داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

نقد قرآن(انتساب رفتارها و صفات نامناسب به خدا )

1399/04/12

چنانچه در مقدمه ي كتاب مطرح شد؛ جوهر استدلال اين كتاب
اينست كه اگر قرآن از خدا باشد نتيجه اش خدائي جاهل، غير عاقل، ظالم،
انتقام گير و مكار است و چون خدا چنين نيست پس قرآن از خدا نيست.
براين اساس تمام اين كتاب مربوط به بحث انتساب صفات و رفتارهاي
ناشايسته به خداست مثلا وقتي خطاهاي علمي فراوان قرآن به خدا نسبت
داده شده است يعني قرآن خدا را جاهل مي داند. اين فصل نيز برخي ديگر
از صفات نامناسب منسوب به خدا را مورد بررسي قرار مي دهد.
در قرآن صفات پسنديده ي بسياري به خداوند نسبت داده شدهاست. مثل واحد، احد، رحمن، رحيم، خالق، قيوم، عادل، رب، حي،عالم،
هادي، رازق، سبحان، باريء، سلام، مؤمن، مهيمن، عزيز، جبار و متكبر.
چنين صفاتي شايسته ي خداست و در اديان و در گفته هاي فلاسفه ي
خداپرست نيز مطرح شده است. اما در قرآن رفتارها و صفات ديگري به
خدا نسبت داده شده است كه در تضاد با صفات قبلي است و لايق خداوند
نيست .
خدايان اقوام مختلف هم شأن و همسطح همان اقوامند بتدريج كه
بشر رشد و تكامل يافته خدايان وي هم رشد و تعالي پيدا كرده اند .خدائي
هم كه محمد در قرآن معرفي كرده است، خدائي است انسان گونه و با
صفاتي متناسب با يك سركرده يا پادشاه عرب. خدائي كه بر تخت پادشاهي
(عرش) نشسته و از آنجا ماموران (ملائكه) را براي انجام كارهاي مختلف،
مثل خبر گرفتن از اعمال بندگان و اداره ي امورجهان، اعزام مي كند. خدائي
كه حركت مي كند، دست دارد، شاد مي شود، خشمگين مي شود، دشمني
مي كند، انتقام مي گيرد، نيرنگ مي زند و ظلم مي كند.
البته تصور خدا در كلام و فلسفه ي اسلامي ارتقاء يافته است. در
نظر متكلمان خدا موجودي است بي نهايت، بسيط، همه جا را پركرده و
فاقد صفات حقير انساني، بدون حركت، بدون نياز به مكان، فاقد زمان و
فاقد ماهيت. همچنين سعي كرده اند آيات قرآني را بنحوي تفسير كنند كه با
تصور ارتقاء يافته از خدا سازگار باشد. مثلا دست خدا را بمعني قدرت
گرفته اند. بديهي است كه اين تصور فلاسفه و متكلمان از خدا مغايرتهائيبا خداي قرآن دارد. در اين فصل برخي صفات نامناسب را كه قرآن به خدا
نسبت داده است را مورد بحث قرار مي دهيم .
بكار بردن ضمير جمع براي خدا
با توجه به تاكيد مكرر قرآن بر يگانه بودن خدا، عجيب است كه در بسياري
موارد در قرآن براي خدا ضمير جمع بكار گرفته شده است. مثل:

 • إِنَّا أَرسلْنَاك بِالْحقِّ بشِيرًا ونَذِيرًا (بقره 119 (
  ترجمه: ما تو را به حق بعنوان بشارت دهنده و ترساننده فرستاديم.
 • إِنَّا نَحنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وإِنَّا لَه لَحافِظُونَ (حجر 9 (أَرسلْولَقَد نَا مِن قَبلِك فِي
  شِيعِ الأَولِينَ (حجر 10 (
  ترجمه: بىترديد ما اين قرآن را به تدريج نازل كردهايم و قطعا نگهبان آن
  خواهيم بود 9 ( )و به يقين پيش از تو [نيز] در گروههاى پيشينيان
  [پيامبرانى] فرستاديم (10 (
  بلاشك بكار بردن ضمير جمع براي خدا غلط است. اين اشتباه از
  محيط محمد گرفته شده است كه افراد گاهي براي اشاره به خود از ضمير
  جمع استفاده مي كرده اند يعني بجاي من از ما استفاده مي كرده اند.
565 👀
0 ❤️
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .

2020-07-02 16:15:56 +0430 +0430
 • يد اللَّهِ فَوقَ أَيدِيهِم) فتح 10 .(
  ترجمه: دست خدا بالاتر از دستان آنانست.
 • والسماء بنَينَاها بِأَيدٍ (ذاريات 47 ترجمه: ما (خدا) آسمانها را با دست بنا كرديم.
  مفسران دست خدا را بمعني قدرت خدا گرفته اند منتهي مگر خدا خود
  نمي توانست از لغت قدرت بجاي دست استفاده كند؟ كه نياز به بندگان
  داشته باشد تا ابهامات و غلطهاي كلامش را اصلاح كنند. پس منظور همان
  دست است.
5 ❤️

2020-07-02 16:21:42 +0430 +0430
 • : بقره فِي قُلُوبِهِم مرَض فَزَادهم اللّه مرَضاً ولَهم عذَاب أَلِيم بِما كَانُوا
  يكْذِبونَ ﴿10﴾وإِذَا قِيلَ لَهم لاَ تُفْسِدواْ فِي الأَرضِ قَالُواْ إِنَّما نَحنُ مصلِحونَ
  ﴿11 ﴾أَلا إِنَّهم هم الْمفْسِدونَ ولَكِن لاَّ يشْعرُونَ ﴿12 ﴾
  ترجمه: در دلهايشان (كفار) مرضى است و خدا بر مرضشان افزود و بخاطر
  تكذيبشان عذابى دردناك خواهند داشت (10(و چون به آنان گفته شود در
  زمين فساد مكنيد مىگويند ما خود اصلاحگريم (11 ( بهوش باشيد كه آنان
  فسادگرانند ليكن نمىفهمند (12 (
  دراين آيات دو صفت ناشايسته به خدا نسبت داده شده است. اول:
  مضل (گمراه كننده). در آيه ي 10 گفته شده كه كسانيكه ايمان نمي آورند
  در قلوبشان مرض است و خدا هم مرض آنان را مي افزايد. كه اينكار عين
  اضلال يا گمراه كردن است. خداي عادل ممكن است كسي را بخاطر گناه
  مجازات كند اما زمينه ي گمراهي كسي را فراهم نمي كند. قرآن در بسياري
  موارد گمراه كردن را به خدا نسبت داده است كه در بحث روشهاي دعوت
  به اسلام بطور مبسوط مورد بحث واقع شده است صفت ناشايسته ي دوم كه به خدا نسبت داده شده است ظلم است.
  عملي جرم محسوب مي شود كه عامل آن از روي عمد و با آگاهي به جرم
  ،بودن آن مرتكب شود. بهمين دليل ما انسانها خطاهاي سهوي را جرم نمي
  دانيم. اصولا تنها راه براي اينكه انسان عملي را خوب يا بد بداند عقل
  اوست. طبيعي است كه اگر انسان عملي را درست بداند به آن عمل مي كند
  و گناهي هم مرتكب نشده است. اما در آيات فوق دقت كنيد كه خدا
  كفاري را كه فكر مي كنند كه اصلاح گرند و واقعا هم نمي دانند كه
  عملشان خطاست (آيه ي 12 خط كشيده شده) مورد عذاب قرار مي دهد.
  اين ظلمي فاحش است. چه فرقي است بين دو انساني كه يكي عمل واقعا
  درستي را درست مي پندارد و انجام مي دهد و انسان ديگري كه عمل واقعا
  نادرستي را صحيح مي داند و انجام مي دهد. هردو به قصد انجام كار خير
  عملشان را انجام داده اند چرا يكي بايد سوزانده شود و ديگري بايد پاداش
  داده شود؟!
5 ❤️

2020-07-02 16:29:52 +0430 +0430

در قرآن در موارد زيادي به هلاكت كامل اقوام مختلفي كه از
پيامبرشان سرپيچي كرده اند، توسط خدا، اشاره كرده است مثل قوم عاد و
ثمود و ايكه و لوط. اين اقوام توسط زلزله يا عذابهاي آسماني كاملا نابود و
تمدنشان از صفحه ي گيتي برافتاده است. مثلا:

 • صافات: وإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمرْسلِينَ (133 (إِذْ نَجينَاه وأَهلَه أَجمعِينَ (134 إِلَّا عجوزا فِي الْغَابِرِينَ (135 (ثُم دمرْنَا الْخَرِينَ (136 (
  ترجمه: و در حقيقت لوط از پيامبران بود (133 (آنگاه كه او و همه كسانش
  را نجات داديم (134 (جز پيرزنى كه در ميان باقىماندگان [هلاك شدگان]
  بود (135 (سپس ديگران را نابود كرديم (136 (

وجه مشترك تمامي موارد فوق اينست كه خدا شهرهاي آن اقوام را
با هر آنچه در آنان بوده است از زنان و كودكان و حيوانات و آثار ساخته ي
انسان نابود كرده است. در صورتيكه اينكار ظلمي بزرگ در حق بسياري از
افراد آن جوامع بوده است. چون معمولا در هر جامعه اي عده ي قليلي
هستند كه با دانستن حقيقت باز هم آنرا نمي پذيرند. پس اگر پيامبران حق
بوده اند عده ي كمي معاند داشته اند. كه مستحق عذاب محسوب مي شده
اند ولي اكثر مردان جامعه، پيروان مسير كلي جامعه اند يعني از آنچه به آنان
از گذشتگان و بزرگان جامعه رسيده پايبندند و از خود قدرت نقد و
خلاقيتي ندارند. دقيقا اين چيزي است كه در تمام جوامع مدرن امروزي هم
مشاهده مي شود و در روانشناسي و علوم اجتماعي هم مورد بحث واقع
شده است. براي مثال تمام مردم جوامع اسلامي مسلمانند چون از پدر و
مادري مسلمان زاده شده اند و در بين مردمي مسلمان زيست مي كنند.
همين امر در مورد تمامي پيروان مذاهب ديگر هم صادق است. اين طبع و
صفت عمومي بشر است. بندرت افرادي پيدا مي شوند كه در پي تحقيق
برآيند. فرضا اسلام دين حق باشد آيا كشتن تمامي بقيه ي نسل بشر كهدقيقا شبيه مسلمانان صرفا پيرو بي غرض جامعه ي خود هستند، درست
است؟. هم اهل حق و هم ناحق شبيه هم عمل كرده اند و تولد آنان در
جوامع خاصشان هم خارج از اراده ي خودشان بوده است، چرا بايد
يكدسته پاداش بگيرند و يك دسته عذاب؟ مي دانم كه روحانيون خواهند
گفت همه ي افراد بايد تحقيق كنند. اين درخواست امري محال است. آيا
ممكن است تمامي افراد بشر كار اختصاصي خود را رها كنند و سالهاي
طولاني در تمامي اديان مختلف تحقيق كنند؟ اين امر در دنياي معاصر كه
كتب تمامي اديان در اينترنت موجود است هم ممكن نيست چه رسد به
گذشته هاي دور كه نه دانشي بود و نه چاپخانه اي. بنابراين قطعا اكثر قريب
به اتفاق افراد جامعه اگر هم بر خطا باشند بدون غرض و عناد و از روي
طبع بشري آنان است و هلاك كردن آنان ظلمي بزرگ است. اين امر حتي
در قضاوت بين انسانها هم رعايت مي شود كه اگر فردي بدون قصد و
غرض و از روي خطا، كار خطائي كرد او را مجرم نمي شناسند. ثانيا در
بسياري جوامع امروزي و تقريبا در تمامي جوامع گذشته، زنان صرفا
فرمانبردار مردان بوده اند و فاقد حقوق انساني از جمله فاقد حق خروج از
منزل و شهر و ديار براي جستجوي حقيقتند. طبعا كشتار زنان ظلمي بزرگتر
از ظلم اولي است. ثالثا: حداقل نيمي از جامعه كودكانند. چرا خدا بايد
كودكان را بخاطر نافرماني پدرانشان كشتار كند. اين ظلمي بسيار واضح
است كه ظالمانه تر از دو ظلم قبلي است.

5 ❤️

2020-07-02 16:47:47 +0430 +0430
نقل از: anonymous1109 تو سایتی که همه دنبال کس و کون هم هستن این مطالب با چنین دقتی که معلومه روش کار شده گذاشته میشع یکم عمیب نیست من کیرم تو اسلامه ولی این زدن یه دین تو همچین جایی عجیبه

میشه توضیح بدی برای چی عجیبه؟

0 ❤️

2020-07-02 16:49:04 +0430 +0430
 • وإِذَا أَردنَا أَن نُّهلِك قَرْيةً أَمرْنَا متْرَفِيها فَفَسقُواْ فِيها فَحقَّ علَيها الْقَولُ
  فَدمرْنَاها تَدمِيرًا ﴿اسراء 16 ﴾
  ترجمه :و چون اراده كنيم كه شهرى را هلاك كنيم به ثروتمندانش امر مي
  كنيم تا در آن به انحراف بپردازند و در نتيجه عذاب بر آن لازم گردد پس
  آن را زير و زبر كنيم ( 16 (
  اين آيه ظلم واضحي را به خدا نسبت داده است. اولا امر كردن به
  ثروتمندان تا فساد كنند كاري ظالمانه و دور از شأن خداست . در اينصورت
  مفسد اصلي خدا است نه ثروتمندان. چه كسي است كه بتواند در مقابل
  خواست خدا مقاومت كند؟ طبعا ثروتمندان هم ماموران خدا خواهند بود نه
  بيشتر. ثانيا اين ظلمي آشكار است كه عده اي را براي فساد در جامعه بر
  انگيزي و سپس كل جامعه را عذاب كني. حتي عذاب ثروتمندان نيز ظلم
  است چون آنها به امر خدا كار كرده اند و طبعا بايد پاداش بگيرند نه عذاب.
2 ❤️

2020-07-02 16:58:30 +0430 +0430

در قرآن آمده است كه موسي براي مدت 40 روز براي گفتگو با
خدا به كوه رفت. در مدتي كه حضور نداشت شخصي بنام سامري گوساله
اي از طلا ساخت كه صداي گاو در مي آورد و مردم را به عبادت آنفراخواند و عده اي از او پيروي كردند. پس از اينكه موسي برگشت از
سامري پرسيد:

 • قَالَ فَما خَطْبك يا سامِرِي﴿ طه 95 ﴾قَالَ بصرْت بِما لَم يبصرُوا بِهِ فَقَبضْت
  قَبضَةً منْ أَثَرِ الرَّسولِ فَنَبذْتُها وكَذَلِك سولَت لِي نَفْسِي ﴿طه 96 ﴾
  ترجمه: [موسى] گفت اى سامرى منظور تو چه بود (95 (گفت به چيزى كه
  [ديگران] به آن پى نبردند پى بردم و به قدر مشتى از رد پاى فرستاده [خدا
  جبرئيل] برداشتم و آن را در پيكر [گوساله] انداختم و نفس من برايم چنين
  فريبكارى كرد (96 (
  پس سامري مشتي خاك از جاي پاي جبرئيل برداشته و در دهان گوساله
  ريخته تا آن گوساله صداي گاو درآورد و مردم فريب خوردند. اينكار جز به
  اراده ي خدا امكان پذير نبوده است. چون هيچ فرد عادي قادر به چنين
  كاري نيست كه جاي پاي جبرئيل را ببيند. بعلاوه تاثير جاي پاي جبرئيل بر
  گوساله نيز اراده ي مستقيم خدا بوده است. بنابراين در واقع خود خدا اين
  تبهكاري را زمينه سازي و مرتكب شده است و سپس مردم بيچاره را كه از
  پشت پرده هيچ خبري ندارند بخاطر گمراه شدن معذب مي كند كه ظلمي
  واضح است. براي عذاب مردم، خدا توسط موسي از مردم مي خواهد كه:
 • وإِذْ قَالَ موسى لِقَومِهِ يا قَومِ إِنَّكُم ظَلَمتُم أَنفُسكُم بِاتِّخَاذِكُم الْعِجلَ فَتُوبواْ
  إِلَى بارِئِكُم فَاقْتُلُواْ أَنفُسكُم ذَلِكُم خَيرٌ لَّكُم عِند بارِئِكُم فَتَاب علَيكُم إِنَّه هوالتَّو الرَّحِيم (بقره 54 .(
  ترجمه: چون موسى به قوم خود گفت اى قوم من شما با [به پرستش]گرفتن گوساله برخود ستم كرديد پس به درگاه آفريننده خود توبه كنيد و
  خودتان را بكشيد [ كه اين كار] نزد آفريدگارتان براى شما بهتر است پس
  [خدا] توبه شما را مي پذيرد كه او توبهپذير مهربان است (54 (
  در توضيح اين آيه چيزي از محمد به ما نرسيده است ولي طبق
  آنچه از صحابه در كتب تفسير نقل شده است مردم مامور شدند كه شمشير
  بر گيرند و يكديگر را بكشند پدر و پسر و برادر و خويشان يكديگر را
  كشتند، تا اينكه حدود 70 هزار نفر كشته شد در اين هنگام خدا آنانرا
  بخشيد .
  اين چه كار غيرمعقول ظالمانه اي است كه به خدا نسبت داده شده
  است. خدا شرائط فريب مردم را فراهم مي كند و پس از اينكه مردم ساده
  لوح غافل از نقشه ي خدا فريب خوردند آنانرا مجبور مي كند كه 70 هزار
  (در تورات 3 هزار آمده است) از همديگر را بكشند. چرا خدا و موسي
  براي مردم توضيح ندادند و آنانرا با استدلال به راه درست هدايت نكردند.
  چرا خداي قرآن و تورات اينقدر از كشتار خوشش مي آيد؟ چرا خدا اينقدر
  نامهربان و بي رحم است؟. خدايي كه مي داند كه اين مردم اينقدر ساده
  لوحند كه وقتي گوساله ي طلائي صداي گاو در مي آورد گمان مي كنند كه
  اين گوساله واسطه بين خدا و مردم است و آنرا مي پرستند. آيا كشتار اين
  مردم فريبخورده بدست خودشان كار درستي است؟ بعلاوه اين كشتار دسته
  جمعي موجب مي شود كه قويتر ها و جوانترها افراد ضعيفتر و مسنتر را
  بكشند و خود جان سالم بدر برند. آيا اين عادلانه است.واقعيت اينست كه اين داستان را محمد از تورات (كتاب خروج)
  گرفته و با تغييرات جزئي در قرآن آورده است و توجه نكرده كه اين داستان
  چقدر اشكال دارد. خداي تورات هم خدائي است بشدت جنايتكار كه
  دست به هرگونه كشتار بي رحمانه اي مي زند.
1 ❤️

2020-07-02 17:50:43 +0430 +0430
 • فَلَما عتَواْ عن ما نُهواْ عنْه قُلْنَا لَهم كُونُواْ قِرَدةً خَاسِئِينَ ﴿اعراف 166 ﴾وإِذْ
  تَأَذَّنَ ربك لَيبعثَنَّ علَيهِم إِلَى يومِ الْقِيامةِ من يسومهم سوء الْعذَابِ إِنَّ ربك
  لَسرِيع الْعِقَابِ وإِنَّه لَغَفُور رحِيم) اعراف 167 (
  ترجمه: و چون از آنچه از آن نهى شده بودند سرپيچى كردند به آنان گفتيم
  بوزينگانى راندهشده باشيد (166 (و هنگامى را كه پروردگارت اعلام داشت
  كه تا روز قيامت بر آنان [يهوديان] كسانى را خواهد گماشت كه بديشان
  عذاب سخت بچشانند آرى پروردگار تو زودكيفر است و همو آمرزنده
  بسيار مهربان است (167 (
  -لَن يضُرُّوكُم إِلاَّ أَذًى وإِن يقَاتِلُوكُم يولُّوكُم الأَدبار ثُم لاَ ينصرُونَ ﴿آل
  عمران111 ﴾ضُرِبت علَيهِم الذِّلَّةُ أَينَ ما ثُقِفُواْ إِلاَّ بِحبلٍ منْ اللّهِ وحبلٍ منَ
  النَّاسِ وبؤُوا بِغَضَبٍ منَ اللّهِ وضُرِبت علَيهِم الْمسكَنَةُ ذَلِك بِأَنَّهم كَانُواْ
  يكْفُرُونَ بِياتِ اللّهِ ويقْتُلُونَ الأَنبِياء بِغَيرِ حقٍّ ذَلِك بِما عصوا وكَانُواْ يعتَدونَ
  ﴿آل عمران112﴾ترجمه: (يهود) جز آزارى [اندك] هرگز به شما (قوم محمد) زيانى نخواهند
  رسانيد و اگر با شما بجنگند به شما پشت نمايند سپس يارى نيابند (111(
  هر كجا باشند به خوارى محكوم شده اند مگر به پناه خدا و واسطه ي مردم
  و به خشمى از خدا گرفتار آمدند و [مهر] بينوايى بر آنان زده شد اين بدان
  سبب بود كه به آيات خدا كفر مىورزيدند و پيامبران را بناحق مى كشتند [و
  نيز] اين [عقوبت] به سزاى آن بود كه نافرمانى كردند و تجاوز كردند (112 (
  در آيات فوق مطرح شده كه ، يهوديان بخاطر گناه گذشتگانشان تا
  قيامت به بدبختي و مورد آزار قرارگرفتن محكوم شده اند. آيا اين عدالت
  است؟ چرا بايد هزاران نسل از انسانها بخاطر گناه پدرانشان معذب شوند؟
  كس ديگري گناه كرده كس ديگري را عذاب مي كنند. بدون ترديد اين
  ظلمي فاحش است كه محمد به خدا نسبت داده است.
  از طرف ديگر كسانيكه در طول تاريخ به قتل و آزار يهوديان مي
  پردازند همگي ماموران خدا هستند و قاعدتا بايد مورد عنايت و تشويق خدا
  قرار بگيرند. مثلا هيتلر مامور خدا بوده و بخاطر قتل عام يهوديان بايد
  پاداش بگيرد. آيا انتساب اين مفاسد به خدا با الفباي عقل و عدالت جور در
  مي آيد؟
0 ❤️

2020-07-02 17:59:23 +0430 +0430
 • ومِنَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصارى أَخَذْنَا مِيثَاقَهم فَنَسواْ حظا مما ذُكِّرُواْ بِهِ فَأَغْرَينَا
  بينَهم الْعداوةَ والْبغْضَاء إِلَى يومِ الْقِيامةِ وسوف ينَبئُهم اللّه بِما كَانُواْ يصنَعونَ
  ﴿مائده 14﴾
  ترجمه: و از كسانى كه گفتند ما نصرانى هستيم از ايشان پيمان گرفتيم و
  بخشى از آنچه را بدان اندرز داده شده بودند فراموش كردند و ما [هم] تاروز قيامت ميانشان دشمنى و كينه افكنديم و به زودى خدا آنان را از آنچه
  مىكردهاند خبر مى دهد ( ) 14
  بازهم ظلم خداي محمد در حق مسيحيان به گناه گذشتگان. فرضا مسيحيان
  زمان محمد گناه كردند چرا بايد هزاران نسل از آيندگان مورد مجازات قرار
  گيرند .
  خطاي ديگري كه در اين آيه وجود دارد اينست كه اين آيه با
  واقعيات تاريخي مطابقت ندارد. در تاريخ 1400 ساله ي گذشته دشمني
  بيشتري در بين مسيحيان نسبت به اقوام ديگر مشاهده نشده است و
  بالعكس اتحاد و همكاري مسيحيان دنيا مخصوصا در 70 سال اخير بسيار
  بيشتر از اقوام ديگر بوده است.
0 ❤️

2020-07-02 18:38:31 +0430 +0430

قرآن مملو از آياتي است كه غير مسلمانان را دوزخي مي داند و
وعده ي عذاب جاودانه به ايشان داده است.مثل:

 • والَّذِينَ كَفَرواْ وكَذَّبواْ بياتِنَا أُولَـئِك أَصحاب النَّارِ هم فِيها خَالِدونَ (بقره
  .(39
  ترجمه: و كسانى كه كفر ورزيدند و آيات ( ما قرآن) را تكذيب كردند آنانند
  كه اهل آتشند و در آن جاودان ( خواهند بود 39 (
  اهل كتاب هم مستثني نيستند. چون آيه ي فوق شامل اهل كتاب
  هم مي شود چون قرآن را قبول ندارند . از طرف ديگر قرآن مي گويد كهتنها دين پذيرفته شده در نزد خدا اسلام است:
 • إِنَّ الدينَ عِند اللّهِ الإِسلاَم ( ُ آل عمران 19 (
  ترجمه: قطعا دين در نزد خدا اسلام است (يعني تنها دين پذيرفته شده در
  نزد خدا اسلام است).
 • ومن يبتَغِ غَيرَ الإِسلاَمِ دِينًا فَلَن يقْبلَ مِنْه وهو فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (آل
  عمران 85 (
  ترجمه: و هر كه جز اسلام دينى [ديگر] جويد هرگز از وى پذيرفته نشود و
  وى در آخرت از زيانكاران است (85 (
  بنابراين ديني غير اسلام داشتن با نداشتن دين فرقي نمي كند.
  از طرف ديگر قرآن، اهل كتاب را مشرك و كافر مي داند و
  مشركان و كافران را وعده ي جهنم داده است:
 • لَقَد كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّه هو الْمسِيح ابنُ مرْيم وقَالَ الْمسِيح يا بنِي
  إِسرَائِيلَ اعبدواْ اللّه ربي وربكُم إِنَّه من يشْرِك بِاللّهِ فَقَد حرَّم اللّه علَيهِ الْجنَّةَ
  ومأْواه النَّار وما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصارٍ (مائده 72 (.
  ترجمه: كسانى كه گفتند خدا همان مسيح پسر مريم است قطعا كافر شده اند
  و حال آنكه مسيح مىگفت اى فرزندان اسرائيل پروردگار من و پروردگار
  خودتان را بپرستيد كه هر كس به خدا شرك آورد قطعا خدا بهشت را بر او
  حرام ساخته و جايگاهش آتش است و براى ستمكاران ياورانى نيست (72 (
 • وقَالَتِ الْيهود عزَيرٌ ابنُ اللّهِ وقَالَت النَّصارى الْمسِيح ابنُ اللّهِ ذَلِك قَولُهم
  بِأَفْواهِهِم يضَاهِؤُونَ قَولَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبلُ قَاتَلَهم اللّه أَنَّى يؤْفَكُونَ (توبه (اتَّخَذُواْ أَحبارهم ورهبانَهم أَربابا من دونِ اللّهِ والْمسِيح ابنَ مرْيم وما
  أُمِرُواْ إِلاَّ لِيعبدواْ إِلَـها واحِدا لاَّ إِلَـه إِلاَّ هو سبحانَه عما يشْرِكُونَ (توبه 31 (.
  ترجمه: و يهود گفتند عز ير پسر خداست و نصارى گفتند مسيح پسر
  خداست اين سخنى است [باطل] كه به زبان مىآورند و به گفتار كسانى كه
  پيش از اين كافر شدهاند شباهت دارد خدا آنان را بكشد چگونه [از حق]
  بازگردانده مى شوند (30 (اينان احبار و راهبان خود و مسيح پسر مريم را به
  جاى خدا به الوهيت گرفتند با آنكه مامور نبودند جز اينكه خدايى يگانه را
  بپرستند كه هيچ معبودى جز او نيست منزه است او از آنچه [با وى] شريك
  مىگردانند (31 (.
  بنابراين قرآن تمام غيرمسلمانان (كافر و مشرك و اهل كتاب) را
  وعده ي دوزخ جاودانه داده است
0 ❤️

