کون دادنم داخل تانک

1400/07/25

سلام دوستان من اسمم شاهین هست میخوام داستان کونی شدنم در خدمت سربازی رو براتون تعریف کنم اول از خودم بگم که از زمان نوجوانیم به خاطرپوست سفیدوکون تپلم همیشه تو مدرسه اذیت میشدم وبارها ازم کون خواسته بودند چه تو مدرسه چه محل ولی هیچ وقت تن به این کارنمیدادم تااینکه ۱۹سالگیم به خدمت اعزام شدم هیچ وقت این حرف بچه محلمون فرامرزازذهنم بیرون نمیره که گفت شاهین ببینم این کونو سالم برمبگردونی از سربازی یانه آموزشیمون افتادپادگان لویزان ازهمون روزاول نگاههای سنگین سایرسربازاوحتی افسرها ودرجه دارهای یگانوحس میکردم یه بارتو دستشویی گروهان یکی از سربازای لرازپشت بغلم کردمنم باهاش درگیرشدمو هردومون شدیداتنبیه شدیم بعدسرگروهبان برمک منوصداکردتواطاق وگفت قضیه چی بود منم گفتم که چیکارکردباهام برمک هم بغلم کردو بوسید وگفت باهام راه بیای نمیذارم کسی کاری به کارت داشته باشه ولی من بهم برخورد این رفتارش وهلش دادم عقب و گفتم من اینکاره نیستم سرگروهبان حرف دهنتو بفهم اونم تا آخرآموزشیم باهام لج بودخلاصه باهرمشقتی بوددوران آموزشی رو تموم کردیم وموقع تقسیم من و چن تا از بچه ها افتادیم لشکر۲۸کردستان بعد۱۵روزمرخصی رفتم سنندج وپادگان لشکر۲۸اونجاهم تقسیم شدیم ومن وکریم وسهراب افتادیم تیپ۳مریوان کریم وسهراب توآموزشی تونخم بودندولی چون تو مریوان غریب بودم به اجبارباهاشون رفیق شدم کریم بچه هریس آذربایجانشرقی بود سهراب هم بچه اهرولی چون دوران آموزشی همدوره بودیم شدیم همسفره ۳نفربچه اهرهم قبلا تو یگان بودند اونام به جمعمون اضافه شدندمن که بچه تهران بودم بین اونا غریب بودم ولی کریم وسهراب نذاشتنداحساس غریبی بکنم وشدیم رفیق شفیق همدیگه گه گداری شوخیایی باهام میکردند ولی جدی نمیگرفتم اکثریت یگان کردها بودن و کم و بیش لر ترک هم کم بود بچه تهران هم فقط من بودم تو اون گروهان اوضاع خوب بود من هم روز به روز با همسفره هام صمیمی تر میشدم اونام شوخیاشون بیشترمیشدتااینکه اواخر سال۸۱آمریکابه عراق حمله کرد لشکر۲۸هم کلااعزام شد به نقطه صفرمرزی گردان ما هم درمنطقه خرناصرخان قصرشیرین مستقرشدمادراونجازیرنظرلشکر۸۱زرهی کرمانشاه بودیم متاسفانه تو منطقه ازهمسفره هام دورافتادم البته دور دور هم نه ولی سنگرمون از هم فاصله داشت سنگرما نزدیک سنگر بچه های تانک بودکه مال لشکرکرمانشاه بودندچهارنفربودندکه مسولشونم گروهبان رهروان بودبچه کنگاورمنم باصیادمحمدی ومنصورنوروزی وابوبکرحمزه که هرسه شون کردبودندتویه سنگربودم البته کریم وبچه ها میومدندیه چایی باهم میخوردیم وصحبتی میکردیم ومیرفتن متاسفانه این صیاد بچه باز بود وخیلی تو نخم بود ولی ازترس کریم کاری به کارم نداشت این کرمانشاهی ها هم چشمشون منو گرفته بود ومتاسفانه منه بچه تهرون میون اونا غریب بودم بعد عید بود که رهروان رفت مرخصی و چون کادر بوداونونمیگشتن راحت مشروب آوردبچه های ماروهم مهمون کردمشروبو من اولین بارم بود میخوردم مست شده بودم وتو حال خودم نبودم رهروان گفت آقا شاهین داخل تانکو تا حالا دیدی گفتم نه سرگروهبان به کریمی گفت کریمی شاهین و ببر داخل تانکو ببینه با کریمی که سرجوخه بود واونم بچه کرمانشاه رفتیم داخل تانک پشت سر ما هم صیاد اومد تو بعدش هم زرهونه اونم کرمانشاهی بود ازدیدن داخل تانک به وجد اومده بودم بعدش یهویی صیادازپشت بغلم کرد وبوسید وگفت شاهین جون بذا یه حالی باهات بکنیم اینجا