گی خاطره انگیز (۲)

  1397/9/14

  ...قسمت قبل


  سلامی مجدد خدمت دوستان و عوامل محترم سایت شهوانی ...
  امیدوارم از قسمت 1 داستان من خوشتون اومده باشه و در نظراتتون بنده رو مورد عنایت چه تشویق و چه انتقاد قرار داده باشید .. ای دی من هم در سایت Alone Persian هستش که اونجا هم از طریق پیام در خدمت دوستان هستم ...
  داستان گی من در قسمت قبل به جایی ختم شدش که بعد از سکس دهانی در منزل امیر جون رفتم به دستشویی و ادامه ماجرا :
  فکم درد میکرد و همچنین احساس سوزش و درد تو گلوم داشتم .. خونش یه دستشویی کوچیک داشت که البته حمام هم همونجا بود ... ازش اجازه گرفتم و حولم رو بردم داخل و رو در گذاشتم .. دوش رو باز کردم و از گرمای اب لذت بردم .. بعد چند لحظه یه مقدار صابون زدم به بدنم و سعی کردم که برگردونم ..میدونستم اب امیر زیاد بود و همش رو قورت داده بودم و چاره ای نداشتم که بر گردونم ..از طرفی هم خجالت میکشیدم که صدام بره بیرون .. یه مقدار انگشتم رو کردم تو حلقم و فشار دادم .. فایده نداشت یه مقدار عوق زدم ولی خبری نبودش .. از توالتش استفاده کردم و بعد از چند دقیقه حوله رو پیچیدم دور خودم و اومدم بیروون ... با یه چای خوشرنگ و مقداری شکلات ازم استقبال کردش ..شورت پوشیده بود و بهم گفت که میره دوش بگیره و این که راحت باشم و عین خونه خودم بدونم اونجارو ... وقتی رفت داخل حمام یه مقدار چای نوشیدم و شلوارکم رو تنم کردم .. اعتراف میکنم که سرکی هم تو خونش کشیدم .. رفتم تو اشپزخانه و دنبال خوراکی میگشتم .. از حمام اومد بیرون و تلویزیون رو روشن کردش .. از حالم پرسید و این که اذیت شدم یا نه .. منم پررو گفتم که نه و دوست داشتم .. بعد از چند دقیقه بلند شد که دوباره چای بیاره و از گوشه چشم دیدم که کیرش حسابی زیر شورتش شق شده !!! تعجب کردم چون بعد از کلی ساک زدن و خوردن آب کیرش انتظار نداشتم که تو کمتر از 20 دقیقه اونم با سنی که داشت شق کرده باشه .. بروم نیاوردم ولی بعد از کلی زمان ، سکس کرده بودم و با اینکه ارضا شده بودم بازم دلم میخواست .. یه موسیقی ملایم گذاشت و نشست رو کاناپه پیشم و از همه دری حرف زدیم .. خود به خود چشمم به شورتش افتاد و متوجه شدش ... ازم پرسید بازم دلم میخواد ؟؟ منم با شیطنت نگاهش کردم و گفتم فعلا شما مثل اینکه اماده باش هستی .. خندید و بلند شد رفت دست تو جیب شلوارش کرد و اومد جلوم وایستاد گفت که از این قرصا بخور تا حالت بهتر شه .. دیدم یه ورق ویاگرای خارجی داره که 2 تاش استفاده شده ، تازه فهمیدم وقتی حمام بودم 2 تا با هم خورده .. بیخودی نبود کیرش شق بوود و اصلا نمیخوابید .. بهش گفتم فکر کنم تا منو نکشی ول نمیکنی .. دوباره خندید و گفت اگر اوکی هستم دوباره شروع کنیم .. گفتم مثلا چه جوری ؟؟