زدم و باز کردم تا آبم از تو کونش بیاد بیرون سوراخشو هی بازو بسته می‌کرد هر بار که بازش می‌کرد من با انگشتام لبه ی سوراخشو میگرفتم و باز ترش میکردم خیلی لذت می‌برد ازین کار آبم داشت از تو کونش در میومد با دستمال تمیزش کردم ولی یجوری ک سوراخش باز و لیز بمونه رفتیم زیر پتو از پشت بغلش کردم کیرمو کردم تو کونش و تو بغل هم خوابیدیم صبح ک بیدار شدم دیدم پرنیا نیست پتو ام از روم رفته کنار و کیرم همونجوری رو هوا مونده رفتم تو حال دیدم پرنیا ام لخت داره صبحونه درست میکنه رفتم پشتش و سینشو گرفتم تو دستم ی بوس از گردنش کردم و رفتم دسشویی خودمو یکم تمیز کردم اومدم بیرون صبحونرو کنار هم لخت خردیم و کنارشم کلی عشق بازی کردیم رفتیم تو اتاق و هر کدوم لباسای اون یکی و تنش کرد کبودیای گردنشم با شالش پوشوندم و رسوندمش خونشون.
  امیدوارم خوشتون اومده باشه❤️


  نوشته: سینا

 • 6

 • 44
 • نظرات:
  •   boyboy36
  • 4 ماه،2 هفته
   • 14

  • دختر 15 ساله (dash) خودت 17 ساله (dash)
   سوراخ کون تو الان بوی بهشت میده (dash)


  •   reza1023
  • 4 ماه،2 هفته
   • 6

  • سایت هم شده بچه بازی!
   چه وضعیه!


  •   zanbory
  • 4 ماه،2 هفته
   • 5

  • سردنبالت کردن مگه ..خیلی ریلکس مینوشتی سکستو
   خب کون صورتی ندیده بودیم که ب لطف شما دیدیم


   سوراخ کون صورتی اخه چجوری میشه


   مامان و بابا پیش مامان بزرگت چکار میکردن که تورو نبردن
   خواهرت چی اون کجا رفته تنهایی
   خوب همه رو جمع و جور کردی واسه ی سکس حسابی
   ولی خب داداچ یچیزه دیگه میگفتی بهتر بود کسی باور نمیکنه تخیلاتتو
   کمتر بزن .نگارشتم که شبیه دوس دخترت بود .


  •   شاه ایکس
  • 4 ماه،2 هفته
   • 22

  • شاسمیخ الدوله ایوبی تو 17 سالگی بدون گواهینامه ماشین زیر پات بود؟ درست !! خونتون دو تا در داره درست!! دختر بردی خونه کسی نفهمید؟ اینم درست اما اینکه صبح لخت داشت صبحونه درست میکرد دیگه خیلی کسشعر بود خواهرتم شب که رفت پیش دوستش تا صبح بر نگشت؟؟ داداشت چی صبح شده بود هنوز از سر کار برنگشته بود؟؟؟ تو خود لس انجلس هم طرف وقتی با خونوادش زندگی میکنه دختر ببره طرف صبح لخت نمیره اشپزخونه!! حالا یه شب صابون دستشویی رو بردی تو تختت کسی نفهمید نوش جونت ولی تخفیف بده ملت مشتری شن!!


   پی نوشت: روزگاری شده این روزا دهه هشتادیا سکس میکنن فیلمشو میزارن رو نت دهه شصتیا باهاش جق می زنن!! (biggrin)


  •   کیریتون
  • 4 ماه،2 هفته
   • 7

  • خدا میدونه که خواهرت کجا میداده تاصبح.پرنیا صاحاب نداشت؟


  •   EnTi
  • 4 ماه،2 هفته
   • 0

  • اول


  •   TheBitchKing
  • 4 ماه،2 هفته
   • 17

  • به اسم مستعار رسیدم خواستم دیس بدم، گفتم بزار یکم دیگه بخونم. رسیدم به اونجایی که گفتی خودش میخواست بده بعد تو مخشو زدی. گفتم این نویسنده خودش تکلیفش با خودش روشن نیست.
   درضمن کیر تو نقطه نقطه وجودت. نقطه هات کو کونکش؟


  •   اینترناسیونال
  • 4 ماه،2 هفته
   • 7

  • کمتر زر میزدی دختر ۱۵ ساله مگه خونواده نداشت که شب اومد پیش تو مالیخولیا بود و بس


  •   amiiir_h
  • 4 ماه،2 هفته
   • 8

  • خاراون مغزتوگاییدم ب قران..کدوم الاغی ب پسر17ساله گواهینامه میده ک تو رفتی سوار ماشین شدی؟؟؟؟پات ب گاز و کلاج میرسه؟؟؟
   مامان باباش رفتع بودن ی ضبدری میزان بزنن داداششم رفته بود کونشو بده خواهرشم معلوم نیست زیر کدوم احمقی داشت درد میکشید..سِنتونو جمع کنم اندازه سایز کیر بچه های شهوانی ام نمیشه..چ گوه خوریا چ غلطا چ کسشرایی ک ادم از ی بچه کونی نمیخونه


  •   اینترناسیونال
  • 4 ماه،2 هفته
   • 7

  • کمتر زر میزدی دختر ۱۵ ساله مگه خونواده نداشت که شب اومد پیش تو مالیخولیا بود و بس حتما یکی تا صبح اینجوری کون خودت میزاشته


  •   arsh2452
  • 4 ماه،2 هفته
   • 9

  • بدو برو سر درس و مشقت . اینجا جای تو نیست کوچولو ! اینجا یهو یه کاری باهات میکنند که آب از هفت سوراخ بدنت بزنه بیرون! این خالی ها رو برای همکلاسیهات ببند که دست به کیر دارند جق میزنند . برو تا نکردیمت!


  •   Gozaran
  • 4 ماه،2 هفته
   • 3

  • اول از همه بگم خودتم مستعاری
   جلق میزنی و کاری نداری
   تنها کون تنگی که دستت بهش رسیده کون خودت بوده که اون رو هم به گا دادی


  •   Irish..GuNNer
  • 4 ماه،2 هفته
   • 8

  • :( فک میکردم اگه از آخر شروع کنم به خوندن، داستان بهتر میفته اول. ای ادمین دستمو خوندی. من میرم از ته شروع کنم مثه همیشه. آخرش میام به این برینم (dash)


  •   L(G)BT_LIFE
  • 4 ماه،2 هفته
   • 5

  • داستانو نخوندم
   فقط کامنت شاه‌ایکس سه خط اخرش نامووووسا توی استنداپ کمدین خیلی موفق میشی (clap) (biggrin) (rolling)


  •   Samanssknsskn
  • 4 ماه،2 هفته
   • 3

  • گفتی خوارت رفته بود خونه دوستش درس بخونه نه جونم رفته بود کس بده میفهمی کس بده البته شایدم کوووون?


  •   Mamali_arak
  • 4 ماه،2 هفته
   • 2

  • ****اسم داستانت را

   .
   کیر کلفت بابای دوست دخترم میذاشتی قشنگتر بود


  •   Irish..GuNNer
  • 4 ماه،2 هفته
   • 5

  • حوصله ندارم. فقط میگم ریدی و مواظب‌ام از روت رد نشم. احتمالا بچه ها همه‌چیو گفتن و یه جورایی سوراخو بر باد دادی.
   دیس.


  •   افسارگسیخته
  • 4 ماه،2 هفته
   • 2

  • اخه اسکول جان ......
   این داستان های مهد کودکی رو نیا اینجا ننویس که اینطوری سر تا پاهات رو آفتوبه بگیرند .....!!!! تازه دوستان واقعآ بخاطر شرایط سنی ت که زیر ۱۸ سال هستی باهات مدارا کردند ...‌ وگرنه این اساتیر رحم به ( مهران ) نویسنده ی بهترین داستانهای سایت نکردند و به بار انتقاد گرفتند ...‌ چی شد که امشب مامان جانت رو دو کیره نکردند ، پدرت رو کوسکش بی غیرت ، داداش ت رو کونی زن پوش و خواهر عزیزت رو دست به دست بین خودشون نچرخوندن شانس آوردی ‌.... !!!!


