سکس من و هنرجوی رانندگی

1393/12/22

سلام.منم مثل همه دوستان ک سکسی رو ک براشون اتفاق افتاده تعریف میکنندمنم میخوام تعریف کنم من مربی(اموزش رانندگی) هستم .طی روزها هنرجوهای زیادی میخورن به پستمون و باهاشون سرکارداریم دختر پسر زن مرد همه جوراین سکس ک اتفاق افتاد با یکی ازهمین هنرجوها بود یک روز نزدیک ظهربودیک خانوم جیگرتپل سفیدحدودا 24 ساله با سینه های نسبتا بزرگ لبای خشکل که مدارک و…دستش بود اومد پیش من گفت آقای…گفتم بله بفرمایید گفت من کلاس های تو شهری با شما برداشتم گفتم درخدمتتون هستم گفت برام نوبت بزنید چه روزهایی بیام یکم حرف زدیم هماهنگ کردیم قرارشد ساعت6 بیاد بدجوری رفته بود رومخم رفتم تو کارش
ساعت6 هنرجو قبلی رو ک پیاده کردم بایک دختر 4ساله اومدخیلی با دختربچه گرم گرفتم گفتم دخترتون هستن گفت وااااااای نه یعنی انقدر چهره ام پیره؟ دختر خواهرم هست خوبیش این بود ازاین دخترای امروزی بود پرررو خجالت نمیکشید گفتم بشین رو صندلی آینه و…تنظیم کن نشست درست کرد گفتم تا حالا نشستی پشت ماشین؟گفت نه خیلی میترسم گفتم نترس اولش اینطوره روشن کرد تاخواست حرکت کنه خاموش کرد گفت ای وای خاموش شد گفتم اولش عیب نداره دوباره روشن کرد حرکت کردیم گفتم دوست داری کدوم سمت بریم گفت از جای شلوغ میترسم چند جلسه اول بریم یک جای خلوت بعدا میریم داخل شهر گفتم باش خیلی هم خوبه میتونستم تو همین جاهای خلوت مخش کنم یک حالی…دخترخواهرش ساکت نشسته بود یک گوشه بیرون نگاه میکرد خوب بوداگرم کاری میکردیم حالیش نمیشد همینطورک رانندگی میکرد باهم صحبت میکردیم نکته های رانندگی میگفتم بهش و… یک جا خلوت بودگفت برم دنده 3 گفتم برو نتونست دنده جا کنه خیلی عادی دستشو گرفتم دنده عوض کردم گفتم اینجوری گفت باشه هیچی نگفت چه دستای تپل و نرمی داشت چندباری به بهونه دنده چرخش فرمون سرپیچ بهش دست زدم گفتم شاید ناراحت بشه ولی نه صداشم درنیومد
وقتی کلاس تموم شد گفت خیلی حال داد تا حالا رانندگی نکرده بود دوباره کلاسمون کی هست گفتم فرداساعت10گفت باش خدافظی کردیمورفت همش توفکرش بودم فردا ساعت10دوباره اومدخیلی گرم تر از دیروزسلام و…امروز مانتوش استینش کوتاه بود تا ارنجش چه دست های سفیدی داشت جون میداد برای اینکه کیرتو بدی دستش برات جق بزنه حرکت کردیم گفت میشه اهنگ گوش کنیم گفتم بله چرا نمیشه ولی من فلش ندارم گفت من دارم به بچه خواهرش گفت ملینا از تو کیفم فلشمو بده داد وصل کرد اهنگاش تقربا شاد بود کم مونده بود برقصه پشت فرمون بهش گفتم خانوم…گفت مریم هستم گفتم مریم جان یکی ببینه برامون برای اموزشگاه بد میشه خودتو کنترل کن گفت باش شروع کرد سینه زدن گفت خوبه؟من خندم گرفت گفتم از دست تو…یک مانتو تنگ پوشیده بود اندامشو بهتر نشون میداد ولی نمیتونست توش تکون بخوره بهش گفتم چیزی بگم ناراحت نمیشی گفت نه گفتم رانندگی با کفش اسپرت بدون پاشنه و لباس ازاد راحت تره تو الان همش تو کلاج گرفتن مشکل داری گفت اره راست میگی برای جلسه بعد کفش اسپرت…
دیگه کم کم با هم جور شده بودیم جلسه سوم قرار شد پارک دوبل باهاش کارکنم انصافا استعدادش فوق العاده بود سریع یاد میگرفت براش توضیح دادم چکارکنه ولی باز خراب میکرد گفت میشه کمکم کنی گفتم مثلا چکارکنم گفت فرمون بگیری بگی مثلا انقدر بچرخون یابسه حالا برعکس گفتم باش پس تو کلاج داشته باش گفت باش من نگام تو اینه بغل بود بهش فرمون میدادم دستمم رو فرمون بود خیلی اتفاقی دستامون خورد بهم دستمو گذاشتم روش مثلا دارم اموزش میدم میگفتم بچرخون یا…اونم هیچی نمیگفت دستشو بکشه یا…منم ازفرصت استفاده میکردم بالاخره پارک دوبل گرفت گفتم یکم استراحت کنیم فلاکس چای داشتم براش ریختم خورد…یک چای برای ملینا ریختم چندتا شکلات بهش دادم ملینا هم با من جور شده بود
یکم حرف زدیم گفت شما متاهلی؟ گفتم نه چطور؟گفت هیچی خوش بحال زنت گفتم چرا گفت خب بهش رانندگی یاد میدی زود یاد میگیره گفتم تو هم خوب یاد میگیری عجله نکن همه جلسه 7پارک دوبل میگیرن توجلسه 3 یکم خوشحال شد گفتم شما چی متاهلی؟گفت نه مجردم
راه افتادیم سمت اموزشگاه وقتی میخواست پیاده بشه گفت میتونم شمارتون داشته باشم برای هماهنگی کلاس ها گفتم بله بهش دادم میدونستم بهونه …
شب اس داد سلام.خوبی؟مریم هستم فردا کلاس ساعت چنده؟*****
سلام .خوبم شماچطوری؟10خوبه؟
**** گفت بله عالی میبینمتون بای****
بای همینطوربه بهونه کلاس ها بهم اس میداد منم جواب میدادم جلسات4.5جوک میفرستاد زود تر از اون چیزی ک انتظارشو داشتم باهم جورشده بودیم منم جواب میدادم اروم اروم جوک های بی مزه شد جوک های باحال تر ولی تیکه دار هیچی نمیگفت جواب میداد دیگه رابطمون مربی و هنرجو نبود بیشتر شبیه دوست دختر دوست پسری بود
جلسه 6.7دست میدادیم 2جلسه از اموزش باید داخل شب باش شب بود خیابون ها تاریک تو اون تاریکی ملینا هم خوابش بده بود یکم شیطونی کردیم دستمو گذاشتم پیش صندلیش فهمید دستمو مالیدم به پاهاش هیچی نگفت کم کم بردم وسط پاش یکم مالیدم دستشو گذاشت رو دستم به معنای رضایت نه اینکه دستتو بردار من یکم مالیدم دستموگذاشتم رو کسش بعد دستمو اوردم بالا تا روسینه هاش بهم دیگه اس هایی ک بهم میدادیم شده بود حرفی و… گفت شیطونی میکردی؟گفتم تو هم بدت ک نمیومد یکم دیگه کس گفتیم دیگه 10جلسش داشت تموم میشد ولی من هنوز نتونسته بودم سکس مطرح کنم که بکنمش. جلسه 10 رسید تموم شد.نوبت تست اموزشگاه بود میترسید میگفت استرس دارم و… بهش گفتم من 2جلسه هم اضافی بهت اموزش میدم تاقبل تست اموزشگاه همینطور رفاقتی به اموزشگاه چیزی نگو خیلی خوشحال شد تشکر کردگفت جبران میکنم تو دلم گفتم حتما …باخودم گفتم 2جلسه رایگان ک رفت پاچم بزار حداقل بکنمش که کونم نسوزه
بعد کلاس رسوندمش دم خونشون بعد خدافظی بهم اس داد ممنون بابت کلاس اضافه گفتم قابلی نداشت گفت اینطور ک نمیشه باید جبران کنم هی گفتم نه نمیخواد گیرداد گفتم باش دوباره شب بریم اموزش یعنی مالش و…؟یک نیم ساعتی جواب نداد گفتم ناراحت شده و…ازحرفم پشیمون شدم خواستم اس بدم گفت باش کلاس گذاشتم 6تا8بعد کلاس رفتیم ملینا رسوندیم یک چرخی زدیم رفتیم تو این شهرک های تازه ساز ک خلوته ماشینو پارک کردیم کنارخیابون همینطورک سرجاهامون بودیم صورتمو بردم جلواونم همکاری میکرد لبامون گذاشتیم رو هم دستمو بردم سمت سینه هاش یکم از رو مانتو مالیدمش دستمو بردم پایین تر گذاشتم روکسش هیچ مخالفتی نمیکرد بهش گفتم دکمه مانتو هاتو باز میکنی کمکش کردم 2تا از دکمه های بالای مانتوشوبازکردم یک بلیز نازک تنش بود اونو داد بالا از سوتینش سینه هاشو درارود شروع کردم خوردن اهش بلند شده بودگفتم بریم عقب؟ با تکون دادن سرش رضایتشو فهموند 2تایی رفتیم عقب نشستم عقب اونم اومد عقب خوابوندمش رو خودم شروع کردم لبهاشو سینه هاشو خوردن دیگه زیاد ادامه ندادیم خودمون جم وجورکردیم راه افتادیم یک جلسه بقیش هم رفت بااون کسی ک امتحان میگرفت حرف زدم رفیقم بود گفتم هوا این فامیل ما داشته باش به مریمم گفتم نگران نباش قبولی قبول شد فقط موندافسر اونم قبول شد قرار گذاشتیم اوردمش خونه یک سکس اساسی کردیم خیلی فاز داد هنوزم با مریم رفیقم وسکس داریم

نوشته: m


👍 1
👎 2
132007 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

455961
2015-03-13 22:53:29 +0330 +0330
NA

قانونآموزشگاهه،خانم کارآموز رو به مرد نمیدن واسه تعلیم،مگه یه نفربالای18سال همراهش باشه،بچه قبول نمیکنن باطرف بیاد،بعدش چطورتو جلسه اول دنده سه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

1 ❤️

455963
2015-03-14 04:28:35 +0330 +0330
NA

درست میگن ، من خودمم همینجوری بود باید یکی بالای 18 سال بود
ایشون الکی مثلا مربیه :D

0 ❤️

455964
2015-03-14 05:29:07 +0330 +0330
NA

من ملینا چهارساله هستم این مرده کچله بیریخته زشت داره دروغ میگه این هی نگاه میکرد خالمم بش مبگفت خفه شو پفیوز:-D

7 ❤️

455965
2015-03-14 11:00:16 +0330 +0330
NA

خخخخخ داستانتو که نخوندم ولی نظر بچه ها جالب تر بود biggrin

0 ❤️

455966
2015-03-14 11:33:51 +0330 +0330
NA

دمت گرم نوش جونت.

0 ❤️

455967
2015-03-14 13:25:41 +0330 +0330
NA

خوب بود
خوب بود . نوش جونت

0 ❤️

455968
2015-03-15 08:39:36 +0330 +0330

همون چند خط اول رو خوندم.من خودم وقتی گواهینامه گرفتم جلسه دوم گذاشت بشینم پشت فرمون. با اینکه رانندگی هم بلد بودم.حالا چطور تو جلسه اول نشسته پشت فرمون?

0 ❤️

455969
2015-03-15 09:46:43 +0330 +0330
NA

ﻫﻤﻪ ﺟﻮﺭ ﻛﺲ ﺷﻌﺮ ﻛﻔﺘﻲ ﺟﺰ ﺍﺯ سكس

0 ❤️

455970
2015-03-16 05:16:10 +0330 +0330
NA

کس نگو مومن

0 ❤️

455972
2015-03-28 02:06:30 +0430 +0430
NA

سوژه جدید بود . نویسنده خیالباف .
وقتی مینویسین آبتون میاد به هم نمالین داستانو
مردم که مسخره شما نیستن . یه چایی بخورین دوباره بنویسین !
زرتی ارسال نکنین .

0 ❤️

564336
2016-11-13 13:09:10 +0330 +0330

بستگی داره که کجا بری مگرنه حتما نباید بالای 18 باشه چون من خودم تو 15 سالگی رفتم به عنوان همراه اتفاقا اوووف چه همراهی هم.واسه دختر همسایه رفتم که موقع برگشتم مالیدمش اما نه اونجوری چون اون زمون 15 ساله هسا مثل الان نبودن خخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

0 ❤️

592128
2017-04-27 19:00:44 +0430 +0430

در اینکه جقنوشته بود شکی نیس اون اخراشم دیگه ابت اومد ول دادی .
د اخه جاکش نمیخواستم داستان اصلیو بگم ولی مجبورم کردی
داستان اصلی: سلام من … هستم رفته بودم امتحان رانندگی بدم به امید اینکه یه کس معلمم بیوفته نگو از شانس من اکبر اقا سیبیل سیاه کیر کلفت افتاد و منم که برادرمو برده بودم به عنوان همراه هردوتامونو تو این 10 جلسه گرفت کرد و اخرشم بخاطر درد مقعد نتونستم قبول شم

0 ❤️
Top Bottom