مقیاس هویت جنسیتی هری بنجامینمقیاس هویت جنسیتی هری بنجامین تلاشى برای دسته بندی و فهمیدن انواع مبدل‌پوشان و تراجنسی‌ها که اندام جنسی مردانه دارند است که شامل هفت شاخص است (٣شاخص برای مبدل‌پوشان ، ٣شاخص برای تراجنسی‌ها و یک شاخص برای مردان معمولی).
در مقیاس هری بنجامین ، مقیاس دیگری نیز استفاده میشود که به ان مقیاس گرایش جنسى kinsey گفته می شود
ابتدا لازم است تا مقیاس kinsey را نشان دهیم


٠.منحصرا دگرجنس گرا است و به هیچ عنوان هم.جنس.گرا نیست
١.غالبا دگرجنس گرا و به صورت ضمنی همجنسگرا است
٢.غالبا دگرجنس گرا و کمی هم.جنس.گرا است
٣. هم دگرجنس گرا و هم هم.جنس.گرا است (bisexual)
۴.غالبا هم.جنس.گرا و کمی دگرجنس گرا است
۵.غالبا هم.جنس.گرا و به صورت ضمنی دگرجنس گرا است
۶.منحصرا هم.جنس.گرا است و به هیچ عنوان دگرجنس گرا نیست


لازم به ذکر است مقیاس kinsey بر اساس جنسیت جسمی است. به عنوان مثال شماره ۵ به این معنا است که یک فرد اکثرا به همجنس فیزیکی خود (جدا از اینکه تصور میکند خود یک زن است یا مرد) گرایش دارد و بسیار کم به جنس مخالف فیزیک خود ( جدا از اینکه تصور میکند خودش زن است یا مرد) گرایش دارد. یعنی این مقیاس تنها به اندام های جنسی توجه دارد و به تفکر ذهنی فرد که ایا یک زن است یا یک مرد هیچ توجهى ندارد
اکنون به سراغ مقیاس هری بنجامین میرویم

حالت اول: مبدل‌پوش (غیر واقعی)
جنسیت ذهنی فرد: مردانه
پوشش ظاهری و زندگی اجتماعی: پوشش مردانه، گاهی اوقات پوشش جنس مخالف و زندگى در نقش یک مرد معمولی
رفتار جنسى فرد: یک دگرجنس خواه ، bisexual یا یک همجنس خواه است و تغییر پوشش تنها برای فانتزی های ذهنی خودش است
مقیاس kinsey: صفر تا ۶
احتیاج به جراحى تغییر جنسیت: مایل به انجام ان نیست واحتیاجى ندارد
احتیاج به هورمون درمانی: مایل به انجام ان نیست و احتیاجى ندارد
احتیاج به روان درمانى: مایل به انجام ان نیست یا احتیاجى به ان ندارد
نکته : تغییر پوشش به صورت کم و گهگاه انجام میدهد
حالت دوم: مبدل‌پوش ( علاقه‌مند)
جنسیت ذهنی فرد: مردانه
پوشش ظاهری و زندگی اجتماعی: به صورت یک مرد زندگی میکند و و تغییر پوشش را به صورت دوره ای و در بعضی مواقع انجام میدهد،در زیر پوشش مردانه از پوشش زنانه استفاده میکند
رفتار جنسی فرد: یک دگرجنس خواه و در بعضی مواقع به صورت خفیف bisexual. احساس گناه میکند و گاهی اوقات از این کار دست میکشد
مقیاس kinsey: صفر تا ٢
احتیاج به جراحی تغییر جنسیت: به هیچ عنوان
احتیاج به هورمون درمانی : به صورت خفیف علاقه مند است. استفاده از هورمون برای درمان این فرد مفید است
احتیاج به روان درمانى: به ان احتیاج دارد و کمک میکند
نکته: گاهی از رفتار زنانه و مردانه تقلید میکند و ممکن است اسم نیزبرای خود انتخاب کند

حالت سوم: مبدل‌پوش (واقعى)
جنسیت ذهنی فرد: مردانه ( ولی با عتقاد کمتری نسبت به حالت اول و دوم و شک به یقین)
پوشش ظاهری و زندگی اجتماعی:همیشه از پوشش زنانه استفاده می کنند و یا هر زمان موقعیت استفاده از پوشش زنانه داشته باشند این کار را انجام میدهند و اگر هیچ شانسی نداشته باشند در زیر پوشش مردانه از پوشش زنانه استفاده میکنند، تا حد امکان به صورت یک زن زندگی میکنند
رفتار جنسی فرد: یک دگر جنس خواه ، به جز زمانی که پوشش خود را عوض میکنند
مقیاس kinsey: صفر تا ٢
احتیاج به جراحی تغییر جنسیت:در حقیقت ان را رد میکند و مایل نیست ولی از فکر کردن به ان لذت میبرد
احتیاج به هورمون درمانی: به عنوان یک تجربه و امتحان به ان علاقه دارد
احتیاج به روان درمانى: معمولا به درمان فرد کمک میکند
نکته: ممکن است تصور کند ٢ شخصیت دارد. به ترنسکشوال بودن علاقه دارد
حالت چهارم: تراجنسی ( بدون جراحى)
جنسیت ذهنی فرد: قاطع نیست. مردد است بین ترنس وستیت بودن و ترنسکشوال بودن
پوشش ظاهری و زندگی اجتماعی: هرگاه فرصت کند به پوشش جنس مخالف در می اید تا مقداری از نارضایتی خود را کم کند. گاهی یک مرد و گاهی یک زن است
رفتار جنسی فرد: حس جنسی کم دارد، ممکن است حتی دچار بی میلی جنسی باشد، تا حدودی نارضایتی جنسی دارد، ممکن است یک bisexual باشد. حتی ممکن است ازدواج کند و بچه دار شود
مقیاس kinsey: ١ تا ۴
احتیاج به جراحی تغییر جنسیت: به ان علاقه دارد ولی هیچ گاه تقاضای انجام ندارد
احتیاج به هورمون درمانی: به ان نیاز داد تا رفتار و احساسات خود را به حالت نرمال بازگرداند
احتیاج به روان درمانی: تنها برای راهنمایی و گرنه یا ان را نمی پذیرد و یا تاثیری نخواهد داشت
نکته: زندگی اجتماعی وی شدیدا تحت تاثیر از محیط زندگی شخص است
حالت پنجم: تراجنسی واقعی ( با شدت متوسط)
جنسیت ذهنی فرد: زنی که در جسم مردانه اسیر شده است
پوشش ظاهری و زندگی اجتماعی: تا حد امکان به صورت یک زن با مسئولیت های اجتماعی یک زن زندگی میکند و پوش زنانه تا حدودی نارضایتی وی را کم میکند و نارضایتی جنسی دارد
رفتار جنسی فرد: حس جنسی کم دارد غالبا به هم.جنس.گرایی کشش دارد ( منظور هم جنس فیزیکی است یعنی به مرد گرایش دارد)
مقیاس kinsey: ۴تا ۶
احتیاج به جراحی تغییر جنسیت: برای ان درخواست میدهد و ان را اعلام میکند
احتیاج به هورمون درمانی: برای تغییر ظاهر و مقدمه جراحی تغییر جنسیت به ان احتیاج دارد
احتیاج به روان درمانی: ان را رد میکند و هیچ تاثیری بر وی ندارد و تنها به مشاوره برای راهنمایی گوش میدهد
نکته: در ارزوی جراحی تغییر جنسیت است و برای ان تلاش میکند
حالت ششم: تراجنسی واقعی ( با شدت بالا)
جنسیت ذهنی فرد: زنانه ، با وجود تمام وارونگی های فیزیکی
پوشش ظاهری و زندگی اجتماعی: تا حد امکان به صورت یک زن و مسئولیت های اجتماعی یک زن زندگی میکند و نارضایتی جنسی شدید دارد و پوشش زنانه وی را کاملا راضی نمیکند
رفتار جنسی فرد: شدیدا و تنها مایل به رابطه عاشقانه با یک مرد به عنوان یک زن معمولی است، ممکن است ازدواج کند و مایل به بچه دار شدن است .
مقیاس kinsey: ۶
احتیاج به جراحی تغییر جنسیت: مصرانه و شدیدا مایل به انجام ان است و در اکثر مواقع به ان دست پیدا میکند
احتیاج به هورمون درمانی: برای ارامش و راحتی به ان نیاز دارد (تغییر صفات ثانویه)
احتیاج به روان درمانی: تنها برای ارامش و راهنمایی
نکته: از اندام های جنسی مردانه خود به شدت نفرت دارد و در صورت نا امید شدن از تغییر جنسیت ممکن است اقدام به قطع عضو و صدمه به خود کند

هری بنجامین در ادامه یاداور میشود که این حالات قطعا شش نوع نیست و ممکن است حالات دیگری نیز باشد که شفاف و واضح نیستند
دیدگاه ها مدرن در مورد مسایل هویت جنسی با دیدگاه هری بنجامین متفاوت است و گرایش جنسی را به عنوان معیار تفاوت مبدل‌پوش و تراجنسی حذف کرده اند. و همچنین مبدل‌پوش علاقه‌مند ( حالت دوم) را از این طیف حذف کرده اند و به عنوان پدیده ای مجزا ان را بررسی میکنند ولى با این وجود مقیاس بنجامین هنوز مقیاس قوى براى دسته بندى تراجنسی‌های و مبدل‌پوش‌ها استمنبع


ـــــــــــ


!!هیچ کس در جایگاه قضاوت نیست!حتی همون خدایی که تو میگی هستش


 • 7

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     

 • Lengdarhava  
 • عضو از 1398/6/8

 • پست‌‌‌ها: ‌ 8

 • 6

کمک


من متوجه نشدم کجای این مقیاس قرار دارم میشه کمک کنید متوجه بشم... ??


ـــــــــــ


 • 0نقل از: Lengdarhava


نقل از: Lengdarhava من متوجه نشدم کجای این مقیاس قرار دارم میشه کمک کنید متوجه بشم... ??

خیلی ساده توضیح نوشته شده کجاشو متوجه نشدین


ـــــــــــ


!!هیچ کس در جایگاه قضاوت نیست!حتی همون خدایی که تو میگی هستش • 1دربرابر فهمیدن مقاومت نکنیم


نقل از: Taha8116 ممنون از اطلاعتتون من برخورد خیلی نزدیکی با افراد ترنس دارم ، متاسفانه خیلی ها با اینکه خودشون عضوی از LGBT هستن و از همه انتظار حمایت دارن اما فقط و فقط TS ها رو قبول دارن و از بین TS ها هم فقط گروه هفتم رو قبول دارن که جراحی می‌کنند . حتی یکی بود براش کلی مدرک آوردم آخرش گفت هری بنجامین نمیفهمه!

مشکل اینه ک وقتی یک سری افراد چیزای جدیدی میشنون ک با چیزایی ک قبلا قبول داشتن ضدیت داره یا بهشون میفهمونه ک اشتباه کردن نمیخوان قبولش کنن و دربرابر فهمیدن مقاومت میکنن


ـــــــــــ


!!هیچ کس در جایگاه قضاوت نیست!حتی همون خدایی که تو میگی هستش • 1 • Lengdarhava  
 • عضو از 1398/6/8

 • پست‌‌‌ها: ‌ 8

 • 6

نقل از: کوالای_حشری


نقل از: کوالای_حشری
نقل از: Lengdarhava من متوجه نشدم کجای این مقیاس قرار دارم میشه کمک کنید متوجه بشم... ??
خیلی ساده توضیح نوشته شده کجاشو متوجه نشدین

خب لازمه یکی بپرسه جواب بدم، حوصله ام برا مطالعه کمه ... ☺️


ـــــــــــ


 • 0

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .     


جستجو


نظرسنجی

اگر راهپیمایی ضد این حکومت و با مجوز باشد آیا در آن شرکت میکنید؟


نمایش نتایج

آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «