داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

چرا مردا هی به وسط پاسون دست میزنن؟

1396/05/29

ستااااااام ستاااااااااام

خب اومتم بهتون بجم حالم بیتلتله و خووووب شطم 😁
آهنگای شااااد گوج کلدم و جلوی آینه کلی لقصیتمو شکلکهای بامسسه دلاولدم و کلی هم نالاحتیمو رو اینو اون خالی کلتمو الان احساس سبکبالی میکنم هیپیییپ هولا :-*

و اما یه سوال خیییلی ویجه بلام بوژود اومته تاسگیها گفتم بیام اس دومستای خوووبم بپلسم

من یه مدتیه میلم کلاس موسیخی معلمم هم یه آخای هیلی میهلبون 35 ساله ی کشلوئه که خیافه ی بامزه ای تاره

یه عاتتی تاره که برام همیجه جای تبجبه ؛ مجلا موقعی که سر کلاسم شته که ببینم شنبار دست میسنه به وسط شلوالش انگالی میخواد وسط پاهاشو بخالونه ؛ خیییلی شته اینکارو بکنه و از چشم منم پنهون نبوته ، البته وقتایی که من نبینم اینکالو میتونه مثلا وختی از جاش پا میجه :^

حالا چلا بلا من سوال شت؟

شون تو خیابون خیلی اس ملدارو دیتم که اینکالو کلدنو میکنن حتی تو خونه بابامم گاهی اینکالو میکنه ، شلا واخعا؟

آیا خارش وسط پا تارن؟

بنظرم حلکت زجتیه ولی خیلیا وسط خیابونم اینکالالو میکنن :(

ممکنه به خاطر قارج و میکلوب باجه؟

مییییجسی

5110 👀
5 ❤️
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .

2017-08-20 16:47:43 +0430 +0430

تو خودت میدونی بخاطر چیه و دارن چیرو میخارونن. انقدر جلوه توجه نکن عبجا (erection) (wanking)

0 ❤️

2017-08-20 16:48:50 +0430 +0430
نقل از: iraj.bamdadian خودت ی بار بخون ببین می تونی بخونی این کس شرا رو یا نه؟

یج :-*

1 ❤️

2017-08-20 16:52:34 +0430 +0430
نقل از: iraj.bamdadian
نقل از: Mahtaa1380
نقل از: iraj.bamdadian خودت ی بار بخون ببین می تونی بخونی این کس شرا رو یا نه؟

یج :-*

کزخلی ديگه :-D

مخیییر میجتم 😠

1 ❤️

2017-08-20 16:58:21 +0430 +0430
نقل از: Joker_72 باژم که اوفتی کوشولو موشولو توتولو

چلا همه شوالاتتو از ما میتلسی؟هااااااا چلا؟چلا؟چلا؟

اگه مالو شبول دالی چلا به حلفمون گوش نمیلی؟اگه شبول ندالی که چلا شوال موال میپلسی هی؟چلا؟چلا؟

علضم به حضول مبالتت که پشل نشدی که بدونی که وشط تابشتون که وسط پاها علق سوش میشه هی میخالاه هل چقدرم مقالمت کنی نمتلی مقالمت کنی مجبوری هر شا باشی دستتو بذالی وسط پاهات و بخوالونیش

حالا اگه اون پشر کثیف مثیف هم باشه و اونجاهاشو نلزنه که واویلا میشه کوشولووو

راسلی تو که اینقدر پولو هشتی و روت باشه چلا از معلم نپلشیدی ؟چلا؟چلا؟چلا؟

اییییییژ شخد شندج خو بلییییییین حموم که خوتتونو هی مث هافو نخالونین خیییلی بته :(
بهدجم گلما بلای دختلام هج ولی ماها هیج وخت دم به شانیه خوتمونو هاپویی نمیخالونیم

ایییییییج شندجم شت

0 ❤️

2017-08-20 16:59:57 +0430 +0430

احتمالا شما در کلاس سازهای بادی ثبت نام کردید.

که این کارِ استاد از ملزومات تدریس است.

2 ❤️

2017-08-20 17:04:29 +0430 +0430
نقل از: فامیل.دور

احتمالا شما در کلاس سازهای بادی ثبت نام کردید.

که این کارِ استاد از ملزومات تدریس است.

من که نلیتم من فلدوزیو دومسش تالم 😁

1 ❤️

2017-08-20 17:06:40 +0430 +0430
نقل از: Joker_72 بنظر ما زشت عینه که شوالای مشخرف میتلسی و از همه زشتتر اینه که شواب منو هیشوقت نمیذی و مجفور میشم برم گلیه کنم :( :( چلا شواب منو نمیدی چلا؟چلا؟چلا؟

نکنه نمشولی بخونی؟خب عین خودت که حلف زدم بالد بشولی بخولی که

نه قالچ و میلکوب نیستش پشل شدی شوشول بزرگ بالای 17 شانت داشلی و شلوار ملوار لباش مباش شنگ شله شابستون پوشیدی اون موقع میفمی که این کار زشله یا خوفه

فهمیشیدی کوشولو موشولو دودولو توتولو؟

گیییه نتوووون من که ژواب تادم ژوژو ژونم :(

1 ❤️

2017-08-20 17:07:01 +0430 +0430
نقل از: فامیل.دور

احتمالا شما در کلاس سازهای بادی ثبت نام کردید.

که این کارِ استاد از ملزومات تدریس است.


میشه راه حل جلوگیری از فتخِ ناشی از دمیدن تو سازای بادی.
0 ❤️

2017-08-20 17:08:24 +0430 +0430

یحتمل پشمه تخماش نزده رفته رو اعصابش :|
شایدم خواسته با این کار دخترای کزخله دهه هشتادی سگ حشرو پیدا کنه یه حالی به شومبولش بده ^-^

0 ❤️

2017-08-20 17:10:15 +0430 +0430
نقل از: Joker_72
نقل از: Mahtaa1380
نقل از: Joker_72 باژم که اوفتی کوشولو موشولو توتولو

چلا همه شوالاتتو از ما میتلسی؟هااااااا چلا؟چلا؟چلا؟

اگه مالو شبول دالی چلا به حلفمون گوش نمیلی؟اگه شبول ندالی که چلا شوال موال میپلسی هی؟چلا؟چلا؟

علضم به حضول مبالتت که پشل نشدی که بدونی که وشط تابشتون که وسط پاها علق سوش میشه هی میخالاه هل چقدرم مقالمت کنی نمتلی مقالمت کنی مجبوری هر شا باشی دستتو بذالی وسط پاهات و بخوالونیش

حالا اگه اون پشر کثیف مثیف هم باشه و اونجاهاشو نلزنه که واویلا میشه کوشولووو

راسلی تو که اینقدر پولو هشتی و روت باشه چلا از معلم نپلشیدی ؟چلا؟چلا؟چلا؟

اییییییژ شخد شندج خو بلییییییین حموم که خوتتونو هی مث هافو نخالونین خیییلی بته :(
بهدجم گلما بلای دختلام هج ولی ماها هیج وخت دم به شانیه خوتمونو هاپویی نمیخالونیم

ایییییییج شندجم شت

اوووف شندش شودتی که اینشولی حلف میشنی

پشل بدبخله پشل نشلی که نمنولی چقدر بلبخته که

لاشتی ما پشلا هم دیدیم دخملا ششه گلنده(ممه گنده)وشط خیابون ی هو دشتشون رو میشنن وشط نانازاشون و میخران بنظلت چلا میخالن ؟چلا؟چلا؟چلا؟

مخیییر من ژندج نیجتم خییلی هم خوجلو ناناسم مثل یه شاخه گل خوجبو و خشنگو گوگولی و دومس داجتنی ام :-*

اما نح من تیتم ملدا خیییلی زیااات اینکالو انژامش میتن ولی دختلا شایت فخط زمانی که اوووف شتن ناناسیشون اوخ شته شاید ایکالو بتونن :(

0 ❤️

2017-08-20 17:13:59 +0430 +0430
نقل از: Joker_72
نقل از: امپراطورشب
نقل از: Joker_72 بنظر ما زشت عینه که شوالای مشخرف میتلسی و از همه زشتتر اینه که شواب منو هیشوقت نمیذی و مجفور میشم برم گلیه کنم :( :( چلا شواب منو نمیدی چلا؟چلا؟چلا؟

نکنه نمشولی بخونی؟خب عین خودت که حلف زدم بالد بشولی بخولی که

نه قالچ و میلکوب نیستش پشل شدی شوشول بزرگ بالای 17 شانت داشلی و شلوار ملوار لباش مباش شنگ شله شابستون پوشیدی اون موقع میفمی که این کار زشله یا خوفه

فهمیشیدی کوشولو موشولو دودولو توتولو؟

جوکرجان سختت نیست اینجوری حرف میزنی…بدآموزی داره یکی بیادببینه چی فکرمیکنه؟

بابا من تموم زورمو زدم بدتر از خودش حرف بزنم تا بدونه چقدر مزخرفه این حرف زدن که حالی شه ولی زهی خیال باطل فهمید که هیچ تازه جوابمم داد (dash) (dash) (dash)

ژوژو خان من مگه نبهمم که نبهمم :(
لاستش من خیییلی اجت خوجم اومته ژوژویی ژونم دومس تالم باهات تا ابت باجم باهم کلی حلف میسنیمو میخنتیییم بهدش من لفاتو گاااااس میگیلمو دل میلم تو هم اگه توتسی منو بگیلی یه بوج بلنده میجی 😁 هووووولاااا

1 ❤️

2017-08-20 17:15:40 +0430 +0430
نقل از: اسکلت حشری
نقل از: فامیل.دور

احتمالا شما در کلاس سازهای بادی ثبت نام کردید.

که این کارِ استاد از ملزومات تدریس است.


میشه راه حل جلوگیری از فتخِ ناشی از دمیدن تو سازای بادی.

هااا فتخ جیه؟

من که ساژ باتی نمیلم آخوآخوهااااا من کلاس ویولن میلم خیییلی هم با استبداتم

1 ❤️

2017-08-20 17:17:48 +0430 +0430
نقل از: Joker_72
نقل از: Mahtaa1380
نقل از: Joker_72
نقل از: Mahtaa1380
نقل از: Joker_72 باژم که اوفتی کوشولو موشولو توتولو

چلا همه شوالاتتو از ما میتلسی؟هااااااا چلا؟چلا؟چلا؟

اگه مالو شبول دالی چلا به حلفمون گوش نمیلی؟اگه شبول ندالی که چلا شوال موال میپلسی هی؟چلا؟چلا؟

علضم به حضول مبالتت که پشل نشدی که بدونی که وشط تابشتون که وسط پاها علق سوش میشه هی میخالاه هل چقدرم مقالمت کنی نمتلی مقالمت کنی مجبوری هر شا باشی دستتو بذالی وسط پاهات و بخوالونیش

حالا اگه اون پشر کثیف مثیف هم باشه و اونجاهاشو نلزنه که واویلا میشه کوشولووو

راسلی تو که اینقدر پولو هشتی و روت باشه چلا از معلم نپلشیدی ؟چلا؟چلا؟چلا؟

اییییییژ شخد شندج خو بلییییییین حموم که خوتتونو هی مث هافو نخالونین خیییلی بته :(
بهدجم گلما بلای دختلام هج ولی ماها هیج وخت دم به شانیه خوتمونو هاپویی نمیخالونیم

ایییییییج شندجم شت

اوووف شندش شودتی که اینشولی حلف میشنی

پشل بدبخله پشل نشلی که نمنولی چقدر بلبخته که

لاشتی ما پشلا هم دیدیم دخملا ششه گلنده(ممه گنده)وشط خیابون ی هو دشتشون رو میشنن وشط نانازاشون و میخران بنظلت چلا میخالن ؟چلا؟چلا؟چلا؟

مخیییر من ژندج نیجتم خییلی هم خوجلو ناناسم مثل یه شاخه گل خوجبو و خشنگو گوگولی و دومس داجتنی ام :-*

اما نح من تیتم ملدا خیییلی زیااات اینکالو انژامش میتن ولی دختلا شایت فخط زمانی که اوووف شتن ناناسیشون اوخ شته شاید ایکالو بتونن :(

یعنی نمیتونی زبون خودتو بفهمی ؟

تو زبون خودت:

شندش:یعنی چندش نه اینکه جنده

بلاخره جواب داد نتونست زبون خودشو بخونه شکر (:

نح شندش خدیمی شته الان به شندش میجن ژندج ژوژو آخا 😁

1 ❤️

2017-08-20 17:18:19 +0430 +0430

منم دیدم کثافتا خودشونو میخوارونن و گاهی منظور ندارن ولی گاهی دارن و انگار شپش افتاده شورتشون.

-1 ❤️

2017-08-20 17:19:35 +0430 +0430

کیر و خایه ی بزرگ هم دردسره دیگه لامذهب .
باید توو شورت جاسازش کنی .

اصن از تنظیم دیش ماهواره هم سخترع .

اونایی ک کیر و خایه کوچیک دارن هم بیان سرشو بخورن ک از لذتش بی نصیب نباشن ^__^

1 ❤️

2017-08-20 17:21:55 +0430 +0430
نقل از: Gangsta-Rap کیر و خایه ی بزرگ هم دردسره دیگه لامذهب . باید توو شورت جاسازش کنی .

اصن از تنظیم دیش ماهواره هم سخترع .

اونایی ک کیر و خایه کوچیک دارن هم بیان سرشو بخورن ک از لذتش بی نصیب نباشن ^__^

اقا داری مخفیانه تبلیغات کیرو خایتو میکنی^-^
به ما که نمیرسه :دی

1 ❤️

2017-08-20 17:29:15 +0430 +0430
نقل از: Alonemen7011
نقل از: Gangsta-Rap کیر و خایه ی بزرگ هم دردسره دیگه لامذهب . باید توو شورت جاسازش کنی .

اصن از تنظیم دیش ماهواره هم سخترع .

اونایی ک کیر و خایه کوچیک دارن هم بیان سرشو بخورن ک از لذتش بی نصیب نباشن ^__^

بعضی وقتا سالار بزرگ میشه تو شرت و شلوار جاساز میکنیم که معلوم نباشه 😁

من ک روو ساق پام ی غلاف گرز رستم بستم ( خوار قاعیه رو گاییدم . رستم ، بستم ^__^ )

بعد وخدی ک بزرگ میشه میندازمش توو غلاف ^__^

1 ❤️

2017-08-20 17:30:32 +0430 +0430
نقل از: shadow69
نقل از: Gangsta-Rap کیر و خایه ی بزرگ هم دردسره دیگه لامذهب . باید توو شورت جاسازش کنی .

اصن از تنظیم دیش ماهواره هم سخترع .

اونایی ک کیر و خایه کوچیک دارن هم بیان سرشو بخورن ک از لذتش بی نصیب نباشن ^__^

اقا داری مخفیانه تبلیغات کیرو خایتو میکنی^-^
به ما که نمیرسه :دی

چرا مخفیانه عاخع . دارم علنن اعلام میکنم ک کیرم بزرگه . هرکی چشم نداره ببیندش . دهن ک داره . بیاد بخوردش ^__^

بعله ما ک ب شما حمل بر بی احترامی نمیکنیم قربان :)))))

2 ❤️

2017-08-20 17:33:37 +0430 +0430

آخه کسخل این چه جور حرف زدنیه شیرم دهنت

2 ❤️

2017-08-20 17:36:39 +0430 +0430
نقل از: behzadmovlai1370@hotmail.com آخه کسخل این چه جور حرف زدنیه شیرم دهنت

بیخیال جدی نگیرش . واس شیرت حیه داداچ .

این بچه رو سه ساله از شیر گرفدیم . الان داریم زور میزنیم از کیر بگیریمش

0 ❤️

2017-08-20 17:37:42 +0430 +0430
نقل از: Gangsta-Rap
نقل از: shadow69
نقل از: Gangsta-Rap کیر و خایه ی بزرگ هم دردسره دیگه لامذهب . باید توو شورت جاسازش کنی .

اصن از تنظیم دیش ماهواره هم سخترع .

اونایی ک کیر و خایه کوچیک دارن هم بیان سرشو بخورن ک از لذتش بی نصیب نباشن ^__^

اقا داری مخفیانه تبلیغات کیرو خایتو میکنی^-^
به ما که نمیرسه :دی

چرا مخفیانه عاخع . دارم علنن اعلام میکنم ک کیرم بزرگه . هرکی چشم نداره ببیندش . دهن ک داره . بیاد بخوردش ^__^

بعله ما ک ب شما حمل بر بی احترامی نمیکنیم قربان :)))))

چشمشون کور کیونشون به سمت نور^-^ بکن توش :دی
احسنت بر ژوما 》(^•^)《

1 ❤️

2017-08-20 17:40:11 +0430 +0430
نقل از: shadow69
نقل از: Gangsta-Rap
نقل از: shadow69
نقل از: Gangsta-Rap کیر و خایه ی بزرگ هم دردسره دیگه لامذهب . باید توو شورت جاسازش کنی .

اصن از تنظیم دیش ماهواره هم سخترع .

اونایی ک کیر و خایه کوچیک دارن هم بیان سرشو بخورن ک از لذتش بی نصیب نباشن ^__^

اقا داری مخفیانه تبلیغات کیرو خایتو میکنی^-^
به ما که نمیرسه :دی

چرا مخفیانه عاخع . دارم علنن اعلام میکنم ک کیرم بزرگه . هرکی چشم نداره ببیندش . دهن ک داره . بیاد بخوردش ^__^

بعله ما ک ب شما حمل بر بی احترامی نمیکنیم قربان :)))))

چشمشون کور کیونشون به سمت نور^-^ بکن توش :دی
احسنت بر ژوما 》(^•^)《

نور حقبقی آلته ماست . پروژکتور و فولان اینا کز و شره ^__^

1 ❤️

2017-08-20 17:42:00 +0430 +0430
نقل از: Gangsta-Rap
نقل از: shadow69
نقل از: Gangsta-Rap
نقل از: shadow69
نقل از: Gangsta-Rap کیر و خایه ی بزرگ هم دردسره دیگه لامذهب . باید توو شورت جاسازش کنی .

اصن از تنظیم دیش ماهواره هم سخترع .

اونایی ک کیر و خایه کوچیک دارن هم بیان سرشو بخورن ک از لذتش بی نصیب نباشن ^__^

اقا داری مخفیانه تبلیغات کیرو خایتو میکنی^-^
به ما که نمیرسه :دی

چرا مخفیانه عاخع . دارم علنن اعلام میکنم ک کیرم بزرگه . هرکی چشم نداره ببیندش . دهن ک داره . بیاد بخوردش ^__^

بعله ما ک ب شما حمل بر بی احترامی نمیکنیم قربان :)))))

چشمشون کور کیونشون به سمت نور^-^ بکن توش :دی
احسنت بر ژوما 》(^•^)《

نور حقبقی آلته ماست . پروژکتور و فولان اینا کز و شره ^__^

منم قصطم همین بود ایهام دار گفتم نفهمن بزنی خفتشون کنی:)))))

0 ❤️

2017-08-20 17:46:51 +0430 +0430

کسکش لوس نمای جنده وقتی میتونی مثل ادم حرف بزنی میای فک میکنی چجوری دخترونه ‌…شیطونه و لووووسسسسیی بنویسی یا اصلا عادت کردی…عاقا چه حموم هر روز یا هفته بریم چه پشمارو بزنیم یانه خایه مایه ((ماهم ک بچه خایه 😁 😁 :) )))))گیر میر میکنه میخارهههههههههه حالا شما هارو نمیدونم 🌹

1 ❤️

2017-10-16 06:00:37 +0330 +0330

الان من چی بگم ؟ :l
اون کیرش میخاره تو هم کونت میخاره ، بلند شین همو بخوارونید (dash)

0 ❤️

2017-10-16 07:07:07 +0330 +0330

اقا پسر ! خوب این کمبودی ها رو سرکار گذاشتی و عینهو گوسفند ریختیشون تو خصوصی ت … مگه نمیدونی ملت ما جقی هستن ؟؟ خخخ

0 ❤️

2017-11-03 18:55:54 +0330 +0330

همه مردا که اینطوری نیستن. منم با اینکه پسر هستم، وقتی چنین صحنه هایی رو میبینم چندشم میشه

0 ❤️

2017-11-03 21:46:03 +0330 +0330

بیلیالد باسی میتونن بیلیالد مسافلتیه بیلیالد هملاه عسیسم

0 ❤️

2017-11-03 22:12:46 +0330 +0330

یه پسر دایی دارم 3سالشه ی بار این جورن باهاش حرف زدم گف جمع کن نره خر با این حرف زدنت بعدشم اون استادت در فکر کر د نته دنته و اینکه خ ای ه مالیش به تو نیومده

0 ❤️

2017-11-03 23:06:12 +0330 +0330

بابا ریده تو فارسی

0 ❤️

2017-11-03 23:08:23 +0330 +0330

اقا پسر مادر ج نده
کونت میخواره میای کس و شر مینویسی

0 ❤️


‌آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «


جستجو در سایت
Top Bottom