داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

خواهرم فرحناز من

1396/12/18

میدونید که داشتن سکس تو زندگی خیلی مهمه ولی مهمتر اینکه باکی سکس میکنی و چقدر ازش لذت میبری من ازوقتی که فهمیدم کس چیه همیشه دنبال راحت ترین راه برای دید زدنش بودم برای من از همه راحت تر دید زدن خواهرم از پنجره حموم بود همیشه از لای پنجره نگاهش میکردم چه جوری لخت میشد وخودش رو میشست خودش رو دست مالی میکرد با کسش ور میرفت کسش رو میخواروند با پستوناش بازی میکرد منم همین جور ابم میومد خیس اب میشدم کیرم راست بودو نمیتونستم بکنمش همیشه سعی میکردم که بعداز خواهرم برم حموم اون گرمای حموم منو بدتر دیونه میکردوشورت خواهرم که همیشه تو حموم میزاشت تا ابش بره منم با شورتش حال میکردم اونو بو میکردم ولیسش مزدم میکردم تو دهنم و یا میپیچیدمدور کیرم خلاصه یه دست جلق حسابی براش میزدم خواهرم دو بار طلاق گرفته بود حسابی همه تو خونه از دستش کلافه بودن با بیست شش سال سن بیوه بود اونم یه همچین کسی که منم که برادرشم نمیتونم ازش بگذرم دوست دارم بگیرم تا کمر دارم از عقب و جلو بکنمش خلاصه هر روزحشری تر میشدم سعی میکردم ککه خیلی راحت با هاش حرف بزنم از پشت میگرفتمش و هی به عناوین مختلف خودمو به میمالوندم که بعضی وقتها حس میردم که شاید فهمیده که چی تو کلمه یه دفعه که داشتم از پنجره حموم نگاهش میکدردم خوابید و زمین حموم شروع کرد با کسش بازی کردن وخودش رو انگشت کردن اوه دیگه داشتم دیونه میشدم دوست داشتم برم تو حموم و بیفتم رو کسش وکسش رو جر بدم تمام تنش راداشت دستمالی میکرد دیگه نمیتونستم تحمل کنم اومدم پایین وخودم رو مشغول کردم تا از حموم بیاد وقتی ز حموم اومد ومنو دید که عین دیونه ها شدم گفت چی شده من هیچی نگفتم ولی از چهرم معلوم بود که کلافم دوباره ازم پرسید و گفت که به من بگو هر چی شده من برات حلش مکنم که دیگه دوام نیاوردم اون تنش که هنوز ازش گرمای حموم میومد بهش چسبیدم و گفتم من تورو برا یکبارم که شده میخوام شروع کردم سینه هاش رو مالوندن و وقتی دیدم ساکت مونده و هیچی نمیگهبردم تو اطاق خواب و پرتش کردم وتخت وشروع کردم به مالوندنش داشتم یونه میشدم به تنها چیزی که فکر میکردم کیرم بود ک داشت میترکید خواهرم هیچی نمیگفت من دامنش رو بالا زدم اون پاهای سفیدش کسش از زیره شورت توریش شلوارم رو پایین کشیدم و کیرم اوردم بیرون کیرم شده بود دوبرابر شق درد گرفته بودم ابم همینجوری شرشر میومد مثل سیل ابم میریخت رو تخت خواهرم داشت کیرم و میدید بهش گفتم سلهاست که تو حموم دیدت میزنم ولی الان دیگه نوبت منه که کستو بکنم مخوا جرش بدم میخوام مثل یهجنده بکنمت تو همین حال دستم تو شورتش بود داشتم کسش رو میمالیدم شورتش رو کشیدم پایین و خوابیدم روش هنوز باورم نمیشد کیرم و چسبوندم به کسش و بعد چند لحظه کردم توش مثل یه حیون شروع کردم به کردنش مثل وحشیها دوست داشتم که صدای اه و ناله اش رو بشنوم که یواش یواش داشت بلند میشد اوه چه کسی بلوزش رو در اودم وشروع به مک زدن پستوناش کردم یکی دو بار که کیرم از تو کسش بیرون پرید که خودش با دستاش دوباره کرد توش دیگه خیالم راحت تر شد وقدرت بیشتری پیدا کردم کیرم رو تا دسته تو کسش میکردم بعد از چند لحظه چرخوندمش پاهام رو تکیه دادم به دیوار و شروع کردم دوباره به کردنش ولی خیلی محکم تر طوری که وحشت رو تو چشمهاش میدیدم اون روز حسابی بیرحمانه کردمش لیسش زدم و تو چشمهاش رضایت و دیدم چندروزی باهم زیاد حرف نزدیم تا بعد از مدتی دوباره شروع شد.

نوشته: شاهرخ


👍 6
👎 22
51740 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

676785
2018-03-09 21:40:06 +0330 +0330

لجن واره

0 ❤️

676786
2018-03-09 21:40:13 +0330 +0330

به جق زدنت ادامه بده تا بحق کیره عمو جانی خشک بشی

0 ❤️

676787
2018-03-09 21:40:41 +0330 +0330

خار کس ده

1 ❤️

676812
2018-03-09 22:23:47 +0330 +0330

من نمیدونم چی میزنین شما کسشر نویسا.
اون دوش حموم تو کونت خالی بند.

0 ❤️

676829
2018-03-10 00:59:13 +0330 +0330

معلوم بود غیر واقعیه . ???

0 ❤️

676830
2018-03-10 01:00:20 +0330 +0330

تو نمونه کامل یه بی ناموس بلفطره هستی

0 ❤️

676838
2018-03-10 03:45:10 +0330 +0330

این مملکت داره به کدوم سمت میره واقعا…

0 ❤️

676849
2018-03-10 05:43:56 +0330 +0330

بازم خوبه نگفت بیا پشتمو کیسه بکش.

0 ❤️

676859
2018-03-10 08:02:40 +0330 +0330

کیررررم بره فرق سرت ، دیوث کون پاره ، قرمساق خواهرتو دید میزنی؟ خجالت نمیکشی الدنگ

0 ❤️

676869
2018-03-10 08:46:13 +0330 +0330

فرحنازت میخوارید؟خوارش داشت؟خواروندیش؟من اگه کاره ای بودم نصف آموزگاران فارسی ابتدایی رو اخراج میکردم.
آدم بیعرضه که میگن،منظور یکی مانند توست، اونهمه دختر تو اون مملکت، رفتی سراغ خواهرت.

0 ❤️

676879
2018-03-10 09:57:17 +0330 +0330
NA

پس چرا خواهرت بهم نگفته بود
کونشم که گشاده
ولی من دو تا سوراخشو باز کردم تشکر هم کرد ازم ههههه

0 ❤️

676881
2018-03-10 10:21:35 +0330 +0330

کثیف بود داستانت به شدت فقط همینو میتونم بگم

0 ❤️

676886
2018-03-10 10:58:28 +0330 +0330

من فقط بدونم کی اینو لایک کرده

0 ❤️

677039
2018-03-11 11:59:48 +0330 +0330

ریدی گل من

0 ❤️

678539
2018-03-22 19:18:23 +0430 +0430

مظاهر دروغ و حسرت تو داستانت موج میزنه

0 ❤️

679886
2018-03-31 22:29:24 +0430 +0430
NA

خط دوم سوم گفتی دوست دارم حسابی از عقب جلو بکنمش! یعنی نکردی! شایدم اصن نداری.
وجدانا چی میزنین؟چه جنسیه

0 ❤️

698226
2018-06-29 20:57:00 +0430 +0430
NA

جقي ك.سكش

0 ❤️

802749
2019-09-22 01:16:19 +0330 +0330

بیناموس تو مگه نگفتی از حموم اومد ببرون ازت پرسید چته که گفتی میخوای بکنیش و بردیش تو اتاق؟
کیر تو ناموست پس چرا لباس تنش بود که در اوردی؟?کم خالی ببند جقی
کیرم تو جفت سوراخای خواهر و مادرت

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها

Top Bottom