  •   Yashar1987
  • 4 ماه،2 هفته
   • 3

  • بچه پونزده ساله شب میمونه صبح میره!!!؟؟؟بقیه شو نخوندم مزخرفه


  •   messaf81012
  • 4 ماه،2 هفته
   • 2

  • ادمین جان ننت نزار این کسشرای دهه هشتادیارو ک تازه فهمیدن جق چیه


  •   Saman._.ss
  • 4 ماه،2 هفته
   • 3

  • (dash) (dash)
   یعنی دمت گرم جایزه نوبله کوسشر نویسی رو باید به تو بدن (clap) (clap)
   اخه کونی تو ۱۷ سالته بعد ماشین سواری؟
   ماله خودت بود یا ماله بابات ؟ اگر واسه بابات بود پدرت سواره مادرت رفته بود خونه مادر بزرگت ؟
   و اگر واسه خودت بود که کیرم دهنشون که بدون گواهینامه واست ماشین خریده بودن .
   بعد داداشت رفت سر کار نیومد؟ داداشت شب خوابه؟ (erection)
   خواهرت چی ؟ اونم دوتا چهارراه بالا تر از داداشت کار میکنه؟
   پدر مادرتم رفته بودن خونه مادر بزرگت چیکار که تو رو نبردن؟ پسر اونا گولت زدن پدرت از مادرت داره کسبه درامد میکنه پدرت داره سرتو کلاه میزاره که نگی من نه ما اون تو زندگی کردم ماله منه (rolling)
   بعد اصلا اینارو ولش کن اون دختره خانوادشون با خانوداه تو همکار بودن یا نه ؟ اگر بودن که هیچی اگر نبودن که اون بچه کسو کاری نداشت تو اونو اوردی خونه کردیش؟
   بعد کیرتو توی کونش گذاشتی تا صبح؟ (hypnotized)
   بعد کیرت تا صبح شق بود ؟ مگه تازه ابت نیومده بود اونم دوبار؟ بعد مگه اون دختره تنگ نبود ؟
   بعد اخه کونی صبح پاشد برات لختتتتت صبحونه درست کرد؟ خدایی گنگای امریکایی هم همچین اپشنی ندارن که یه دختره ۱۵ ساله برات محیا کرد
   .(dash) (dash) (dash)
   بعد تو خجالت نمیکشی با ۱۷ سال سن دختر میبری خونه؟ من هم سن تو که نه اما هم سن او دختره بودم به کیرم میگفتم سامان کوچولو
   ولی به معنای واقعیه کلمه کیرم پسه کلت (erection)


  •   Sajjjjadseski
  • 4 ماه،2 هفته
   • 2

  • کسکش ابر و مه و خورشیدم تو فیلمای پورن اوکی نمیشه همه چی باب میل دربیادچرا گووووووه میخوری مادر ج ن د ه


  •   kokarostam
  • 4 ماه،2 هفته
   • 11

  • تخمی تخیلی


   تله تیاتر:
   پرده کنار می‌رود...غروب... برف می‌بارد... کون می‌خارد.


   نام: مستعار.
   سن: بچه سال.
   هدف: ریختن ترس دوست دختر.
   روش: تخمی، تخیلی، فضایی.
   عملیات: غیر ممکن.
   سواد: ابتدایی نزدیک به نهضت.
   وضعیت: جقی متمایل به کونی.
   فضا: روحانی و ربانی و عرفانی.
   سکس: 69 در 69.
   علاقه: کون دادن.
   تضاهر به: کون کردن.
   آرزو: خونه‌ی خالی، فیلم پورن، آب و صابون در کنار، جق رمانتیک، پاشیدن آب اوج روی گل‌های قالی.
   واقعیت: دست و پا زدن زیر پسر همسایه و باز شدن سوراخ کون.
   پرده کشیده می‌شود... تشویق حضار محترم


