گایش کون مبینا تو مستی

  سلام من عرفان هستم(مستعار) 22 ساله
  داستان سکس یا یکی از دختر های محلمون ک حدود 8 ساله هم دیگرو میشناسیم و دوست عادی هستیم.


  اخرین بار ک مبینارو دیده بودم 15 سالم بود و دیگه خبری نداشتم ازش تا دانشگاه سراسری قبول شدم و رفتم از تهران و تو خوابگاه بودم.
  3 سال و نیم پیش بود ک تو اینستا میچرخیدم ک دیدم یه نفر فالو کرد و پستانو لایک کرد اول توجه نکردم ولی اسمشو دیدم نوشته مبینا فلانی . رفتم پیجش و عکساشو دیدم و فهمیدم همون مبیناست و خیلی عوض شده بود.
  همین شد ک سر صحبت وا شد و بعد حدود 4 سال حرف زدیم باهم.
  یه مدت باهم چت میکردیم و اینا تا یه شب تو خوابگاه ما عرق گرفتیم و خوردیم و طبق معمول ایرانی بازی در اووردیمو عکس گرفتیم از پیکا و استوری کردیم.
  اخر شب بود ک رفتم دایرکتارو چک کنم ک دیدم مبینا ریپلای زده ک تک خور و فلان و بیسار.
  ک حرفش پیش اومد و گفتم تو هم مگه میخوری؟ ک گفت گاهی با دوستای دخترش میخوره و اینا تا حالا سگ مسا نکردا و دوس داره تجربه کنه خلاصه با یکم کصلیسی و زبون ریختن اعتمادش جلب شد
  همین بحثا ادامه داشت تا قرار شد من اومدم تهران باهم بشینیم بخوریم.
  متاسفانه موقعیتش جور نمیشد
  ما چون هم محله ایی هستیم نزدیک خونه هامون تقریبا 10 . 20 دقیقه پیاده راهه.
  یا خونه ما خالی بود اون نبود
  یا اون بود خونه خالی نبود
  یا همه چی بود عرق نبود.
  که رابطمون در حد گاهی چت و نظر درباره عکساش و پستاش و چندبار بیرون رفتن پیش میرفت (حدودا 3 سال :| . کمینی ک من واسه کردنش کردم پلنگ واسه شکارش نمیکرد)
  بهمن ماه بود ک برف شدیدی اومده بود تهران و بالاخره خونه خالی شد و همه شرایط جور و اومد خونمون.
  بهش گفتم تو راه مزه بگیر ک دوتا اب البالو و هایپ و چیپس و ماست گرفت
  بنده خدا پولی ک واسه مزه داد از عرق بیشتر شد شوخ طبعی کنم
  لباس و ایناش یادم نیست اومد تو بوت هاشوو اووردم تو و سلام و احوال پرسی و یکم کصشرای اولیه
  منم رفتم عرقی ک ریخته بودم تو شیشه ودکارو اووردم و دوت پیک شیشه ایی و چیدیم میزو.
  گفت کجا لباس عوض کنم ک فرستادمش تو یه اتاق و خودم برگشتم رو مبل دو نفره جلو میز نشستم.
  بعد 20 دقیقه بالاخره تشریف اووردن اونم جوری ک پشمام موند خودم ریختم.
  یه دامن تا زانو بدون جوراب شلواری با یه دونه ازین کصشرا ک تا بالای نافه و استین داره اسمشو بلد نیستم.
  بدن سفیدو انداخته بود بیرون و منم مث بز نگاه میکردم.
  اومد کنارم نشست و گفت شروع کنبم؟
  پیک هارو پر کردم و خوردیم
  4 تا سلامتی دادیم رفت و شق درد نمیذاشت بفهمم چی میخورم.
  پیک 5 امو خوردیم و اهگ گذاشتیم و یکم کصکلک بازی و رقص.
  یه لحظه نزدیک بود بخوره زمین ک گرفتش چسبید تو بغلم.
  نگاهمون قفل شد چند ثانیه.
  قشنگ معلوم بود عرقه کار خودشو کرده بود. جدا شدیم و دوتا پیک دیگه رفتیم.
  اهنگو قط کردم و نشستم رو مبل و اونم نشست کنارم ولی ولو شد تو بغلمو دراز کشیدم رو مبل و اونم روم.
  سرش رو سینم بود با موهاش بازی میکردم خودشو اوورد بالا تر کیرم قشنگ چسبید ب رون پاش
  تو چشای هم بودیم ک طاقت نیووردم و رفتم جلو اونم چشاشو بست و اومد و لب تو لب شدیم.
  ملمچ مولوچی راه انداخته بودیم دیدنی
  لپ های کونشو چنگ میزدمو موهاشو میکشیدمو لب و زبون همو میخوردیم.
  یه دوتا چک ب کونش زدم خوشش اومد و همینجوزی ک لب میگرفتیم دستمو گرفتو زد رو کونش ک فهمیدم دوس داره
  یه ده دقیقه لب و زبون و گوش و گردن همو خوردیم و دامنش بالا بود و کون لختو لمس میکردم و چک میزدم بهش
  شرتشم ازین نخ در بهشتا.
  دست انداخت تیشرت منو در اوورد از گردنم زبون کشید تا سینه ام و میک میزد منم حشرم رو 1000 جوری چک ب کونش میزدم انگار ارث بابامه.
  با هر چک من ناله میکردو محکم تر میک میزد گردن و سینه و شکممو
  ب بدبختی جداش کردم بالاتنشو لخت کردم دوتا سینه 75(خودش گفت اخر سکس) نوک صورتی جلوم بود حالا مگه میشد منو جدا کرد
  خابوندمش زیر خودم بین پاهاش نشستم و ممه هاشو میخوردم . نوکشو با دندون فشار میدادم زیر و روی ممه هاشو لیس میزدم لای سینه هاشو میلیسیدم و میک میزدمش از زیر گردنش تا دامنشو میک میزدمو پشتش لیس. سینه هاشو با شدت میمالیدم ک یپهو دیدم لرزید و ناله هاش قطع شد
  ولش کردم اومدم بلا یکم لباشو خوردم با موهاش باطی کردم تا برگشت ب حالت عادی و کم کم حشری.
  من ک دیدم حالش خوب شد امنو از پاش در اووردم و از رو شرت کصشو بو میکشیدم و لیس میزدم
  شرتش انقدر خیس بود ک انگلر از تو اب در اووردیش.
  از بغل شرتش زبونمو میکشیدم تا نزدیک کصش ناله میکرد فقط.
  شرتشو از پاش دراووردم یه کص تپل کلوچه اییه خیس جلوم بود
  عذابش میدادم رسما نفسمو روش خالی میکردم وول میخورد
  بغل کصشو لیس میزدم التماس میکرد توروخدا بخور تورو مرگه مبینا.
  پاهاشو دادم بالا سوراخ کونشم معلوم شد.
  ابش ب سوراخ کونشم رسیده بود برق میزد.
  زبونمو محکم از سوراخ کونش تا چوچولش 4 یا 5 بار پشت هم محکم کشیدم و کا بار اخر لرزید و ارضا شد.
  من اروم کصشو زبون میزدم و با سینه هاش ور میرفتم
  با یه دستمم سوراخ کونشو ماساژ میدادم.
  دیوونه شده بود سرشو محکم میکوبی رو تشک مبل بدنش بالا پایین میشد انگار ن انگار 2 بار اورگاسم شده بود.
  یهو گفت فقط بده بخورمش منم از خدا خاسته.
  در اووردم دادم دستش چند ثانیه فقط نگاه کرد کم کم دستشو تکون داد روش (دروغ نوارم بگم یه کف دست کیره جدود 20 سانت تقریبا میشه گفت متوسط با کلی رگ)
  همینجوری ک با کیرم ور میرفت و سرشو زبو میزد بلندش کردم دستش ب کیرم بردمش تو اتاقم رو تخت.
  دراز کشیدمو گفتم شروع کن.
  پدسگ 5 دقیقه اول فقط دندون میزد.
  کم کم یاد گرفت و بهتر شد تا نصف میخورد و عوق میزد.
  اب دهنش تا تخمام رفته بود با یه دستش موقع ساک کیرمو بالا پایین میکرد با یه دستش تخمامو میمالید.
  منم اینور عشق میکردم الکل هم خورده بودیم ابم همینجوریش دیر میومد الکل هم بود خیالم راحت بود حالا حالا ها نمیاد
  لپ کونشو چنگ میزدم و سوراخشو ماساژ میدادمدیدم اینجوزی حال نمیده بهش گفتم 69 شیم.
  من ک زیر بودم اون اومد روم.
  کص و کونش جلو چشام اونم اون پایین ساک میزد
  یکم کصشو خوردم و بعدش سوراخ کونشو.
  لیس میزدم زبونمو روی سوراخ کونش بازی میدادم تا کم کم نرم شد عضله هاش و تحریک زبونمو لوله کردمو فرستادم تو کونش.
  تو کونش زبونم وول میخورد.
  ناله میکرد فقط کیرمو میمالید نا نداشت بخوره.
  زبونم ک تو کونش تلمبه میشد سوراخ کونشم یه کوچولو باز شده بود در حد یه انگشت.
  انگشتمو با ابش خیس کردم و کردم تو کونش اروم.
  لپ های کونشو وا کرده بود اروم اروم فرستادم تا اخر.
  سوراخش دور انگشتم کیپ شده بود.
  زبون میزدم ب سوراخش و اروم عقب جلو.
  براش ک عادی شد 2 تا انگشت توش کردم ک دیدم بدجور بهش فشار اومده فقط ناله میکنه.
  از روم پاشد انگشتم تو کونش بود بهش گفتم داگی بشین .
  چار دست و پا شد انگشتمو در اووردم و رفتم از تو کمدم ژل روان کننده و اسپری بی حسی اووردم . اسپری زدم ب سوراخش با انگشتم توش میکردم راحت عقب جلو میشد با یکم کونش وا بود تو سوراخش دوتا اسپری زدم و ژل ریختم رو سوراخ کونش.
  اومدم جلوش کیرمو دادم دهنش روش خم شدم و انگشتش میکردم دوتا انگشتم راحت تو کونش میرفت. باز ژل ریختم و 3 تا انگشت تو کونش.
  سر کیرمو انقدر میک زده بود قرمز شده بودش.
  از دهنش در اووردم رفتم پشتش.
  بخاطر اسپری بی حسی سوراخش حسی نداشت فقط انگشتش ک میکردم چند سانتی متر ک رد میشد تازه حس میکرد تو کونش.
  انگشتامو در اووردم کیرمو لای کونش مالیدمژل ریختم روش اروم سرشو رو سوراخش فشار دادم.
  سرش ک رفت تو وایسادم گرمای کونش باورنکردنی بود.
  اروم اروم تا نصفه کردم توش و در میاووردم انقدر تکرار کردم ک راحت باز شد. و روون.
  اسپری ک ب کونش زده بودم کیرمم بی حس کرده بود.
  کم کم فشار دادم تا ته چسبیدم بهش ک ناله ایی کردو شروع کرد لرزیدن و ارضا شد
  کیرمو در اووردم کصشو مالیدم.
  افتاد رو تخت.
  ب کمر خابونمدش لب تخت پاهاشو دادم بالا.
  رو زانو مشستم کیرمو صاف سوراخش اروم اروم دادم تو کونش مبینا فقط لباشو گاز میزد ناله میکرد اسممو.
  کم کم تلمبه زدنو شروع کردم یواش یواش سرعتو شدتو بیشتر کردم جوری ک سینه هاش قشنگ تکون میخورد
  صدای جز تلمبه و نفس نفس زدن و جررم بده پاره کن کونمو تا ته بکن توش نبود.
  خسته شدم از کونش در اووردم دراز کشیدم گفتم بشین روش بالا پایین کن.
  خودش اومد کیرمو با دست گرفت اروم اروم نشست تا ته.
  پاهاش دو طرفم بالا پایین میکرد سینه منو انقدر چنگ زد زخم شد.
  چوچولشو میمالیدم و ناله میکرد میگفت قربون کیرت بشم جنده کیرتم جررررم بده و ...