دیگه خجالت بینمون نبوودش .. قرص رو گذاشت رو دسته مبل و بهش گفتم نمیخورم ترجیح میدم طبیعی باشم .. گفت الان میام .. رفتش تو اشپزخونه و با یه شیشه روغن مایع برگشت .. میدونستم منظورش چیه .. اومد رو کاناپه دراز کشید و شورتش رو دراورد .. کیرش از سری اول هم درازتر شده بود و هم کلفتر !! نشستم جلوش و شروع کردم به لیس زدن .. از تخماش لیس میزدم و تا سر کیرش میومدم بالا ..حواستم با دست بگیرم که گفت فقط لیس بزن و میک و دست نه !! جالب بود برام .. کلی لیس زدم براش ، ولع خوردن کیرش داشت دیوونم میکردش ...بعد چند دقیقه پاهاش رو داد بالا و نگاهم کرد .. تخماش رو رو با دست جمع کرد بالا و میدونستم که چی میخواد .. شروع کردم به لیس زدن سوراخ کونش .. با هر لیس من صداش درمیومد .. دور سوراخ کونش رو میلیسیدم و بعضی وقتا زبونم رو میکشیدم رو سوراخش .. از کیرش اب میومد و با دستش جمع میکرد میمالید به صورتم .. چند دقیقه ای ادامه دادیم و بلند شد ... کیرش رو گذاشت رو لباام و فشار داد تو ... بعد از چند تا تلمبه کوچیک تو دهنم سرم رو گرفت تو دستاش و تا جایی که میتونست کرد تو دهنم .. واقعا نفسم بند اومدش .. نگر داشته بوود تو حلقم .. درش اورد و بهم گفت قمبل کنم رو کاناپه .. خیلی وقت بود کونم مزه کیر نچشیده بود و مقداری دلهره داشتم .. حس روغن مایعی که ریخت رو کونم و تخمام دیوونم کردش .. با انگشتاش مقداری با سوراخم بازی کردش و کم کم شروع کرد اول با یه انگشت و بعدش دوتایی .. چند تا سیلی هم زد رو لپای باسنم که خیلی وحشیترم کردش .. به نفس نفس افتاده بود و فهمیدم که میخواد بکنتم .. برگشتم گفتم ببخشید ولی من با کاندوم راحتترم و اینکه همراهم اوردم .. خیلی محترمانه رفت عقب و گفت که مشکلی نیستش .. از کوله پشتیم کاندوم رو دراوردم و یکیش رو باز کردم .. خودم یه لیس به سر کیرش زدم و کاندوم رو کشیدم رو کیرش که سر گندش تو کاندوم خیلی خودنمایی میکرد .. دوباره قمبل کردم و به سرم زد شیطونی کنم .. با دستام لپای کونم رو کشیدم و بازتر کردم .. گفتم اولش ارووم ولی بعدش اتیشم بزن !!! کیرش رو گذاشت در سوراخم و یواش یواش کردش تو ... سوزش عجیبی داشتم یاد چندین ساله پیش افتادم که دفعات اولم بوود .. درد خاصی احساس نمیکردم ولی سوزش داشتم .. کلفتی سر کیرش رو احساس میکردم که کامل رفته توو ...ازم پرسید راحتم و با سر بهش جواب دادم .. اروم اروم فشار میداد .. کم کم دستاش رو اورد دور پهلوهام و تلمبش رو شروع کرد .. اروم میزد ولی عمیق .. دلم درد گرفته بوود ولی کاملا تو فضا بودم .. فهمیدم میخواد وحشیم کنه و بعدش جر بده حسابی !!یه مقداری ادامه داد و کم کم تندش کردش .. صدای نفس نفس زدناش پیچیده بود تو گوشام .. هیچی نمیگفت و کاملا تمرکزش رو کردنم بوود .. پاهام رو یه مقدار هل داد جلو و خودش پاهاش رو گذاشت رو کاناپه .. کاملا سوار کونم شده بوود و تازه شروع کرد دیگه به گاییدن ... هر تلمبه ای که میزد درد میپیچید تو شکم و پهلوهام جوری که احساس میکردم میاد تو معدم .. صدام دراومده تقریبا ... با هر ناله ای که میزدم محکمتر و سریعتر میکرد ... احساس میکردم