شایداگه مست نبودم یه مقاومتی میکردم ولی رهروان دیوث خوب نقشه ای کشیده بود هیچ مقاومتی نکردم ودقیق یادم نیس اول کدومشون ترتیبمو دادن بعد هم همگی رفتن بیرون از تانک و رهروان اومد تو اونم داخل تانک حسابی ترتیبمو داد بعدهم اومدیم بیرون ابوبکرومنصوربچه های خوبی بودندکاری به کارم نداشتن ولی صیاد حرمت نون ونمکونگه نداشت وهمسنگرشو فروخت بعدچن روز این قضیه به گوش سهراب وکریم رسید منوصدا کردند رفتم پیششون گفتن قضیه درسته گفتم آره صیاد من‌وبه کرمانشاهی ها فروخت رهروان مشروب آورد خوروندند بهم مستم کردند بعدشم تو تانک ترتیبمو دادندبعد از کریم خواهش کردم کاری به صیاد نداشته باشه آبروم تو گروهان میره سهراب گفت کدوم آبرو شاهین اون زرهونه وکریمی مادرجنده قضیه رو به همشهریاشون گفتن خلاصه کریم و سهراب اومدند وصیادو گوشمالیش دادن بعد چن روز ماروبردندحموم قصرشیرین من میخواستم با ابوبکر ومنصور برم تو حموم که سهراب صدام کرد گفت شاهین بیا کریم و من و تو میریم تو نمره تانوبتمون بشه من رفتم بیرون حموم یه چیزی بخرم پشت سرم ابوبکراومد یواش در گوشم گفت شاهین مراقب باش به نظرم کریم وسهراب خوابایی واست دیدند سعی کن بپیچونیشون منم حدس میزدم ولی باهاشون نمیرفتم هم یه جور دیگه میشد خلاصه نوبتمون شد و ۳تایی رفتیم تو نمره کریم و سهراب لخت شدند من روم نمیشد کامل لخت شم با شورت رفتم تو حموم سهراب به کریم گفت آقا شاهین ازما خجالت میکشه سورتشو در نمیاره ولی به کادری ها میده گفتم سهراب اونا به زور این کارو کردند من مست بودم خودتم که میدونی کریم گفت بیین شاهین اگه ما نبودیم الان کونت شده بود لوله پلیکا تو دیگه کونتو به باد دادی کل گروهانم اینو میدونه پس پسر خوبی باشو مارو هم از کونت بینصیب نذاردیدم دیگه چاره ای ندارم شورتمو درآوردم کیر هردوشون شق شده بود و باید باکونم از هر دوشون پذیرایی میکردم کیر کریم خیلی گنده بود ولی مال سهراب مثل مال من بود دراز کشیدم کف حموم گفتم کریم بذا اول سهراب بکنه مال تو بزرگه اون بکنه کونم جا باز کنه گفت آفرین آفرین خوب بلدی سهراب اومد خابید روم و کمی لاپایی کرد و گفت خیلی دلم میخواس این کون سفیدتو من صفرشو آزاد کنم ولی رفتی دادی به یه کادری گفتم رهروان اول نکرد صیاد اول ترتیبمو داد بعد لاپایی یه تف انداخت رو سوراخم و سر کیرشو گذاشت توم آروم آروم کیرشو کرد توم و شروع به تلمبه زدن کرد من هم از گاییده شدن واقعن داشتم لذت میبردم قبل از اینکه آب سهراب بیاد من آبم اومد بعدشم سهراب آبشو ریخت توم و حالا نوبت کریم بود کونم دیگه حسابی بازشده بود آماده پذیرایی از کیر کلفت کریم کریم هم حسابی منو کرد و بعدشم بیحال تکیه داد به سکوی حموم هرسه مون سست شده بودیم بعد همدیگه رو قشنگ شستیم و کارمون تموم شد سهراب گفت غیر ما به کس دیگه ای کون بدی بد میبینی خیلی ناراحت بودم حس میکردم تبدیل به کالا شدم ولی دور از چشم اونا صیاد یه بارم داخل سنگرخودمون منو کرد اون شب ابوبکر نگهبان بود و منصور هم بهداری بستری بود با رضایت خودم به صیاد دادم ولی کرمانشاهیا دیگه کاری به کارم نداشتن خلاصه ما ۴ماه تو منطقه بودیم و تو اون ۴ماه نوبت حموم میشد با کریم وسهراب میرفتم حموم و اونا منو میکردند منم از کون دادن واقعن لذت میبردم بعد برگشتن به یگان هم شب میرفتیم میدان موانع اونجا میدادم خلاصه که اگه زمان شخصیگری میدونستم لذت کون دادن چیه اینقدر مقاومت نمیکردم و میدادم.

