داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

گاییده شدن من توسط امید

1398/11/08

من حسامم ،(نام مستعار) قضیه مال دو سال پیش
یه رفیق دارم به اسم امید(مستعار) خیلی دوسش دارم و خیلی هم دوست دارم باهاش رابطه سکس داشته باشم اون موقع ها همیشه ماساژ میدادش همیشه هم پعد از ماساژ بازو هاش ماساژ میدادم و دستش یواشکی بوس میکردم . شوخی زیاد با من میرد بیا کیرم بخور کیرم دهنت از حرفا زیاد به هم میزدیم .
یه شب کسی نبود خونشون با هم رفته بودیم جایی شب رفتیم خونه اینا تا از اونجا من اسنپ بگیرم برم خونمون
نشسته بود رو تخت خواب منم نشسته بودم رو یه صندلی جلوش
شوخی میکردیم با هم به من با خنده گفت بیا کیرم بخور من پرو گفتم بده بخورم . گفت کسخولم مگه بدم تو بخوری گفتم بده دیگه بده بخورم خیلی دوست داشتم کیرش بخورم فقط یه بار واسه یه نفر ساک زده بدوم ولی خیلی کیر امید دوست داشتم بخورم یه بار دیده بودم سفید بزرگ بود.
گفت تو کیرم نمیخوری گفتم تو بده من میخورم گفت ازم خوهش کن بدم کیرم بخوری
گفتم خواش میکنم بهده کیرت بخورم گفت نه قشنگ التماسم کن. اومدم جفت دستاش چند بوسیدم گفتم بده بخورم خندید گفت دستم نبوس خواهش کن ازم . نشستم جلوش پا هاش رو بوس کردم تک تک انگشتای پاش روی پاش بدسیدم بغل پاش عوزک پاش کردم دهنم گفتبده بخورم گفت حسام کوس نگو میشاشم دهنت ها دوباره پاش بوسیدم گفتم بشاش دهنم ولس بده بخورم کیرت .
گفت باشه لباست در بیار خوش هم لباسش دراورد
منم دراوردم اومد جلوم صورتم کیرش با دستش گرفت با خنده گفت حسام میشاشم هاا خواستم کیرش بکنم دهنم نذاشت دستش بوسیدم گفتم باشه بشاش دیگه
چند ثانیه گذشت شاشید رو صورتم یه کمش تو دهنم ریخت ولی قورت ندادم تف کردم خیلی بو بد میداد مزه گهی داشت ولی بقیش ریخت رو صورتم حس خوبی داشت یه مایه گرم بریزه روت شاشش داشت تموم میشد کیرش اورد جلو لبم سر کیرش مالید به لبم دهنت باز کردم سر کیرش کردم دهنم چند قطره از شاشش ریخت تو دهنم کیرش کامل کرد تو دهنم منم سری شروع کردم زبون زدن به کله کیرش حسابی میک میزدم. کیرش تا ته جا میشد اینقدر بزرگ بود. شروع کردم ساک زدن واسش با یه دستش صورتم نگهر داشته بود با یه دستش کیرش تو دهنم حسابی داشتم حال میردم کله کیرش میمالیم به سق دهنم میک میزدم خندید گفت اگه میدونستم اینجوری کیرم میخوری زودتر کیرم میکردم دهنت کیرش تو دهنم بود میتونستم جوابش بدم کیرش از دهنم در آورد خایه هاش کرد تو دهنم منم شروع کردم لیس زدن خایه هاش و کیرش گذاشت رو صورتم سرم چسبوند به خایه هاش خایش کرد تو دهنم فکم داشت میشکست سرم کشید کنار خایش در دراورد دو تا سیلی تو صورتم زد گفت باز کن دهن سرش اورد جلو صورتم تف کرد تو دهنم تا اومدم چیزی بگم کیرش فشار داد او دهنم محکم تلمبه زد تو دهنم سرم سفت نگهر داشت نمیتونستم تکون بخورم با یه دستش کمربندش از شلوارش از زمین برداشت بست دور کمر و گردن من . سرم بست به کمرش کیرش دهن من بود نفسم داشت بند میامد اشکم در امده بود کمر بند باز کرد کیرش دراور یه ذره نفسم جا اومد دوباره کرد تو دهنم کمر بند بست
هم داشتم لذت میبردم هم عذاب کیرش تو دهنم بود من بسته بود به خودش عقب عقب رفت منم کیر تو دهن چهار دست پا دنبالش میرفتم تا رسی به تخت کمر باز کرد و تند تند تلنبه زد تو دهنم گفت آبم داره میاد میخوری یا دستمال ببارم گفتم بریز تو دهنم و صورتم
گفت دهنت گاییدم خندید کیرش کرد دهنم تا میک بزنم واسش یدفه کیرش در آورد ابش با فشار پاچید تو دهنم و صورتم یه ذره ابش خوردم قورتم دادم بعد کله کیرش کردم دهنم با زبونم سر کیرش لیس بزنم بقیه ابش میک زدم
گفت بسه گفتم اره گفت کونم میدی گفتم اره خندید گفت پاشو دولا شو رو لب تخت (داگی) بشین رفت از کمدش وازلین اورد کاندوم کشید رو کیرش وازلین مالید دم سوراخم انگشتش کرد تو بعد دو تا انگشت کرد تو باز کرد کیرم سر کیرش گذاشت دم سوراخم کله کیرش میمالید به سوراخم حشریم کرده بود بیشرف ? سرش کرد تو کونم یذره عقب جلو کرد چون قبلا خیار موز تو کونم میردم کونم عادت داشت داردم نیامد ولی فقط لذت کیرش داغ بود یدفه محکم فشار داد نا ته کرش رفت تو کونم شروع کرد اروم تلبه زدن بدنش گرم بود جلو رونش چسبوند به پشت رونم شکمش گذاشت رو گودی کمرم خوابید روم تلمبه میزد دوتا دستش گذاشت رو شونه هام شدت تلمبه زدنش بیشتر میشد دستاش شروع کردم بوس کردن خوشم میامد اونم دیگه تند تند تلمبه میزد از روم بلند شد یه پاش گذاشت جلو سرم کل وزنش رو کونم بود به شدت تلمبه میزد کونم داغ داغ شده بود ناله میکردم زیرش سعی کردم پاش ببوسم که حشری تر بشه چند بار هم بوسیدم تند تند داشت تلمبه میزد دیگه حس میکردم پاره شدم پاهاش بوس کردم اونم خوشش میامد یدفه بلندشد کیرش در اورد من تاقباز خوابند پاهام گرفت بالا کیرش کرد توم خوابید روم دوباره تلمبه زد کیرش کرد تا ته تو کونم نگهر داشت خوابید روم منم گردنش بوس میکردم اونم هی فشار میداد کیرش تو کونم دوباره شروع کرد تلمبه زدن نیم ساعت زیر کیرش بودم من میکرد کونم حسابی گایید گفت آبم داره میاد گفتم بریز صورتم کیرش ازم کشید بیرون اومد نشست رو سینم کاندوم در آورد کیرش گذاشت رو لبم ابش خالی کرد رو صورتم کرد تو دهنم بقیش تو دهنم ریخت منم خوردم آبش نمیدونم چرا اینقدر طول کشید ابشم زیاد اومد خوابید روم چند دقیقه بعد بلند شد گفت پاشو لباس بپوش اسنپ بگیرم برو خونه بعد اون یه چند باری واسش ساک زدم ولی دیگه فرصت نشد کون بهش بدم

نوشته: حسام


👍 17
👎 26
46735 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

841316
2020-01-28 20:15:14 +0330 +0330

امیدوارم یه روزی اسامی مستعار و ایموجی هم بذارن تو کونت…


841330
2020-01-28 20:26:46 +0330 +0330

حکم شاشی که در دهان سگ بریزن چیه؟؟؟
هرچند به قول ابو اسحاق،قیاس تو با سگ،جفایی است بزرگ به این حیوان با وفا!!!

اسمای اشاره(این،آن)
حروف اضافه(به،را،که،تا،در)
از رو هرکدوم اینا صد بار بنویس بفهمی چین منگول…


841346
2020-01-28 20:39:55 +0330 +0330

کاش اون شب باباتو خواب برده بود … کاش اون شب بابا مامانت باهم دعواشون میشد. نمیدونم دیگه چی حواله ات کنم دلم نمیاد فش بدم


841349
2020-01-28 20:40:33 +0330 +0330

نمیشه یه شب گی نباشه؟


841352
2020-01-28 20:42:01 +0330 +0330

شاشیدم دهنت برا همه فحشه برا تو خاطرست !!!

5 ❤️

841358
2020-01-28 20:50:03 +0330 +0330

کیرم لا هر کی که باعث شد تتلو رو بگیرن
و
کیرم لا ادمین که داستان منو نمیزاره

1 ❤️

841359
2020-01-28 20:51:09 +0330 +0330

انشاالله دوباره فرصت پیدا میکنی بهش کون بدی. 😁
علائم نگارشی و نقطه هات کو کله کیری؟
جناب بیچ کینگ غیبت دارن من جاش میگم. 😁


841372
2020-01-28 21:03:57 +0330 +0330

باز گی؟؟؟؟!!! ادمین انگار اگ ی شب داستان گی آپلود نکنه خوابش نمیبره…تو همون سهل نیستی؟؟

2 ❤️

841387
2020-01-28 21:23:28 +0330 +0330
NA

ولد زنا

1 ❤️

841398
2020-01-28 21:47:41 +0330 +0330

والا این داستانا فقط کون کونک بازیه :(
اسم گی رو میزارید روشون دوستان شهوانیم فک میکنن هرکی گیه دیگه بده

2 ❤️

841402
2020-01-28 22:04:54 +0330 +0330
NA

این جریان همون حرف هست که میگن:
توی دوستی با پسرا اولش خیلی معدبانست بعد یه مدت میبینی کیرت تو دهن طرفه.

1 ❤️

841462
2020-01-29 01:44:33 +0330 +0330

املا تخمی انشا کیری ! چرا کثافت کاری میکنید ؟ بدید اما مثل آدم بدید . تو اتاق جای شاشیدنه؟

6 ❤️

841477
2020-01-29 03:38:19 +0330 +0330

من موندم وسط اتاق مگه جای شاشیدنه که تو نصفش رو خوردی نصفشم تف کردی
ولی خداییش هرشب هم داستان گی نذارین اگرم میذارین حداقل یه داستان احساسی گی بذارین اگرم سکسی میذارین حداقل یه سکس نرمال بذارین نه کثافتکاری و کارای مسخره این داستانا حال همه حتی خود ما گی هارو خراب میکنه

2 ❤️

841522
2020-01-29 05:54:44 +0330 +0330

تبریک میگم که مرزهای کثافت کاری رو جابه جا کردی، آخه آدم ناحسابی میل دادن داری باشه ولی چرا اینجور فاجعه بار؟ التماس بکنی که بدی بعد هم روت بشاشت و … واقعاً که؟

3 ❤️

841529
2020-01-29 06:12:38 +0330 +0330

اینکه توی یه فانتزی هم حواسش بوده که بگه باید از کاندوم استفاده کرد خوبه؛ اما یادتون باشه که فقط و فقط از روان کننده های با پایه آب (لوبریکانت های شخصی با پایه آب) برای روان کردن (چرب و لیز کردن) استفاده کنین، چون چیزای دیگه مثل وازلین، شامپو، روغن بچه، کره یا روغن مایع، می تونن باعث ساییدگی و خورده شدن پوسته کاندوم بشن و عملاً دیگه کاندوم بی فایده است و جلوی انتقال عامل بیماریزا رو نمیگیره. مراقب سلامت خودتون و اونی که باهاش سکس می کنین باشین.

3 ❤️

841536
2020-01-29 06:40:07 +0330 +0330

از کثافت کاری خوشم نمیاد. مثل آدم ساک بزن و کون بده و برو

1 ❤️

841543
2020-01-29 07:01:40 +0330 +0330

یه بار دیگه هم گفتم دو نوع کونی داریم
یه کونی آشکاره اونایی که داستان خودشونو مینویسن یه نوع کونی پنهان هم داریم اونایی که این داستانا رو یواشکی لایک میکنن
شانس آوردیم یه سریشون پنهانن

3 ❤️

841583
2020-01-29 10:39:33 +0330 +0330

کونیه روده دراز که میگن تویی ها.
تا (مستعار)رو دیدم بیخیال داستانت شدم.

#کمدین30ghari بزودی…

2 ❤️

841592
2020-01-29 11:16:11 +0330 +0330

♥♥♥
خیلی دوس دارم اینجوری بدم مرسییی

0 ❤️

841604
2020-01-29 12:11:41 +0330 +0330

تو سوراخ کون شماها عن نداره؟ 😁 از دهنتون میرینین؟

3 ❤️

841609
2020-01-29 12:20:33 +0330 +0330

چه کثافت کاری اخه این سکسه (dash)

1 ❤️

841628
2020-01-29 14:32:14 +0330 +0330

دیگه نامید شدم
کون دادنتونم مثه ادمی زاد نیس که
حتما باید عن بازیو کثیف کاری باید در بیارید

1 ❤️

841632
2020-01-29 15:18:09 +0330 +0330

جووون

1 ❤️

841686
2020-01-29 19:58:16 +0330 +0330
NA

خاک … بر

0 ❤️

841815
2020-01-30 00:30:34 +0330 +0330

ته لذت وبردی دیگه ولی بایدسن بالاترباشهه ه‍

0 ❤️

841821
2020-01-30 01:19:04 +0330 +0330

اومدی میگی کون دادی
بعد خجالت میکشی
اسم مستعار
عزیزم نده
تفت هم نده

0 ❤️

842085
2020-01-30 22:35:19 +0330 +0330

آبروی کونی ها بزرگوار رو بردی
بااین کون دادنت …!

0 ❤️

844156
2020-02-05 22:25:19 +0330 +0330

Kash yeki bod alan mnm mikard

0 ❤️

844904
2020-02-08 06:24:59 +0330 +0330

خوشبحالت منم عاشق اینم یکی بشاشه رو صورتم و وحشی منو بکنه?

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها


Top Bottom