2020-07-02 18:43:27 +0430 +0430

امثال شما تا صبح قیامتم تللاش کنین نمیتونین قران رو خراب کنین چون نگهبانش خود خداست
پس الکی دست و پا نزن
اینام که میگی تو اخرالزمان زیاده و فقط تو نیستی
قران کتاب داستان نیست که تو بتونی ترجمش کنی
قران معجزه ی پیامبر بود بخاطر اینکه برای تمام دوران هاست
و تفسیرش نیاز به کللی درس خوندن و مطاللعه داره
نه یکی مث من و شما بیاد ترجمه بخونه

0 ❤️

2020-07-02 18:44:18 +0430 +0430

در آيات متعددي در قرآن آمده است كه علاوه بر مشركان، معبودان
(كسانيكه مشركان شريك خدا مي گرفتند مثل عيسي, خورشيد، ستارگان,
بتها و ائمه و اوليائي كه مورد پرستش قرار گرفته اند) نيز در آتش جهنم
سوزانده مي شوند كه اين ظلمي واضح است. معبوداني كه مردم را به
پرستش خود نخوانده اند چرا بايد بسوزند؟
-صافات: احشُرُوا الَّذِينَ ظَلَموا وأَزواجهم وما كَانُوا يعبدونَ (22 (مِن دونِ
اللَّهِ فَاهدوهم إِلَى صِرَاطِ الْجحِيمِ (23 (
ترجمه: كسانى را كه ستم كردهاند با همرديفانشان و آنچه غير از خدا
مى پرستيدهاند ( ) 22 گرد آوريد و به سوى راه جهنم رهبرىشان كنيد (23 (

 • إِنَّكُم وما تَعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ حصب جهنَّم أَنتُم لَها وارِدونَ (انبياء 98 ( لَو
  كَانَ هؤُلَاء آلِهةً ما وردوها وكُلٌّ فِيها خَالِدونَ (انبياء99 (
  ترجمه: در حقيقتشما و آنچه غير از خدا مىپرستيد هيزم دوزخيد شما درآن وارد خواهيد شد (98 (اگر اينها خدايانى [واقعى] بودند در آن (جهنم)
  وارد نمىشدند و حال آنكه همگي در آن جاودانند(99 (
  مشاهده كرديد كه قرآن با قطعيت و بطوركلي مي گويد همگي معبودان در
  جهنم بطور جاودانه مي سوزند!. حداقل دو خطاي واضح در اين آيات
  وجود دارد. اولا: سوزاندن بسياري از معبودا ن مثل ماه و خورشيد و
  ستارگان و بتها معني ندارد. چون اينان موجودات بي جاني هستند كه دردي
  حس نمي كنند. سوزاندنشان هم توسط فرد عاقلي مثل خدا بي معني است.
  تثانيا بيش ر معبودان بطور ناخواسته مورد پرستش قرار گرفته اند مثل ماه و
  خورشيد و بتها و عيسي و فرشتگان. سوزاندن اين معبودان كه كسي را به
  پرستش خود نخوانده اند ظلم است
0 ❤️

2020-07-02 19:33:26 +0430 +0430
 • : كوثر إِنَّا أَعطَينَاك الْكَوثَرَ ﴿1 ﴾فَصلِّ لِرَبك وانْحرْ ﴿2 ﴾
  ترجمه: ما به توكوثر داديم 1 ( )پس براى پروردگارت نماز گزار و قربانى
  كن 2 ( )
  در آيه ي فوق از كشتن حيوانات بعنوان كار نيكي ياد شده است كه خدا به
  آن فرمان داده است. همچنين در بعضي مراسم مذهبي اسلام مثل حج،
  كشتن حيوانات جزو واجبات است. مثلا در حال حاضر هر ساله حدود 2
  ميليون گوسفند در مراسم حج سربريده مي شوند. با توجه به اينكه با
  پيشرفت دانش، ما مي دانيم كه حيوانات همچون ما احساس و عاطفه دارند
  و درد مي كشند و حتي در سطحي پائين تر از ما تفكر دارند اين اصرار به
  حيوان كشي قابل قبول نيست. بنظر مي رسد كه اين حيوان كشي از تورات
  به قرآن راه يافته است. خداي تورات بشدت از كشتار حيوانات و كباب
  كردن و سوزاندن آنان لذت مي برد و بر آن تاكيد مي ورزد. اگر اين مذاهب
  از طرف خدا بودند انتظار مي رفت كه خدا به مصرف ناچيز و ضروري
  گوشت تاكيد مي كرد و انسانها را به جايگزين كردن گوشت با مواد غذائي
  گياهي ترغيب مي كرد.
0 ❤️

2020-07-02 19:38:26 +0430 +0430
نقل از: akhjoonami امثال شما تا صبح قیامتم تللاش کنین نمیتونین قران رو خراب کنین چون نگهبانش خود خداست پس الکی دست و پا نزن اینام که میگی تو اخرالزمان زیاده و فقط تو نیستی قران کتاب داستان نیست که تو بتونی ترجمش کنی قران معجزه ی پیامبر بود بخاطر اینکه برای تمام دوران هاست و تفسیرش نیاز به کللی درس خوندن و مطاللعه داره نه یکی مث من و شما بیاد ترجمه بخونه

خوشگل پسر این کتابه دکتر سهاست. خودش چندین سال تو حوزه علمیه بوده و چندین سال هم وقف تفسیر قرآن کرده.و در آخر اگه میتونی جواب بده، جوابای کصشر نده

0 ❤️

2020-07-02 19:52:12 +0430 +0430

محمد خدائي را معرفي كرده است كه هم خود اهل انتقام است و
هم انتقام گيري را براي مؤمنان مي خواهد و توصيه مي كند. دقت كنيد:

 • قَاتِلُوهم يعذِّبهم اللّه بِأَيدِيكُم ويخْزِهِم وينصرْكُم علَيهِم ويشْفِ صدور قَومٍ
  مؤْمِنِينَ (توبه 14 (ويذْهِب غَيظَ قُلُوبِهِم ويتُوب اللّه علَى من يشَاء واللّه علِيم
  حكِيم) توبه 15 .(
  ترجمه: با آنان (كفار و مشركين) بجنگيد خدا آنان را به دست شما عذاب و
  ذليل مىكند و شما را بر ايشان پيروزى مىبخشد و دلهاى گروه مؤمنان را
  خنك مىگرداند (شفا مي دهد) (14 ( و خشم (غيظ) دلهايشان را مي برد و
  خدا توبه هر كه را بخواهد مىپذيرد و خدا داناى حكيم است (15 (
  يك لحظه در اين آيات تفكر كنيد خدا (كسيكه هم مؤمن و هم
  كافر را خلق كرده و حداقل نسبت به هر دو نقش پدر و مربي را دارد)
  مؤمنان را به كشتار بي رحمانه ي كفار بر مي انگيزد و از آنها مي خواهد كه
  از اين كشتارها لذت ببرند و دلشان حال بيايد. به فرض كه اسلام دين حق
  باشد آيا مسلمانان نبايد از روي دلسوزي به ارشاد كفار بپردازند، آيا نبايد از
  گمراهي و عذاب اخروي آنان ناراحت باشند و آيا نبايد برخوردشان با آنان
  فقط در حد دفاع باشد. اين چه خداي جلاد جنايتكاري است كه محمد
  معرفي كرده است كه هم خودش از كشتار و سوزاندن لذت مي برد و هم
  مسلمانان را به كشتار و عذاب و لذت از كشتار و عذاب بر مي انگيزد. نه؛اين خدا نيست اين خوي وحشيگري محيط عربستان 1400 سال پيش است
  كه توسط محمد به خدا نسبت داده مي شود
0 ❤️

2020-07-02 20:04:27 +0430 +0430

خشم يك حالت عاطفي افراطي است كه با تنفر شديد، هيجان
شديد، تمايل شديد به انتقام و تمايل شديد به آزار رساندن و افت كنترل
عقلاني بر رفتار همراهست. طبعا انتساب اين رفتار حقيرانه و نامناسب به
خدا درست نيست . در موارد متعددي در قرآن، خشمگين شدن خدا و
بدنبال آن شكنجه و عذاب بندگان توسط خدا مطرح شده است مثلا:

 • أَفَمنِ اتَّبع رِضْوانَ اللّهِ كَمن باء بِسخْطٍ منَ اللّهِ ومأْواه جهنَّم وبِئْس الْمصِيرُ
  ﴿آل عمران 162﴾
  ترجمه: آيا كسى كه خشنودى خدا را پيروى مىكند چون كسى است كه به
  خشم خدا دچار گرديده و جايگاهش جهنم است و چه بد بازگشتگاهى
  است (162 (
 • تَرَى كَثِيرًا منْهم يتَولَّونَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَبِئْس ما قَدمت لَهم أَنفُسهم أَن سخِطَ
  اللّه علَيهِم وفِي الْعذَابِ هم خَالِدونَ (مائده 80 (
  ترجمه: بسيارى از آنان را مىبينى كه با كسانى كه كفر ورزيده اند دوستى
  مىكنند راستى چه زشت است آنچه براى خود پيش فرستادند كه خدا بر
  ايشان خشم گرفت و پيوسته در عذاب مى مانند (80 (
  نسبت دادن خشم به خدا نيز نشانگر تصور انسان گونه اي است كه محمداز خدا داشته است و نمي تواند از طرف خدا باشد.
0 ❤️

2020-07-02 20:05:37 +0430 +0430
نقل از: Alireza@jjj
نقل از: akhjoonami امثال شما تا صبح قیامتم تللاش کنین نمیتونین قران رو خراب کنین چون نگهبانش خود خداست پس الکی دست و پا نزن اینام که میگی تو اخرالزمان زیاده و فقط تو نیستی قران کتاب داستان نیست که تو بتونی ترجمش کنی قران معجزه ی پیامبر بود بخاطر اینکه برای تمام دوران هاست و تفسیرش نیاز به کللی درس خوندن و مطاللعه داره نه یکی مث من و شما بیاد ترجمه بخونه

خوشگل پسر این کتابه دکتر سهاست. خودش چندین سال تو حوزه علمیه بوده و چندین سال هم وقف تفسیر قرآن کرده.و در آخر اگه میتونی جواب بده، جوابای کصشر نده

جوابای من درسته
حرفا و کتابای اون کسشره
یه اخوند دوزاری رفته کتاب نوشته روش حساب میکینین اونوقت بزرگترین عللمای اسلام تفسیر دارن اونارو بیخیالل شدین چسبیدین به اینی که یک هزارم اونام مطالعه نکرده ؟
مشکلل از خودته که میخوای بقیم مث خودت بشن وگرنه میدونی حقیقتو

0 ❤️

2020-07-02 20:13:13 +0430 +0430
نقل از: akhjoonami
نقل از: Alireza@jjj
نقل از: akhjoonami امثال شما تا صبح قیامتم تللاش کنین نمیتونین قران رو خراب کنین چون نگهبانش خود خداست پس الکی دست و پا نزن اینام که میگی تو اخرالزمان زیاده و فقط تو نیستی قران کتاب داستان نیست که تو بتونی ترجمش کنی قران معجزه ی پیامبر بود بخاطر اینکه برای تمام دوران هاست و تفسیرش نیاز به کللی درس خوندن و مطاللعه داره نه یکی مث من و شما بیاد ترجمه بخونه

خوشگل پسر این کتابه دکتر سهاست. خودش چندین سال تو حوزه علمیه بوده و چندین سال هم وقف تفسیر قرآن کرده.و در آخر اگه میتونی جواب بده، جوابای کصشر نده

جوابای من درسته
حرفا و کتابای اون کسشره
یه اخوند دوزاری رفته کتاب نوشته روش حساب میکینین اونوقت بزرگترین عللمای اسلام تفسیر دارن اونارو بیخیالل شدین چسبیدین به اینی که یک هزارم اونام مطالعه نکرده ؟
مشکلل از خودته که میخوای بقیم مث خودت بشن وگرنه میدونی حقیقتو

ب نظرت کسی ک از مردم ب خاطر دین سواری میگیره(علمای اسلام) میاد ضد قرآن مطلب بنویسه. اگه حرفات درسته مدرک بیار. خوده قرآن گفته این کتابو برای همه روشن کردیم تا همه بخوننش. نگفته یه عده خاص مثل مراجع و علمای دینی فقط میتونن اونو بخونن. اندکی تفکر کن

0 ❤️

2020-07-02 20:26:07 +0430 +0430
 • إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ينَادونَ لَمقْت اللَّهِ أَكْبرُ مِن مقْتِكُم أَنفُسكُم إِذْ تُدعونَ إِلَى
  الْإِيمانِ فَتَكْفُرُونَ (غافر10 (
  ترجمه: كسانى كه كافر بودهاند مورد ندا قرار مىگيرند كه قطعا دشمنى خدا
  از دشمنى شما نسبت به همديگر سختتر است چون به سوى ايمان فرا
  خوانده مىشديد و انكار مى ورزيديد ( ) 10
 • فَإِنَّ اللّه عدو لِّلْكَافِرِينَ (بقره 98 (
  ترجمه: قطعا خدا دشمن كافران است.
  دشمني نوعي كينه و نفرت و تمايل شديد به انتقام گيري است اين
  صفت براي ما انسانها نيز پسنديده نيست چه رسد به خدا. چطور ممكن
  است خدائي كه ما بندگان حقير و ناتوان را خلق كرده بخاطر خطاهاي ما با
  ما دشمني بورزد. كينه و دشمني خدا با ما، همانند دشمني يك انسان با يك
  مورچه است كه ذره اي غذا را از وي ربوده است. مي بينيد كه اين دشمني
  چقدر احمقانه است. در حاليكه برتري خدا نسبت به ما بسيار والاتر از
  نسبت ما به مورچه است پس بهمين نسبت دشمني خدا با ما بسيار
  نابخردانه تر است. طبعا انتساب اين صفت به خدا نيز كار محمد است نه
  خدا.
1 ❤️

2020-07-02 20:28:20 +0430 +0430
 • يا أَيها الَّذِينَ آمنُوا لَا تَرْفَعوا أَصواتَكُم فَوقَ صوتِ النَّبِي ولَا تَجهرُوا لَه
  بِالْقَولِ كَجهرِ بعضِكُم لِبعضٍ أَن تَحبطَ أَعمالُكُم وأَنتُم لَا تَشْعرُونَ (حجرات
  2(
  ترجمه: اى كسانى كه ايمان آوردهايد صدايتان را بلندتر از صداى پيامبر
  مكنيد و همچنانكه بعضى از شما با بعضى ديگر بلند سخن مىگوييد با او
  به صداى بلند سخن مگوييد مبادا بى آنكه بدانيد اعمالتان )2 )تباه شود
  اين ديگر در بي عدالتي فاجعه است. مگر بلند صحبت كردن جرم است؟ و
  تازه اگر هم جرم باشد بايد مجازات متناسب با آنرا داشته باشد نه اينكه
  اعمال نيك فرد مؤمن را نابود كند .
  لازم به ذكر است كه اين آيه بروشني برتري طلبي محمد را نشان
  مي دهد كه در فصل “محمد در قرآن” بطور مبسوط به آن پرداخته ام.
  محمد در پي جايگاهي در بين مردم و تاريخ بود كه احدي به آن دسترسي
  نداشته باشد و به اين هدف خود هم رسيد. و گرنه چه عيبي دارد كه مردم
  همانگونه كه با هم صحبت مي كنند با رهبر سياسي يا ديني شان صحبت
  كنند؟
1 ❤️

2020-07-02 20:44:51 +0430 +0430
نقل از: akhjoonami امثال شما تا صبح قیامتم تللاش کنین نمیتونین قران رو خراب کنین چون نگهبانش خود خداست پس الکی دست و پا نزن اینام که میگی تو اخرالزمان زیاده و فقط تو نیستی قران کتاب داستان نیست که تو بتونی ترجمش کنی قران معجزه ی پیامبر بود بخاطر اینکه برای تمام دوران هاست و تفسیرش نیاز به کللی درس خوندن و مطاللعه داره نه یکی مث من و شما بیاد ترجمه بخونه

تو که تفاسیر اصلی رو نمیدونی، پس کورکورانه از چی داری دفاع میکنی؟

یا بدون تفکر فقط به شنیده ات اکتفا میکنی که قرآن خوب چیزیه!

بلدی جواب سوالات تاپیک رو بده بلد نیستی به ماله کشان اصلح دایورت نکن

تاپیک در اصل داره افرادی را که کلی درس و مطالعه ماله کشی کردن را به چالش میکشه نه شمایی که سواد ماله کشی نداری

1 ❤️

2020-07-02 20:47:53 +0430 +0430
نقل از: anonymous1109 تو سایتی که همه دنبال کس و کون هم هستن این مطالب با چنین دقتی که معلومه روش کار شده گذاشته میشع یکم عمیب نیست من کیرم تو اسلامه ولی این زدن یه دین تو همچین جایی عجیبه

این مطالب هم در اصل از همون جای حضرت که شما بهش اشاره کردی زده بیرون دیگه

فکر کردی از دهن بوده!

1 ❤️

2020-07-02 21:18:41 +0430 +0430
نقل از: Alireza@jjj
نقل از: akhjoonami
نقل از: Alireza@jjj
نقل از: akhjoonami امثال شما تا صبح قیامتم تللاش کنین نمیتونین قران رو خراب کنین چون نگهبانش خود خداست پس الکی دست و پا نزن اینام که میگی تو اخرالزمان زیاده و فقط تو نیستی قران کتاب داستان نیست که تو بتونی ترجمش کنی قران معجزه ی پیامبر بود بخاطر اینکه برای تمام دوران هاست و تفسیرش نیاز به کللی درس خوندن و مطاللعه داره نه یکی مث من و شما بیاد ترجمه بخونه

خوشگل پسر این کتابه دکتر سهاست. خودش چندین سال تو حوزه علمیه بوده و چندین سال هم وقف تفسیر قرآن کرده.و در آخر اگه میتونی جواب بده، جوابای کصشر نده

جوابای من درسته
حرفا و کتابای اون کسشره
یه اخوند دوزاری رفته کتاب نوشته روش حساب میکینین اونوقت بزرگترین عللمای اسلام تفسیر دارن اونارو بیخیالل شدین چسبیدین به اینی که یک هزارم اونام مطالعه نکرده ؟
مشکلل از خودته که میخوای بقیم مث خودت بشن وگرنه میدونی حقیقتو

ب نظرت کسی ک از مردم ب خاطر دین سواری میگیره(علمای اسلام) میاد ضد قرآن مطلب بنویسه. اگه حرفات درسته مدرک بیار. خوده قرآن گفته این کتابو برای همه روشن کردیم تا همه بخوننش. نگفته یه عده خاص مثل مراجع و علمای دینی فقط میتونن اونو بخونن. اندکی تفکر کن

مشکلل تو اینه که مللاکت شده یه مشت اخوند خرفت بیشرف که امروئزه زیاد شده
اونا که تفسیر میکردن و کتاباشون چندین جللده اونا زندگاشونم رو یه فرش و گللیم بوده
برو زندگینامه هاشونو بخون
اخوندای الان که عللم تفسیر ندارن که
چون بیشترشون پول پرست و شهوت پرست شدن

0 ❤️

2020-07-03 07:48:42 +0430 +0430
نقل از: akhjoonami
نقل از: Alireza@jjj
نقل از: akhjoonami
نقل از: Alireza@jjj
نقل از: akhjoonami امثال شما تا صبح قیامتم تللاش کنین نمیتونین قران رو خراب کنین چون نگهبانش خود خداست پس الکی دست و پا نزن اینام که میگی تو اخرالزمان زیاده و فقط تو نیستی قران کتاب داستان نیست که تو بتونی ترجمش کنی قران معجزه ی پیامبر بود بخاطر اینکه برای تمام دوران هاست و تفسیرش نیاز به کللی درس خوندن و مطاللعه داره نه یکی مث من و شما بیاد ترجمه بخونه

خوشگل پسر این کتابه دکتر سهاست. خودش چندین سال تو حوزه علمیه بوده و چندین سال هم وقف تفسیر قرآن کرده.و در آخر اگه میتونی جواب بده، جوابای کصشر نده

جوابای من درسته
حرفا و کتابای اون کسشره
یه اخوند دوزاری رفته کتاب نوشته روش حساب میکینین اونوقت بزرگترین عللمای اسلام تفسیر دارن اونارو بیخیالل شدین چسبیدین به اینی که یک هزارم اونام مطالعه نکرده ؟
مشکلل از خودته که میخوای بقیم مث خودت بشن وگرنه میدونی حقیقتو

ب نظرت کسی ک از مردم ب خاطر دین سواری میگیره(علمای اسلام) میاد ضد قرآن مطلب بنویسه. اگه حرفات درسته مدرک بیار. خوده قرآن گفته این کتابو برای همه روشن کردیم تا همه بخوننش. نگفته یه عده خاص مثل مراجع و علمای دینی فقط میتونن اونو بخونن. اندکی تفکر کن

مشکلل تو اینه که مللاکت شده یه مشت اخوند خرفت بیشرف که امروئزه زیاد شده
اونا که تفسیر میکردن و کتاباشون چندین جللده اونا زندگاشونم رو یه فرش و گللیم بوده
برو زندگینامه هاشونو بخون
اخوندای الان که عللم تفسیر ندارن که
چون بیشترشون پول پرست و شهوت پرست شدن

دوسته عزیز ملاک من این آخوندا نیستن. ملاکه من خوده اسلام و قرآنه که پر از اشتباهه. حتی امثال شما یک بار ب دور از تعصب معنیه فارسیه قرآن رو نخوندن ک بدونن چی توش نوشته.

1 ❤️

2020-07-03 07:55:24 +0430 +0430

اولين كاروان زني مسلمين بدر اولي ناميده مي شود. بطور خلاصه:
محمد هشت نفر را بسركردگي عبداالله بن جحش به منطقه ي نخله فرستاد
تا از رفت و آمدهاي قريش اطلاع حاصل كنند و محمد را آگاه
كنند.كارواني از قريش از نزديك آنان رد مي شد. آنان به كاروان حمله
كردند و يكي از كاروانيان را كشتند و دو تن را اسير گرفتند و اموال كاروان
بدزديدند و به مدينه بازگشتند. اين كاروان زني در ماه حرام (رجب) واقع
شد كه جنگ در اين ماهها هم بين اعراب و هم در اسلام حرام است.بنابراين اينكار جرم بزرگي محسوب مي شد و موجب شماتت مسلمانان
توسط غير مسلمانان شد . محمد در ابتدا به ايشان معترض شد كه من نگفتم
كه در ماه حرام جنگ كنيد ولي در روزهاي آتي اين آيه را نازل كرد :

 • يسأَلُونَك عنِ الشَّهرِ الْحرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وصد عن سبِيلِ اللّهِ
  وكُفْرٌ بِهِ والْمسجِدِ الْحرَامِ وإِخْرَاج أَهلِهِ مِنْه أَكْبرُ عِند اللّهِ والْفِتْنَةُ أَكْبرُ مِنَ
  الْقَتْلِ (بقره 217 .(
  ترجمه: از تو در باره ماهى كه كارزار در آن حرام است مى پرسند بگو
  كارزار در آن گناهى بزرگ و باز داشتن از راه خدا و كفر ورزيدن به او و
  باز داشتن از مسجدالحرام و بيرون راندن اهل آن از آنجا نزد خدا [گناهى]
  بزرگتر و فتنه از كشتار بزرگتر است(217 .(
  بدنبال اين آيه، مسلمانان شاد شدند و يك پنجم اموال دزدي را محمد براي
  خود برداشت و بقيه را بين كاروان زنان تقسيم كرد. اسيران را نيز نگه
  داشت و با گرفتن فديه (پول يا كالا كه براي آزاد كردن اسير مي پردازند)
  ١ آنان را آزاد كرد
  .
  در اين واقعه و آيه دقت كنيد! مأموران محمد در ماه حرام بدون
  دليل مي جنگند، بدون دليل آدم مي كشند، افرادي را اسير مي گيرند و
  كاروان را مي دزدند. همه ي اينها با آيه ي فوق توجيه و مقبول شد و
  محمد خودش هم از اين دزدي بهره برد. با اين بهانه كه كفر قريش واخراج مسلمانان از نظر گناه بزرگتر از كارهاي مسلمانان است. شما قضاوت
  كنيد كارهاي قريش بدتر بود يا كارهاي اصحاب محمد؟. ثانيا بفرض كه كار
  قريش بدتر بود آيا بايد در مقابل جنايت، جنايت كرد؟ ثالثا حتي اين آيه
  پذيرفته است كه جنگ در ماه حرام، حرام است و كار مسلمانان نادرست
  بوده است. در مقابل اينكار نادرست چه بايد كرد؟. بايد خونبهاي فرد كشته
  شده را پرداخت كرد، اسيران را آزاد كرد و اموال دزدي را به صاحبانشان
  برگرداند. آيا محمد چنين كرد؟ يا خود شريك اين جنايات شد؟ يعني عمل
  محمد تأييد كاروان زني است و آيه ي فوق رد آنست. بعبارت ديگر محمد
  صد در صد بر ضد آيه ي فوق عمل كرد. جالب است بدانيد كه اين كاروان
  زني، دندان طمع محمد را تيز كرد بنحويكه از آن پس، كاروان زني جزو
  رويه ي معمول محمد شد و بخش اعظم اموال زياد محمد و مسلمانان را
  ١ اموال دزدي تشكيل مي . داد
  محمد همه ي اين كارهاي زشت را به خدا نسبت داد. يعني خدا
  سردسته ي دزدان و آدمكشان است. خير؛ خدا بزرگتر و سبحان تر از آنست
  كه دست به اين آلودگيها بيالايد. اين محمد است كه آبروي خدا را در گرو
  اعمال زشتش قرار داده است.
0 ❤️







‌آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «


جستجو در سایت
Top Bottom