نوشته: شاهین


👍 18
👎 12
16301 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

837863
2021-10-17 01:15:26 +0330 +0330

الان در چه حالی ۲۰ سالی گذشته، هنوزم میدی؟

0 ❤️

837871
2021-10-17 01:35:26 +0330 +0330

اثرات دیدن vis a vis😂😂😂
مگه رفته بودی حبس عمویی؟؟
والا این مدلیش رو دیگه ندیده بودم تا حالا
بعد جون من آخه تو تانک؟؟؟؟
تانک تایگر.2 به اون عظمتش جا واسه کردن نداره که دوستان شما رو …
ولی در کل از اطلاعات جغرافیایی که دادی خوشم اومد و به عنوان فانتزی باحال بود.
متن شهوتی داستان “تو تانک ترتیبمو دادن”
مخاطب باید واسه حال کردن از یه رابطه اونهمه بخونه فقط واسه همین یه جمله؟!

1 ❤️

837874
2021-10-17 01:39:23 +0330 +0330

لوله تانكم تو كونت

0 ❤️

837884
2021-10-17 02:26:16 +0330 +0330

این دومین داستانه که تو همین یکی دو روز در مورد کون دادن تو سربازی خوندم اون هم با گفتن اسم و مشخصات دقیق افراد و مکانها ! قضیه چیه!؟

0 ❤️

837887
2021-10-17 02:42:41 +0330 +0330

زمان خدمتم تو شعبه افراد وظیفه بودم ی کونی معاف کردن مثل اینکه به ده دوازده نفر داده بود تو رو هم باید معاف میکردن ولی کارت معافیت ات تابلو برای چیه

0 ❤️

837922
2021-10-17 11:47:33 +0330 +0330

اقا بیشتر اسرار نظامی و موقعیت ژئوپلتیک منطقه و تاریخچه ارتش ایرانو گفتی تا داستان کونی شدنت رو!!
موفق باشی

4 ❤️

837925
2021-10-17 12:15:00 +0330 +0330

لذت کون دادن از کون کردن خیلی بیشتره البته بستکی به پارتنر هم داره

1 ❤️

837928
2021-10-17 12:33:54 +0330 +0330

شاهین ابوبکر صیاد 😂جقی فیلم جنگی کمتر نگاه کن فردا رمبو نگاه کنه مینوسه تو عملیات کماندویی کون دادم

2 ❤️

837935
2021-10-17 14:09:10 +0330 +0330

جمله آخرت واقعاً حرف دل همه کساییه که لذت دادنو چشیدن. اینکه اگر میدونستن کون دادن اینقدرررر داره خیلی زودتر شروع می کردند

1 ❤️

837940
2021-10-17 14:42:35 +0330 +0330

شانس اوردی واقعا دیر فهمیدی .وگرنه کل پادگان واسه توباید صف وای میستادن

0 ❤️

837947
2021-10-17 17:18:51 +0330 +0330

واقعا نیست لذتی بالاتر از کون دادن

0 ❤️

837981
2021-10-17 23:21:34 +0330 +0330

نظری ندارم فقط محجبه دوست دارم

0 ❤️

838034
2021-10-18 03:11:26 +0330 +0330

من قبل از سربازی کون دادن و کون کردن رو شروع کردم شاید باورتون نشه از ۷ یا ۸ سالگی با نوه های عمه ام که دوتا داداش بودن و تقریبا هم سن بودیم با یکی دو سال فاصله سنی اما همیشه لاپایی باهم حال میکردیم تا اول دبیرستان خیلی ها منو لاپایی کردن اما دوستای صمیمیم که بیشتر وقت میگذروندیم باهم یه گروه ۵ نفری بودیم و من مفعول و اونا فاعل و تازه سی دی اومده بود وفیلم سکسی میدیدیم به درخواست خودم ویواش یواش یکیشون کیرشو کرد تو کونم و راهش باز شد و لذت کون دادن صد چندان شد تا رفتم سربازی و بعد از آموزشی تقسیم شدیم و افتادم گروه توپخانه ۳۳ پرندک تا یک سال ونیم کون ندادم اما هوس کردم و اونجا با دوتا سرباز رفیق شدم و تو رده موتوری شش ماه آخر سربازی تقریبا هر روز به دوستام کون میدادم بعد سربازی هم با دو سه نفری گی داشتم و الانم قبل تایپ کردن لخت خوابیدم و با روغن زیتون خودم‌ رو‌چرب کردم و هی انگشت کردم خودم رو ببخشید که طولانی شد ،اومدم یه لایک و نظر بدم و برم خودش یه داستان شد

1 ❤️

838039
2021-10-18 03:39:47 +0330 +0330

میخای منم بکنمت

0 ❤️

838050
2021-10-18 06:01:34 +0330 +0330

َسامعلیک
شاهین جون مطمعنی تانک بود احیانا پی ام پی و یا خشایار نبود که خب اینا یه چیزی نس ناس لوله تانک تا خانش تو کونت. چون نفر بر زرهی هستند و جا دار و بعد کل مناطق سوق الجیشی غرب با این کستانت دادی به فاک فنا. بعدش توی اون منطقه کافور بخورد تون نمی دانند تو غذا ها نمی ریختند.خخخ

1 ❤️

838108
2021-10-18 14:17:22 +0330 +0330

توپ تانک فشفشه دیگر اثر ندارد،کردن کون شاهین دیگر صفا ندارد

0 ❤️

838258
2021-10-19 13:25:17 +0330 +0330

یه لحظه کون نده ببینم چی میگی 😂😂😂😂
کصاخیل تو کلا خدمت نکردی
به خدمت دادی

1 ❤️

838312
2021-10-19 19:58:15 +0330 +0330

فکر کنم خوب اب بندی شدی

0 ❤️

838383
2021-10-20 04:23:44 +0330 +0330

بنازم به این صداقتت😁😗

0 ❤️

838449
2021-10-20 17:34:09 +0330 +0330

گزارشگر تلوزیون با یه ترکه مصاحبه میکرده،مجری سوال میکنه، آقا، نظر شما راجع به سربازی چیه؟
ترکه میگه: والا سربازی خیلی خوبه، ولی یه بدی م داره، نمیدونم چرا هر کی میره سربازی، یا سیگاری میشه، یا کونی،
بعد میبینه بد حرفی زده، حول میکنه و میگه: البته خوشبختانه ما که سیگاری نشدیم…

حالا تو هم ناراحت نباش، خوشبختانه سیگاری نشدی دیگه…

1 ❤️