   بچه جان، با کیر ما بازی چرا؟
   عضو شدن در کون براندازی چرا؟
   میزنی جق روی کیر این و اون
   ما ز تو راضی، تو ناراضی چرا؟


   ها کــُ‌کا


  •   sexybala
  • 4 ماه،2 هفته
   • 3

  • کوس گفتی آی کوس گفتی مثل یک کسخول گفتی


  •   RT69
  • 4 ماه،2 هفته
   • 2

  • با بابا مامانت کاری ندارم داداشتم خودش میدونه کجا بود ولی حتما میدونی خواهرت رفته بود با دوستش درس بخونه


  •   Amiremohamad
  • 4 ماه،2 هفته
   • 2

  • کسشعر


  •   parynazgol
  • 4 ماه،2 هفته
   • 2

  • داستان حسین کرد نوشتی کسخل
   شب کمتر بخور تا خواب کسشعری نبینی


  •   rezamikrob
  • 4 ماه،2 هفته
   • 2

  • پدر و مادرت که هیچ خواهرتم رفت بود خونه دوستش در واقع اومده بود خونه ما کس بده که تا فردا صبح نیومد تو نگران نباش


  •   سدمرتضی
  • 4 ماه،2 هفته
   • 2

  • کسو شعر محض


  •   hamid30gari
  • 4 ماه،2 هفته
   • 4

  • چقدر طولانی بود


  •   Nimaa0863
  • 4 ماه،2 هفته
   • 2

  • یه مدت از صابون مراغه استفاده کن گلنار دوزش بالاس توهم میزنی


  •   Abbas97
  • 4 ماه،2 هفته
   • 0

  • منم تو نوجوونیم با یه 13 ساله و 15 ساله سکس کردم دخترا تو اون سن وحشتناک حشری و داغن


  •   hojjat.kirkolof
  • 4 ماه،2 هفته
   • 2

  • اگه قد تو ۱۹۰ باشه قد کیر من ۲۹۰ هسش کل کیرم تو وجودت با این چاخان کردنت


  •   reza1671379
  • 4 ماه،2 هفته
   • 0

  • سلام خانم از کرمانشاه واسه سکس میخوام 09223501300


  •   Lord2079
  • 4 ماه،2 هفته
   • 1

  • دمه خانوادت گرم که مکان میدن تا پس فرداشم نمیان (dash)


  •   Bopho
  • 4 ماه،2 هفته
   • 3

  • هعیی یادش بخیر
   ما که میخواستیم کص بکنیم هزارتا سم و سولاخ قایم میشدیم و همیشه یجای کارمون لنگ بود ولی این دیثای ۱۶ ۱۷ ساله ببین چکارا میکنن
   اخه پوفیوز میخوام بدونم چطوری بدون استرس صبح صبحونه خوردی؟
   گیرم که همه رفتن تو کونی ۱۷ ساله چطوری تجربه کون کنی با این رضایت رو داشتی؟
   من هیچی نمیگم رفقا شما خودتون مورد فضل و کرم قرارشون بدید


  •   Erfan_fk
  • 4 ماه،2 هفته
   • 1

  • خواهرت نرفته بود درس بخونه اونم رفته بود یه حالی به کوصش بده? دختر مردم بکنی یکیم خواهر خودتو میگاد?


  •   royaei
  • 4 ماه،2 هفته
   • 0

  • زیاد جالب نبود ؛
   یه کم بیشتر از واقعیت توش غیر واقعیت موج میزد
   کی به کیه کسی که نمیفهمه ؛
   طرز نگارش و جمله بندی و ویرایش هم که خوب نبود ؛
   موفق باشی؛


  •   پروفسور بالتازار
  • 4 ماه،2 هفته
   • 1

  • کوکارستم شما شاهکاری! نیم‌ساعت دارم به این کامنت شما میخندم حیف این استعداد شما، ایول داری به مولا


  •   yasin.ir
  • 4 ماه،2 هفته
   • 2

  • برو که از یه جاییت میزنم که روت نشه بری شکایت کنی.

   ما کص مون خل هس یا تو
   کصخل کمک


  •   saeed7989
  • 4 ماه،2 هفته
   • 1

  • نگم بهتره


  •   Melisssa
  • 4 ماه،2 هفته
   • 1

  • باز هم حماسه ای دیگر از جغی ها ???


  •   illidan1
  • 4 ماه،2 هفته
   • 1

  • اینم برگ زرین دیگری از دستاورد های این انقلاب (rose)


  •   Sepehr_2000
  • 4 ماه،2 هفته
   • 0

  • نکات منفی زیاد داشت، ولی بازم اشاره میکنم که نسبت به داستانای اخیر متوسط بود
   از ده بهش چهار میدم با ارفاق، برو حالشو ببر


  •   Kirarabi0151
  • 4 ماه،2 هفته
   • 1

  • عمرادختری که باره اولش باشه اینکاراروعینه جندهای حرفه ای نمیکنه.اصلادردنمیذاره ابنکاراروبکنه.این داستان فقط ازروی توهمات وارزپی نویسنده بوده


  •   master.moon
  • 4 ماه،2 هفته
   • 1

  • ****فقط یه نکته


   میدونی خواهرت که گفته میرم پیش دوستم درس بخونم کجا رفته بوده و چیکارا کرده؟****


  •   abdolak2
  • 4 ماه،2 هفته
   • 0

  • حاجی ما دوست دخترامون که اولن بار میخوان کون بدنو به یک بدبختی تا ختنه گاه میتونیم جاکنیم اونوقت تو یه دختر 15 ساله رو که برای اولین بار کون داده تا دسته زدی عجبا قریبا کم تر بزن او جغ لهنتی تو صابونتم عوض کن جارکش متوهم


  •   abdolak2
  • 4 ماه،2 هفته
   • 0

  • حاجی ما دوست دخترامون که اولن بار میخوان کون بدنو به یک بدبختی تا ختنه گاه میتونیم جاکنیم اونوقت تو یه دختر 15 ساله رو که برای اولین بار کون داده تا دسته زدی عجبا قریبا کم تر بزن او جغ لهنتی تو صابونتم عوض کن جارکش متوهم


  •   Ramin472422
  • 4 ماه،2 هفته
   • 0

  • اینو چند شب پیش هم خوندم با یه عنوان دیگه ?


  •   Gozaran
  • 4 ماه،2 هفته
   • 0

  • دوستان
   یک خواهش
   مثل پورن های داستان از صحنه بکن بکن شروع کنید
   چون داستانی که مینویسد به قدری باور نکردنی هست که شهوت رو تحریک نمیکنه که هیچ، باعث فروکش هم میشه، بیشتر خنده داره؛ دختر ۱۵ ساله رو شب بردی خونه و مراقب بودی کسی نبینه ، اون هم که پدر مادر نداشته.


  •   Ghost0022
  • 4 ماه
   • 0

  • اقا اصلا دختره صاحب نداشته شب بیرون بوده اونم ۱۵ ساله مامانو باباش پیش مادر بزرگش چیکار میکردن اینا به جهنم من یجا هنگ کردم یکی به من بگخ جه جوریه یه جنده هم نمیتونه ۱۷ سانت کیرو جابده تو کونش یعنی اصلا را نداره مگه پورن استاره این دختر پانزده ساله که اولین بارشه اونم با اولین تلمه چه جور جامیده اینو روشن کنید


  •   Farjadv8
  • 2 ماه،2 هفته
   • 0

  • من تا حالا نظر ندادم ولی انقددددررررر داستانت کسشر و خنده دار بود که مجبور شدم کامنت بذارم اخه لااااااشی یه جوری تعریف کردی انگار یه جماعتی اینجا نشستن که تا حالا دختر ندیدن
   تو یک کلام رییدی


  •   epslion
  • 1 ماه
   • 0

  • تخمه سگ تو وسط‌ کردن جدول ضزب میاری و یادته ۱۰ تا تلمبه زدی و چه کردی
   حداقل ریاضی دانه این مملکت شو کمتر بگا بریم
   کیرم تو صورتت که شبیه مقعدی
   از جلو شبیه عقبی
   عن گوز


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو