گاییدمش تو شمال

  جَوونم و بچه زرنگ
  هرکی چشممو بگیره تا باهاش دوست نشم و نکنمش ول کنش نیستم
  تا الانم اندازه موهای سرم هم کص گاییدم هم کون چه پسر چه دختر کلا میکنم😁
  باور ندارید به یه ورش😁
  این داستانم ننوشتم سوتی بگیرید و نمک بریزید نوشتم که جق بزنید پس کصنمک بازیاتون بمونه واس خودتون
  اومدید شهوانی که جق بزنید الکی پرفسور بازی درنیارید جقتونو بزنید حالشو ببرید
  نقطه هم نمیذارم دنبالش نگردید شربتم نداریم😁😁


  یه روز با رفیقم که خیلی خوشگله قرار گذاشتیم بریم شمال هم یه دوری بزنیم هم یه کصی بکنیم تو راه سیگاری زدیم و چت کردیم حسابی انقد چت بودیم که کص میگفتیم و می خندیدیم تو همین عالم چتی هوس کردم رفیقمو بکنم دیدم جووون چه کردنیه لامصب کیرم سیخ شده بود و فقط به کردنش فکر میکردم رسیدیم شمال کلید انداختم در ویلا رو باز کردم رفتیم توو به محضی که رسیدیم زنگ زدم به جنده گفتم ما رسیدیم پاشو بیا گفت نیم ساعت دیگه میام
  امیر گفت تا این جنده نیومده برم یه دوش بگیرم گفتم من دوش واجبمم دیر میشه بخایم نوبتی بریم دوتایی بریم وقت کمه گفت باش
  رفتیم تو لخت شدیم رفتیم زیر دوش اوفف گفتم امیر توهم خوب کونی داریا خندید گفت مال خودته داداش گفتم جووون همینطوری که زیر دوش بودیم شوخی شوخی دستمالیش کردم اونم خوشش میومد
  دوش گرفتیم اومدیم بیرون حوله پیچ بودیم که جنده اومد در زد باز کردم اومد تو
  امیر چشماش چارتا شد وقتی جنده خانومو دید فکرمیکرد ازین کیری پیریاس گفت حاجی چ کصیه گفتم فکرکردی من کص ضیقی میکنم؟ رفتیم تو اتاق جنده لخت شد مام که لخت بودیم شروع کردیم لب بازی هنینطوری سه تایی لبامون تو لب هم میلولید اوفف بیشتر لبای امیر حشریم کرده بود به جنده گفتم ساک بزن من و امیر نشستیم کنار هم اونم رفت پایین شروع کرد ساک زدن تو همین حالت از امیر لب گرفتم اونم خوشش اومده بود لب میداد جنده هم ساک میزد واسمون اووف
  نشوندیمش رو تخت قمبلش کردیم امیر رفت پشتش کرد تو کصش داگی از کص میگاییدش منم اومدم جلوش کیرمو میمالیدم رو لباش میکردم تو دهنش جنده اخ و اوخ میکرد و امیرم تو کصش تلمبه میزد
  رفتم پشتش امیر همینطوری داشت میکردش از پشت چسبیدم بع کون سفید امییییر اووووف گفتم چه داغییییی رفت کنار نوبت من شد کردم تو کصش و مثل وحشیا تلمبه میزدم جیغ داد میکرد جنده خانوم امیرم میزد کیرشو میکرد دهنش که زیاد جیغ نزنه
  همینطوری که داشتم میکردمش ابم اومد خالی کردم رو کمرش امیرم ابشو ریخت دهنش
  خسته و بی حال افتادیم رو تخت سه تایی نیم ساعت استراحت کردیم جنده گفت من میرم حموم منم گفتم منم میام امیرم گفت منم میام سه تایی رفتیم حموم شروع کردیم بدن همدیگرو به شستن
  جنده کمر منو میشست من کمیر امیر امیرم کمر جنده
  کیرم سیخه سیخ شده بود نه واسه جنده بلکه واسه امیر دستمو رو کمرش کشیدم اروم بردم پایین گذاشتم رو کونش اوففف مثلا داشتم کونشو میشستم ولی داشتم میمالوندمش اونم کون جنده رو میمالید همینطوری که داشتم کونشو میمالوندم ارووووم انگشت فاکمو کردم تو سوراخ کونش امیر یه اخ گفت ولی خودشو نکشید کنار معلوم بود خوشش اومده
  کونش انقد تنگ بود که انگشتم بزور رفت توش انگشتمو تو کونش بازی میدادم و ارون اروم سوراخشو باز میکردم
  جنده دستشو گذاشت رو کیر امیر شروع کرد به مالوندن امیرم باهاش لب تو لب شد منم یه انگشته دیگمو کرده بودم تو کون امیر و حسابی انگشتش میکردم جووون کونش اتیش بود لامصب


  امیر به جنده گفت برگرد میخام بکنم تو کونت جنده برگشت اینم کرد تو کونش و تلمبع میزد منم که حسابی حشری شده بودم از پشت کیرمو مالوندم به کون امیر هیچی نگفت باز مالوندم باز هیچی نگفت
  سرکیرمو گذاشتم رو سوراخش یهو یه فشار دادم سر کیرم رفت توش اااووفف امیر یه اااخ گفت و گفت یواااااش
  کشیدم بیرون دوباره سرشو کردم تو کونش دیگع داد نزد امیر دوباره شروع کرد تو کون جنده تلمبه زدن
  کیرم درومد از کونش رفتم نزدیکتر کیرمو کردم تو کونش همینطوری که تلمبه میزد کونشم عقب جلو میشد اوووف جووووون داشتم تو کون امیرم تلمبه میزدم من امیرو میکردم اونم جنده رو میکرد
  گردنشو میخوردم تو کونش عقب جلو میکردم وحشی شده بودم امیرو کشیدم اینور از دختره جداش کردم قمبلش کردم تو کونش تلمبه میزدم عفب جلو عقب جلووو اوفففف امیر اه و ناله میکرد و کون میداد ب من اااوووفف چک میزدم به لمبه هاش و عقب جلو میکردم اخ اخ اخ اااخخ کیرم داشت منفجر میشد داشت ابم میومد گفتم امیر دارم ارضا میشم میخام بریزم تو کونت اوووووففف امیر گفت تو کونم نریز کشیدم بیرون ریختم روی کونش
  جنده خانوم گفت امیر حال کردیا امیر گفت اره ولی هنوز خودم ارضا نشدم بعد کرد تو دهن جنده انقد ساک زد جنده تا امیر ارضا شد


  نوشته: سلطان گاییدن کص و کون

 • 6

 • 64
 • نظرات:
  •   .سامان.
  • 1 ماه،2 هفته
   • 17

  • سلطان گاییدن کس و کون،تو ایموجی نذار،علائم نگارشی رو رعایت کن،ما قبول میکنیم بچه زرنگی (dash)


  •   traviska
  • 1 ماه،2 هفته
   • 13

  • کاش سپاه یه موشک هم اشتباهی تو کون تو فرو میکرد بچه زررررنگ


  •   Ssasannnn
  • 1 ماه،2 هفته
   • 9

  • با این حجم کسشرات فکر کنم کچلی ک میگی اندازه موهای سرت کص کردی کچله جقی


  •   Xxxesfghom
  • 1 ماه،2 هفته
   • 11

  • تا اونجا خوندم که نوشتی جوونم و بچه زرنگ . نکنیموووووون (biggrin)


  •   amir21mash
  • 1 ماه،2 هفته
   • 5

  • کیری ک روی رفیق بلند بشه از هفت جا باید شکستش


  •   Pirefarzane
  • 1 ماه،2 هفته
   • 16

  • دیگه ننویس. . . . . . . . . . . . . . . . . ‌
   چه با نقطه و چه بی نقطه.بچه زرنگ کی بودی تو!حسابی ترتیبت رو دادن عقده ای شدی اومدی اینجا لاف در غریبی می‌زنی.بگو که مفعولی و خودت رو راحت کن.امیر و دختره و صاحب خونه کلا از عقب باهات حساب کردن اومدی اینجا برعکسش رو میگی.دادا یه بار دست نبری به قمه،برینی به کیر همه!


  •   DonCorleone
  • 1 ماه،2 هفته
   • 13

  • هر خری که هستی، کیر مام نیستی


  •   Amirishere
  • 1 ماه،2 هفته
   • 6

  • باز کردن دمل چرکین عقده ها فقط تو!!!


   اومدی اینجا عاشقانه های والدرو نوشتی خدنگ؟؟؟
   (خدنگ:نوعی تیرجنگی یا حیوانی به اندازه ی راسو،مارگیر،در اینجا مفهوم دوم مراد است)


  •   حسسسسن۱۲۳
  • 1 ماه،2 هفته
   • 2

  • بیا منم بکن


  •   شاه ایکس
  • 1 ماه،2 هفته
   • 18

  • ادمهایی که کاملا هشیارن توجاده شمال تصادف میکنن شمایی که سیگاری کشیده بودی و چت کرده بودی چطوری تا شمال رانندگی کردی؟؟ شما کمر امیر رو میشستی ایشون هم کمر جنده رو بعد جنده چطوری کمر شما رو میشست؟؟ مگه اینکه حمامتون وسط نوار موبیوس باشه وگرنه از نظر فیزیکی چنین چیزی ممکن نیست!! اینکه خیلیا رو کردید و کلا میکنید رو هم فردا بعد از خوندن کامنت های دوستان ازتون میپرسم!! (biggrin)


  •   Mah_mb7
  • 1 ماه،2 هفته
   • 14

  • منم گاییدمت زرنگ خان!


  •   saeedno15
  • 1 ماه،2 هفته
   • 14

  • کون بچه جقی تو هنوز شاشت کف نکرده اومدی اینجا واسه ما گوز گوز میکنی؟ اسمتو باید بذاری سلطان خوابیدن زیر کیر پلشت (biggrin)
   هر جا فکر کنی زرنگی تو کونت میره که رفیقت کونت گذاشت (biggrin)


  •   Havigshoor
  • 1 ماه،2 هفته
   • 13

  • باز هم از منطق دشمنی کفتار و شیر استفاده می کنم.
   بدگویی شما از جلقی ها تضمینی بر کونی بودن شماست.
   زور نزن .فردا شب که می خواهی داستان کون دادنت به امیر رو پست کنی احتمالا جنده نقش مامانت رو داره


  •   Saramame20
  • 1 ماه،2 هفته
   • 8

  • آخه تا کس هست چرا کون یه پشمالو لطفآ قبل داستان نوشتن کص نکنید


  •   ممم64
  • 1 ماه،2 هفته
   • 7

  • تو که راس میگی جقی کیرم تو کون تو و امیرو اون جنده


  •   Alouche
  • 1 ماه،2 هفته
   • 7

  • از اینکه پارتنر سکستو مدام جنوه خطاب کردی اعصابم خوردشد اصن .ک..س ضیغی چجور ک..سیه دقیقا دیس به سلطان گاینده


  •   Chem30
  • 1 ماه،2 هفته
   • 7

  • مقدمه طوفانی بود باهاش صددرصد موافقم
   ولی خب چون فوش دادی کص ننت (biggrin)


  •   Chem30
  • 1 ماه،2 هفته
   • 7

  • موافقتمم در اینه ک خودت میدونی داری گو میخری
   مام میدونیم
   ولی خب میخوری
   موافقم،بخر سیر شی


  •   Blue_Angel
  • 1 ماه،2 هفته
   • 12

  • ایکاش و صد ایکاش اون شب مامانت مشتری(بابای واقعیتو)رد میکرد
   و هزار ایکاش که مامانت حداقل بعد تو شغلشو ترک میکرد و یکم بهت تربیت یاد میداد


  •   Smoker70
  • 1 ماه،2 هفته
   • 5

  • همون دو خط اولت بسه ک بقیشو کسی نخونه یعنی میگفتم ناموستو گایدم ب این شدت تخریب نمیشدی همین کافیه برات


  •   Esfandiar49
  • 1 ماه،2 هفته
   • 4

  • من میگم کسشر و دروغ بود ...
   .
   سلطان بودنت مال صندوق پستی ته . کیونی و اوبنه ایی!!


  •   Avvaaa
  • 1 ماه،2 هفته
   • 8

  • با حرف های اول کستانت،گور خودتو کندی...یک عدد سلطان جقی و دورغ گو ،به روش های متنوع گاییده خواهد شد...فقط سطر دومت (dash) (dash) همچین می گی جنده،انگار خودت پخی هستی....مردک کم شعور.


  •   Owji_mowji
  • 1 ماه،2 هفته
   • 4

  • پاراگراف اول رو خوندم و باید بگم که:
   ک س ن ن ت


  •   HYPERMAN98
  • 1 ماه،2 هفته
   • 8

  • ببین بچه زرنگ، بد جایی اومدی عرض اندام کنی،


   توی کوچه ی شهوانی بچه هایی داریم که گنده لاتها رو از ماتهت دوقلو حامله کردند


   پس مواظب باسن مبارکت باش


   خاک بر سر اونی که با داستان تو بخواد خودشو ارضا کنه


  •   f.f.life
  • 1 ماه،2 هفته
   • 9

  • تویی که به سمت شمال می کنی حواست باشه که کونت سمت جنوبه و جنوب هم به اعراب کیر کلفتش معروفه یهو دیدی به النگو تبدیلت کردن
   ۱:بیخود واسه من ادای کاظم قاقی رو در نیار نهایتا مثل اون یارویی که به رفیقاش میگه منم بلاخره کص کردم،رفیقاش هم میگن تو که پول نداری چی کسشر میگی ،اونم میگه خب کون دادم
   ۲:اصولا اگر جلوی یه جنده کون رفیقت بزاری قهر میکنه میره چون فکر میکنه داری بهش توهین میکنی پس لطفا کم کص بنویس


  •   zanbory
  • 1 ماه،2 هفته
   • 5

  • معمولا افرادی که زیاد کون میدن رو بهشون میگن بچه پررو و مرد میدان
   کاملا سخنانت دلنشین و گوارا بود ..
   اینجوری بمن نگاه نکن من بدم میاد از گی ،نمیکنمت برو سراغ یکی دیگه، بچه پررو.


  •   sexybala
  • 1 ماه،2 هفته
   • 6

  • کوس گفتی ای کوس گفتی مثل یک کسخول گفتی


  •   laleh1380
  • 1 ماه،2 هفته
   • 5

  • بله بسیار رویایی بودخخخ


  •   Lucky.man
  • 1 ماه،2 هفته
   • 13

  • چند سطر اول را که خواندم، داستان را رها کردم. به دو دلیل:
   اول اینکه خیلی ادعای کون کردن داری، که البته معمولا به کچل ها میگن زلف علی و به کورها عین اله.
   دوم اینکه متاسفانه آن جناب از ادب بی بهره تشریف دارند.
   یادآوری کنم اینجا شهوانیه، مواظب باش از کون حامله نشی.


  •   ronin555
  • 1 ماه،2 هفته
   • 9

  • از چند سطر اول داستانت یاد او ن پیرزنه افتادم که همش غر میزدومیگفت:وای زیر شکمم درد گرفت...!!!یادش بخیر یه زمانی آدمای مثل تو مزه مشروب خوریمون بودن ؛حالا اینجا شما شدی..جان ویک


  •   ehsan9705
  • 1 ماه،2 هفته
   • 9

  • اسم کستانتو باید می‌ذاشتی گاییدنم تو هر جا.
   کونی هر جایی.


  •   ایکاروس
  • 1 ماه،2 هفته
   • 11

  • از همون اول تکلیف خودش رو با مخاطب مشخص کرد !
   بعضی ها انقدر کسل کننده هستند که آدم باید بهشون بگه : باشه تو خوبی !


  •   Arvin2u
  • 1 ماه،2 هفته
   • 4

  • تو که تحمل حرف حق رو نداری،کیرمو میخوری داستان مینویسی جقی


  •   Shahab__sang
  • 1 ماه،2 هفته
   • 6

  • اسم واقعی داستان اینه: گایدنت توشمال بدجور،کونی پیچ پیچی!!؟


  •   saeed7989
  • 1 ماه،2 هفته
   • 11

  • شیر تازه با خر رفیق شده بود خرگفت چرا بهت میگن سلطان جنگل شیر نعره زدو همه حیوونا ترسیدنو فرار کردن گفت داشتی سلطنتو!!خر گفت بیا بریم شیراز اومدن چار راه زند خر گفت نعره بکش شیرم نعره کشید !!!!همه با هم یک صدا گفتن کیر خررررر.خر گفت داشتی سلطنتتو????بچه زرنگ


  •   Irish..GuNNer
  • 1 ماه،2 هفته
   • 13

  • با این کستانت ، علاقمو به گنگ بنگ کُشتی آشغال پلشت مجبورم تمام پورنامو پاک کنم که جق بند نشم . فقط همین که داستانت باعث شد افتادنم‌و فراموش کنم و به کصمغزی و عقده ای بودنت بخندم ، باعث شد دیگه فحش ندم بهت و با یه دیس این کامنتو پاره کنم


  •   S_503694
  • 1 ماه،2 هفته
   • 6

  • فقط به خاطر کونت که خون دورش خشک شده (به دلیل دادن های متوالی) میگم باشه تو زرنگ.. تو جوون.. تو کص کن... فقط جون مادرت این عقده هاتو همینجا تخلیه کن! ما اصن چیزی نمیگیم ولی تو رو خدا نبر تو جامعه اینارو! ما فداکارانه خریدار عقده هاتیم برادر.


  •   arsh2452
  • 1 ماه،2 هفته
   • 6

  • نقطه و املا خط قرمز منه ! دیس میدم و با درد کونت بخاطر کیر امیر ، تنهات میذارم ! ناراحت هم شدی به یه ورش !


  •   Salarsuper2333
  • 1 ماه،2 هفته
   • 0

  • جووون منم میخواااام کییییر


  •   mamh7030
  • 1 ماه،1 هفته
   • 1

  • توقابل اعتمادنیستی


  •   hojjat.kirkolof
  • 1 ماه،1 هفته
   • 3

  • خدایی از روزی که گاییدمش اینجوری خل شده هزیون میگه شما به بزرگیتون ببخشیدش (dash) (dash)


  •   shahvanii139797
  • 1 ماه،1 هفته
   • 2

  • ای کس مامان جندت کسکش کوچولو


  •   meydan90
  • 1 ماه،1 هفته
   • 2

  • آقای زرنگ مواظب باش بچه های سایت نکننت (biggrin)


  •   ali.kon.kon1378
  • 1 ماه،1 هفته
   • 5

  • فعلا با این‌ همه دیسلایکی که گرفتی ننت گاییده شده تا دیگه
   ادعای بچه زرنگی نکنی
   آخه آب کص تو کیر منم نیستی چونکه اگه بودی سرت سوراخ بود
   دوما اینکه هر گهی هستی برای خودت هستی لاش گوشت
   سوما کلا با اینکه کم فحش میدم و همیشه سعی میکنم حد و حدود رو رعایت کنم واسه این فحش دادم اول اینکه حقت بود دوم اینکه اول پروو بازی در آوردی
   سیکتیر باووووو بسیک باووووو


  •   alireza00011699
  • 1 ماه،1 هفته
   • 2

  • ناموسا چطوری گذاشت بدون کاندوم بکنیش؟؟؟


  •   Vashkin
  • 1 ماه،1 هفته
   • 4

  • اوووف
   خخخخ
   اوووف
   گوه خوردی اولش اوووف
   دیگه در مورد مخاطبا گوه نخوووور اووووف
   سگ کی باشی مادر قهبه از هرکی خوشت بیاد بکنیش اووووف
   برو بجلغ مجلوغ اووووف
   تا حالا ویلا از نزدیک ندیدی اوووف
   چه برسه به اینکه کث هم بیاری تو ویلا اوووف
   ۹۹٪ اینجا هستن که برینن به تو و امثال تو اووووف
   با کسشعر تو فقط خودت باید جق بزنی اوووف
   که شامل اون یک درصد مابقی میشی اووووف
   بازم برینم به خودت و هیکلت و خاندانت اووووف
   یا بسته اوووف
   Mother fuker


  •   sikir
  • 1 ماه،1 هفته
   • 3

  • دیوث بسکه گفت من اینم من اینم، به اینم نگاه میکنم فک میکنم اونه ....
   خوک ماده قبول نمیکنه بهش بده کونیه سولاخیو، اومدی اینجا عنم عنم میکنه...


  •   Marshaall_Boss
  • 1 ماه،1 هفته
   • 5

  • وقتی اول بسم اله شروع میکنی به توهین به خواننده ها،فکر میکنی چند نفر کستانتو میخونن؟
   تو دراصل سلطان کون دادن و ساک زدنی بچه اوبی.برو و دیگه چیزی ننویس تا بیشتر ازین فحش نخوری.


  •   hamid30gari
  • 1 ماه،1 هفته
   • 5

  • اونی که میگه ندادم دوبار، دوبار داده.بخصوص تو.
   معلومه از اونایی هستی که هنوز آبکیر از کونت داره میریزه پا میشی میگی به به عجب کونی بود.
   جمع خودمونیه داداشی از کون دادنات بنویس.


  •   Amin.76.2020
  • 1 ماه،1 هفته
   • 1

  • منم اگه تا حالا کسو کون نکرده بودم همه جور کسشری مینوشتم که بگم منم بکنم.
   باشه دادا تو بکن همه ما


  •   Irish..GuNNer
  • 1 ماه،1 هفته
   • 3

  • حمید جان الان منم فرستادی جزو دسته کونیا؟ دستت درد نکنه از شما انتظار نداشتم (biggrin)


  •   El22
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • داستانت جالب بود منم دوست دارم جای امیر باشم


  •   Mj6633
  • 1 ماه،1 هفته
   • 1

  • شرط میبندم تا حالا کوس از نزدیک ندیدی کونی زاده. کیری که برا رفیق بلند بشه باید زد از ریشه ننشو گایید


  •   Bayram6999
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • خوب بود


  •   scaniavolvo
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • کون بیاد بکنمش
   بدنسازم
   ۱۹۰.۱۰۴ قد وزن
   ۲۷ سالمه


  •   Khmahmadi
  • 1 ماه،1 هفته
   • 0

  • کس کش با این ذهن مجلوقت


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو