من یک زنم

1400/02/18

َﻣﻦ ﯾﮏ ﺯﻥ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﻫﺴﺘﻢ "
ﯾﮏ ﺯﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ …

ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺸﺖ ﺷﺐ ﺍﺳﺖ …
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺳﻬﺮﻭﺩﯼ ﺷﻤﺎﻟﯽ …

ﺑﯿﺮﻭﻥ می ﺮﻭﻡ … ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺎﻥ …
ﻧﻪ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﺩﺍﺭﻡ …
ﻧﻪ ﻟﺒﺎسى كه جلب توجه كند …
ﺣﻠﻘﻪ ﺍﻡ ﻫﻢ ﺑﺮﻕ می ﺰﻧﺪ …

ﺍﯾﻦ ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻠﻮﯼ ﭘﺎﯾﻢ ﻧﮕﻪ می ﺪﺍﺭﺩ …
ﺁﺧﺮﯼ می ﮕﻮﯾﺪ ﺷﻮﻫﺮ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﯼ، ﻣﻨﻢ ﺳﯿﺮ ﮐﻦ، ﻫﺮﭼﯽ می ﺨﻮﺍﯼ ﺑﻪ
ﭘﺎﺕ می ﺮﯾﺰﻡ …

ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺸﺖ ﻭ ﻧﻴﻢ به نانوائى مى رسم …
ﻧﺎﻧﻮﺍ ﻣﻮﻗﻊ دادن نان و گرفتن پول ﺩﺳﺘﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻢ می ﺴﺎﯾﺪ …

ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺗﻬﺮﺍﻥ …
ﺍﺯ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﮐﻪ ﺭﺩ می ﺸﻮﻡ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻮﺍﺭﯼ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﻢ می آﯾﺪ و مى گويد ﺷﺒى چند ؟
بالاخره ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺳﯿﺪﻡ …

ﻣﻬﻨﺪﺱ همسایه ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻡ … ﮐﻪ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﺯﻥ ﻭ ﺩﺧﺘﺮﺵ
ﺯﻧﺪﮔﯽ می ﮑﻨﺪ …

ﺳﻼﻡ ﺁﻗﺎﯼ ﻣﻬﻨﺪﺱ … ﺧﺎﻧﻮﻡ ﺧﻮﺑﻦ … ؟ﺩﺧﺘﺮ ﮔﻠﺘﻮﻥ ﺧﻮﺑﻦ؟

بَه ﺑَﻪ ﺳﻼﻡ ﺧﻮﺑﯽ؟ ﺧﻮﺷﯽ؟ ﮐﻢ ﭘﯿﺪﺍﯾﯽ؟ﺭﺍﺳﺘﯽ ﺍﻣﺸﺐ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﻮﻥ ﺍﮔﻪ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺑﯿﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮﻭ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﻦ …
ﻣﻨﺘﻈﺮﻡ يادت نره
ﻭ ﻣﻦ ﻫﺎﺝ ﻭ ﻭﺍﺝ

ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﺍﺳﻼﻡ ﺍﺳﺖ …
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺳﺮﺯﻣﯿن ﺍﻣﺎﻣﺰﺍﺩﻩ ﻫﺎ ست…
ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﺳﻼم ﺟﺎﺭﻯ ﺍﺳﺖ …
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺨﻢﺭﯾﺰﯼ ﮐﺮﺩﻥ …
اينجا ﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ از تو محافظت مى كند
و نه شرع ﻭ ﻧﻪ ﻋﺮﻑ
بله ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ است !!!

ﻣﻦ ﯾﮏ ﺯﻧﻢ
ﻫﻤﺴﺮﻡ می ﺘﻮﺍﻧﺪ ﭼﻬﺎﺭ ﺯﻥ ﻋﻘﺪﯼ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﮐﻨﺪ ﻭ ﭼﻬﻞ ﺯﻥ ﺻﯿﻐﻪ ﺍﯼ؟

ﻣﻮﻫﺎﯾﻢ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ می ﺒﺮﺩ ﻭ ﻋﻄﺮ ﺗﻨﻢ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ
ﺑﺎﺯمى دﺍﺭﺩ …
ﻫﯿﭻ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﯽ شهادت ﻣﺮﺍ نمى پذﯾﺮﺩ
ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺩ ﻣﺮﺍ ﻃﻼﻕ ﺩﻫﺪ ﺑﺎ ﻏﯿﺮﺕ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﻦ ﻃﻼﻕ
ﺑﺨﻮﺍﻫﻢ می ﮕﻮﯾﻨﺪ : ﺯﯾﺮ ﺳﺮﻡ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه …

ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺩﺧﺘﺮﻡ ﺑﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﻦ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﻧﯿﺴﺖ، ﺍﻣﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﭘﺪﺭﺵ ﺍﻟﺰﺍﻣﯿﺴﺖ …
ﻫﺮ ﺩﻭ ﮐﺎﺭ مى ﮑﻨﯿﻢ، ﺍﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ می آﯾﺪ ﺗﺎ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﮐﻨﺪ، ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ می آﯾﻢ ﺗﺎ ﮐﺎﺭ ﮐﻨﻢ
ﻭ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮐﻨﻢ …

ﻣﻦ ﯾﮏ ﺯﻧﻢ
ﻣﺮﺩﻫﺎ ﺣﻖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ،
ﺍﻣﺎ من ﺍﮔﺮ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ هم ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﯼ ﺑﯿﻔﺘﺪ ﻫﺮﺯه ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ می ﺸﻮﻡ …

ﻣﻦ ﯾﮏ ﺯﻧﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺘﻬﺎ ﻭ ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺎﺕ

ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺩﺭ ﺁﻓﺮﯾﻨﺶ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ؟ ﯾﺎ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻡ؟
روياهايم ، آرزوهايم ، فكرم و آينده من حتى جسم من را يك مرد
با ﻟﺒﺎﺱ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ عمامه
ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺮﺑﻲ مشخص مى كند …

ﮐﺘﺎﺑﻢ ﺭﺍ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﻢ ﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺳﺮﺯﻣﯿﻨﻢ ﺭﺍ …
ﯾﺎ ﺩﺭ ﮐﻨﺞ ﺍﺗﺎﻗﻢ ﺣﺒﺲ ﺷﻮﻡ …
نمی ﺪﺍﻧﻢ
نمی ﺪﺍﻧﻢ ﻣﻦ ﺟﺎى بدى ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻡ
ﯾﺎ زمان بدى …
حق حضانت بر ای تو
درد زایمان برای من

نام خانوادگی برای تو
زحمت خانواده برای من

سند خانه برای تو
بیگاری خانه برای من

چهار عقدى برای تو
حسرت عشق برای من

هزارصیغه برای تو
حکم سنگسار برای من
هوس برای تو
عفاف برای من

این مفهوم آزادی و برابری حقوق زن و مرد است در اينجا

آرام بمير بانو كه حتي عكست را پس از مردن
بر روي آگهي ترحيمت نمی زنند!!!

ﻧﺎﻣــــــــــﻢ ﺯﻥ ﺍﺳــــــــــــــــــــﺖ
ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﮔﻮﺭﻡ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯼ
ﮔﺎﻩ ﺳﻨﮕـــــﺴﺎﺭ
ﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍ ﺿﻌﯿﻔﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﯽ
ﮔﺎﻩ ﻟﭽﮏ ﺑﻪ ﺳﺮ
ﻭ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻫﺮ " ﻣﺮﺩی" ﮐﻪ ﺗﻮﯾﯽ
⇦ ﻣﺮﺩﺗــــــــــﺮﻡ ⇨

ﻫﻤﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻋﺮﺑﺪﻩ ﻣﯽ ﮐﺸﯽ
ﻭ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺁﺑﺮﻭﺩﺍﺭﯼ
ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻡ

ﻣﻦ ﺩﺭﺩ ﻣﯽ ﮐـــــﺸﻢ
ﺗﻮ ﭘﺪﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ …
ﻭ ﺑﺮﺍﯾـــــــﺶ ﻧﺎﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ !
من ﺩﺭﺩ مى ﮑﺸم …
ﻭ ﺗﻮ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ
ﺑﭽﻪ ﺩﺧـــــﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ … !
من بیخوابی ﻣﯽ ﮐﺸم
ﻭ ﺗﻮ خواب حوریان بهشتی می بینی !
با تمام اين رنج ها و دردها من مادر می شوم
اما همه جا می پرســـــن: نام پدر؟

اگر مرد بودن افتخارست خود مى دانم كه از تو مردترم
آرى اینجا سرزمینیست بنام جمهوری اسلامم

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .

2021-05-08 21:48:44 +0430 +0430

↩ Dead Unknown
عجب بابا عجب برگام

0 ❤️

2021-05-08 21:54:40 +0430 +0430

اگر دو هزار سال پیش و قبل تر در همین سرزمین بدنیا می اومدی چنان عزت و اعتباری داشتی که همین الان در هیچ جای دنیا وجود ندارد. اگر ۶ هزار سال پیش و قبل ترش دنیا می اومدی پادشاه میشدی و والدین چشم به انتظار این می بودند که فرزند دختر شود . زمان اشتباهی در این سرزمین بدنیا آمدی.
متنت خیلی قشنگ و تاثیر گذار بود بانوی ایران زمین . پاینده باشید. به امید اون روزی که پلیدی ها رو از فرهنگ اصیل ایرانی پاک کنیم . فرهنگ ایرانی همچون الماسی هست که ناخالصی های فرهنگ بیگانگان بدوی آن را کدر و تار کرده و درخشندگی سابق را ندارد . 🌹 🌹 🌹

2 ❤️

2021-05-08 21:59:34 +0430 +0430

اوه از خودم خجالت کشیدم
متاسفانه شهوت هممون و حیوون میکنه گاهی وقتا

مشکلی ک واقعا بزرگه

من خودم یعی میکنم تغییر کنم

0 ❤️

2021-05-08 22:09:52 +0430 +0430

مشکل اینجاست که نام اسلام را یدک میکشیم ولی از مرام اسلام بیگانه ایم

0 ❤️

2021-05-08 22:14:40 +0430 +0430

این کصشعرارو کپی کردی نمیدونم خودت بودی یا یکی دیگه که قبلا اینو تاپیک کرده بود جوابشم دادم دیه حوصله باز نوشتنشو ندارم خودافیظ

1 ❤️

2021-05-08 22:24:08 +0430 +0430

انقدرم کسشر نیست وضعیت به مردا هم کم بی لطفی نمیشه ولی بازم خیلی چیزایی ک گفتیرو قبول دارم

2 ❤️

2021-05-08 23:35:31 +0430 +0430

اسم اکانتت گذاشتی کون خواهری
بعد اومدی داری کسشعر فلسفی سر هم میکنی
اول از خودت شروع کن و بعد بیا شر و ور سر هم کن

1 ❤️

2021-05-09 00:36:43 +0430 +0430

متاسفانه این حقیقتی تلخ و انکار ناپذیر هست
اوضاع از این هم وخیم ترهست

0 ❤️

2021-05-09 00:40:26 +0430 +0430

اقا منقلب شدا چه میگوی

0 ❤️

2021-05-09 01:06:26 +0430 +0430

زیبا و تاثیر گذار
بخش فان : توی یک ساعت این حجم از پیشنهاد طبیعیه ؟؟!!

0 ❤️

2021-05-09 01:14:26 +0430 +0430

واقعیتی بسیار تلخ

0 ❤️

2021-05-09 06:06:36 +0430 +0430

↩ satxhm1
نه اینکه در دوره پیامبر زنان خیلی حقوق داشتن

0 ❤️

2021-05-09 06:12:26 +0430 +0430

نکته جالب اینه که خیلی ها میگن این اتفاقات نمی افته در صورتی که در نظرات همین تاپیک انواع و اقسام سن ستیزی رویت میشه. یکی در مورد حقوق زنان یه چیزی مینویسه، مردان سرزمین میان از اسم کاربر ایراد میگیرن و میگن کپی پیسته، تهش هم میگن پس حقوق مردان چی، اینکار قراره هروقت صحبت از حقوق زنان شد باید از حقوق مردان هم حرف زد. یه جمله قشنگی هست که میگه برای ستم کار عدالت مثل ستم میمونه.

0 ❤️

2021-05-09 06:31:08 +0430 +0430

خیلی کامل
خیلی درست
خیلی تلخ

بدون اغراق و سیاه نمایی

0 ❤️

2021-05-09 06:36:10 +0430 +0430

درسته که ما تو مکان یا زمان مناسبی به دنیا نیومدیم اما پنج تا انگشت باهم برابر نیستن
من خودم یه مرد هستم که قبل ازدواج رو خواهرام غیرتی میشدم و حساس بودم اما بعد ازدواج کلا تغییر کردم و خانومم که چادری بود رو مجبور کردم چادرشو برداره و آرایش کنه و بیاد تو خیابون بهش آزادی دادم هرجور دوس داره زندگی کنه حتی محل سکونت رو اون انتخاب کرد و از شهر خودمون زدیم بیرون و رفتیم شهر اصفهان زندگی میکنیم بهش آزادی دادم تا اگه دوس داره با پسرای دیگه رابطه داشته باشه حتی گفتم اگه بخواد خودم براش دوست پسر پیدا میکنم که البته اونم قبول نکرد و میگه فقط منو میخواد و بهش آزادی دادم تا قلیون بکشه و مشروب بخوره بهش آزادی دادم تا هرموقع دلش خواست پیش من باشه و هرموقع طلاق خواست راحت مطرح کنه (البته بعد از بزرگ شدنو سر سامان گرفتن دخترامون)

0 ❤️

2021-05-09 16:03:40 +0430 +0430

↩ satxhm1
اسلام همینه.
تازه اسلام واقعی از اینم بدتره.
اسلام واقعی یعنی داعش بوکوحرام خامنه ای …

0 ❤️
‌آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «