سکس من و طاهاسلام به اعضای سایت شهوانی من سمیرا هستم چهل سالمه دو ساله طلاق گرفتم و با پسرم که هفده سالشه جدا زندگی می کنم کمی از خودم بگم قدم کوتاهه حدود صد و شصت و هفت وزنم هشتاد سینه ها هفتاد و پنج و باسنم بزرگه چون با شوهرم خیلی از کون سکس کردم مقداری بزرگ شده هم جا باز کرده و این باعث شده به سکس معتاد بشم از این لحاظ خیلی حشری و داغ هستم و این رو بیشتر اطرافیام فهمیدن از لباس پوشیدن راحتم تا حرف زدن و رفتارم که باعث شده همه باهام شوخی و جدی ور برن بغل کنن یا یه هویی دست بکشن به بدنم و حرفای سکسی باهام بزنن حتی دوستای یاشار پسرم وقتی میان پیش پسرم دور از چشم اون بهم چشم دارن و حتی شده اونا هم دستی بهم کشیدن و این اتفاقه باعث شد تا ترسم بریزه و بفهمم باید مراقب باشم چون ممکنه خودم رو زیر یکیشون ببینم بگذریم بریم سر اصل ماجرا که امروز بعد دو بار حال کردن نتونستم تحمل کنم و با طاها سکس کردم البته با ترس و عجله و سرپایی چون بار اول بود باهاش سکس کامل می کنم و تصمیم واشتم خودم رو امتحان کنم که بفهمم سکس با یک پسر کم سن چه حسی داره با خودم گفتم اول با لاس زدن شروع کنم و کم کم بهش اجازه بدم بیشتر بهم نزدیک بشه شاید تونستم باهاش سکس کامل داشته باشم اون روز یاشار زنگ زد بهم گفت مامان طاها اومده خونه تا شب اینجاس واسه ناهار غذا درست کن منم گفتم مرغ بگذار آب بشه و برنج خیس کن کباب درست کنیم وقتی هم رفتم خونه دیدم طاها خونمونه با یه سلام و احوال پرسی خیلی گرم رفتم آشپزخونه که بساط ناهار رو آماده کنم چند بار یاشار رو صدا زدم و برای اینکه طاها تنها نباشه صداش کردم بهم کمک کنن از همون اول که اومد حس کردم همش چشمش رو منه چند بار از قصد دکمه پیرهنم رو باز و بسته کردم مثلا گرمه تا ببینم چه واکنش نشون میده بار اول یک دکمه بار دوم دو دکمه تا کامل کرستم دیده بشه البته جوری که یاشار متوجه نشه اون هم با چشماش من رو میخورد دروغ نگم بدم نیومد بیشتر خودنمایی کنم واسه همین به بهانه‌های کوچیک یاشار رو می فرستادم حیاط و انباری تا با طاها تنها باشم و شوخی کنم اون خیلی زود فهمید میومد کنارم دست می کشید به دستام و یا از پشتم که رد میشد خودش رو میکشید بهم من هم بهش می خندیدم تا اینکه با خودم گفتم شاید بتونم باهاش یه نیمه سکس کنم مثلا از رو لباس بغلم کنه یا به یه بهانه ایی بیاد بچسبه بهم هم اون ارضا بشه هم خودم یه زره حال کنم تااینکه به فکرم رسید به یاشار بگم بره از یک مغازه نسبتا دور خرید کنه چون ظهر بود حدود ساعت دوازده فقط یک جا بود بهش گفتم برو از مادر مینا نون خونگی بگیر وقتی رفت من هم رفتم اتاقم یک پیرهن نازک دکمه دار و یک دامن کوتاه پوشیدم که کنارش زیپ داشت رفتم آشپزخونه مشغول سیخ کردن مرغ بودیم کلی هم شوخی کردیم که یاشار زنگ زد گفت خاله گفته باید صبر کنم تا نوبت پخت بشه شاید ربع ساعت یا بیست دقیقه دیگه بهش گفتم پس همونجا بمون ما کباب رو درست نمی کنیم تا بیایی موقع اومدن زنگ بزن تا بهت بگم چی کم داریم بری مغازه بگیری به طاها گفتم یاشار فعلا نمیاد خونه دوستم بهش گفتن باید صبر کنه بعد از اون هم شاید بره مغازه کمی خرید کنه بیا این میز رو کمی جاشو عوض کنیم برای خوردن ناهار ببریم وسط آشپزخونه میز خیلی سنگین بود چون یک مقدار وسیله روش بود یک طرفش گاز بود یه طرفش یخچال پشتش دیوار خودم رفتم یک سمت میز طاها ایستاد کنارم گفتم باید با هم بکشیم بیرون کمی زور زدیم نشد باز تکرار کردیم مقداری تکون خورد حس کردم میشه بهش نزدیک شد پس خودم رو کشیدم سمتش کم کم چسبیدم بهش بهش گفتم انگار اومد جلو ولش نکن رفتم جلوش اونم پشت سرم بازم کشیدیم یواش یواش اومدم عقب خودمو مالیدم بهش گفت عمه اذیت میشی گفتم نه عزیزم راحت باش باز کمی هول دادیم چسبید بهم حس می کردم کیرش شق شده ولی چقدر زود پشت کونم فشارش میداد منم بهش گفتم همینجوری آروم بکش عقب اونم فهمید منظورم چیه گفت اینجوری مجبورم یه ذره بهت بچسبم گفتم اشکال نداره اولاش ترس داشت اما کم کم راحت چسبیده بود بهم که گفت عمه اینطوری نمیشه باید بیشتر به میز بچسبی که دستم رو بگذارم دو طرفت گفتم ده دقیقه اس تو بغلتم فقط مونده بخوریم راحت باش میخوام میزو جا به جا کنیم وقت نیست اونم کمی مکث کرد بعد دیگه راحت کامل بغلم کرده بود هی می گفت عمه خیلی سنگینه گفتم آره عجله نکن آروم بکش یه ذره کشیدیم منم چسبیدم به میز اونم منو گرفت بغلش راحت حالت تلمبه داشت گفتم الان یاشار میاد چقد دیگه تموم میشه گفت چیزی نمونده گفتم میزو نمیگم کار خودت کی تموم میشه گفت من کاری ندارم منم کونمو چسبوندم ب کیرش گفتم این چیه عین دسته بیل شده مگه واسه من اینجوری نشده گفت عمه دست خودم نبود شما هی خودتو بهش مالوندی اینم سیخ شد بهش گفتم تو هم از خدات بود خندید بهش گفتم حالا چقد کار داره گفت اینجوری دیر میشه اگه میشه کمی چیز کنم بعد ساکت شد گفتم اشکال نداره گوشیم رو بیار زنگ بزنم یاشار ببینم کی میاد که گفت تازه شروع کرده پختن دوباره حالت قبل رو گرفتیم و اومد پشتم اول کمی از رو شلوارش دست زدم بهش گفت دور میزنم همونجوری بغلت کنم گفتم صبر کن از جلو کسمو چسبوندم بهش گفتم باید زود تمومش کنی باشه گفت چشم دور زدم کمی خم شدم اونم دست گرفت ب شکمم اروم کیرشو می کشید لای کونم می گفت جوون عمه مرسی گذاشتی خیلی وقته منتظر بودم الان کونتو بیار عقب کیرم بره لای رونات خیلی حشری شده بود مخصوصا خودم گفت عمه میشه دست بزنم به سینه هات جواب ندادم دیدم دست گذاشت روشون کم کم مالید تا روی کسم بهش گفتم زود باش وقت نیست گفت آخه خیلی بدنت حشریم کرده کسم تو دستش بود گفت عمه جون خیلی نرمه من ساکت بودم و لذت میبردم که رفت عقب حس کردم شلوارشو کشید پایین دوباره چسبید بهم اون موقع فهمیدم دامنم رو داده بالا بهش گفتم چقد نترسی تو بچه پس زود باش کارت رو کامل کن گفت عمه اجازه هست گفتم حرف نزن فقط کیرتو بکن تو کسم حواست باشه چی میگم وقتی آبت خواست بیاد درش بیار بریزه رو زمین تمییز می کنم شرتمم دادم تا زانو داد پایین با یه فشار کرد تو کسم وااای جر خوردم یه آخ گفتم که گفت ببخشید گفتم خوب بود بهتره کارت رو بکنی اون هم شروع کرد اول با ملایمت و بعد با سرعت تلمبه زدن و کیرش رو محکم عقب جلو می کرد بعد گفتم زود باش گفت کمی دیگه مونده عمه کاشکی کستو ببینم بهش گفتم زود باش بشین ولی باید کمی برام بخوریش نشست زیر پام گفت وااای خیلی نازه گفتم بخورش برام اونم دو دستی لاشو وا کرد شروع کرد خوردن خیلی خوب میخورد جوری که ارضا شدم بعد گفتم منم برات بخورمش بعد نشستم کمی براش خوردمش گفت عمه بسه الان آبم میاد میخوام بیشتر کستو بکنم دوباره خم شدم کرد کیر کلفتش رو کرد تو کسم پنج دیقه تلمبه زد حس کردم آبم میخواد بیاد اون هم نفساش تند شده بود و با فشار خیلی زیاد تو کسم عقب جلو میکرد خواستم بهش بگم نریزی توش که همون موقع خودم ارضا شدم و اون هم محکم کیرش رو تاته فشار داد توش گفت عمه واااییی اومد دیوونه شده بودم برای اینکه حس ارضا شدنم خراب نشه چیزی نگفتم صبر کردم تا همشو خالی کرد تو کسم اول با یک نبض شدید بعد یک دو سه بار نبض آروم آبش میومد وقتی تموم شد چند ثانیه مکث کرد و بعد رفت عقب دست گذاشتم دم کسم نشستم کف آشپزخونه دیدم کیرش هنوز سیخه گرفتم تو دستم کمی عقب جلو کردم گفتم چرا ریختی توش گفت بهم فشار اومد انگار یه چیزی با فشار ریخت تو کست نتونستم درش بیارم دسمال گذاشت کسم رو تمییز کنه گفتم نمیخواد زود برو اتاق یاشار خودتو مشغول کن نفهمه بعد با دسمال خودمو تمییز کردم لباسام رو پوشیدم حس می کردم این شدید ترین ارضایی بود که تجربه کردم بعد بلند شدم داشتم زمین رو تمییز می کردم که یاشار اومد ولی خوشبختانه همه چیز مرتب بود و مشکلی پیش نیومد اون روز تا وقتی طاها اونجا بود چند بار دیگه باهاش شوخی کردم و اون هم ديگه باخیال راحت ازم لب می گرفت یا سینه هام رو میمالید و حتی بغلم می کرد


نظرهاتون رو میخونم و پاسخ میدم با تشکر


ـــــــــــ


 • 26

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     

 • behzad360  

 • عضو از 1389/8/7

 • پست‌‌‌ها: ‌ 41

 • 89

جووونم به این همه لوندی


دهنت سرویس...کار ندارم پسری یا دختر عاشق ذهن و تخیل مست و حشریت شدم


ـــــــــــ


 • 3 • faramarzjon  

 • عضو از 1397/8/18

 • پست‌‌‌ها: ‌ 24

 • 13

ایول


عجب یکی داشتی مهسا ان شالله همیشه حال کنی


ـــــــــــ


 • 3 • Artin3  

 • عضو از 1394/4/30

 • پست‌‌‌ها: ‌ 286

 • 202

خوب بود 1 هفته نشده خوب سکسی شدی (rose) (rose)...


خوب بود 1 هفته نشده خوب سکسی شدی (rose) (rose) کاش عمه منم بودی سکسی خانوم بازم داستان های ک مینویسی بزار برای اثبات عکس و فیلم یا ویس بزار ک میخوردمت میکردمت


ـــــــــــ

 • 1 • Mr_Meeehdi  

 • عضو از 1397/4/17

 • پست‌‌‌ها: ‌ 887

 • 1022

نظر قبلم توی تاپیک شما ک ادای تنگا رو در نیار...


نظر قبلم توی تاپیک شما ک ادای تنگا رو در نیار بسی خوب تاثیر گذار بوده ک از سایز ممه و گشادی کونت ميگي ناهار مرغ گذاشتی دستت درد نکنه اونم آب پز ب ياشار هم بده فقط این بچه داره این وسط نقره داغ ميشه حالا بماند بروبچ عنایت داشتن 33لایک خورده دمشون هم گرم و در آخر همه فامیل و شوهرت کردنت این شدید ترین ارضایی ک بود داشتی


ـــــــــــ

قم 24سال جنتلمن mralone24@ • 0 • amiiir_h  
 • عضو از 1398/3/12

 • پست‌‌‌ها: ‌ 36

 • 285

عمه ی منم میشی کستو جرر بدم؟؟


عمه ی منم میشی کستو جرر بدم؟؟


ـــــــــــ


 • 0سوتی بدی دادیا


آخه پسر خوب الان از دختر ۸ ساله گرفته تا پیرزن ۹۹ ساله میگن سوتین تو اونوقت میگی کرست ؟؟؟??

ای دهنتو سرویس .... در کل خوب بود ی جورایی راست کردم برات عمه جووون (drooling)


ـــــــــــسکس در نهایت اوج لذت فقط ادم با تجربه توی سکس میخواد وگرنه توی خود ارضایی که همه صاحب سبک هستن... • 0 • mahsa.navi002  

 • عضو از 1398/1/24

 • پست‌‌‌ها: ‌ 21

 • 336

با مزه بود


نقل از: بکنکاربلد آخه پسر خوب الان از دختر ۸ ساله گرفته تا پیرزن ۹۹ ساله میگن سوتین تو اونوقت میگی کرست ؟؟؟?? ای دهنتو سرویس .... در کل خوب بود ی جورایی راست کردم برات عمه جووون (drooling)

آخه کی گفته کرست سوتین پستون بند می می نگهدار یاذهر چی که هست فرق داره تو هر چی دلت میخواد بگو اینم شد سوتی؟ من دوست دارم بگم کرست


ـــــــــــ


 • 1باور کن


نقل از: mahsa.navi002
نقل از: بکنکاربلد آخه پسر خوب الان از دختر ۸ ساله گرفته تا پیرزن ۹۹ ساله میگن سوتین تو اونوقت میگی کرست ؟؟؟?? ای دهنتو سرویس .... در کل خوب بود ی جورایی راست کردم برات عمه جووون (drooling)

آخه کی گفته کرست سوتین پستون بند می می نگهدار یاذهر چی که هست فرق داره تو هر چی دلت میخواد بگو اینم شد سوتی؟ من دوست دارم بگم کرست

شاید آخرین بار ۲۰ سال قبل شنیدم کلمه کرست رو


ـــــــــــسکس در نهایت اوج لذت فقط ادم با تجربه توی سکس میخواد وگرنه توی خود ارضایی که همه صاحب سبک هستن... • 0 • mahsa.navi002  

 • عضو از 1398/1/24

 • پست‌‌‌ها: ‌ 21

 • 336

آشپزی بلد نیستی


نقل از: Mr_Meeehdi

نظر قبلم توی تاپیک شما ک ادای تنگا رو در نیار بسی خوب تاثیر گذار بوده ک از سایز ممه و گشادی کونت ميگي ناهار مرغ گذاشتی دستت درد نکنه اونم آب پز ب ياشار هم بده فقط این بچه داره این وسط نقره داغ ميشه حالا بماند بروبچ عنایت داشتن 33لایک خورده دمشون هم گرم و در آخر همه فامیل و شوهرت کردنت این شدید ترین ارضایی ک بود داشتی

درباره چیزی که بلد نیستی حرف نزن مرغ آب پز مگه عجیبه در ضمن نصفش رو کباب کردیم بقیشم خورشت من نگفتم همه فامیل باهام سکس داشتن فقط گفتم این بهتریندارضام بود بعدشم یاشار خودش دوست دختر داره مثل تو جلغ نمیزنه


ـــــــــــ


 • 1ولی دمتگرم


خیلی وقت بود با داستان راست نکرده بودم


ـــــــــــسکس در نهایت اوج لذت فقط ادم با تجربه توی سکس میخواد وگرنه توی خود ارضایی که همه صاحب سبک هستن... • 1 • mahsa.navi002  

 • عضو از 1398/1/24

 • پست‌‌‌ها: ‌ 21

 • 336

مهم نیست


نقل از: بکنکاربلد
نقل از: mahsa.navi002
نقل از: بکنکاربلد آخه پسر خوب الان از دختر ۸ ساله گرفته تا پیرزن ۹۹ ساله میگن سوتین تو اونوقت میگی کرست ؟؟؟?? ای دهنتو سرویس .... در کل خوب بود ی جورایی راست کردم برات عمه جووون (drooling)

آخه کی گفته کرست سوتین پستون بند می می نگهدار یاذهر چی که هست فرق داره تو هر چی دلت میخواد بگو اینم شد سوتی؟ من دوست دارم بگم کرست

شاید آخرین بار ۲۰ سال پیش قبل شنیدم کلمه کرست رو

من چون مغازه لباس زنونه دارم و خرید عمده هنوز می شنوم ک میگن کرست حتی واسه نوشتن فاکتور و جاهای دیگه


ـــــــــــ


 • 1 • Kiajjon  

 • عضو از 1398/2/6

 • پست‌‌‌ها: ‌ 30

 • 10

نوش جونت، تا باشه از این اوقات خوش


نوش جونت، تا باشه از این اوقات خوش


ـــــــــــ


 • 1خیلی خوبه


نقل از: mahsa.navi002
نقل از: بکنکاربلد
نقل از: mahsa.navi002
نقل از: بکنکاربلد آخه پسر خوب الان از دختر ۸ ساله گرفته تا پیرزن ۹۹ ساله میگن سوتین تو اونوقت میگی کرست ؟؟؟?? ای دهنتو سرویس .... در کل خوب بود ی جورایی راست کردم برات عمه جووون (drooling)

آخه کی گفته کرست سوتین پستون بند می می نگهدار یاذهر چی که هست فرق داره تو هر چی دلت میخواد بگو اینم شد سوتی؟ من دوست دارم بگم کرست

شاید آخرین بار ۲۰ سال پیش قبل شنیدم کلمه کرست رو

من چون مغازه لباس زنونه دارم و خرید عمده هنوز می شنوم ک میگن کرست حتی واسه نوشتن فاکتور و جاهای دیگه

البته بگم بی دلیل نبود راست کردنم میخواستم برات خصوصی بگم دلیلشو ولی متاسفانه بستی خصوصی تو


ـــــــــــسکس در نهایت اوج لذت فقط ادم با تجربه توی سکس میخواد وگرنه توی خود ارضایی که همه صاحب سبک هستن... • 0 • Mr_Meeehdi  

 • عضو از 1397/4/17

 • پست‌‌‌ها: ‌ 887

 • 1022

نقل از: mahsa.navi002


نقل از: mahsa.navi002
نقل از: Mr_Meeehdi

نظر قبلم توی تاپیک شما ک ادای تنگا رو در نیار بسی خوب تاثیر گذار بوده ک از سایز ممه و گشادی کونت ميگي ناهار مرغ گذاشتی دستت درد نکنه اونم آب پز ب ياشار هم بده فقط این بچه داره این وسط نقره داغ ميشه حالا بماند بروبچ عنایت داشتن 33لایک خورده دمشون هم گرم و در آخر همه فامیل و شوهرت کردنت این شدید ترین ارضایی ک بود داشتی

درباره چیزی که بلد نیستی حرف نزن مرغ آب پز مگه عجیبه در ضمن نصفش رو کباب کردیم بقیشم خورشت من نگفتم همه فامیل باهام سکس داشتن فقط گفتم این بهتریندارضام بود بعدشم یاشار خودش دوست دختر داره مثل تو جلغ نمیزنه

میگم ربطی ب ما و این سایت نداره نصفش رو آبپز کردی نصف رو کباب بقيش رو خورشت تو خورشت مرغ میریزی خخخخخ ياشار دوست دختر داره خب طاها نداره دوست دختر مثل من جقی ولی عمش جنده اس ب همه فامیل ندادی خب بده ادا تنگا رو در نیار تو ک لباس باز میپوشی میخای بدی فقط ادا تنگایی فعلا


ـــــــــــ

قم 24سال جنتلمن mralone24@ • 0 • pouya lovelace  
 • عضو از 1393/3/26

 • پست‌‌‌ها: ‌ 17

 • 10

قشنگ بود. بازم تعریف کن از سکسات.


قشنگ بود. بازم تعریف کن از سکسات.


ـــــــــــ


 • 2 • RezaAceDel  
 • عضو از 1395/1/16

 • پست‌‌‌ها: ‌ 9

 • 21

سلام به همه ی عمه های کسسس طلا و کسسس تنگ


عمه جون اگه این کسسس تنگ رو بدی پسرت بکنه خیلی بیشتر هم به تو حال میده هم به ما، فقط من موندم بچه ی 16 یا 17 ساله چطور اینقدر کیرش کلفته که کسسسس تو رو درد میاره؟ من یکی از بستگان مامانم رو گاییدم که سنش 44 سال بود وقتی که کیرمو کردم توی کسسسش فکر کردم رفته لای پاش گفته رفت لای پات خودت با دست خودت بنداز توی کسسست دیدم گفت کیرت توی کسسسمه، یعنی فکر کردم کیرمو توی سطل انداخته بودم بلاخره با حرکت دورانی آبمو ریختم توی کسسش چون با حرکت رفت و برگشت کیرم جواب نمیداد اینقدر گشاد بود، البته تو که خب خیلی تنگی عشقم


ـــــــــــ


 • 1 • اتشی۲  
 • عضو از 1397/11/13

 • پست‌‌‌ها: ‌ 47

 • 45

واقعا قشنگ بود.منم تجربه را با خانم همین شما...


واقعا قشنگ بود.منم تجربه را با خانم همین شما داشتم. یادش بخیر خیلی لذت داشت.کجاها که یکی نداشتیم.حیف که تمام شد میشه با هم آشنا بشیم


ـــــــــــ


 • 1 • shahvanii139797  
 • عضو از 1397/6/22

 • پست‌‌‌ها: ‌ 475

 • 464

عالیه منم مامان دوستمو میکنم بینظیر هستش ...


عالیه منم مامان دوستمو میکنم بینظیر هستش ...


ـــــــــــ


 • 1زکی


بچه تو انقد نفرسست پی نخود سیاه گناه داره


ـــــــــــ


 • 1 • kaveh11  

 • عضو از 1391/5/9

 • پست‌‌‌ها: ‌ 124

 • 29

خیلی تصنعی ب سکس رسیدی


خیلی تصنعی ب سکس رسیدی


ـــــــــــ • 0

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     


جستجو


نظرسنجی

آیا تابحال از کانالهای صیغه یابی برای پیداکردن شخص موردنظرتان استفاده کرده اید؟


نمایش نتایج

آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «