فاک فاک گویی و من میتاپنم توت

  توسط: LaDy__Ronakk
  1398/6/3


 • 16

 • 1


نظرات:
 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 3 هفته،2 روز
 • 3

 • تو فاک فاک گویی و من میتپانم.................به کونت نهر آبی میفشانم


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 3 هفته،2 روز
 • 2

 • چنان من گایمت فاک فاک نگویی.................چگونه چاک خود را تو بشویی


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • دمت گرم میرتپان 21 به کوس کن..............چو ای زن پاره گشتی بوی چس کن


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • دو لنگش را بگیر بر کون بزن کیر..................اگر آبت نیاید او شود سیر


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • چرا هی فاک بگفتی جنده سرمست................تو زیر او بخواب امشب تو در بست


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • بنازم فاک تو حالی عجیب است.................که امشب صد دلار بیشتر به جیب است


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • خداوندا تو فاک گویان نگه دار..................چنین من میتپانم کون دلدار


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 3 هفته،2 روز
 • 2

 • تو هر چه فاک بگویی من حریصم................اگر خواهی برایت کوس بلیسم


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • من از فاک فاک تو کیرم کلفت است............ببین دوس دخترم دست پا چلفت است


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • چنان فاک فاک بگوید جندۀ مست.............گذارم کیر خود من جایِ پست


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • من از فاک فاک تو رفتم به معراج.................بدیدم سایت شهوان پر ز وراج


  وراج : زر زننده گوه. خورنده. حرف مفت زن


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • اگر فاک فاک کنی کونت دهم جر...................همه این گیسوانت میدهم فر


 •   Mesterkhass
 • 3 هفته،2 روز
 • 5

 • روابط باز دهن کردی به گوه باز
  تو گوز گوز میکنی او فاک پر راز


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • تو را چون سگ بگایم فاک نگویی.................بس است دیگر روابط هی بگویی


 •   Mesterkhass
 • 3 هفته،2 روز
 • 6

 • روابط گوه نخور بنشین سر جات
  چنان مالم درت کونت شود مات


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 3 هفته،2 روز
 • 1

 • حسودان جملگی فاک فاک بگویند................گذارم کونشان، با حلق بگوزند


 •   Mesterkhass
 • 3 هفته،2 روز
 • 3

 • روابط فاک بر سوراخ تو باد
  امان از مغز گاییدت فریاد


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • عزیز دردت گرفت 21 بخوردی............کجایی تو هنوز تخمم نخوردی


 •   Mesterkhass
 • 3 هفته،2 روز
 • 2

 • روابط باز دهانت را گشودی
  ز بوی گوه شهوانی نمودی


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • تو را چون من سگی در سایت بگایم...............چرا فاک فاک کنی بیشتر بگایم؟


 •   mostoufi
 • 3 هفته،2 روز
 • 1

 • به کص خواهرت کوبم روابط
  که جندست، بارها اینو کرده ثابت
  همش میخاد بساکه کون و کیرم
  می گه تا صبح بریز تو حلقم آبت


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • دهم جر کون تو هی فاک دهی سر..................چنان پاره شوی هی خاک کنی سر


 •   Mesterkhass
 • 3 هفته،2 روز
 • 1

 • روابط گر خوری بیست و دو راست
  خوری سرگیجه و سردرد و عن ماست


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • همانند سگی هاپ هاپ بکن تو..............سرت را میکنم اندر ته گو


 •   Mesterkhass
 • 3 هفته،2 روز
 • 1

 • روابط گر بگوزی پیش من باز
  کنم تا ته بکونت که شوی ناز


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • تپانشگر چنین جانه نه دیدی..................بدانم جر خوری بر خود بریدی


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • چرا تو مثل سگ هی پاچه گیری .......................اگر کیرم بخواهی باز بمیری؟


 •   Mesterkhass
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • روابط پرتپانش میتکانم کون نرمت
  بیا اتش کنم فاکی به ان قنداغ سردت


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • چرا تو مثل سگ واق واق کنی تو................بگو فاک فاک دهم من کیر پر گو


 •   Mesterkhass
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • چنان سگ وار میگامت شب و روز
  که کونت پاره گردد و نگشت دوز


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • بخور ساندیس تو ای جاکش بگو فاک...................دهم من کون پارت بیش از این چاک


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • از این لفظت شده کیرم چو بازو..................گذارم کون تو من در ترازو


 •   Mesterkhass
 • 3 هفته،2 روز
 • 1

 • روابط عن بخور ساندیس حرامت
  بیا کیرم بخور ای عمه جنده بی نجابت


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • بگو فاکم که ای شاعر به سختی......................گذارم کون تنگت من به لَختی


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • بگایم خار آن سید علیت..................که روی مادرت دیدم قلیت


  قلی : بسیجی


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • بگو سید علی کونم بگایان.............پروستاتت خورم همچون بمالان


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • بگو سید علی من خایمالم...................بده خایه برایت من بمالم


 •   Mesterkhass
 • 3 هفته،2 روز
 • 1

 • چنان گوه میخورد این جاکش عن
  که سرتا پاش بوی گوه دهد تن


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • بگو سید علی هستم بیسجی................به دور مادرم بیشتر بپیچی


 •   Mesterkhass
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • روابط کیر هر بسیج تو کون مادرت باد
  مگر ناموس تو گاییده و این خواهرت زاد


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • بگو سید علی ساندیس بداری..................به کون مادرم امشب نذاری


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • بگو سید علی چفیه تو داری..............تو بستی گردنم را پشت گاری


 •   Mesterkhass
 • 3 هفته،2 روز
 • 1

 • ز کیر سید علی زاده شدی زود
  ویا ریده شدی از کیر محمود


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • بگو سید علی هستم بسیجی.................تو جر ده کون من مانند قیچی


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • بگو سید علی شاشت دوا شد................دعای من به کیر تو روا شد


 •   Mesterkhass
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • تو که از گوه خوری کوتاه نیایی
  مداوم گوه بخور کوس گو بزایی


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • بگو سید علی کیرت به حلقم.............بده کیرت برایت من بجلقم


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • بگو سید علی ساندیس خورم من................به ساندیسی ببین اینک خرم من


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • بگو سید علی من محو ساندیس.................به روی سینه همسر تو بنویس


 •   Mesterkhass
 • 3 هفته،2 روز
 • 3

 • چنان گاییده شد حلقت ز کیرم
  که هر چه عن خوری نگویی سیرم


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • بگو سید علی انگشت به کونم..................تبرک باشد این آبت به رونم


 •   Mesterkhass
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • تو مادر تابه ریدی توی این سایت
  مگس با شیر ناید اندر این فایت


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • بگو سید علی من یک بیسجی.................دهم آن خواهرم را برخلیجی


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • بگو سید علی ساندیس بیشتر................بمالم خایه را من هر چه یهتر


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • بگو سید علی کونم گذاشتی............برای مادرم کونی نذاشتی


 •   Mesterkhass
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • تو خواهر کوس دریدی ان دهانت
  کمی با کیر بازی کن بر ان زبانت


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • بگو سید علی خارت گاییده است..................به دست مردمی امشب دریده است


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • بگو سید علی من یک بمالم.................به دور کیر تو من در خیالم


 •   Mesterkhass
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • مگر خارت به زیر یک بسیجی رفته است
  ویا مادرت به زیر سید علی خفته است


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • بگو سید علی شاشت تو حلقم................بریز بیشتر عزیزم گوه به فرقم


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • بگو سید علی کونم گلابیست...............سعید طوسی بگو جایش چه خالیست


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • بگو سید علی کونم گذاری..................تبرک باشد این تو در نیاری


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • بگو سید علی انگشتری ده................به کون مادرم کیر خری ده


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • بگو سید علی کونم تو باز کن.................تو کون خواهرم بیشتر نیاز کن


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • بگو سید علی تقدیم کنم من...............همین یک مادرم بعدا خودِ من


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • بگو سید علی دستت شفابخش.............که خوردم من دوساندیس وای شما بخش


 •   Lisajor
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • چه خوش گویند کسشعر گویان اهل دل! ببم جان دیگه بسه


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • بگو سید علی چون دست چلاقی.............به کون من بکن کیر الاغی


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • کجا رفتی هنوز من شعر بدارم...............به کون هر بیسجی من خمارم


 •   آتشفشان_خاموش
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • آفرین بر ادمین که سازوکارش داره رقابت سنگینی ایجاد میکنه در ادبیات. هرچند جای نگرانی هست ، نگرانم برای حافظ ، سعدی ، فردوسی ، مولانا و ....


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • همه دوستان بدیدید کم بیاورد...................روابط شعر خود را کم نیاورد
  برو گمشو تو ای کونی بسیجی..................بُریدم آن نفس را همچو قیچی
  روابط کون ساندیس خور گذارد...............به کون خواهرت کیرش فشارد
  روابط یار مظلومان تو باشی.................ببین بیت بیسیجی همچو لاشی


 •   روابط.عمومی.کیرکلفته21سانتی
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • بدرود ساندیس خور پرچم روابط بالاست
  حالا که کم آوردی برو تو بیت همون سید علی دست چلاقت مثلا بخیال خودت شعر بگو که شعرم نیست و از آقاتون سکه طلا بگیر شبم مادرتو و خواهراتو پیش کش آقاتون کن..


  بدرود ساندیس خورای احمق بدرود


  دورود بر هر زن و مرد آزاده درود..


 •   Mesterkhass
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • روابط کیر من در کوس خارت
  و کیر سید علی و کل عمارت
  بگو با چه زبانی گایمت خار
  ویا با چه کلفتی کردمت مار
  مگر خوردی تو شیر ماده خر را
  که هی گایم تو را خشک و تر را
  مگر ناموست اندر زیر من بود
  که از ترسش کنی ناله هی زود
  مگر گاییده ام ان خواهرت را
  که هی قسمت کنی تو مادرت را
  مگر ابم بریختم کون خارت
  که هی وا میکنی کون پارت
  مگر سید علی ریده تو ناموست
  که هی کیر میخوری و یبوست
  نو بس کم بکن خود را دریده
  گمونم بند نافت سید علی بریده
  علی کیرش و من در کون تو باد
  کنی ناله فغان هی دادو فریاد
  تمام کبر و صغرت را بگایم
  همه ناموس تو افتند به پایم
  ز بهر کیر من هی در دوانی
  مرا بر خواهرت تو هی مرانی
  بگو با چه زبانی من دهم گایت
  چنام افتاده است در کیرم سایت
  تو کونی ام فسادی انتری تو
  تمام بوی گوهت عنبری تو
  اگر تا صبح گایم من تو را سیر
  ز این گایش نشی خسته و از کیر
  بگو بینم که گاییده تو را مست
  که هی زیرم بگوزی و شوی فست
  تو بی سر پا شدی شاخ واسه من
  چنان گوزم دهانت که شوی عن
  مخور ان گوه که باشد مفت و ارزان
  سر کیرم تو کون خواهرت لرزان
  برو بس کن بگو توبه ز مستر خاص
  که گاییده تو را مستر به کله تاس
  ز شوش و مولوی ری و به صنعت
  تماما جمع کنم ناموست بدبخت
  برو کم گوه بخور اندر دراین کار
  که خارت زیر من شد خرزیر بار
  اگر گایش نخواهی تو ز مادر
  بزن تابلوی سیکتیر بر دهان در
  به هر سبکی بگی گاییدمت باز
  برو با دوستانت تو بگو این راز
  فاک یو


 •   Mmm333mmM
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • گشاده ولی خوبه


 •   کاربر_خفن
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • Akh ke Mordam az bi soorakhi


 •   ma hsa
 • 3 هفته،2 روز
 • 1

 • Ohh che kiri


 •   A_clockwork_sour_orange
 • 3 هفته،2 روز
 • 0

 • شاعرا زدن به سیم آخر. مردم از خنده. روابط عمومی وراج ترین این سایت که خودتی. خخخخخخخخخخخخ


 •   sunny_girll
 • 3 هفته،2 روز
 • 2

 • بازم آنال! حیف این کیر نیست که تو کس نره؟


 •   Asman94
 • 3 هفته،2 روز
 • 2

 • حیف جلو نیس! نمیدونم چرا همه عاشق عقب شدند


 •   Amir.h.02671
 • 3 هفته،1 روز
 • 1

 • یکی بشاشه رو این روابط عمومی خاموش بشه . جاکش مادرت گاییده نشد انقدر کسشعر نوشتی ؟؟ بیام با کیر از روی مادرت رد بشم ؟؟ ننه کیر قاپ زن


 •   Amir.h.02671
 • 3 هفته،1 روز
 • 0

 • سانی اگه بخوای دقیقا یه همچین کیری میتونه تو کصت هم بره با تضمین ۴۵دقیقه non stop آبش هم با طعم پرتغال و کاکائو.


 •   Maahsaa_kOOOni
 • 3 هفته،1 روز
 • 0

 • کونش گشااده حسابی


 •   kimiazari11
 • 3 هفته،1 روز
 • 0

 • دلم خواستتتتت یه دلیدو کمری باشه و پارتنرم تنش کنه و همینجور منو بکنه


 •   mehri-talagg
 • 3 هفته،1 روز
 • 1

 • یکی میخوام اینجوری بتپونم و منو جر بده


 •   titan88
 • 3 هفته
 • 0

 • دختری که کون میده گلی از گلهای بهشته


 •   dc3
 • 2 هفته،6 روز
 • 0

 • اون کیرو کجات جا میدی


 •   glassframe
 • 2 هفته،4 روز
 • 0

 • الان من باید اونجا باشم و جفتش رو لیس بزنم و بخورم و با دستمم با سینه هاش بازی کنم ... اخخخخخخخ کیرشو در بیاره ساک بزنم و دوباره بکنمش اون‌تو


 •   niloofar_mz
 • 2 هفته،4 روز
 • 0

 • کاشکی یکی بود اینطوری روم تلمبه میزد آبمو در میورد <img class=" />


برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید


جستجو