کون زیبای مامان

  1395/2/4

  سلام من علی ۲۵ ساله از سمنان داستان سکس با مامانم که از ۲ سال پیش شروع شد و تعریف کنم
  من تنها فرزند خانوادم یه خواهر داشتم که تو بچگی فوت شد تو خونه خیلی عزیز بودم مخصوصا برا مادرم.
  مادرم ۴۷ سالشه و صورت خیلی زیبا و رنگ پوست سفید داره با یه هیکل فوق العاده قد بلنده وزنشم ۷۵ کیلو کونش قلمبه و خوش فرمه سینهای سفت و متوسط موهاشم بلند و بلونده من از وقتی با کیرم اشنا شدم مادرم نظرم و جلب کرد اسم مامانم مرضیه هستش سعی میکردم وقتی میره حموم نگاش کنم تو اتاق وقت لباس عوض کردن دیدش بزنم وقتی خم میشه پشتش باشم کونشو ببینم ولی جرعت دست زدن بهش نداشتم چون ادمی نبود که بخواد بم کس و کون بده سرش به زندگیش بود بابام هم نمایشگاه ماشین داشتو سرش به کارو عشق و حال خودش گرم بود.چند بار که میدونستم مامان بعد حموم میخواد بره خونه خواهرش وقتی میرفت حموم میرفتم اماده میشدم در حموم و میزدم نصفه نیمه میومد پشت در میگفتم میرم بیر‌ون بعد میرفتم ‌زیر تخت خواب تا بیاد بیرون چون میدونست خونه نیستم لخت میومد بیرون میرفت جلو اینه منم از زیر تخت کون لخت و از تو اینه سینه ها زیباشو میدیدم وقتی خم میشد از تو کشو چیزی برداره کس و کونشم میدیدم کسش یه خط بود و سفید چند بارم ازش فیلم گرفتم که از ترس پاکش کردم بعد رفتنش رو تخت میخوابیدمو با شرت و سوتینش جق میزدم هرچی سنم بیشتر میشد هرس دیدن بدن سکسی مامانم بیشتر میشد.البته بعضی وقتا که میرفت حموم ازم میخواست پشتشو کیسه بکشم اما هیچ وقت دراز نمیکشید پشت به در میشست منم فقط از پشت میدیدمش حتی هواسش جمع بود شرتشم بالا میکشید که چاک کونش معلوم نباشه منم هر وقت میدیدم شلوارک و تاپ تنشه میرفتم حموم و میگفتم بیا پشتمو کیسه بکش اونم میومد و منم مثلا لذت میبردم داستان کردنش از جایی شروع شد که ما قرار شد بریم تهران خونه دایی کوچیکم که مجرده که یکم خرید کنیم و چند روز بمونیم و تو عروسی یکی از اشناها شرکت کنیم داییم تو تهران خونه داره ولی کمتر پیش میاد که بره اخه پروژه شرکتش فعلا تو شماله مام قبل رفتن کلید خونشو گرفتیمو رفتیم خونه دایم یه اتاق بزرگ بود که یه گوشش حموم و یه جا هم برا اشپزی داشت تولتم بیرون تو حیاط بود من دراز
  کشیدمورو تخت دایم که یه تخت ۲ نفره بود برا منم جالب بود چرا تختش دو نفرست دیدم مامان میخواد لباس عوض کنه منو دیدو پشت کرد مانتوشو در اورد بعد شلوارشو در اورد و کون زیباشو تو شرت مشکیش دیدم و شلوارکشو پوشید یکم گذشت حوله برداشت رفت حموم منم دیدم بین چارچوب و در فاصله زیادیه شروع کردم از زیرش دید زدن بدنش کیرمو راست کرده بود کونش روبه روم بود وقتی واستاد دوش بگیره هیکلش عالی بود کیرم تو دستم بود داشتم جق میزدم که یه لحظه موبایلم زنگ خورد منم حول شدم اونم سایمو از زیر در دید رفتم موبایلمو انداختم کنار اومدم که باز ببینمش فهمیدم متوجه شده دیدش میرنم اخه نگاهش به زیر در بود همش اما دیدم پاشد پشت کرد به در کونش جلو چشمه یه جوری دلبری میکرد انگار بعد دراز کشیدم با یه تیشرت و شلوار تنگ در اومد شام خوردیم چیزه خاصی اتفاق نیوفتاد خیلی طبیعی بود دیگه فکر کردم اشتباه کردم و متوجه دید زدنم نشد موقع خواب من رو تخت دراز کشیدم که لامپو خاموش کرد گفت تو رو تخت میخوابی من رو زمین اذیت میشم گفتم پس من میرم پایین که گفت نه امشب پیش علی جونم میخوابم چراغا خاموش بود ولی نور حیاط میومد داخل دیدم رفت سر ساکش یه لباس یه سره در اورد پیرنشو در اورد کرستشو وا کرد پیرنو پوشید تا سر زانوش اومد بعد شلوارشو در اورد اومد دراز کشید کونشو داد سمتم داشتیم فیلم میدیدیم بم گفت گردنم درد میکنه تا گفت فهمیدم بدش نمیاد منم شروع کردم مالیدن توری میمالیدم هوسیش کنم معلوم بود از رو هوس میمالمش کیرمم به کونش نزدیک کردم و فشار میدادم اونم هیچی نمیگفت از یقه پیرنش دست بردم تو و گردنشو پشتشو میمالیدم با یه فشار رو شکم خوابید اما چیزی نگفت منم اروم کل نشو مالیدم رو کونش نشسته بودم کیرم و رو کونش فشار میدادم اروم پیرنشو زدم بالا شرتش معلوم شد چیزی نگفت دادم بالا کشیدم رو سرش دستاشم دادم بالا پهلو کنار سینشو میمالیدم رو کمارش و مالیدم کیرمم اوردم بیرون اروم شرتشو تا نزدیک زانو دادم پایین خوابیدم رو مامان مرضیه نازم مامان هیچی نمیگفت داغ داغ بود کیرم لای پاش بود جلو عقب میکردم اروم شکمم رو گودی کمرش بود یکم که گذشت دیدم با کونش مسیر لاپاشو تنگ میکنه کسشم اب انداخت مسیر رفت وبرگشت کیرم لذت بخش شد کمرمو اوردم بالا کیرمو گذشتم جلو کسش اروم دادم تو کس مامانم شروع کردم عقب جلو کردن تو کس مامانم خیلی لذت بخش بود گردنشم اروم میخوردم داستاشم تو دستم بود دیدم چشاش بستست اما لباشو اروم فشار میده به هم یه لحضه دستامو فشار داد فهمیدم ارضا شد منم تندش کردم دیگه نفساشو میشنیدم میدونستم لولهاش بستست کیرم تا ته تو کس مامان بود که ارضا شدم ابم که میریخت تو کسش اه اه میکرد اومدم کنارش از بغل گرفتمش اروم نازش میکردم سینه هاش تو دستم بود که گفت ولم کن گردنشو سمتم کرد چش تو چش که شدیم لباشو خوردم اونم یکم همکاری کرد چند شب اونجا بودیم منم هر شب به زور راضیش میکردم که بم کس بده اصرار میکردم وقتی کیرمو در میاوردم به شکم میخوابید منم میکردمش اما مثلا راضی نیست ۴ شب تو تهران کردمش و اومدیم خونه شب بابا خونه بود صبح وقتی بیدار شدم بعد صبحانه دیدم داره ظرف میشوره از پشت بغلش کردم کیرمو زدم به کونش سینه ها مامانمو گرفتم اونم شروع کرد به غرغر که ول کن حوصله ندارم همونجا کیرمو دراوردم و شلوارو شرتشو دادم پایین که دیدم ساکت شد کیرمو گذاشتم لاپاش یه توف زدم به کیرم و رونه کوس مامانم کردمش مامان دستاش رو ظرف شویی بود کمرشو خم کرده بود منم کمرشو گرفتم و شروع کردم کردن یکم که کردم گفتم دراز بکش شلوارو شرتشو در اوردم کف اشپز خونه خوابوندمش پاهاشو وا کرد افتادم بغلش شکمم رو شکمش بود تند تند میکردمش اونم پاهاشو انداخت دور کمرم منم لباشو میخوردمو میکردمش تا ابم اومد و ریختم تو کسش و اونم ارضا شد بعدش بم گفت وحشی و شروع کرد خودشو تمیز کردن منم رفتم خوابیدم ادامه داره
  نوشته: علی

 • 21

 • 13
 • نظرات:
  •   شماره رند
  • 3 سال،4 ماه
   • 1

  • ادامه رو ننویس... مطمئن هستم که خودت هم هزار پدر هستی...


  •   mmmatinn
  • 3 سال،4 ماه
   • 1

  • نظر شما چیه؟ مامانت رو گاییدم کونی


  •   mahyar3456
  • 3 سال،4 ماه
   • 0

  • آروم کیرم تو مغزت....کسخل مالیاتی....


  •   Parenashi
  • 3 سال،4 ماه
   • 2

  • ک_س ننت و این ماجرا ادااااااااامههههههه داررررد


  •   medes
  • 3 سال،4 ماه
   • 1

  • ریدم تو داستان تخیلی ات، همین


  •   Ali321462
  • 3 سال،4 ماه
   • 1

  • داروهات رو به موقع بخور
   خوب میشی
   تو ره جدتون سکس با محارم مگه داریم
   مگه میشه
   مخ تعطیل


  •   Majid_Asd
  • 3 سال،4 ماه
   • 0

  • منم هوس کردن خاله هامو دارم...کونشون آدمو دیوونه میکنه دوس دارم یه جا پیدا کنم جرشون بدم


  •   arash.sextel
  • 3 سال،4 ماه
   • 0

  • عالی بود.
   الان دارم با شورت مامانم جق میزنم


  •   pooriaol
  • 3 سال،4 ماه
   • 0

  • جالب بود بقیشم بنویس


  •   love.down
  • 3 سال،4 ماه
   • 0

  • http://www.AWSurveys.com?R=5769951


  •   hoseintt
  • 3 سال،4 ماه
   • 0

  • مفهوم شرم و حیا برات تعریف شدست؟.اخه به توام میشه گفت انسان؟.مطمئنم روحه مادرتم خبر نداره ولی خودت شعور نداری؟چه جوری بعد این داستان تو چشم خانوادت نگاه میکنی؟شایدم اصلا خانواده نداری


  •   MR.REZA2014
  • 3 سال،4 ماه
   • 0

  • یعنی شما انقد کسخلید که فکر میکنید این داستانارو کاربرا مینویسن؟
   اینا همشون ساخته ذهن مریض ادمین و چند تا از عواملشونه که ذهن من و تورو خراب کنن


  •   Shahab55
  • 3 سال،4 ماه
   • 0

  • Kiram dahanet


  •   Xxxwolfgan7
  • 3 سال،4 ماه
   • 0

  • بی تربیت


  •   Xxxwolfgan7
  • 3 سال،4 ماه
   • 1

  • ؟؟؟
   بیناموس خجالت نمیکشی؟؟؟
   چه شبایی که اون مادر واسه بزرگ کردنت بدبختی کشیده بعد میای تخیلات مغز توهمیت رو واسه ملت مینویسی کیرم تو دکمه اینتر کیبردت دیوس


  •   srzsrz6727
  • 3 سال،4 ماه
   • 0

  • این بنده خدا پرورشگاهیه مثل باقی که از این چرندیات مینویسند بابت عقده های درونی از این چرت وپرت ها مینویسند


  •   Ządza
  • 3 سال،4 ماه
   • 0

  • بــنــویــس بــقــیــه ش رو


  •   pinesCunt
  • 3 سال،4 ماه
   • 0

  • (cry) (cry)


  •   Amirkirkoloft666
  • 3 سال،4 ماه
   • 0

  • بفرما ننت جندس (wanking)


  •   ggjj
  • 1 سال،1 ماه
   • 0

  • کردن مامان تو اشپزخونه خیلی حال میده مخصوصا صبح که از خواب بیدار میشی و کیرت شقه


  •   Nima.n2
  • 1 سال
   • 0

  • کیرم تو مغز پریودت


  •   علی@بکن
  • 7 ماه
   • 0

  • کس نگو مومن


  •   arian.hd
  • 2 ماه
   • 0

  • خیلی کس شعر و تخیلی بود


  •   Z.R.M
  • 1 ماه،4 هفته
   • 0

  • من هم این داستان ها رو با مامانم داشتم ولی به صورت علنی نبوده و همیشه با چسبیدن به کونش موقع خواب یا شکم بزرگش آبم میومده و بارها هم بعد از اومدن آبم منو محکم بغل می کرد و بعضی وقتها سرم رو به ممه هاش محکم می فشرد حتی یکبار هم تو حموم وقتی پشت ش رو لیف میزدم آبم اومد ریخت رو کمرش ، ولی هیچ وقت علنی نشد و آرزو داشتم یکبار علنی بشه ولی به خاطر شرایط سنی دیگه هیچ وقت علنی نمیشه


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو