داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

گی ایمان و مرد همکار (۲)

1399/07/25

...قسمت قبل

حدود یک ماه و نیم از اولین سکس با علی آقا می گذشت ، علارغم اصرار من ، مدیرمون من رو بوشهر نمی فرستاد ماموریت ، علی آقا هم کارش زیاد بود و بوشهر مونده بود .
تو این مدت از طریق چت و تلفن با هم گاهی حرف می زدیم ، رابطه ما رابطه دوستی و عاشقانه نبود ، بیشتر براساس این بود که نیازهای جنسی هم رو برطرف کنیم .
خودم بیشتر تمایل داشتم به این جور رابطه و دوست نداشتم خیلی عمیق باشه . در حد یک رابطه و سکس چت و عکس . از فانتزی ها و خاطرات حرف می زدیم . علی آقا از دو نفری که قبلا پای ثابت اش بودن خاطره تعریف می کرد . از فانتزی ها حرف می زدیم ، من از فانتزی اینکه به یه سیاه پوست هیکلی کون بدم و اون هم از رفتن شمال و دو سه شب یه نفر رو بکنه می گفت . بعد از یک ماه و نیم علی آقا قرار بود برگرده تهران ، خونش کرج بود و من تهران ، گفت اول هفته می آد و آخر هفته هم یک برنامه ای می ذاریم . خوشحال بودم که دوباره یک سکس خواهیم داشت .
اول پنج شنبه قرار گذاشتیم اما چون شیفت بودم نمی شد و قرار موکول شد به جمعه ، پنج شنبه شب اش به سختی و سریع بدنم رو شیو کردم و با هیجان منتظر فردا شدم .
قرار بود علی آقا ایستگاه تاکسی ها بیاد دنبالم ، گفت صبح بیام که زیاد با هم باشیم ، صبحانه رو خوردم و شروع کردم به آماده شدن ،یک تیشرت سفید پوشیدم و یک شلوار تنگ از میون شلوارام انتخاب کردم و شورتی که تو فیلمهای گی می دیدم و چند وقت پیش برای این سکس خریده بودم رو پوشیدم ،بندی بود و فقط کیرم رو نگه می داشت ، راه افتادم سمت ونک و سوار تاکسی های کرج شدم ، حدود 10 اینا بود که رسیدم ایستگاه تاکسی های کرج ، زنگ زدم به علی آقا و گفت که داره میاد ، چند دقیقه بعد رسید .
سوار ماشین که شدم ، حسابی احوالپرسی کرد و صورتم رو بوسید و البته گوشه لبها رو هم اون وسط می بوسید . حسابی برنزه شده بود ، گفت که چند روز حسابی آفتاب گرفته اونجا ، این تیرگی بدن اش رو دوست داشتم ، حس اینکه داری با کسی که قراره یه کم دیگه بکنه منو ، هیجان زده ام می کرد ، تو راه کمی از کار و بوشهر صحبت کردیم .
علی آقا تقریبا تنها زندگی می کرد ، از همسرش جدا شده بود و بچه اش گاهی میومد پیش اش ، اپارتمان اش جای خوبی بود ، کوچه و ساختمون شیکی داشتند .
بالا که رفتیم بعد از کمی صحبت و پذیرایی مختصر ، علی سرویس رو نشونم داد که خودم رو آماده کنم .
از سرویس که اومدم بیرون ، دیدم لباسهاش رو عوض کرده و یه شلوارک فقط تنشه و پیرهن تنش نیست .دم یکی از اتاق های ایستاده بود و من به سمت اش رفتم و رفتیم داخل اتاق ، یه تخت بزرگ دو نفره بود که روش یه ملافه کشیده بود ، معلوم بود که بخاطر سکس این کار رو کرده . تخت تقریبا ارتفاع داشت .
پایین اتاق یک نشیمن یک نفره بود و کنار تخت یک کمد دیواری که آینه بزرگی روی یکی از درهاش بود و یک میز کنسول هم بود که روش عطر و کرم و البته کاندوم و ژل روان کننده هم دیده می شد .
نشستم کنار تخت ، علی آقا کنارم نشست ، بدن پشمالوش و برنزه اش دیونه کننده بود برای من ، پوست تیره برای کسی که منو می خواد بکنه خیلی حشری ام می کنه . علی آقا پیرهنم رو دراورد و شروع کرد به خوردن سینه هام ، کمی خودم به سمت عقب بردم و روی دستام خودم رو نگه داشتم ، حسابی با سینه هام حال می کرد . کمی تو اون حالت منو چرخوند و در حالی که دکمه شلوارم رو باز کرد ، دستش رو از پشت برد داخل شلوارم و از زیر بند شورت که روی کمرم بود دستش رو رسوند به کونم و در حالی که گاهی چنگ می زد و گاهی می مالوند و می فشرد ، به خوردن سینه هام ادامه داد و کمی بالاتر اومد و گردنم رو می خورد ، انگشتش رو رسوند به سوراخم و در حالی که گاهی تیکه پایینی شورت رو پایین می داد ، انگشتش رو روی سوراخم بازی می داد و گاهی سر انگشتش رو داخل می کرد .
علی زیاد اهل لب گرفتن نبود ، حتی تو چت هم می گفت که زیاد دوست نداره ، بخاطر همین در حد بوسیدن روی لب و گونه هام می اومد روی صورتم . منم از روی شلوارک داشتم کیرش رو می مالیدم ، کمی بعد دستم رو بردم داخل شلوارک و شورت اش و کیرش رو که داغ بود و کمی بلند شده بود رو با دستم می مالیدم .
منو که رها کرد ، رفت کنار تخت ایستاد و من جلوش زانو زدم که شروع کنم به ساک زدن ، ولی علی گفت شلوارت رو دربیار ، دوست داشت لخت باشم و ساک بزنم براش ، شلوارم رو درآوردم و وقتی داشتم شلوارم رو در میاوردم متوجه آینه روی کمد دیواری که تقریبا قدی حساب می شد و کل بدنم رو نشون می داد شدم ، بند شورت که دور کمرم بود و بدنم که شیو بود حسابی دیدنی بود و احساس خوبی داشتم از دیدن بدن لخت خودم .
جلوش زانو زدم ، اما فکری به ذهنم اومد ، کمی عقب تر رفتم تا جلوی آینه باشم ، علی آقا جلوتر اومد ، شلوارک و شورت رو دراوردم ، بدن اش بزنزه بود و فقط جای شورت هفتی اش روی بدن اش روشن تر بود ، با خنده گفتم اینو برنزه نکردی ؟ گفت تو ساحل دیگه نمی شد و کیرش رو آوردم جلوی صورتم که شروع کنم ، کیرش که نیمه شق بود رو تو دستم گرفتم و کمی مالوندمش و اول گذاشتم داخل دهنم که کمی خیس بشه و بعد شروع کردم به لیسیدن و گاهی داخل دهنم کردن . گاهی که کیرش رو می کردم داخل دهنم ، زیر چشمی آینه رو نگاه می کردم و بدن لختم که زانو زده بودم و صورتم رو کیر علی آقا تو دهنم بود رو می دیدم و حس جالبی بود . همینجوری به ساک زدن ادامه دادم و گاهی لیسیدن از بالای تخمهاش تا زیر کلاهک اش و دوباره داخل دهنم کردن .
شق شدن کیرش و حالت گرفتن اش رو داخل دهنم حس می کردم و حس خاصی داشتم از اینکه کیرش داشت تو دهنم شق می شد . گاهی با لبهام موقع بیرون کشیدن کیرش از دهنم حسابی روی کیرش فشار می آوردم و این موقع ها بود که آه اش درمیومد .
کیرش که حسابی شق شده بود ، کیرش رو درآورد و سر من رو با یکی از دستاش کمی نگه داشت و شروع کرد کیرش رو به صورت و لپها و لبهام مالیدن و گاهی هم با کیرش سیلی های آرومی به صورتم می زد ، اینها رو که تو آینه می دیدم ، حسابی حشری می شدم . کمی دیگه براش ساک زدم دوباره و کیرش که حسابی شق شده بود ، علی آقا گفت که برم روی تخت و روی شکم بخوابم ، روی تخت دراز کشیدم و سعی کردم کمی به سمت پایین تخت بیام تا بتونم تو آینه کمر و کونم رو ببینم . تا اون موقع فکر نمی کردم موقع سکس آدم وقتی خودش رو همزمان تو آینه می بینه خیلی باهاله .
علی آقا کاندوم کشید روی کیرش و اومد روی تخت و بهم گفت که بالاتر برم ، وقتی بهش گفتم که می خوام تو آینه ببینم ، خندیدی و در حالی که دو طرف پاهام نشست و روی رونهای نشسته بود ، چند تا سیلی به کونم زد ، بخشی از بدن علی و بدن خودم تو آینه معلوم بود و من حسابی از دیدن اش حال می کردم .
کمی کیرش رو لای کونم کشید و بعد با دست لای کونم رو باز کرد و پایین شورت که زیر سوراخم بود رو کمی پایین داد و کمی آب دهن ریخت روی سوراخم ، بعد با انگشت شست اش روی سوراخم مالید و بعد کمی سر انگشت رو فشار داد که کمی اش داخل رفت ، بعد کمی ژل روی روی سوراخم گذاشت و خنکی اش رو حس می کردم . این مدل شورت واقعا انتخاب خوبی بود ، چون موقع سکس خودم دوست ندارم کیرم رو ببینم و سوراخم باید در دسترس کسی که منو می کنه باشه ، علی آقا با انگشت اشاره اش کمی سوراخم رو فشار داد و انگشتم کرد و دوباره کمی ژل گذاشت روی سوراخم و با انگشت داخل می کرد ، کمی که سوراخم رو با انگشت اشاره اش انگشت کرد ، انگشت فاک اش رو فقط می کرد داخل و می آورد بیرون و وقتی می کرد داخل ، کمی خم می کرد و بعد می کشید بیرون ، انگار کمی عجله داشت ، چون خیلی حرکاتش نسبت به سکس قبل سریعتر شده بود با فشار و البته کمی درد انگشت دوم رو داخل کرد و خیلی سریع داشت منو باز می کرد و اماده می کرد برای گاییده شدن ، تو آینه کونم رو می دیدم و دستاش رو ، دو انگشت اش رو حسابی بازی می داد داخل من و من سعی می کردم تحمل کنم تا باز بشم . بعد چند دقیقه تقریبا باز شده بودم .
کیرش رو گرفت به دستش ، و نزدیک سوراخم کرد و خیسی ها و ژل های دور سوراخ رو با سر کیرش به سمت سوراخم هدایت می کرد و بعد بهم گفت که لپای کونم رو از هم باز کنم با دست . کیرش رو دم سوراخم گذاشت و کمی فشار داد و کلاهکش که گوشتی بودن اش رو می شد از زیر کاندوم هم حس کرد ، داخل رفت ، کمی جابجا شد و کمی فشار داد البته بدون ملاحظه و کیرش تا چند سانت داخل رفت و درد داشت برام ، دستم رو رها کردم و کمی به بدنش گرفتم و با اخ گفتن من متوجه شد که کمی مکث کنه ، اما هیجان و عجله اش انگار نمی ذاشت ، دستش رو گذاشت روی کمرم و کمی خودش رو تکون و دوباره فشار داد و کیرش تقریبا از نصفه بیشتر داخلم شد و همزمان روم خوابید و منو بغل کرد و من از درد داشتم ملافه روی تخت رو چنگ می زدم ، درد داشت اما قابل تحمل بود ، همونجوری که روم خوابیده بود با پاهاش کمی پاهام رو به باز شدن هدایت کرد و آروم آروم خودش رو رها کرد روی من و باقی مونده ی کیرش داخل شد .
تقریبا حشر از سرم پریده بود ، کمی که آروم شدم ، آینه رو دیدم ، بدن تیره و برنزه علی روی بدن سفید تر و شیو شده ی من خوابیده بود و کونم کمی فشرده شده بود زیر حجم بدن علی ، از اینکه زیرش خوابیدم و دارم خودم رو می دیدم حشری می شدم . علی بعد از اینکه دید کمی بهترم ، گاییدن رو شروع کرد ، اولین تلمبه هنوز درد دارد و بعدی کمتر و کمتر ، بعد از چند تا تلمبه کمی ژل اضافه کرد و سوراخم رون تر شد و تلمبه های علی به شدت عمیق شد و من رو داشت زیرش حسابی می گایید .
گاهی که کیرش رو درمیاورد ، به آینه نگاه می کردم و فرو رفتن اون کیر بزرگ رو تو خودم تماشا می کردم ، دیدن گاییده شدن خود آدم واقعا لذت بخشه .
یه مدت که اینجوری گاییده شدم ، علی آقا از روم بلند شد و من برگشتم ، علی آقا کمی پاهام رو باز کرد و کمرم رو بالا داد و در حالی که کنارم اومد ، با دو انگشت چند بار داخل سوراخم کرد و بعد رفت بین پاهام و پاهام رو باز کرد و کمی بند شورتم رو جابجا کرد و کیرش رو داخل کونم کرد و به سمت من خم شد و با دستاش پاهام رو به سمت کمرش کمی حلقه کرد و در حالی که سعی می کرد کمرم رو بالا نگه داره رومی من خوابید و پاهام رو برای راحت بودن کنار کمر علی آقا نگه داشته بودم ، همونجوری که منو تو اون پوزیشن می گایید ، خودش سرش رو کنار سرم گذاشته بود و بدنم تو بدنش قفل شده بود و داشت گاییده می شد . کمی که اونجوری منو گایید و من زیرش داستم بهترین حس دادن رو تجربه می کردم کمی بلند شد و یکی از پاهام رو به تنش تکیه داد و اون یکی رو با دست کمی باز کرد و دوباره گاییدن منو رو ادامه داد و تو اون حالت سینه هام رو به چنگ اش می گرفت و حسابی فشار می داد و می مالید ، جوری که قرمز شده بود و من بدن برنزه و پشمالوش رو می دیدم و از اینکه زیرش هستم لذت می بردم .
کمی که من رو تو اون پوزیش گایید ، کیرش رو ازم کشید بیرون و کمی نشست و از تخت پایین رفت کتارش ایستاد و در حالی که منو به سمت خودش می کشید من هم پایین اومدم و منو برگردوند و در حالی که بالاتنه ام روی تخت بود و پاهام روی زمین و خم شده بودم روی تخت لای کونم رو باز کرد و کیرش رو داخل سوراخم که حالا اونقدر باز بود و خیس که کیرش راحت و رون داخل رفت ، وقتی دید خیلی روون شده و لیزه، کیرش رو چند بار داخل کرد و دراورد و وقتی در میاورد می مالید به لپای کونم که کمی خشک بشه ، بعد از چند بار دیگه کیرش با روونی کمی داخلم می رفت ، و شروع به کردن من کرد .
یکی از دستام رو گرفته بود و روی کمرم نگه داشته بود و همونجوری منو می گایید ، کیرش حسابی شق شده بود و از سفتی اش داخل خودم این شق شدگی رو حس می کردم . گاهی از روی تخت بلندم می کرد و دستش رو زیر سرم حلقه می کرد و می ایستادم و چند تا تلمبه می زد و دوباره دولام می کردو می کرد . این کارش رو دوست داشتم و وقتی ایستاده منو می کرد آه و ناله ام رو بیشتر می کردم ، و اون بیشتر نگه می داشت و اونحوری منو می کرد .گاهی هم همونجوری که منو می گایید بند شورتم رو که روی کونم بود و کمرم رو می کشید و ولش می کرد که روی کونم بخوره و بعدش با دستش سیلی می زد به کونم.
تلمبه هاش تند تر شده بود ، یه دفعه منو به لبه تخت خوابوند ، جوری که یه پام خم شده بود و بالای تخت بود و اون یکی روی زمین بود و خودش هم ایستاده و یه پاش لبه تخت بود و منو می گایید . وقتی ارضا شد ، آبش که سر کاندوم جمع می شد رو داخل خودم حس می کردم ، منو کمی به سمت روی تخت هل داد و بدون اینکه کیرش رو بیرون بکشه همونجوری نصفه و نیمه روم دراز کشید .
یک دقیقه ای تو اون حالت بودیم و بعد کیرش رو کشید بیرون و در حالی که پاهاش روی زمین بود روی تخت دراز کشید و من هم همون شکلی ، شروع کردم کیرم رو که نیمه شق بود مالیدن که ارضا بشم که گفت نکن ، کار دارم باهات .
دستم رو کشیدم . رفت بیرون اتاق تا کاندوم رو دربیاره و من هم بلند شدم و جلوی آینه بدن لخت خودم رو می دیدم ، سینه هام کمی سرخ شده بود ، برگشتم تا کونم رو ببینم ، کمی هم روی کونم سرخ شده بود ، دستم رو بردم نزدیک سوراخم ، ملتهب بود و حسابی باز شده بود ، صورت خودم رو که تو آینه می دیدم و لخت بودم هیجان زده می شدم که بعد کون دادن دارم خودم رو می بینم .
علی اومد داخل اتاق و روی تخت دراز کشید و منتظر بودم که کاری کنه ، اما گفت که ناهار بخوریم بعد یه سکس دیگه ، نمی دونستم می تونم یا نه ، بهش گفتم سوراخم درد داره و بی خیال بشه ، گفت نه و اصرار کرد و راضی ام کرد که کمی استراحت کنم و ناهار بخوریم و سکس دوباره ، ضعف داشتم ، ازش پرسیدم ساعت چنده ، گفت حدود 12 ، گفتم خیلی گشنمه ، گفت الان زنگ می زنم غذا بیارن ، می خوای دوش بگیری ؟ گفتم نه .
غذا رو اوردن ، علی سریع یه لباسی به تن کرد و غذا رو گرفت و بعد در حالی که فقط شورت پاش بود و منم همون شورت بندی پام بود نشستیم کنار اپن و غذا رو خوردیم . هنوز حشری بودم و دیدن بدن لخت علی و خودم و غذا خوردن ام بیشتر حشری ام می کرد .
بعد از ناهار یه سکس داشتیم که بیشترش ساک زدن من بود و فقط کمی کون دادن بود ، بعد در حالی که شورتم رو درآورده بودم و کیرم رو لای پام گذاشته بودم و علی روم خوابیده بود و یه دستش رو حلقه کرده بود و سینه هام رو گرفته بود و دستش دیگه اش روی لای پام و بالای کیرم می مالید ارضا شدم . حس اینکه سنگینی و پشمالویی علی رو روی خودم حس می کردم و ارضا می شدم واقعا برام لذت بخش بود .
تا غروب پیش علی بودم و تو خونه لخت تو بغل اش بودم و از فیلم سوپر تا فیلم عادی دیدیم و حرف زدیم و اون با سینه ها و کونم بازی می کرد و منم بدن و کیرش رو می مالیدم . تقریبا کل روز رو پیش اش بودم و اینکه لخت باشم و در اختیارش و تو دستاش باشم برام واقعا تجربه خوبی بود .
علی اون روز منو تا تهران رسوند ، بیشتر از قبل صمیمی شده بودیم ، رفاقت بود تا رابطه عاشقانه یا هر چیزی .
بعد از اون سکس ، حدود دو هفته بعد علی رفت بوشهر و من مدتها ماموریت نداشتم تا یکبار دیگه حدود دوماه دیگه هر دو بوشهر بودیم و کلی ماجرا .

نوشته: mehrdad94y


👍 4
👎 8
7500 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

924475
2020-10-16 00:48:08 +0330 +0330

اولین دیس کیرم تو قیافت‌ ندیده ونخونده فاعک

2 ❤️

924476
2020-10-16 00:49:51 +0330 +0330

باز هم مهرداد!!!
ﻋﻠﯽ ﺁﻗﺎ ﮐﺎﻧﺪﻭﻡ ﮐﺸﯿﺪ ﺭﻭﯼ ﮐﯿﺮﺵ ﻭ ﺍﻭﻣﺪ ﺭﻭﯼ تخت و گفت بالاتر برم؟؟؟
مگه رو نردبون بودی؟؟؟
همون نردبونه تو کونت!! فقط همین!! دیس

5 ❤️

924477
2020-10-16 00:49:56 +0330 +0330

مردم التماس میکنن برن ماموریت که دور از چشم زنشون کس بکنن تو روز شماری میکردی که کونت بزارن!! یعنی قشنگ میوه انقلابی در اوج رسیدگیش!! 😁

6 ❤️

924533
2020-10-16 02:07:59 +0330 +0330

بجای وعده های غذایی هم که سکس کردین !
در عالم خیالتم که باشه تا حالا بواسیرت ترکیده

4 ❤️

924586
2020-10-16 07:34:44 +0330 +0330

یکی این مهرداد رو از برق بکشه !

1 ❤️

924587
2020-10-16 07:40:59 +0330 +0330

اینکه در سکس، به درستی از کاندوم استفاده شده خوبه.

0 ❤️

924593
2020-10-16 08:09:52 +0330 +0330

کل داستانت علی داشت اون شورت لعنتی تو رو تنظیم میکرد بیشتر از کردن کونت داشته شورت تو رو میکشیده پائین لا کون کن الا علی لا کیر الا کلفت . خسته نباشی کونی شاغل .

0 ❤️

924926
2020-10-17 16:15:21 +0330 +0330

بازمmehrdad94y!!!

1 ❤️

925030
2020-10-18 15:17:20 +0330 +0330

این مهرداد دهنمون سرویس کرد
جان جدت بکش بیرون ، بیا منو بکن ولی دست بردار از سرمون
لاشی

2 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها


Top Bottom