کون مامانم و خواهرجونم

1393/10/18

مامانم 45 سالشه و خواهرم 20 سالشه و من 3 سال از خواهرم بزرگترم. مامانم رو اولين باري كه لخت ديدم تو اتاق خوابش بود. اوون روز بابام ماموريت بود. من تو اتاقم بودم رفته بودم از اشپزخونه آب بيارم كه ديدم مامانم لخت نشسته رو ميز آرايشش. كونش اوونقدر گنده بود كه لپاي كونش پهن شده بود و تو صندلي جا نمي گرفت خط كونش از لابلاي صندلي پيدا بود پستوناي آويزونش ديده مي شد.وقتي تو صندلي تكون ميخورد انگار كونش مثل ژله اينور و اوونور ميشد. يدفه ديدم پا شد. خودمو پنهان كردم. چند قدمي راه رفت. پستوناش اينورو اوونور مي رفت. لپاي كوننش هر كدوم يه طرف مي رفت. خط كونش از هم وا مي شد. رووناش هم ميلرزيد. خم شد كه كشو را باز يك كس تپل لا پاش ديده ميشد. در اين حالت كونش و لپاش از هم وا شد. واي كونش شده بود دو برابر اوليش. قرمزي اطراف كونش كاملا ديده ميشد. كيرم حسابي شق شده بود. لباساشو كه پوشيد برگشتم اطاقم. تو اطاقم تو خيال چند بار مامانمو كردم. يكبار هم توو حموم از پنجره ديدمش . وقتي خودشو با صابوون ميشوست. وقتي صابوون به كوونش ميزد. كوونش برق ميزد. پستوناش هم ليز ميشد. وقتي جلوش بهم ميشد خط كسش پيداش ميشد. موهاي كسش رو جديدا زده بود. وقتي آب ميريخت به خودش آب از وسط كونش ميريخت پايين. با خودم ميگفتم اگه تو حموم بودم تو اوون همه آب كردنه كوون مامانم چه حالي ميداد. با اين همه كوونه تپلش و با آب روش صداي چلپ چلپ كردن مامانم هيجون خاصي داره. با هر با كه كوونه مامانم رو ميكني لپاي كوونش اينور و اوونور ميشه. روناي پاش و پستوناي اويزونش كه از همه بدتر بالا و پايين پرتاب ميشن. ميتوني پستوناشو صابون بزني و كيرتو وسطش بزاري و لاشونو بكنيش. اينقدر نرم هست حتي از كسشم باحالتره. فكر كنم كه آوونقدر كس داده كه حال نميده بكنيش ولي كوونش هنوز جا داره. خواهرم 3 سال از من كوچكتره كوونش به مامانم كشيده. كمرش لاغره ولي كونه گنده اي داره. هميشه شلوار كششدار ميپوشه. كون گندش حتي لاي كونش قشنگ معلووم ميشه. انگار هيچي نپوشيده. كوسش از شلوارش معلوم ميشه. وقتي خم ميشه انگار شلوارش ميخواد پاره شه. لپاي كونش قلمبه ميشه . منم هي با یاد كونش جق ميزنم. همش منتظر موقعي بودم كه لخت ببينمش تا اينكه يه روز ديدم در اطاقش بازه سرك كشيدم ديدم از حموم در اومده منتظر بودم حولشو ور داره. حولشو كه بر داشت يك كوونه سفيد و صاف پيدا شد. كوونش حتي از قبليشم گنده تر بود. چون لپاي كونش ول بود و از هم وا شده بود. به اندازه كوون مامانم گنده نبود ولي خوش تراش بود. راه كه ميرفت ميلرزيد پستوناي گرد هم مثل كوونش ميلرزيد. كوسش كه نگو خشگل وناز. اگه مامان و خواهرمو لخت بذارن كنار هم من اول خواهرمو ميكنم. هم كوسش حال ميده هم كوونش. يه روز مامان و خواهرم شلوار تنگ پوشيده بودن و كنار هم توآشپز خانه بودند. ميشد كوناشوونو با هم مقايسه كرد. كوونه مامانم دو برابر خواهرم بود. و شلتر از مال خواهرم بود. روناي مامانم كه نگو. اگه شلوارشونو ورداري كوونه مامانم چون شلتر و گنده تر تازه از ماله خواهرم خيلي گنده تر ميشه. ديگه اصلا نميخواد لاي كونشو از هم وا كرد خود بخود از هم واميشه. کون مامانم و خواهرم از كونهاي محشره. حالا چطوري ميشه مامان و خواهرمو كرد؟ اولين حالتش اينه كه هر دوشو جدا جدابكنيش. مامانم در غياب شوهرش شبها دير ميآمد خونه و خواهرم هم با دوست پسرش ميرفت بيرون. من خيلي وقت بود كه تو كف كوون مامانم بودم. و فكر ميكرم مامانم باهام راه مياد. يه روز مامانم از خواب بيدار شده بود و تو نخش بودم. شلوار كوتاه تنگشو پوشيد. اوون كوون توشلوار اصلا جا نميگرفت و بزور تنش كرده بود. اصلا به شلوار گشاد علاقه نداره. دوست داره يا كاملا لخت باشه يا تنگ بپوشه. من با خودم گفتم بايد يه جوري طرف خودم بكشمش. يادم افتاد كه مامانم هميشه صبح مياد حموم و حموم هم تو اطاق بغلي من بود. تصميم گرفتم كه لخت شم تو اطاقم و لاي در رو وا بذارم. رفتم اطاقم و لخت شدم. كيرم راست شده بود. كلفتر از هميشه شده بود. مامانم داشت ميرفت حموم. لاي در هم وا بود من داشتم الكي مشغول بو دو احساس كردم مامانم وايستاده. طوري كردم تا كيرمو ببينه. چند دقيقه اي نگاه مي كرد و رفت حموم. بعد از حموم رفتم پيشش ديدم داره به كيرم نيم نگاهي داره. با خودم گفتم نقشه ام گرفت. هر وقت مامانم ميديدم كيرم بلند ميشد و از قصد طوري ميكردم ببينتش. اوونم با شهوت نگام ميكرد. شب شد و مامانم رفت بخوابه منم تو حال بودم. ديديم مامانم در رو نيمه باز گذاشته رفتم سرك كشيدم ديدم مامانم خوابيده ولي لخته و كوونش به طرفمه. يه لحظه وايستادم. اوونم فهميد. رفتم تو اطاقم و لخت شدم و فقط شلوارک تنم كردم. ميدونستم مياد اطلقم سركشي من هم در رو وا گذاشتم. ديدم داره سرك ميكشه و در و زد و اوومد تو. لباس تاپ و شلواركوتاه پوشيده بود. بهم گفت هنوز نخوابيدي .من كه كيرم راست بود برگشتم طرفش و گفتم دارم دنبال كتابم ميگردم. اوون كه كيرمو ديد. هل شد و گفت من برات ميگردم. هي خم ميشد. و مكث ميكرد. ديگه داشت شلوارش پاره ميشد. يه دفه شلوارش چاك خورد. خنديدم و اونم خنديد و گفتم خوب يا شلوار گشاد بپوش يا اصلا نپوش. گفتش عيبي نداره. لا ي كونش ديده ميشد. بهش گفتم همه جات ديده ميشه كه درش بياری راحتره كه. اونم خنديد منم كه منتظر موقعيت بودم گفتم بذار برات در بيارم اوون كه خم شده بود من شلوارشو در آوردم. يدفه يه كوونه گنده زد بيروون. هيجان تمام بدنمو ورداشته بوود. گفتش خواهرت نبينه. گفتم الان درو ميبندم. اوون پا شد و گفت تو هم در بيار ديگه منم شلوارکمو درآوردم با ديدنه كيرم چشاش برق زد. كيرمو گرفت و با ولع شروع به ساك زدن كرد. مثل اينكه كير نديده بود.آب دهنش از كيرم سرازير شده بود. بر گردوندمش بهش گفتم مامان من كونتو ميخوام این کون گنده تو میخام. كوونش از هم واشده بود بهش گفتم كست حال نميده ميذاري كوونتو بكنم. گفتش اختيار كوونم دست تو. سوراخ كوونش معلوم بود چند بار گاييده شده بود. كيرمو كردم تو كوسش تا ليز شه. در آوردم كردم كوونش. كمي طول كشيد تا كوونه گنده مامانم وا شه. بهش گفتم حتما اووني كه كردتتش كيرش كلفت نبوده كه هنوز خوب وا نشده. چند بار كه بكنمش گشاد گشاد ميشه. مامانم گفت آره بابا كير تو يه چيزه ديگريه. شروع كردم به تلمبه زدند. رونش به رونم ميخورد و مثل ژله مواج ميشد. مامانم گفتش آروومتر بابا . گفتم دردت اوومده. مامانم گفت اوونو نميگم خواهرت ميشنوه. گفتم اوون الان خوابه. تازه بفهمه ميخواد چيكار كنه دارم مامانشو ميگام. با خودم گفتم روزي ميرسه كه هر دوتاييتونو با هم بگام. 10 دقيقه پشت سر هم كونه مامانم داشتم ميذاشتم. آخرش تو حالت سگی بودم روی مامانم خوابیده بودم و از پشت گردنش گاز میگرفتم. گفتم اوفففف چه کون گنده و باحالی داری مامان، همیشه عاشق کون گنده بودم. كيرمو درآوردم سوراخه كوونش کاملا گشاد شده بود. مامانم بهم گفت آبت اوومد. گفتم حالا حالاها نميآد . بهش نگفتم اسپري زدم. نيم ساعت گذشت مامانم گفت بسه ديگه. كوون برام نذاشتي. کونم جر خورد راست ميگفت. بيچاره سوراخه كونش کاملا وا شده بود. سوراخ کون مامانم قرمز قرمز شده بود و لبه های سولاخش زده بیرون. یهو آبم آوومد همشو خالي كردم كوونش. كارم تموم شد. رفتيم خوابيديم. صبح كه از خواب بلند شدم يه نكاهي بهم انداخت و گفتش حال كرد يا ديشب. گفتم حالا كجاشو ديدي. هر شب مامانمو از کون ميكردم. ولي فكر اين بودم چطوري خواهرمم بكنم. اسم خواهرم ستاره هست . اوونم مثل مامانم دوست پسر داره. ولي اين روزها باهاش حرفش شده. دنبال دوست ديگه هستش. حتم دارم كه دوستش چند باري كدتش ولي نميدونم از كس ميداده يا از كوون. البته اوون كووني كه ستاره داره حتما كردنش. بايد يك نقشه ميريختم تا ستاره رو هم بكنم. اول بايد حشريش كنم. بعد يه كاري بكنم تا موقعي كه مامانشو ميكنم ببينه. بابام دو هفته اي مونده بود از ماموريت بياد. وقت داشتم. يه روز كه ستاره داشت ميرفت حموم لاي درو وا گذاشتم و لخت شدم. بدنم وقتي لخت ميشم وسوسه كننده است. كيره كلفتم با بدن هيكلي هر دختري رو وسوسه ميكنه. حس كردم خواهرم وايستاده داره نيگام ميكنه من هم به روي خودم نياوردم. ميدونستم ستاره در حسرت كيرمه. بعد از حموم يه جوره خاصي بهم نگاه ميكرد. كيرم همش بلند ميشد. اوونم تا ميتونست ديد ميزد. اوون شب با مامانم قرار گذاشتيم نصف شب بياد اتاقم تا بكنمش. لاي در رو وا گذاشتم طوري كه مامانم نفهمه تا اگه ستاره اوومد ببينه كه مامانشو دارم ميكنم. اينبار مامنمو محكمتر ميكردم صداي شلاپ شلوپش همه جا رو ورداشته بود و چون لاي در وا بود حتما ستاره هم داشت ميشنيد. ديدم لاي در داره تكوون ميخوره. ستاره داشت از لاي در نگاه ميكرد. اوون شب يه ساعت با مامانم را كردم. فردا صبح ديدم مامان و ستاره دارن صبحوونه ميخورم. ستاره يه نگاه معني داري به من و مامانم كرد و يه لبخندي هم زد. ميدونستم ديروز كردن مامانشو ديده. من هم بهش يه چشمك زدم. با خودم گفتم حالا ديگه نوبت تو هستش. شب مامانم بهم گفت من نصفه شب ميام اطاقت. رفتم اطاق لخت شدم يه شورت تنگ پوشيدم. كيرم راست كرده بود و داشت شورتمو پاره ميكرد در رو وا گذاشتم ميدونستم ستاره باز ميادبالا. ساعت 10 بود ستاره ديدم يدفه وارد اطاق شد و گفت مياي اطاقم كمك كني تابلو نصب كنم. منم كه منتظر اين موقعيت بودم با هموون شورت رفتم اطاقش. ستاره همش به كيرم زل زده بود خودش يه دامن تنگ كوتاه و تاپ پوشيده بود. كوونش داشت از دامنش ميزد بيرون. از پشت بغلش كردم يه كم ناز كرد ولي بار دوم وا داد. خلاصه هر دو لخت شديم. واي چه كوونه صافي داشت. به ستاره گفتم دوست داري كيرمو بخوري. اوونم همشو دو دستي فرستاد دهنش. تو ساك زدن مهارت داشت. خوب براي دوستاش قبلا ساك ميزد. لا باهاشو وا كردم ديدم هم كونش و هم كوسشو كردن. ولي كسه تنگي داشت شروع كردم ستاره رو از كس گائيدمش. بهش گفتم ناقلا قبلا كردنتا. اوونم گفتم معلومه ولي به اندازه كير تو نيست هر دوموون زديم زير خنده. بهش گفتم برگرد دوست دارم كونت بذارم. ستاره گفت ولي يواش كيرت كلفته. واي حسابي حال يكردم. برعكس مامان هم كوونش و هم كوسش تنگ بود. ساعت 11 شد . اصلا يادم نبود با مامان ساعت 11 قرار داشتم بكنمش. در هم لاش وا بود. البته خيالم نبود مياد ميبينه دخترشم دارم ميگام. ساعت 12 شد بعد از كردن ستاره رفتم اطاقم صبر كرم مامانم بياد ديدم نيومد. دوباره رفتم پايين ديدم مامانم بيداره گفتم نيومدي بالا. گفت اوومدم نبودي. گفتم آهان. من و من كردم. گفتش بلاخره كارتو كردي. گفتم يعني چي. گفت هيچي. فهميدم ديده ستاره رو كردم. گفت حال بگو حال داد. منم گفتم جات خالي. لبخندي زد و گفتش عيبي نداره ولي تازه اوومد بازار كهنه ميشه دل آزار. گفتم نه اينطوري نيست. براي اينكه دلشو نشكنم مامانم همون شب كردم

نوشته: TAYRANT


👍 18
👎 25
959088 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

449897
2015-01-08 17:39:53 +0330 +0330
NA

بد نبود ولی غلط املایی زیاد داشت
قدرت تخیلت عالیه

1 ❤️

449898
2015-01-08 18:12:49 +0330 +0330
NA

نمیدونم چی بگم!!!

0 ❤️

449899
2015-01-08 18:21:06 +0330 +0330
NA

صبرکن بابات از مسافرت برگرده.خواست بره حموم.لا درا براش باز بزار باباتم بکن biggrin


449900
2015-01-08 18:23:54 +0330 +0330
NA

میگم مام لای درو باز بزاریم خواهرت میاد بکنیمش
یا اصلا خودت biggrin

10 ❤️

449901
2015-01-08 18:29:34 +0330 +0330
NA

لا باهاشو وا كردم ديدم هم كونش و هم كوسشو كردن

راستش رو بگو از کجا فهمیدی نکنه علم بکارت خوندی

7 ❤️

449902
2015-01-08 18:36:05 +0330 +0330
NA

مردم از خنده با این چرت و پرتا ولی باحال بود یره.

1 ❤️

449903
2015-01-08 18:41:55 +0330 +0330
NA

جالب بود ولی میشه این قسمتو توضیح بدین :. كمرش لاغره ولي كونه گنده اي داره. هميشه شلوار كششدار ميپوشه. … این شلوار کشدار دقیقا چجور شلواریه ؟؟!

0 ❤️

449904
2015-01-08 18:56:30 +0330 +0330

کس کشا معمولا باباهاشون ماموریتن dash1 /// داستان تکراری بود تو همین شهوانی خونده بودمش ///

0 ❤️

449905
2015-01-08 19:56:11 +0330 +0330
NA

قبل اینکه این داستانو بنویسی چی زده بودی؟

0 ❤️

449906
2015-01-08 22:12:26 +0330 +0330

بعضی از دوستان هستن که فقط با دیدن عنوان داستان، میان و نقدش میکنن برات/
منتظرشون باش biggrin

2 ❤️

449907
2015-01-08 22:54:24 +0330 +0330
NA

کثافت مجلوغ اخه دیوث کدوم کیر درازو کلفتی یجا میره تو حلق دختر؟مجلوغ برا کسی بگو ک نکرده باشه یا براش ساک نزده باشن(اوونم همشو دو دستي فرستاد دهنش)شومبول تو دهن دختر جا میشه ن کیر new_russian

0 ❤️

449908
2015-01-09 01:42:28 +0330 +0330

اتاق تو بالا اتاق اون پایین چرا
لای در
تخیل خوبی هم نداری

0 ❤️

449909
2015-01-09 03:11:55 +0330 +0330
NA

این داستان تخمی تخیلی زایده کدوم ذهن ملجوقیه

0 ❤️

449910
2015-01-09 03:38:41 +0330 +0330
NA

کس کش بی ناموس خجالت بکش

0 ❤️

449912
2015-01-09 05:44:14 +0330 +0330
NA
0 ❤️

449913
2015-01-09 06:08:53 +0330 +0330
NA

حالا این چی بود؟ داستان یا خاطره؟ هرچی بود خیلی چرت بود نه میشد بهش گفت داستان، چون پر از غلطهای املایی و نگارشی بود نه میشد گفت خاطره، چون خاطره براساس واقعیته نه توهم و رویا
درکل هم آدم مزخرف ، حروم زاده و بی عرضه ای هستی که با فکر گاییدن مامان و خواهرت جلق میزنی.

0 ❤️

449914
2015-01-09 06:13:24 +0330 +0330
NA

لای درو باز بزار کل ایرانو بکن کس کش کمره یا تیر اهن کیرم تو تخیلات کس مغزت در خونتونو گاییدم

0 ❤️

449916
2015-01-09 07:18:22 +0330 +0330
NA

لای در کوچه را باز بذار همه بیان دسته جمعی بکنن

6 ❤️

449918
2015-01-09 07:19:19 +0330 +0330
NA

به همه مجلوق های ایران با این داستانت گفتی زززکککی آخه جلقی نفهم کودن مارو چی فرض کردی اومدی کس وشعر نوشتی آخه اگر هم میخای داستان تخیلی بنویسی چرا گیر دادی به مادر وهم شیرت آخه چی بگم بهت آخه؟؟؟

0 ❤️

449920
2015-01-09 08:00:45 +0330 +0330
NA

یعنی پاره شدم از خنده
دیوثه خر مگه فیلم پورنه که دره اتاقو باز میزاری مادر و خواهرت میان میدن بهت
کس کشه کس مغز کس مخ
کیرم تو دره اتاقت
بزار بابات که اومد دره اتاق رو باز بزار اونم از کون بکن
البته اگه باباتم شلوار کش دار میپوشه
:)

3 ❤️

449921
2015-01-09 10:02:13 +0330 +0330

برده ی من هم میشی ؟؟ قول میدم راضیت کنم
روزی 3 بار اَنَم رو میدم بخوری و هرباز تشنه شدی میشاشم ته حلقت …
شبا هم بهت شلاق میزنم …
آخه این چه کس و شِری بود نوشتی ؟ اینجا فقط پسرها حاضرن اربابت بشن
من قول میدم هیچکدوم ولت نکن و حتی یه قم بدون نَرَن ، چه برسه به کانادا

1 ❤️

449922
2015-01-09 10:06:15 +0330 +0330

ولی به نظر من ادمین باید داستانهای بیشتری از این نویسنده تازه کار بذاره
چند وقت بود که هم درست و حسابی نخندیده بودم ، هم مورد واسه فحش دادن گیرم نیومده بود
البته فحش های بچه ها راضی کننده است و من در این مورد سکوت میکنم

0 ❤️

449923
2015-01-09 13:13:35 +0330 +0330
NA

مامانتو بیخیال خودت چند بار دادی

0 ❤️

449924
2015-01-09 14:23:03 +0330 +0330

بهتر بود اسم داستان رو میذاشتی “ماجراهای لای در”.

1 ❤️

449925
2015-01-09 14:38:29 +0330 +0330
NA

سلام دوس پسر کونی و برده و کثیف میخام

0 ❤️

449927
2015-01-09 16:12:41 +0330 +0330
NA

یعنی شما خانوادگی خرابین.من.نمیدونم چرا همه باباهاشون ماموریتن کس شر بسه دیگه.پسرم برو کف دستی بزن خوب میشی.

2 ❤️

449928
2015-01-09 16:18:42 +0330 +0330
NA

بابات امد لای کونت باز بذار تا اون تورو بکنه حتما اینکار بکن

0 ❤️

449929
2015-01-09 17:30:38 +0330 +0330
NA

بی ناموس و بی غیرت برازندته هرچند نخوندم ولی میدونم کمبود جق

0 ❤️

449930
2015-01-09 17:51:59 +0330 +0330
NA

vaghan be che omidi nafas mikeshi to dayus in tavahomate koso sher chie minevisi heife hava ke to nafas mikeshi aludash mikoni

0 ❤️

449931
2015-01-10 00:08:31 +0330 +0330

“براي اينكه دلشو نشكنم مامانم همون شب كردم”
آخی! چه پسر خوبی! دل مامانشو نشکوند!!!

1 ❤️

449932
2015-01-10 01:56:19 +0330 +0330
NA

این خیلی بده که ما خونواده مونو جنده و خراب و هرزه تصور کنیم
مغزت بیمـــــــــاره!!!
به یه روانشناس سر بزن شاید پارانویات درمان بشه احمق
کصـــــــافطططط
هــررررززززه
جلقــــــــــــــــــــــی

1 ❤️

449933
2015-01-10 03:18:25 +0330 +0330
NA

میشه منم خواهر جونت رو بگام؟؟؟؟

0 ❤️

449936
2015-01-10 03:28:50 +0330 +0330

دیوث گلابی

0 ❤️

449938
2015-01-10 04:32:47 +0330 +0330
NA
این دودول ناقابل تقدیم تو وخانواده محترمت
0 ❤️

449940
2015-01-10 08:57:42 +0330 +0330
NA

واقعا باعث خجالت خیلی بیشعوری

2 ❤️

449942
2015-01-18 20:03:28 +0330 +0330
NA

لوول لوله. مرسی واقعا خندیدم

0 ❤️

449944
2015-01-28 12:40:51 +0330 +0330
NA

baw koso sher boooooodesh khafan go mof mikhord asasi nane jende valadol lavat

0 ❤️

449946
2015-01-30 17:26:17 +0330 +0330
NA

بازهم یک جقی حادثه افرید

0 ❤️

449947
2015-02-01 08:29:23 +0330 +0330
NA

حریدم به مغزت لابد هر موقع گوشه درو باز میزاری یک نفرو میکنی جهان همه در حسرت کیرتن کیرم جای که سرت ازش در اومد

0 ❤️

449948
2015-02-01 08:34:22 +0330 +0330
NA

به تو میگن دهقان فدا کار که دلت نیومد مامانتو دلشو بسوزونی واقعا داستانت پند امیز بود
میگم شک ندارم مامانت هر چیزی میخره جای پول کس میده خوانواده جنده هم این طوری نیست البته بل اخره از 75 میلون نفر شاید ده نفر مثل تو باشند بل اخره مملکت کس کش جاکش بیناموس میخواد که فکر کنم تمامی این داستانهای مادر خواهر زن مال تو باشه

0 ❤️

449950
2015-02-16 16:53:35 +0330 +0330

kamtar bezan,
ridi b ghovveye takhayolet nea

0 ❤️

449951
2015-02-17 00:01:02 +0330 +0330
NA

دقت کردید توی این داستانها وقتی میخوان ننشونو بکنن باباهه ماموریته.خواهررو میخوان بکنن یکی از اقوامشون میمیره موقعیت جور میشه.میخوان زن دایی و عمو عمه وخاله بکنن اصلا اتوماتیک این افراد جنده هستن و خودشون میخوان و موقعیت و جور میکنن.در مورد زن همسایه که اصلا بحثی نیست کلهم مادر زادی جنده و دنبال پسر همسایه.نمیدونم چرا این چیزا واسه ما جور نمیشه کل اقوام ما کیر دارن چه دختر چه پسر.بابامونم که از ترس ما ماموریت نمیره که یوقتی زن و دخترشو نکنیم.

0 ❤️

449952
2015-02-17 00:03:00 +0330 +0330
NA

چی بگم والااااا

0 ❤️

449953
2015-02-18 06:55:39 +0330 +0330
NA

خوش به حالت هم مادرتو مردی هم خواهرتو

0 ❤️

449954
2015-02-20 15:43:25 +0330 +0330
NA

مطمینی اون خونه ای که توش زندگی میکنی جنده خونه نیست؟؟؟؟
کسمغزرویایی این کسشعرا چیه مینویسی؟ کلی سوتی و کلی کسشعر در کل خاک بر سرت

0 ❤️

449955
2015-03-18 02:59:29 +0330 +0330
NA

یعنی ریدم تو داستانت کون پاره با این نوشتنت جق زاده
حمومتون اپنه که هر جنده ای میره توش میشه دید؟؟؟؟؟
منظورت از شلوار کش دار تنگه؟؟؟کون مخ عوضی
هر کی هم از حموم میاد بیرون حولشو همونجا در میاره که تو از لا در کامل ببینی؟؟؟
لا در بره تو کونت عمه ننه
فک کنم تا بابات از ماموریت بیاد تو دیگه کوس و کون برا خواهرو مادرت نزاشتی biggrin
مامانت راست رودش پاره نشد بس که کون داد؟؟؟تو سر سیلندر خایه نسوزوندی بس که کردی؟؟
عقده ای جاکش دیوث dash1

0 ❤️

449956
2015-03-25 18:27:50 +0430 +0430
NA

مادرتو گایدن که خودت گایدی خواهرتو گایدم که گایدی دیگه چی بهت بگم کونپاره سوراخی تو را باید بدم به خود طالبان بکنت تا در کونت باز نزاری کوس کش شلوار کششدار کونی جلقی جقزن بزن تا مغزت باز بشه جلقو …

0 ❤️

449957
2015-04-06 09:13:06 +0430 +0430
NA

من چیزی نمیگم کونکش ریدی

0 ❤️

449958
2015-04-08 10:26:14 +0430 +0430
NA

این چرت وپرتاروازکجات درآوردی

0 ❤️

449959
2015-04-09 18:44:42 +0430 +0430
NA

حیف نام آدمی که روی شما حیوونا باشه، یکی دیوثتر از دیگری، یکی جفنگیات مغز کونیشپ میریزه بیرون دیگرانم میان تجزیه تحلیلش میکنن، واقعا نمیدونم به کجا دارن میبرن افکار انسانها رو و به چی میخوان برسن.

0 ❤️

449961
2015-04-24 02:50:53 +0430 +0430
NA

همه داستان ها تکراری شدن

0 ❤️

449964
2015-05-06 18:33:34 +0430 +0430
NA

یعنی گاو باز یه شیری میده!!!
توی کوس مغز روزی 6تا گلنار خرجته!!!
مطمینم ی پسره 15ساله ای از دهاتای گرگ دره!!!

0 ❤️

449965
2015-05-08 13:25:10 +0430 +0430
NA

کس وشعری بیش نبود!
برو گلنار توحموم منتظرته!!!

0 ❤️

449966
2015-05-23 07:52:44 +0430 +0430
NA

کس کش عقده ای.

0 ❤️

449967
2015-05-23 23:35:12 +0430 +0430
NA

باباتم کونیه کوسکش دروغگو

0 ❤️

449968
2015-06-02 01:57:23 +0430 +0430

کس کش خجالت بکش
کیرم به خط کون مادرت
تاهمون جا تونستم بخونم

0 ❤️

524795
2015-12-07 12:52:35 +0330 +0330

همه تو شهوانی بکننا :|

0 ❤️

530787
2016-02-13 15:49:19 +0330 +0330

من میخوام از همین تریبون از همه دوستان کامنت گذار تشکر کنم که با سخنانشون شادی رو به دل ما میارن.من خداوکیلی فقط داستان های محارم رو برای کامنتاشون میخونم! ? ? (rolling) (rolling)

1 ❤️

533577
2016-03-17 09:01:34 +0330 +0330

منم دوست دارم مامانتو جلو جشات بكام

0 ❤️

542725
2016-05-27 21:28:19 +0430 +0430

براي اينكه دلشو نشكنم مامانم همون شب كردم
… ادم یاد فیلم هندی میوفتع (dash)

1 ❤️

557331
2016-09-21 01:21:07 +0330 +0330

این خصلت ادمه اره درسته قبول.
که وقتی سیر میشه انگار هرگز گرسنه نبوود.
داداش خواهشا تصورات پریشونتو واس ما تعریف نکن

0 ❤️

558579
2016-10-01 07:02:20 +0330 +0330

برای کسانی که تجربه اینکار دارن واضحه که هم تخیل بود

0 ❤️

567875
2016-12-08 13:53:19 +0330 +0330

یعنی تو رو باید دست داعش که 24 ساعته شبانه رو سرنیزه رو تو کونت بکنن فقط بخاطر کوس و شر هایی که از مغزت تراوش کرده.
من موندم که چه جنسی بوده که تا این حد تونسته روی مخت گاییده ات تاثیر بذاره تا بتونی همچین کوس و سر هایی رو واسه ما فراهم کنی.
تقصیر تو نیست تقصیر اون باباته که همچین کوسکشی رو به جامعه وارد کرده. ?

1 ❤️

568551
2016-12-13 19:05:17 +0330 +0330
NA

فقط کس گفتیا

0 ❤️

582393
2017-03-06 09:56:32 +0330 +0330

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

0 ❤️

642996
2017-08-01 18:48:00 +0430 +0430

نپش جون ت، کسس ناب خاهر و.کس خوشمزه ی مامان

1 ❤️

657221
2017-10-09 14:58:25 +0330 +0330

ردیف کن باهم بزنیم

0 ❤️

657227
2017-10-09 16:32:26 +0330 +0330

ینی کیر تو بصل النخاعت با این کصشرهات. بزمجه تخیل تو را داشت دیوار چچین را سوراخ میکرد. کونی !داعش به این راحتی اسیرهاش را نمیکنه که تو خونواده ات را گاییدی. کیر سه نفر بعدی مستقیم تو کون تو و خواهر و ننه نداشته ات ? ********>

1 ❤️

662461
2017-11-19 22:08:52 +0330 +0330

اخه کصکششششش برو لبه در کاخ سفید بشین ترامپم بکنا ای کیر گاندی تو کون خواهرت با اون شلوار کشیش

0 ❤️

664157
2017-12-04 10:50:35 +0330 +0330
NA

زندگی کردن تو فاحشه خونه این چیزها دیگه طبیعیه.

1 ❤️

689183
2018-05-23 00:22:50 +0430 +0430

ک*سشعره قشنگتری نبود بنویسی؟

0 ❤️

706485
2018-07-29 23:36:54 +0430 +0430
NA

درسته داستانت واقعی نیست
ولی تو یه بی غیرت واقعی هستی
و این خیلی عالیه
کیرم تو کس و کون مامان و خواهرت
مرسی که انقد خوبی

0 ❤️

717068
2018-09-13 19:34:59 +0430 +0430
NA

مادر اون ذهن خلاق کیریتو دیوووس … مخ آدم سوت میکشه از کسشعراااات … عجب

0 ❤️

725395
2018-10-22 08:27:35 +0330 +0330
NA

این داستان باز گذاشتن لای در وکردن کون

0 ❤️

727647
2018-11-01 20:02:01 +0330 +0330

لای در بازه خواهرو مادرت کجان پ؟
دوستان لطفا لای درتونو باز بزارید لخت بشد شاید ب یکی از شما داد

0 ❤️

732523
2018-11-27 20:34:09 +0330 +0330

این همه بابا میرن ماموریت ایران باید دو سه روزه برسه به ژاپن

0 ❤️

737696
2018-12-27 06:24:02 +0330 +0330

به فكر اينم يه بار مامانو خواهرتو بگام

0 ❤️

762085
2019-04-18 17:34:06 +0430 +0430

پس تو برادره زنونه پوش ستاره ای؟
چقد میگفت من باورم نمیشد
یه بار موقعه ای میکردمش مامانت در کند امد گفت لعنتی چرا از پشت میکنی بکن جلوش مشتریا پشت رو میدیم پسرمو بکنن تازه من اونجا فهمیدم ستاره راست میگفت ک شبا خیار تو پشتت میکرده ک از لای در پدرتون میبینه میره برات تاپ ساپورت و دکلته و مانتو جلو باز میگیره و تو میشی اوبی از اون شب

0 ❤️

766733
2019-05-11 09:39:34 +0430 +0430

میخوای لایه پنجرو رو باز بزار گنجیشکام بکن

0 ❤️

768608
2019-05-20 22:52:17 +0430 +0430

تخیلتو گاییدم پسر . یکن دیگه ادامه میدادی باباتم میکردی ??

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها


Top Bottom