  دیدم میخاد ابم بیاد بلندش کردم دوباره داگی خابوندمش.
  یه ضرب زدم توش
  یه جیغ کوچیک زد خم شدم روش گفتم جررت میدم.
  موهاشو دور دستم پیچیدم با همه وجودم تو کونش تلمبه میزدم.
  انقدر وحشی شده بودم ک التماس و ناله هاشو نمیشنیدم.
  سرعتو بیشتر کردم و چک ب کونش.
  ک لرزید و برای بار اخر ارضا شد منم سرعتنو بیشتر کردمو همه ابمو ریختم ته کونش.
  همونجوری روش افتادم.
  پشت گردنش نفس نفس میزدم.
  نفسم ک جا اومد از روش بلند شدم کنارش دراز کشیدم . موهاشو زدم کنار گرفتمش تو بغلم ازش تشکر و معذرت خاهی کردم و تو بغلم لخت خابش برد.
  2 ساعت بعد بیدار شدیم بنده خدا مثل پنگوعن راه میرفت.لباساشو تنش کردم شرتشو ندادم بهش گفتم دفعه بعد اومدی بیا ببرش.
  اون رفت منم دوش گرفتمو خونه رو مرتب کردم اخر شب پیام داد ک بازم میخام..
  اون روز گذشت و هروقت خونه یکی مون خالی میشه برنامه داریم. تموم شرتاشو بعد سکس ازش میگیرم.
  بندا خدا فقط پول شرت میره
  شاید یه روز عکس از سکسمون با اجازه خودش تو سایت گذاشتم


  منو مبینا با هم نه رابطه عاشقی داریم نه چیز دیگه فقط دوتا دوست صمیمی هستیم.


  امیدوارم خوشتون اومد باشه.
  ببخشید طولانی بود
  مخلص


  نوشته: الف صاد

 • 17

 • 31
 • نظرات:
  •   Aria_THE_fucker
  • 1 ماه،2 هفته
   • 1

  • اولم؟؟؟


  •   Mester.kir
  • 1 ماه،2 هفته
   • 4

  • کیرم تو لبو لوچت کسکش


  •   407TT
  • 1 ماه،2 هفته
   • 13

  • پستانو لایک کرد!!!!پشمام!!!


   حالا نمی خواد به ارث بابات چک بزنی همین که از خواب پاشی بسه عمو جون16 ساله!!


  •   Behzadjafari
  • 1 ماه،2 هفته
   • 3

  • یعنی الان پشمات مونده بدنت ریخته؟
   بامزه شدی؟
   برو کونتو بده


  •   mahdi0044
  • 1 ماه،2 هفته
   • 14

  • من نمیدونم تو شهوانی همه چه تاکیدی دارن کخ «عرق خوردم خیالم راحت شد که آبم دیر میاد» والا من که از کسی نشنیدم در دنیای واقعی که مشروب باعث میشه آب آدم دیرتر میاد تو تجربه هایی که خودمم داشتم فهمیدم که همچین چیزی درست نیست...
   پس فقط یه نتیجه میگیریم که ساقی بچه های شهوانی میشاشه تو بطری با ترا قاطی میکنه میده دستشون چون چیزی دیگه ای به ذهنم نمیرسه طرف نشئه میشه فکر میکنه مسته.


  •   aliabadan
  • 1 ماه،2 هفته
   • 2

  • دهنت سرویس


  •   آقامهربون
  • 1 ماه،2 هفته
   • 3

  • آقا جون مادرتون اگه غلط املایی دارید
   ننویسید
   اصلا تو شزن
   تو زورو
   تمام داستانت واقعیت
   تا میومدم باهاش حس بگیرم
   یهو کلمات غلطت میرید به حسم
   دیوص من فقط دو ساعت داشتم تجزیه تحلیل میکردم


  •   اسکلخان
  • 1 ماه،2 هفته
   • 5

  • عرقش خوب بوده تورو هم گرفته کصکش پس چجوری انقدر دقیق یادته


  •   M9151
  • 1 ماه،2 هفته
   • 4

  • ۲۰ دقیقه پیاده فاصله س؟ اونوقت میشین هم محله؟
   بیخود نیس بچه رودهن و فیروزکوه ،خودشو تهرونی میدونه


  •   Sepehr_2000
  • 1 ماه،2 هفته
   • 3

  • فقط با اونجاش حال کردم که نوشتی ایرانی بازی که عکس پیک استوری کردین
   من هردفعه استوریامو باز میکنم بو الکل میاد
   خب به کیرم که داری وودکا میخوری بیا اینو بخور


  •   شاه ایکس
  • 1 ماه،2 هفته
   • 22

  • سگ به روحت تهران برف سنگین کی اومد که ما ندیدیم؟؟ نکنه پایتخت اون یکی ایرانو میگی چون تو این یکی من سالهاست برف سنگین ندیدم!! اخه کونی!! از متوسط بودن بیست سانتی و اینکه خونه خالی بود بعد چون عرق نداشتی نمی گفتی بیاد!! و کسشعرای دیگت هم بگذرم از مساله زمان نمیتونم بگذرم سه سالو نیم پیش تو اینستا بهت پیام داد بعد چهار سال گذشت؟؟ یعنی این کستان از اینده اپلود شده رو سایت؟؟


  •   .Goodnight.
  • 1 ماه،2 هفته
   • 7

  • شاه ایکس این چند روزه کم کار شده (biggrin)


  •   mostanad1985
  • 1 ماه،2 هفته
   • 4

  • یعنی یجور بکنیت که صدای جفت گیری ماموت بدی
   کیرت بیست سانته ولی متوسطه؟
   معلومه زیاد بزرگ دیدیا


  •   ramtin0012
  • 1 ماه،2 هفته
   • 5

  • شبی فردوسی خواب زشتی بدید
   سراسیمه از خواب خوش بپرید


   بدیدا كه شرتش شده بس غنی
   ز آب سفید و غلیظ منی


   كتاب بزرگ خودش باز كرد
   ز رستم سخن گفتن آغاز كرد


   برایت كنم نقل این داستان
   كه آن پهلوان رستم سیستان


   حشر شد شبی كیر خود كرد راست
   دو لنگش هوا كرد و دختر بخواست
   توهم عین فردوسی شعرم شق کردی کس نوشتی،یکم مغزتو بکار بنداز خب،شایدم جا مغزتو کیرت اشتباهی افتاده


  •   catmaxor
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • قشتگ بود


  •   19masoud13
  • 1 ماه،2 هفته
   • 4

  • 1-از همونجا که استوری پیک عرق خوریت پیام داده معلومه بده بوده خیلیا هم به بهونه عرق خوردن بردن و ترتیبشو دادن
   2-جقی یعنی توی سه سال هیچ وقت جور نشد که سه تا گزینه با هم جور بشه؟؟؟ خاک بر سرت من اگه بخوام یکی رو بکنم بعد از یه هفته جور نشه کلا بی خیالش میشم
   3-انتر وسط داستان شوخ طبعی نکن
   4-بدبخت فلک زده عرق گرفتی مزه نگرفتی گفتی دختره بگیره
   5-همون اول که اومد چرا تو بوت هاش رو در اوردی؟ خودش نمی تونست؟
   6-عرق گرفتی ریختی توی شیشه وودکا که چی؟ دختر بخوره بگه وودکا هست و ........
   7-«ازین کسشعرا که تا بالای ناف و آستین بلند داره»!!!!!!!!!
   8-خوب شد گفتی بدون جوراب شلواری وگرنه ما فکر می کردیم که با شلوار کردی بوده...............
   9-سینشو می خوردی لرزید؟یعنی ارضا شد؟ دخترا بگن یه همچین چیزی امکان داره؟
   10-به 20سانت کیر میگی متوسط؟!! به چند تا کیر بالای 20سانت دادی که بیست برات متوسط حساب میشه؟؟
   11-«پدسگ 5دقیقه اول فقط دندون میزد» یعنی می خوای بگی این کاره نبوده؟ اینی که تو تعریف کردی جنده بوده بعد بلد نبوده ساک بزنه؟!!!!!!!!!!
   12-زبون کردی توی کونش وول می دادی گوه بخوری؟؟؟
   ولی سکسا رو خوب توصیف کردی قشنگ معلومه که روزی 10تا فیلم سوپر جدید نبینی روزت شب نمیشه


  •   kokarostam
  • 1 ماه،2 هفته
   • 19

  • تخمی


   جاهایی که خیلی حشرناک نوشته بودی، مملو از غلط املایی بود. یعنی جق میزدی و مینوشتی. یک آدم دانشگاهی و بیسواد؟ عزیزم تو که املای خوبی نداری، مجبور نیستی که داستان بنویسی. یک تاپیک بزن و به عنوان یک خاطره‌ی سکسی اونجا تعریف کن. خیلی هم جالب میشه. اینجوری که نوشتی طرف برای اولین بار سکس میکرد و بلد نبود ساک بزنه و دندون میزد، غیر ممکنه که از کون بکنیش و از درد بتونه لذت ببره و چهار بار (طبق گفته‌های خودت) ارضا بشه و آخرش بگه باز هم میخوام. در عالم مستی اگه سکس کنی و مثل تو جقی هستی، میزنی پرده یارو را بگا میدی و حالیت هم نخواهد بود چه غلطی کردی ولی تو تمام جزئیات را بهتر از پوارو به خاطر داری. شاشیدم توی چنین داستان‌های بی سر و ته و بیخودی. برو تمرین کن تا بهتر بنویسی. اون جمله‌ی آخری هم که فقط دوست هستید و برای کون کردن با هم هستید هم از توی فیلمهای هالیوودی در آوردی.


   ما به دنبال "موبی‌نا" بوده‌ایم
   لینک لــَنـگِ یه عدد جا بوده‌ایم
   چون مهیا شد، آن جا و مکان
   با یه جق دیدیم به رویا بوده‌ایم


   ها کـُ‌کا


  •   neitan
  • 1 ماه،2 هفته
   • 1

  • خب کوص مغز تخمی تخیلی
   ریدی به داستان ‌نوشتن
   توهمات یک جقی از نوع کونی
   دفعه ی بعد نوشتی میدم بچه های کوچه پشتی از ۴۸ روش سامورایی بکننت که نتونی راه بری


  •   IiiiiiKing_of_kos
  • 1 ماه،2 هفته
   • 1

  • ریدم تو مخت اصکلع وابسته به اینترنته جقی الکلی راستش یه کلمشو نخوندم از کامندا فهمیدم ازین کسخلایی بهر حال امید وارم خدا شفایت دهد اسکل


  •   مهدی.حشری
  • 1 ماه،2 هفته
   • 2

  • من نمیدونم تلکل چی داره که کمر سفت کن باشه واسه من یکی که تاثیر نداشته اتفاقا زودتر هم اومده کس گفتی دیس ۱۱


  •   Pirefarzane
  • 1 ماه،2 هفته
   • 1

  • قشنگ بود..خالی بندی بود...ولی قشنگ بود


  •   Mehryam
  • 1 ماه،2 هفته
   • 1

  • بزرگان اهل نظر سنگ تموم گذاشتن من فقط نظاره گرم


  •   hamid30gari
  • 1 ماه،2 هفته
   • 4

  • لرزید ارضا شد و کس ننت، جاکش تو یادت نبود طرف چی پوشیده بوده بعد قشنگ یادته چهاربار زبونت رو از کونش کشیدی تا کسش و بقیه کسشعرا.
   خب راست و حسینی بگو با رفقا مست کردیم گرفتن کونم گذاشتن، دیگه این کسشعرا چیه.
   لرزید و ارضا شد.جاکش یه چیزی شنیده اونم از چهارتا جقی که ارضا شدن دختر رو تو فیلم سوپرم ندیدن بعد اومده اینجا کسشعر تفت میده


  •   Elaheye.afghan
  • 1 ماه،2 هفته
   • 2

  • یا کیرت 20 سانت نیست یا اونی که دادن دستت 20 سانت بوده و برای تو معمولیه


  •   Pragmatism
  • 1 ماه،2 هفته
   • 1

  • با اشعار شاعران خیلی حال کردم.


  •   Comicon
  • 1 ماه،2 هفته
   • 1

  • اسکل نشین سکس چت کن یا لا اقل از روی ویبره درش بیار اینقدر نلرزه فکر کنی طرف ارضاع شده
   پیامک برات میومده


  •   Mmdhoseyn
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0


  •   Hot-to-winter
  • 1 ماه،2 هفته
   • 1

  • بی نهایت بابت همت و تلاشتون که انرژی گذاشتین و در هفت دقیقه، خاطرتون رو به تحریر درآوردین، بهتون تیریک میگم.
   منتهی دوست عزیز، نوشتن یک داستان، خاطره یا هر متن دیگه، مستلزم داشتن (حداقل) سواد ادبی نوشتاری هست و با نوشتن هرآنچه به مغز نیمه جان فابریک شخص میلغزد، اندکی تمایز دارد.
   از طرفی به جای اینکه اصل داستان
   ( آقا یه روز ظهر تو گرمای سگی یه پیرزن کولی اومد در خونه یخ ببره و ما به بهونه دستم کثیفه بیا خودت بردار یا عصاشو قاپیدم و گفتم بیا داخل بهت بدمش، کشوندیمش تو و به جای اتاق ننم اینا بردمش اتاق دامادمون اینا و از یخچالشون عرق سگی دامادمون رو به زور چپوندم تو حلقش تا نزدیک بود رو دستم بمیره و بعد از دو ساعت که سه تا شلوار زرد کردم، چشاشو باز کرد منم افتادم به جون دامنش که ببینم صفحه چندش یه سوراخ پیدا میکنم.
   پیرزنه دست و پا میزد که بگه سرم سیاهی میره و میخوام بمیرم و من فکر کردم میخواد دختریشو نگیرم و ابقدر جون کندم که یهو از حس کردن بوی آبغوره فهمیدم که تا گردن سرم رو کردم توی رحم ش.
   باز هم ممنونم بابت تبدیل اتفاقی که برای هرکسی پیش میاد سعی میکنه فراموشش کنه و باعث شرم میشه، به این شاهنامه و به جای جواد مرغی خودت رو به افراسیاب تشبیه کردن
   با همین فرمون
   خوش باشی


  •   4030sex
  • 1 ماه،2 هفته
   • 1

  • خیلی شعر بود

   حیف وقت‌که بخونی زبونو زدم تو کونش تا جا وا کرد کونم نکردی تا حالا جلقی


  •   forestgumpnew
  • 1 ماه،2 هفته
   • 1

  • منم یه بار تو اینستا نوشتم املت خوب درست میکنم ، یه دختره اومد گفت میشه بیام بهم یاد بدی و اومد و من کونش گذاشتم:)البته با املت عرق نخوردیم .


  •   مردزخمی
  • 1 ماه،2 هفته
   • 1

  • اولین باری که عرق خوردی ۱۳ سالت بود که بچه محلا بردنت عرقت دادن و ۵ نفری کونت گذاشتن، بچه کونی


  •   ashegh koon va kos
  • 1 ماه،2 هفته
   • 1

  • کیرم میون کص عمه ات کوس کش الکل زودانزالی میده از بس کون دادی زر مفت میزنی


  •   عشقfmf
  • 1 ماه،2 هفته
   • 1

  • پنگوئنو خوب اومدی.حداقل فهمیدیم بعد اینکه مست کردیو دوستات کونت گذاشتن چجوری راه رفتی.فقط تخم گذاشتی یادت نره زمین نذاری یخ میکنه


  •   Dar_b_Dar
  • 1 ماه،2 هفته
   • 1

  • خیلی دیگ‌ فلط املایی داشتی معلومه داستان تخیلیه


  •   YAGUT
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • این که فیلمنامه و داستان یکی از فیلمای سوپر آلتا اوشن هستش،فیلمو تبدیل کردی به متن نوشتی اینجا


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو