داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

ڪمی آدم باشیم...

1399/07/08

دقیقا بگو… کجاے تن کشیدہ و جذاب بود کہ چشمتو گرفت…
لباش خیلے برجستہ بود نہ؟؟؟
صورتش خیلے بامزہ بود نہ؟؟؟
رنگ موهاش هواییت کرد کہ دنبالش راہ افتادے؟؟؟
اقاپسر دقیق بگو…
برجستگے هاے تنش اسیرت کرد کہ بهش پیشنهاد رفاقت دادے؟؟؟
وقتے باهات دوست شد براے اولین بار چے بهش گفتے؟؟؟
نگو…
بزار من بگم…
گفتے من با همہ ے پسرا فرق دارم من ازت خیلے خوشم اومدہ… دوس دارم مال من باشے
پشت گوشے صداش باعث شد کہ براش از حساے زن و شوهرے حرف بزنے؟؟؟
وقتے کہ خیلے بهت وابستہ شدہ بود و همچنان ادعاے عاشقے میکردے…
تو مکالمہ ے بعدے چیا بهش گفتے؟؟؟
نگو…
خودم میدونم…
گفتے من پسر سکسے اے نیستم فقط تنم بہ تنت نیاز دارہ…
نمیخوام تو آغوش زن دیگہ اے برم…بزار هرچے کہ هست بین خودمون باشہ…من میخوام باهات ازدواج ڪنم…
دخترک چہ سادہ لوحانہ خام حرفهاے پوچ تو شد
وقتے براے اولین بار لبهاشو بوسیدے…
عشق بود یا هوس
آلتت چہ کرد با مردونگیت…
ازش نرینہ بودن رو فقط یاد گرفتے…
اون دختر خودشو تو دستاے تو سپرد
توام مث کوہ نبودے مثل یہ باد رهاش کردے
البتہ بعد از یک گردباد عظیم…
کہ دخترک رو در هم شڪست…
اولین بار کہ هم اغوشے کردے …
اون
تبدیل
بہ
یک
زن
شد
تو بگو…
خداییش با چندمین هم خوابے مرد میشے؟؟؟
وقتے زمان گذشت…
یہ چیزایے ثابت شد…
عشق دروغہ یا امثال شما؟؟؟
حالا کہ از بدنت خارج شد شهوتت…
یادت رفت حرفات…
بهش میگفتے عشقمے خانوممے تا تهش باهاتم
حالا اون دختر خوب فهمیدہ تهش موقع بستن کمربندتہ…
داستان تو کہ ادامہ دارہ اما میدونے چے سر اون دختر اومد؟؟؟
نگو…
بزار برات بگم اون دختر خیلے عاشق بچہ بود…
اما مجبور شد بچتونو سقط کنہ چون دروغ گفتے
اون دختر عاشق تہ ریشت بود و دیوونہ وار قبولت داشت
اما ازت متنفرہ چون دروغ گفتے
اون دختر سیگار میکشہ… و زندگیشو بہ باد سپردہ…چون تو دروغ گفتے
اون دختر طعم تلخ مشروب رو ترجیح میدہ بہ طعم گس لبهات…
چون دروغ گفتے
اون دختر از فرط تنهایے هرشب تو اغوشہ یکے جا میگیرہ…
چون دروغ گفتے
تمام گناهاش پاے توعہ
چون دروغ گفتے
تمام گریہ هاش تاوان دارہ
چون دروغ گفتے…
تمام پسرهاے دورشو بازے میدہ…
چون تو دروغ گفتے…
اولین عشق هرچے کہ باشہ…
مثل کار بن میمونہ و تو یہ کاغذ زیر کاربنے…
رفتارهاش هم یہ خودکار واسہ طراحے…
طرح هایے کہ روتن اون دختر نقش بستہ گردن توعہ چون دروغ گفتے…
سکوتت از شرمتہ؟؟؟
هہ… یہ فیلم تراژدے جدید واسہ دام بعدے…
یکم بہ خودت بیا…
و در اخر یہ حرفے میگم ب تموم دخترا سخنے از چارلے چاپلین
دخترکم…
هیچگاہ عشق را با هم ااآغوشے مقایسہ نکن
هیچ مرد در تخت خواب نامهربان نیس…

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید .

2020-09-29 00:06:06 +0330 +0330

پریا میخوام یه چیزی بگم ولی میترسم

خوب نوشته بودی


2020-09-29 00:08:18 +0330 +0330

جون من اگه خودت نوشتی دمت گرم 👏 👏 😍

6 ❤️

2020-09-29 00:08:25 +0330 +0330

↩ GHOST-BOY
قول نخورمت بگو خخخ

4 ❤️

2020-09-29 00:08:59 +0330 +0330

خیلی خوب نوشتی و اگه کاف هارو مثل آدم بنویسی بهتر هم میشه 😎 😁

2 ❤️

2020-09-29 00:09:22 +0330 +0330

بابا از یه فونت درست استفاده میکردی ببینیم دقیقا چی گفتی چشمام درد گرفت تا خوندم
ولی قشنگ بود
و اون جمله اولی که پسرا میگن واقعا برا من هم سوال شده مگه ما پسرا چمونه که پسره میگه من با بقیه پسرا فرق دارم
ما ایدز داریم یا سرطان
والا هول های نچسب

3 ❤️

2020-09-29 00:10:27 +0330 +0330

↩ ۞ فاکر خجالتی ۞
کلید برده 😬 😬

3 ❤️

2020-09-29 00:12:37 +0330 +0330

↩ parya.2020
حالت بهتر شده اون بار خیلی عصبانی بودی؛ هر چقدر خواستم آرومت کنم نشد

1 ❤️

2020-09-29 00:12:41 +0330 +0330

↩ mbibak1996
صرفا جهت اعتماد سازیه برای پیشبرد هدف 🌹

3 ❤️

2020-09-29 00:14:36 +0330 +0330

کونم نشد بخونم ولی پسر یا دختره تو رابطه عن می شه میاد می گه چع می دونم های همه پسرا لاشین یا همه دخترا خرابن و فلان.

خو دع آخه بین المال تو لاشی پسندی تقصیر بقیه چیه؟

سس ماس پلیز 😂

2 ❤️

2020-09-29 00:14:55 +0330 +0330

↩ GHOST-BOY
خخ خوبم گاهی رد میدم شدید __اون وقتا کلا دلم دعوا میخواد و گریه
ببخش 🌹

2 ❤️

2020-09-29 00:14:57 +0330 +0330

هیچگاہ عشق را با هم ااآغوشے مقایسہ نڪن 👍
قشنگ بود پریا جان 🌹 🌹

3 ❤️

2020-09-29 00:16:11 +0330 +0330

↩ parya.2020
چیطو شده؟ 😞 😂

2 ❤️

2020-09-29 00:16:22 +0330 +0330

↩ 407TT
بسوزه پدر تجربه…بیا چربش کنم بخونی 😂 🌹

3 ❤️

2020-09-29 00:17:11 +0330 +0330

↩ parya.2020
یعنی پسری که این جمله رو بکار ببره ببینم یکبار 😂 😂

1 ❤️

2020-09-29 00:17:50 +0330 +0330

↩ ALATE.GHATALE
مرسی پوریا 🌹

3 ❤️

2020-09-29 00:18:59 +0330 +0330

↩ ۞ فاکر خجالتی ۞
کلید برد حرف ک به اون صورته اوڪـــــی خخ

1 ❤️

2020-09-29 00:19:00 +0330 +0330

↩ parya.2020
خداروشکر که بهتری ؛ تو ببخش که نتونستم آرومت کنم

2 ❤️

2020-09-29 00:20:31 +0330 +0330

↩ parya.2020
من اگه می تونستم بیام اول می خوندم ببینم چی نوشتی.
هرگز به یه شیرازی نگو بیا،باید خودت بری پیشش 😂

1 ❤️

2020-09-29 00:21:30 +0330 +0330

↩ mbibak1996
خصوصیامو امشب پاک کردم وگنه شات میدادم تمومشون با بقیه فرق دارن 😂

1 ❤️

2020-09-29 00:23:05 +0330 +0330

↩ GHOST-BOY
قربونت .چی میگن قدیمیا مرد کهن میخواد خخخ

2 ❤️

2020-09-29 00:24:02 +0330 +0330

↩ parya.2020
ایدی هاشون رو حتما بفرس من یه سلامی عرض کنم خدمت عمه هاشون 😂 😁

1 ❤️

2020-09-29 00:24:14 +0330 +0330

↩ 407TT
اوه یادم نبود؛اصن چطو حوصلت شد بیای پروفم 😂

1 ❤️

2020-09-29 00:24:16 +0330 +0330

↩ parya.2020
کار هر مرد نیست خرمن کوفتن…
ک.ی.ر خر میخواهد و مرد کهن… 😂 😂 😂 😂

0 ❤️

2020-09-29 00:25:36 +0330 +0330

↩ mbibak1996
ایدی همه رو یادداشت کن جز ادمین 😂

1 ❤️

2020-09-29 00:26:09 +0330 +0330

↩ Sajjad_1212
مگه مال گاو نبود ؟؟؟

1 ❤️

2020-09-29 00:26:57 +0330 +0330

↩ Sajjad_1212
نه مرد کهن میخواد برا اروم کردن اعصاب من …در این باره شعر بسرا 😂

1 ❤️

2020-09-29 00:27:10 +0330 +0330

↩ parya.2020
چرا جز ادمین اتفاقا اصل کاری همونه هر چی میکشم زیر سر اونه 😂😂

0 ❤️

2020-09-29 00:27:36 +0330 +0330

↩ mbibak1996
نه قدیما از گاو استفاده میشد الان باز مال خر رو بورسه🤣

1 ❤️

2020-09-29 00:32:17 +0330 +0330

↩ Sajjad_1212
خب خداروشکر هر همیشه تو بورس

1 ❤️

2020-09-29 00:34:28 +0330 +0330

↩ Sajjad_1212
فقط منم نمیتونم پروفایل پریا رو ببینم یا مشکل شما هم هست؟؟

0 ❤️

2020-09-29 01:20:18 +0330 +0330

تاپیک ضعیفه به چند دلیل:

اول: فونت خیلی داغونه
دوم: علائم نگارشی رعایت نشده
سوم: غلط املایی زیاد داره
چهارم: اینکه انجام عمل اخلاقی رو به “مرد” بودن ربط دادی هم یه اشکاله که به نوعی ترویج نابرابری جنسیتیه

متنتم بد نبود منتهی موضوعش تکراری بود
امیدوارم اشکالاتت رو اصلاح کنی 🌹

1 ❤️‌آگهی‌های دوستیابی

نمایش آگهی های دوستیابی بستگی به علاقه شما دارد. برای دیدن آگهی مرتبط با علاقه تان لطفا پروفایل تان را » ایجاد یا ویرایش کنید «


جستجو در سایت
Top Bottom