کیرش رو داره کج کج میکنه تو کونم .. یه دستش رو انداخت از زیر رو کیرم و شروع کرد به مالیدن .. وای دیگه تحملم داشت تموم میشد ولی ول کن نبوود !! یه مرتبه در اورد که صدام بلند شد .. بلند شدم وایستادم و برگشتم نگاهش کردم .. دیدم ای وای کاندوم پاره شده !! خودش که دید گفت نفهمیدم !!! بهش گفتم دراز بکش .. رفتم دوباره کاندوم اوردم .. کشیدم رو کیرش و نشستم روش .. برعکس نشستم که روم بهش نباشه چون پوز مورد علاقم هم بوود.. شروع کردم به بالا پایین ... یه مقدار که گذشت احساس کردم داره ابم میادش .. بهش گفتم و با خوشرویی گفت بذار بیادش .. حرکتم رو تند کردم و داشتم لذت میبردم ، کاملا کیرش تا ته میرفت تو کونم و دردم کمتر شده بود ولی سوزشم بیشتر .. ابم که داشت میومد دستم رو گرفتم جلو کیرم که نپاشه ، یه مرتبه دستام رو گرفت و خودششم شروع کرد تلمبه های سریعتر تو کونم زدن .. ابم با فشار پاشید بیرون و همزمان صدای جفتمون رفت بالا !!! اونم ارضا شده بوود فکر کنم .. لحظه قشنگی که هر 2 نفر همزمان یا بفاصله کمی ارضا میشن !! خیلی دوست دارم این حالات روو .. از روش بلند شدم که دستمال کاغذی بیارم ... برگشتم نگاه کردم دیدم دوباره کاندوم پاره شده .. ای کاش جنس بهتری داروخانه بهم میداد نه این اسلیم هایی که به یه فشار بندن !!با دستمال روی کاناپه و فرشش رو تمیز کردم و معذرت خواهی ... ناراحت نشده بود و نشسته بود نگاهم میکرد .. باید ارضاش میکردم !!! دراز کشیدم رو زمین و گفتم بیا ... گفت این جوری اذیت نمیشی گفتم نه این قدر بکن تا جر بخورم !!! داشتم تحریکش میکردم چون دیگه رمق خاصی نداشتم ..گفت کاندوم چی ، گفتم ولش کن فقط ابتو نریز توو .. دراز کشید روم .. یه مقدار پاهام رو باز کرد و کیر کلفتش رو هول داد تو .. دوباره دردم گرفت و چون ارضا شده بوودم بی میل شده بودم ولی اون هم باید کارش رو تموم میکرد !! تا جایی که تونست کیرش رو فرو کرد و پاهام رو بست .. فهمیدم که واقعا میخواد جرم بده .. افتاده بوود رووم و وحشیانه تلمبه میزد .. دستاش رو از زیر شونه هام اورده بوود و گردنم رو گرفته بوود .. حرف نمیزد ولی میتونستم شهوتش رو کاملا از رو صداش حس کنننم ... میچرخوند کیرش رو تو کونم و منم دردم گرفته بود و بدنم داشت دیگه منقبض میشد .. تصمیم گرفتم تا میتونم عضلات کونم رو شل نگه دارم که حداقل دردم کمتر بشه ولی دیگه اختیارم از دستم در رفته بوود .. زمان و مکان رو گم کرده بودم !! از صدای هن هن کردنش و تلمبه هاش که عمیق و ارومتر شد فهمیدم داره ارضا میشه .. یه مرتبه کیرش رو دراورد و ابش پاچید رو کمر و باسنم .. حجم ابش زیاد باورم نمیشدش که برای بار دوم این قدر ازش اب بیاد .. چند دقیقه ای بیحال افتاده بودم و فقط دستمال کاغذی که میکشید رو پشتم حسس میکردم .. سوزش عجیبی داشتم و تخمام هم درد گرفته بوود حسابی .. حالم رو پرسید و فقط بهش گفتم اب یخ میخوام .. رفت تو اشپزخونه ..اروم بلند شدم ...


  ادامه دارد ...........
  فدای همه دوستان
  منتظر نقد و بررسی عزیزان هستم


  نوشته: Alone Persian

 • 4

 • 5
 • نظرات:
  •   Echech
  • 5 ماه،3 هفته
   • 1

  • جم کنین با این طوماراتون.ادم خسته میشه میخونه


  •   samsepg
  • 5 ماه،3 هفته
   • 3

  • این که یه فانتزیه! و‌سوژه خودارضایی یا تحریک شدن خواننده اش قبل از سکس! اما توی دنیای واقعی:


   اگر وسط سکس متوجه شدید که کاندوم پاره شده، بلافاصله سکس رو متوقف کنید و کاندوم جدید استفاده کنید و بعد به سکس ادامه بدید. و در اولین فرصت در یک آزمایشگاه ویروس شناسی (و امیدوارم به زودی خودتون با کیت های تشخیص سریع/رپید تست، که قراره در داروخانه ها در دسترس همه قرار بگیره) آزمایش بدید تا مطمئن بشید که آلوده به ویروس نشدید. اگر هم احیانا جواب مثبت بود (یعنی تست تون متأسفانه جوابش این شد که ویروس وارد بدن شما شده) اصلا نترسید و بجایش خیلی سریع به مراکز درمانی و یا مراکز بهداشتی که بخش مشاوره ایدز هم دارن مراجعه کنید. چون هفتاد و دو ساعت اولیه (سه روز اول) بعد از سکسی که منجر به آلوده شدن فرد به ویروس شده، خیلی مهمه و با قرص های مخصوصی میشه در همون مراحل اولیه، جلوی گسترشش رو گرفت. پس به هر دلیلی اگر اتفاقی افتاد، بی احتیاطی کردید، یا هرچیز دیگه ای ظرف کمتر از ۷۲ ساعت (هرچه زودتر هم بهتر) تست بدید.


   اشتباه نکنید، اگر کاندوم نداشتید، خام نشید که بگید «بکن ولی آبشو نریز تو»، گرچه ریختن آب، ریسک خطر رو بالا میبره، اما فقط آب نیست، بلکه هر ترشح دیگه ای هم که داشته باشه (که داره؛ حتی اگه با چشم دیده نشه) می تونه حاوی ویروس باشه و اونو به فرد مقابل انتقال بده.


   حالا اینا که در مورد ویروس ایدز بود. در مورد برخی بیماریهای جنسی دیگه، حتی کاندوم هم نمی تونه صد درصد تضمین کنه که انتقال پیدا نکنن. در مورد اونا حتی کاندوم هم فایده ای نداره.


   پس همچنان بهترین و مطمئن ترین کار، انتخاب یک شریک جنسی معتمد، وفادار، راستگو و بی شیله پیله است که هر دو فقط با هم سکس کنید، زیرآبی نرید. از تنوع طلبی پرهیز کنید. تعداد شرکای جنسی زیاد نداشته باشید. رفتارهای خطرناک نکنید. در سکس خشونت نکنید (وحشی بازی توی سکس نکنید)؛


   و در نهایت اگه نمی تونین جلوی زیرآبی رفتن تون رو بگیرید، اقلا از کاندوم استفاده کنید و اگر کاندوم ندارید، به روش های کم خطر تر مثل مالیدن، برای ارضا شدن اکتفا کنید.


  •   reza.shz.77
  • 5 ماه،3 هفته
   • 0

  • بد نبود


  •   مهربانید
  • 5 ماه،3 هفته
   • 0

  • مفعول از قم بیاد جررش بدم


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو