سکس من با طاهای حشریسلام سمیرا هستم
با یک سکس دیگه اومدم این بار با طاهای عزیزم
این بار اون از من خواست یعنی غیر مستقیم بهم فهموند باهاش سکس کنم
ماجرا از اونجایی شروع شد که با طاها رفتیم بیرون دور بزنیم و اگه بازار خلوت بود خرید کنیم واسه خونه تو ماشین من راننده بودم طاها هم کنارم نشسته بود
موقع رفتن گوشیش دستش بود به همین بهانه حرفو باهاش شروع کردم
بهش گفتم
طاها جونم با کی چت می کنی؟
طاها عمه هیچ کی بازی می کنم
من الکی نگو معلومه داری با دخترا چت می کنی راستشو بگو چی بهشون میگی
طاها عمه بازی می کنم
صدا گوشیش اومد گفتم بفرما پیامش اومد بین چی نوشته
طاها عمه دوستمه میگه چرا نمیایی پیشم
من آخی عشقت دلش برات تنگ شده؟
چی کردی به دختر مردم
طاها عمه جونم یه سوال بپرسم
من بپرس عشقم
طاها ه با یه دختری دوست بشم چکار می کنی؟
من هیچی مگه باید چکار کنم
طاها آخه فکر کردم دعوام می کنی یا به بابام میگی
من نه قربونت برم من خودم دوست دخترتم مگه باهام سکس نکردی
من چی گفتم
طاها هیچی عمه جونم
راستی میشه بازم باهات چیز کنم
واضح بگو قزبونت برم
راحت باش
بازم سکس میخوای
طاها عمه روم نمیشه آخه شما ازش نگفتی فکر کردم دیگه نمیزاری
من طاها عشقم تو نباید همه فکرت این باشه هر وقت بخوای من یا دوست دخترت رو بکنی
بعضی وقتا اونا هم باید بخوان
راستشو بگو
دلت میخواد چکار کنی باهام
طاها عمه میشه بازم انجامش بدیم؟
من چیو انجام بدیم من که گفتم راحت باش
سکس که خجالت نداره
دستم رو بردم سمت کیرش که گفت عمه اینجا نه
داری رانندگی می کنی
من خوبه میریم یه جا خلوت ببینم
چی داری اونجات
رفتیم یه جا خلوت مثل یه پارک خوب دور و ورمون رو نگا کردیم
خلوت بود بهش گفتم زود باش باید حرکت کنیم بگو ببینم سیخ شده؟
طاها
آره بدجوری هم سیخ شده
زیپشو وا کرد از تو شرتش درش آورد
دیدم وااایی شرتش کمی نم ناکه
گفتم طاها آبت ریخته تو شرتت
گفت نه سیخ که میشه ازش کمی آب میاد
میشه برام بخوریش
بهش گفتم تو اطراف ببین تا برات بخورمش
سرمو بردم پاین گذاشتم دهنم
اوممم شروع کردم مک زدن گفت اخخ عمه مرسی خیلی احتیاج داشتم
دست گذاشت رو سرم فشار میواد به کیرش
اوییی عمه چقد خوب میخوری
بهش گفتم حواست باشه کسی نیاد گفتم نگا می کنم میگم
داشتم ساک میزدم گفت عمه یه وختر و پسر رفتن زیر اون درخته
بلند شدم گفتم زیپتو ببند
طاها گفت عمه من که هنوز آبم نیومده
گفتم میریم خونه باهات سکس می کنم
طااا گفت واایی عمه دختره نشست رو پا پسره داره ازش لب می گیره
دیدم راست میگه دست پسره رو کون دختره ازش لب می گرفت
طاها عمه اومدن عشق بازی
من آره میخواد باهاش حال کنه
دختره از رو پای پسره بلند شد
پسره زیپشو وا کرد
کیرش که شق شده بود در اورد
دختره هم شروع کرد براش ساک زدن
طاها گفت عمه زود باش تو هم برام بخورش
گفتم ما میریم خونه
اینجا ممکنه کسی بیاد
طاها
عمه تو هم حشری شدی؟ مثل من
من آره کسم خیلی خیس شده زود بریم خونه کیرتو بهم بده
طاها میشه دست کنم تو شرتت کستو بمالم
من بیا زود باش جووون کسم مال خودته
دست کرد تو ساپورتم گفت وایی عمه کست بدجوری خیس شده کاش همینجا بخورمش برات
دو دستی سرشو گرفتم لبمو گذاشتم رو لبش محکم لبشو میخوردم
دستشم تو شرتم بود
گفت اوممم مکم مک بزن اومم
یهو دو تا انگشت کرد تو کسم
اخخ چی کردی اههه کسم
تند تند تو کسم تلمبه میزد که گوشیم زنگ خورد دیدم یاشار
جواب دادم گفت مامان کجایی
گفتم با طاها اومدیم بازار چطور مگه
گفت دوستم زنگ زده برم پیشش
گفتم باشه تو برو ما هم زود میریم خونه
.گوشی رو که قط کرد دیدم طاها زل زده به بیرون
نگا کردم دختره رو کیر پسره نشسته بالا پایین می کنه
طاها گفت عمه ندیدی
پسره بهش یه چیزی بهش گفت دختره اومد پاهاشو گذاشت دو طرفش اروم نشست پسره هم کیرشو گرفت رو به بالا
اونم نشست رو کیرش داره بالا پایین میشه
فاصلشون حدود پنجاه متر بود ماشین رو روشن کردیم گفتم ولشون کن خودم هستم
بریم که حسابی حشریم کردی
موقع حرکت گفت عمه زود بریم خونه تا یاشار برنگشته
رفتیم خونه ماشن رو گذاشتم دم در اگه یاشار زنگ زد برم دنبالش
رفتیم داخل
طاها رفت اتاق یاشار منم رفتم اتاق خودم لخت شدم با شرت و کرست رفتم اتاق یاشار دیدم طاها با شرت ایستاده داره شرتم رو بو می کنه از پشت سر بغلش کردم گفتم دیوونه این چه کاریه دست گذاشتم رو کیرش
گفت عمه این شرتت بو کست رو میده
دستمو بردم تو شرتش
گفتم جووون راه افتادی
اسم کس میاری داشتم کیرشو میمالیدم
دستشو آورد بالا دور گردنم لبشو گذاشت رو لبم
با اون دستم شرتشو دادم پائین
دست کشیدم به کونش
خیلی نرم بود
گفت عمه کیرمو خیس کن
تف زدم کف دستم باز براش مالیدم
برگشت گفت بشین لبه تخت منم نشستم
حولم داد خوابیدم به کمر رو تخت دو دستی شرتمو گرقت کشید پایین
پامو وا کرد گفت عمه برم
گفتم زوو باش
اول با نوک زبون از بالا به پایین زبون می کشید
کم کم همه زبونشو بالا پایین می کرد با انگشت کسمو وا کرد زبون کرد داخلش
گفتم کثافت اینا رو از کجا یاد گرفتی
گفت فیلم سکسی
چشامو بسته بودم
گفت ادامه بده خیلی خوب میخوری
انقد خورد که بدنم به لرزه افتاد ارضا شدم
طاها گفن واای عمه آب کست ریخت تو دهنم
گفتم بخورش برام اونم ادامه داد تا کامل ارضا شدم بلند شد شرتش رو در آورد اومد خوابید روم پامو وا کردم گذاشتم دور کمرش
کیرسو رو کسم بالا پایین می کرد ولی داخلش نمی کرد بخاطر لیز بودن کسم کیرش لای کسم بالا پایین میشد
که گفت عمه پاشو برام بخورش
خوابوندمش رو تخت رفتم وسط پاهاش گذاشتم دهنم تند تند ساک میزدم
دو دستاشو گذاشن رو سرم فشار میداد به کیرش
انقد خوردم که گفت بسه الان آبم میاد
بلند شدم پامو باز کردم دو طرفش اروم نشستم جوری که کیرش لای چاک کسم بود خوابیدم روش کسمو میمالیدم به کیرش جوری که فقط سرش داخلش بود
چند باز عقب جلو کردم
دو دستی گذاشت رو کونم گفت وایسا
فکرد کردم آبش داره میاد
یه زره فشار داد داخل بعد یهو تا ته کردش تو کسم گفت اخخخخ کست خیلی تنگه بزور رفت داخلش
منم کمی دردم گرفت یه اه کشیدم
طاها آروم شروع کرد تلمبه زدن
منم باهاش بالا پایین می کردم
بعد چند دقیقه بلند شدم پایین تخت قمبل کردم رفت پشتم تف زد به کیرش کردش تو کسم باز محکم کرد توش شروع کرد تلمبه زدن
خیلی حشری بودم برا بار دوم ارضا شدم
طاها هم گفت عمه وقته آبم بیاد کجا بریزمش
گفتم هر جا دوست داری
سرعتشو زیاد کرد گفت میخام بریزم رو سینه هات
گفتم باشه
یهو درش آورد منم دراز کشیدم اومد بالا سرم کمی اومد پایین خودم گرفتمش دستم تند تند با دست براش زدم آبشو با فشار پاشید رو صورت و گردن و سینه و شکمم
آبش که اومد دیدم همه جامو خیس کرده
طاها خوابید کنارم دست گذاشت رو کسم ازم لب می گرفت
بعد رفت کنار گفت مرسی عمه خیلی حال داد
گفتم تو هم خوب بلدیا من هم دو بار ارضا شدم
بهش گفتم پاشو بریم حموم دوش بگیریم که یاشار ممکنه خودش بیاد
باهم رفتیم حموم اونجا هم کلی لب گرفتیم کیرشو خوردم
اونم کسمو لیس زد
اومدیم بیرون
داشتم تلویزیون نگاه می کردم یاشار زنگ زد برم دنبالش
طاها رو گفتم حواست باشه تا بیام
اینم از سکس من و طاها
به نظر خودم که سکس خوبی بود
چون هر دو تامون خواستیم طاها اول گفت بعدم من رو حشری کرد دیدن اون دختر و پسر هم بدترم کرد
کاش همیشه اینجوری باشه
شما هم امتحان کنید قبل سکس حرفای سکسی بزنید لب بازی کنید
برا هم بخورید
تا حسابی تشنه سکس بشید بعد برید سراغ اصل مطلب
امیدوارم از این سکس لذت ببرید
لایک و نظر یادتون نره


ـــــــــــ


 • 20

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     

 • m.kon2  

 • عضو از 1395/10/16

 • پست‌‌‌ها: ‌ 40

 • 47

خوب و قشنگ


خوب و قشنگ


ـــــــــــ


 • 1 • fafa9988  
 • عضو از 1398/2/21

 • پست‌‌‌ها: ‌ 44

 • 14

dastanet ghashange baraye inke sexitar beshe aks...


dastanet ghashange baraye inke sexitar beshe aks az sexeton bezar


ـــــــــــ


 • 0 • fafa9988  
 • عضو از 1398/2/21

 • پست‌‌‌ها: ‌ 44

 • 14

dastanet ghashange baraye inke sexitar beshe aks...


dastanet ghashange baraye inke sexitar beshe aks az sexeton bezar


ـــــــــــ


 • 0 • fafa9988  
 • عضو از 1398/2/21

 • پست‌‌‌ها: ‌ 44

 • 14

dastanet ghashange baraye inke sexitar beshe aks...


dastanet ghashange baraye inke sexitar beshe aks az sexeton bezar


ـــــــــــ


 • 0 • majid.sss  

 • عضو از 1398/1/25

 • پست‌‌‌ها: ‌ 9

 • 10

عالی


امروز اتفاقی یکی از داستانتو خوندم اینقدر خوشم اومد که نشستم همه داستاناتو خوندم کاری ندارم پسری یا دختر ولی خوب می‌نویسی خیلی کم پیش میاد اینقدر برای داستان وقت بذارم. منتظر داستانایی بعدیت هستم. فقط روی نگارش داستان یکم دقت کن کمتر غلط املایی داشته باشی ممنون در ضمن کسایی که میگن دروغه یا فحش میدن آخه اسمش روشه داستان، داستان قرار نیست واقعیت داشته باشه یکی روی این چیزا استعداد داره نباید که بهش فحش داد بهتره بخونید و لذت ببرید


ـــــــــــ


 • 1 • bestkir28  
 • عضو از 1392/2/8

 • پست‌‌‌ها: ‌ 71

 • 124

جونم به این عمه . عمه جون میشه به منم کوس بدی...


جونم به این عمه . عمه جون میشه به منم کوس بدی خیلی دلم میخواد


ـــــــــــ

عاشق خانم های هات و سن بالا و تنها و شیطون • 0 • rad2019  

 • عضو از 1398/2/28

 • پست‌‌‌ها: ‌ 1

 • 1

راد


عالی بود عمه جون


ـــــــــــ


 • 0 • hooman1997  
 • عضو از 1393/9/25

 • پست‌‌‌ها: ‌ 19

 • 2

چرا دیگه تجربیاتت رو درمیون نمیزاری


چرا دیگه تجربیاتت رو درمیون نمیزاری


ـــــــــــ


 • 0سکس خانوادگی و محارم محشره


سکس خانوادگی و محارم محشره


ـــــــــــ


 • 0 • Alijahan64  

 • عضو از 1398/1/1

 • پست‌‌‌ها: ‌ 22

 • 11

کیر کلفتی دارم میخای صاخبش بشی؟
تلگرامم:@iq2icyou...


کیر کلفتی دارم میخای صاخبش بشی؟ تلگرامم:@iq2icyou


ـــــــــــ

Ali JJ • 0

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     


جستجو


نظرسنجی

اگر راهپیمایی ضد این حکومت و با مجوز باشد آیا در آن شرکت میکنید؟


نمایش نتایج

آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «